Thắm / Chị / Bia - Overquota

wasabi
20-09-09, 11:42
Bạn Bia bị ban vì bị vượt mức quota 10 posts/ngày mà em đã đề cập trước kia.

Xin tạm nghỉ 7 ngày cho quota nó xuống dưới 10 posts/ngày.