Thunguyen - tạch

wasabi
20-09-09, 22:44
Quảng cáo hay đánh tiếng Việt không dấu thi đừng vào đây.

Cho các bạn không hiểu logic: Thế có nghĩa là một trong hai đã đủ lên cột rồi.