Giải thể viện nghiên cứu IDS

Trang : 1 2 3 4

Giàng
14-09-09, 21:56
Hôm nay mới nhận cái email về việc này, chắc nhiều anh em cũng nhận được rồi.

Ngày 24-7-2009 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (sau đây gọi là Quyết định 97), có hiệu lực từ ngày 15-09-2009.

Viện Nghiên cứu phát triển IDS nhận thấy Quyết định 97 có những sai phạm nghiêm trọng sau đây:

Một là: Điều 2 của Quyết định 97 không phù hợp với thực tế khách quan của cuộc sống.

Khoản 2, điều 2 trong quyết định này ghi: cá nhân thành lập tổ chức khoa học công nghệ “chỉ hoạt động trong lĩnh vưc thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ.”

Như vậy khoản 2 của điều 2 bao gồm 2 điểm chính là

1. các lĩnh vực được phép nghiên cứu quy định trong danh mục kèm theo Quyết định, và
2. không được công bố công khai ý kiến phản biện với danh nghĩa của một tổ chức khoa học và công nghệ.Về vấn đề danh mục các lĩnh vực được phép tổ chức nghiên cứu:

Cuộc sống vô cùng phong phú, có nhiều vấn đề chưa biết đến, luôn luôn vận động, biến đổi và phát triển, luôn luôn đặt ra những đòi hỏi mới, cần có các quyết sách mới và các giải pháp thích hợp. Vì vậy không thể bó khuôn mọi vấn đề được phép nghiên cứu trong cuộc sống vào một danh mục dù danh mục ấy có rộng đến đâu. Quy định như vậy sẽ bó tay các nhà khoa học, những người nghiên cứu độc lập, hạn chế sự đóng góp của họ vào việc xây dựng chính sách đổi mới và phát triển đất nước.

Nghiên cứu khoa học là hoạt động sáng tạo nhằm khám phá các quy luật vận động trong tự nhiên và xã hội; từ đó tạo ra công nghệ mới, hoạch định chính sách phát triển và nâng cao dân trí để thúc đẩy xã hội tiến lên. Trong cuộc sống còn có những lĩnh vực, những vấn đề đã trở nên lỗi thời hoặc đã bị vượt qua. Thực tế này cũng là một đối tượng quan trọng của công việc nghiên cứu, nhất là trong tình hình một quốc gia phải ra sức phấn đấu khắc phục tình trạng nghèo nàn và lạc hậu. Trong một xã hội tiến bộ, công việc nghiên cứu với tính cách như vậy không thể đóng khung trong một danh mục gồm các lĩnh vực được quy định như đã nêu trong Quyết định 97.

Trong khi đó, công văn ngày 8-9-2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (thừa ủy quyền của Thủ tướng trả lời thư ngày 6-8-2009 của Viện IDS gửi Thủ tướng) cho rằng cách quy định một danh mục các lĩnh vực cho phép cá nhân được thành lập tổ chức nghiên cứu là thông lệ ở nhiều nước trên thế giới, có nước quy định một danh mục cho phép, có nước quy định một danh mục cấm, hoặc cả hai. Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ thì chưa thấy nước nào có quy định danh mục các lĩnh vực được phép nghiên cứu khoa học. Vì vậy cách trả lời trong công văn của Bộ Tư pháp là không trung thực, thiếu trách nhiệm. Cho đến nay, trên thế giới, việc phân loại các lĩnh vực khoa học là để thống kê, so sánh, không thể lấy đó làm căn cứ để quy định các lĩnh vực được phép nghiên cứu. Cách làm như Quyết định 97 sẽ bị dư luận chê cười, làm hại uy tín của lãnh đạo và của đất nước.

Ý kiến trong công văn của Bộ Tư pháp cho rằng Quyết định vẫn để mở, sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung dần các lĩnh vực cho phép, là môt cách biện bạch gượng gạo, bởi vì “cho phép” thì không bao giờ đủ. Không ai có thể “cho phép” đời sống sẽ được phát triển đến đâu. Thực chất với Quyết định này, “cho phép” tức là cấm, và vùng cấm rộng gấp ngàn lần vùng được phép.Về vấn đề phản biện:

Quá trình đi lên của đất nước chưa có con đường vạch sẵn, cuộc sống có vô vàn vấn đề thuộc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước cần được phản biện để có thể xử lý đúng đắn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có rất nhiều ý kiến phản biện về đường lối chính sách bị cất hầu như không có thời hạn trong các “ngăn kéo” của các cơ quan chức năng hoặc của những người có thẩm quyền có liên quan. Có quá nhiều phản biện dưới mọi dạng như kiến nghị, đề nghị, thư, tài liệu nghiên cứu… không bao giờ được hồi âm.

Ví dụ nổi bật nhất là cải cách giáo dục – một vấn đề sống còn của sự phát triển đất nước, một yêu cầu bức xúc của xã hội đang được dư luận và giới nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm, phản biện công khai sôi nổi từ nhiều năm nay nhằm thực hiện những nghị quyết của Đại hội Đảng và các Hội nghị Trung ương Đảng về cải cách giáo dục. Tuy vậy, sự phản biện này chưa được đánh giá và tiếp thu nghiêm túc.

Một ví dụ khác gần đây là vấn đề bô-xít, được coi là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Sự phản biện công khai, quyết liệt vừa qua của rất nhiều nhà khoa học và các hiệp hội thuộc các lĩnh vực khác nhau đã góp phanà thúc đẩy việc ban hành quyết định ngày 24-04-2009 của Bộ Chính trị lưu ý những vấn đề phải quan tâm trong khai thác bô-xít ở Tây Nguyên. Tuy vậy, còn biết bao nhiêu phản biện quan trọng khác trong vấn đề khai thác bô-xít ở Tây Nguyên vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Trong tình hình nêu trên, cấm các tổ chức khoa học công nghệ do các cá nhân thành lập phản biện công khai như nêu trong Quyết định 97 thực chất là cấm phản biện xã hội, hệ quả sẽ khôn lường.

Khoản 2 trong điều 2 của Quyết định 97 không viết thành văn nhưng hàm ý để ngỏ khả năng: cá nhân được phép phản biện công khai với tư cách riêng của mình. Như vậy, sẽ không thể giải thích:1. Tại sao cá nhân thì được phản biện công khai, còn tổ chức, tức trí tuệ tập thể và liên ngành được tập họp để có thể có chất lượng cao hơn, thì lại không? Quy định chỉ cho phép cá nhân phản biện công khai tạo thuận tiện cho việc vô hiệu hóa hay hình sự hóa việc phản biện của cá nhân? Phải chăng quy định như vậy ngay từ đầu đã mang tính chất không khuyến khích phản biện, mà có hàm ý làm nản lòng thậm chí hăm dọa sự phản biện của cá nhân.2. Tại sao trong nhà nước pháp quyền theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một văn bản pháp quy có tầm quan trọng như vậy lại có thể được thiết kế như một cái bẫy và để ngỏ khả năng cho việc vận dụng cái bẫy đó?Hai là: Việc cấm phản biện công khai là phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ.


* Cấm như vậy là phản khoa học, bởi lẽ: Bất kể một phản biện nào nếu không chịu sự “sát hạch” công khai, minh bạch trong công luận, sẽ khó xác định phản biện ấy là đúng hay sai, độ tin cậy của nó, sự đóng góp hay tác hại nó có thể gây ra, khó lường được các khả năng sử dụng hoặc lợi dụng việc phản biện này.* Cấm như vậy là phản tiến bộ, bởi lẽ: Người dân sẽ không biết đến các phản biện đã được đề xuất hay các vấn đề đang cần phải phản biện, càng không thể biết chất lượng và tác dụng của những phản biện ấy, không biết nó sẽ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, tiếp thu hay xử lý như thế nào. Phản biện và tiếp thu phản biện không công khai sẽ không thể tranh thủ được sự đóng góp xây dựng từ trí tuệ trong và ngoài nước, hạn chế khả năng sáng tạo tìm ra con đường tối ưu cho sự phát triển đất nước và vứt bỏ lợi thế của nước đi sau. Trên hết cả, cấm như vậy là cản trở việc nâng cao trí tuệ và bản lĩnh của người dân, cản trở vai trò làm chủ đất nước của nhân dân. Cấm như vậy chẳng khác nào biểu hiện chính sách ngu dân.* Cấm như vậy là phản dân chủ, bởi lẽ: Nhân dân – người chủ của đất nước - sẽ thiếu những thông tin để tự mình tìm hiểu, đánh giá mọi vấn đề có liên quan của đất nước mà họ không thể không quan tâm. Cấm như vậy là tước bỏ hay làm giảm sút khả năng của nhân dân giám sát, kiểm tra, đánh giá hay đóng góp xây dựng, hình thành và nói lên các ý kiến của họ, tán thành hay bác bỏ một chủ trương nào đó; trên thực tế là cấm hay ngăn cản quyền của nhân dân tham gia vào công việc của đất nước. Cấm như vậy là ngược với tiêu chí Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Ba là: Quyết định 97 có nhiều điểm trái với đường lối của Đảng và vi phạm pháp luật của Nhà nước.

* Trước hết, đối với Hiến pháp, điều 2 trong Quyết định 97 vi phạm Điều 53 quy định công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương; Điều 60 quy định công dân có quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, sáng tác; Điều 69 quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.* Đối với Luật Khoa học và công nghệ, điều 2 Quyết định 97 không phù hợp với tinh thần của Luật này coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, khuyến khích sự tham gia nghiên cứu của các tổ chức và cá nhân, Nhà nước đảm bảo và hỗ trợ sự thực hiện những kết quả nghiên cứu, khuyến khích các hội khoa học và công nghệ có trách nhiệm tổ chức, động viên các thành viên tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ… v.v.* Đặc biệt quan trọng là Quyết định 97 có nhiều điểm trái với tinh thần và nội dung Nghị quyết số 27 - NQ/T.Ư "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" mới được ban hành tháng 10-2008. Nghị quyết này nhấn mạnh thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.* Việc ban hành Quyết định 97 còn vi phạm khoản 2 và khoản 4 Điều 67 trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là đã bỏ qua trình tự bắt buộc phải công bố dự thảo quyết định trước ít nhất 60 ngày trước khi kí để bảo đảm sự tham gia ý kiến của dân. Trong công văn trả lời Viện IDS, Bộ trưởng Bộ Tư pháp lập luận rằng: quyết định 97 được xây dựng và ban hành đúng luật vì toàn bộ các bước soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định dự thảo quyết định đã được hoàn tất trong năm 2008 khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi năm 2008) phải đến 1-1-2009 mới có hiệu lực. Sự biện bạch này không thể chấp nhận được. Quá trình soạn thảo, thẩm định bắt đầu từ bao giờ, kéo dài bao lâu, là việc nội bộ của các cơ quan hữu trách. Nhân dân, là những người chịu tác động của Quyết định, chỉ có thể biết ngày ban hành chính thức của Quyết định 97 là ngày 24-7-2009, hơn 7 tháng sau khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực. Như vậy rõ ràng là việc ban hành Quyết định 97 vi phạm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì sao một quyết định quan trọng liên quan đến một lĩnh vực lớn được coi là quốc sách hàng đầu, lại được thực hiện môt cách vội vã và tùy tiện như vậy.

Có thể kết luận, Quyết định 97 nếu được thực hiện sẽ làm nặng nề thêm thực trạng thiếu công khai minh bạch rất nguy hại cho việc xây dựng và thực thi pháp luật, làm trầm trọng thêm tình trạng tụt hậu hiện nay của đất nước.

*

* *

Trong gần 2 năm hoạt động, Viện Nghiên cứu phát triển IDS đã làm được một số việc có ích cho đất nước, đóng góp ý kiến xây dựng đối với một số vấn đề hay chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, được dư luận xã hội, đặc biệt là giới nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Mọi hoạt động của Viện IDS từ ngày thành lập cho đến nay đều tiến hành đúng pháp luật, công khai, minh bạch.

Tuy nhiên trong thời gian qua, tồn tại dai dẳng một số nhận xét sai lệch của cơ quan an ninh về Viện IDS, thậm chí cho rằng Viện nhận tiền của nước ngoài và có hoạt động chống đối Nhà nước…Ngày 16-01-2009 Viện IDS đã có thư gửi các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước nêu rõ quan điểm của Viện về những nhận định sai trái này, song tiếc rằng cho đến nay bức thư này của Viện chưa nhận được bất kể một hồi âm nào.

Ngay sau khi có Quyết định 97, Hội đồng Viện IDS đã thảo luận, phân tích những chỗ sai cả về thủ tục và nội dung của quyết định này. Với ý thức tôn trọng Chính phủ và Thủ tướng, và để biểu thị thiện chí của mình, Hội đồng Viện chúng tôi nhất trí chưa bày tỏ ‎ý kiến công khai mà trước hết gửi thư ngày 6-8-2009 nêu rõ với Thủ tướng những chỗ sai của Quyết định 97 và kiến nghị cách giải quyết nhằm tránh các hệ quả bất lợi về nhiều mặt.

Sau khi gửi thư, đại diện của Hội đồng Viện được mấy vị lãnh đạo mời gặp, riêng Thủ tướng mời gặp hai lần; nhân dịp đó chúng tôi trình bày rõ thêm và trao đổi ý kiến thẳng thắn về những nhận xét và kiến nghị đã nêu trong thư.

Viện IDS đã kiên tâm chờ đợi. Ngày 11-9-2009, Chủ tịch Hội đồng Viện IDS được Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thừa ủy quyền của Thủ tướng mời đến VPCP và trao cho hai văn bản. Một là công văn số 3182/BTP-PLDSKT ngày 8-9-2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng trả lời Hội đồng Viện Nghiên cứu phát triển IDS về những điều nêu trong thư của Viện gửi Thủ tướng ngày 6-8-2009. Hai là công văn số 1618/TTg-PL ngày 10-9-2009 của Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP thừa ủy quyền của Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và công nghệ ra văn bản hướng dẫn thi hành Quyết định 97 và thu thập ‎ kiến để kiến nghị bổ sung danh mục ban hành theo quyết định này.

Hai công văn này cho thấy tất cả các kiến nghị của Viện IDS về Quyết định 97 đều không được chấp nhận.

Toàn viện IDS và từng thành viên đã hết sức đề cao tinh thần trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và thiện chí, nhưng những cố gắng đó đã không được đáp ứng.

Trước tình hình như vậy, với một quyết định hạn chế đến mức vô lý quyền nghiên cứu của một tổ chức khoa học, Viện nghiên cứu phát triển IDS không thể tiếp tục hoạt động theo sứ mệnh đã xác định trong mục tiêu ghi vào Điều lệ của mình. Chấp nhận hoạt động theo Quyết định 97, viện IDS và các thành viên sẽ không thể làm đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương Đảng về trí thức mới ban hành, đồng thời không thể làm tròn trách nhiệm công dân và nghĩa vụ người trí thức của mình

Ngày 14-09-2009, Hội đồng Viện IDS đã họp phiên toàn thể, quyết định tự giải thể để biểu thị thái độ dứt khoát của Viện đối với Quyết định 97. Quan điểm của Viện chúng tôi được trình bày trong tuyên bố này và được công bố kèm theo các tài liệu liên quan1. Chúng tôi cũng giữ quyền sử dụng tiếp các công cụ pháp lý để bảo vệ sự trong sáng của luật pháp.

Làm tại Hà Nội ngày 14-09-2009

Các thành viên Hội đồng IDS đã ký

Số thứ tự Tên thành viên
1 Hoàng Tụy, Chủ tịch Hội đồng IDS
2 Nguyễn Quang A, Viện trưởng
3 Phạm Chi Lan, Phó Viện trưởng
4 Phan Đình Diệu
5 Lê Đăng Doanh
6 Vũ Kim Hạnh
7 Chu Hảo
8 Phạm Duy Hiển
9 Vũ Quốc Huy
10 Tương Lai
11 Phan Huy Lê
12 Nguyên Ngọc
13 Trần Đức Nguyên
14 Huỳnh Sơn Phước
15 Trần Việt Phương
16 Nguyễn Trung
Mặc
15-09-09, 00:25
IDS tập trung một số trí thức khá tên tuổi, thuộc nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau. Một số có danh tiếng nổi bật, như GS Hoàng Tuỵ, Quang A..., số khác từng là cựu quan chức cao cấp như Chu Hảo, Đăng Doanh ... Khi thành lập IDS, có lẽ những trí thức này thực sự không còn điều gì để mưu cầu ngoài động cơ cống hiến vì họ đã có dư danh tiếng. Tuy nhiên, không phải ở đâu và bao giờ, một động cơ trong sáng cũng được đón nhận, nhất là khi đối đầu với một thể chế có quá nhiều bất cập.

Quyết định 97 về bản chất là một giải pháp nhằm bịt mồm dư luận trái chiều. Trong thời kỳ cầm quyền của mình, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lẽ là người phải hứng búa rìu dư luận nhiều nhất nếu so với hai người tiền nhiệm của ông. Có lẽ ông Dũng cho rằng sẽ an toàn hơn cho cá nhân ông ta và sự nghiệp chính trị đang có chiều hướng xuống dốc, nếu làm bớt đi các ý kiến phản biện có sức nặng. Ra một quyết định nhắm chủ yếu vào các tổ chức nghiên cứu khoa học độc lập với chính quyền, có lẽ là một phương cách nhằm dập các tiếng nói phản biện có hệ thống đang có chiều hướng ngày một tăng. Ông Dũng mặc dù được cho là đại diện cho phái cải cách, nhưng bằng hành động lần này (và không ít quyết sách khác), lại thể hiện ông ta chẳng ưa gì sự thay đổi trật tự ưa thích tồn tại bấy lâu nay.

Chính trị VN đã trao cho những người đứng đầu và các quan chức cai trị quá nhiều đặc quyền. Sự tiến bộ của xã hội và sự nâng cao dần về dân trí đang làm xói mòn cái nền tảng đặc quyền ấy. Tìm cách chặn nó lại, đó đang là cách mà ông Dũng và Đảng lựa chọn.

Bằng hàng loạt các hành vi bắt rồi lại thả một loạt những bloger có ý kiến trái chiều trên internet, và giờ thêm vào cái quyết định cấm các tổ chức nghiên cứu phản biện công khai, cho thấy chính quyền và thể chế đang đối phó bị động với xu hướng phát triển tất yếu về ý thức của dân chúng, mà đại diện tiêu biểu là giới trí thức. Chính quyền và Đảng giờ đây chắc chắn không còn mạnh như cách đây dăm sáu năm, khi vẫn có khả năng kiểm soát gần như tuyệt đối mọi hành vi và tư tưởng xã hội.

Với quyết định giải thể viện nghiên cứu IDS của những người sáng lập ra nó lần này như một hành vi phản đối quyết định 97 của chính phủ, có thể nói là một đòn đánh quyết liệt vào uy tín cá nhân của ông Dũng. Lần đầu tiên có một nhóm trí thức nhỏ, nhưng tinh hoa, nêu một ý kiến chỉ trích rất quyết liệt với chính quyền. Hơn nữa, họ đều có danh tiếng và từng có địa vị cao trong bộ máy nhà nước, khiến chính quyền và lực lượng an ninh cũng khó ăn khó nói nếu muốn gán ghép cho họ cái động cơ chống phá chế độ. Ông Dũng đang bị đặt trước một tình huống khó.

Nếu quyết định 97 là của cá nhân ông Dũng, nhằm bịt bớt cái làn sóng chỉ trích hoạt động của chính phủ vốn đã phải chịu khá nhiều sóng gió và đang suy yếu trước đại hội Đảng sắp tới, thì đây là một nước cờ sai lầm. Khả năng thứ hai, có xác suất lớn hơn, ông Dũng không thể tự quyết một mình và đang hành động theo sự uỷ quyền của Bộ Chính Trị. Trường hợp này cho thấy Đảng đang bị đặt trước thách thức nghiêm trọng về xu hướng lớn mạnh không thể đảo ngược của các ý kiến độc lập với ý muốn và sự kiểm soát của Đảng, và nó muốn hành động để chặn cái xu hướng nguy hiểm ấy lại.

Kìm chế một xu hướng phát triển có tính tất yếu của xã hội, là điều bất khả thi. Đảng có thể thành công nếu áp dụng triệt để chính sách ngu dân cho dễ cai trị, một chính sách còn bất khả thi hơn nữa trong thời đại này. Xem ra, ông Dũng và chính quyền đang lâm vào một ca khó nghĩ.
Wfs
15-09-09, 02:11
Đau đầu rồi.

Ầy dà dà, toàn những bác hàng khủng. Cái trang web bauxitevietnam.info cá nhân em đã thấy đau đầu điếc hết cả tai rồi, giờ lại đến các bác hàng khủng này đồng loạt công khai phản đối như này nữa thì khó nghĩ quá.

Em xin rút lui, đứng ngoài xem thôi chứ không hóng hớt ý kiến ý cò gì cả Sất.
knowledgeriver
15-09-09, 02:15
Số thứ tự Tên thành viên
1 Hoàng Tụy, Chủ tịch Hội đồng IDS
2 Nguyễn Quang A, Viện trưởng
3 Phạm Chi Lan, Phó Viện trưởng
4 Phan Đình Diệu
5 Lê Đăng Doanh
6 Vũ Kim Hạnh
7 Chu Hảo
8 Phạm Duy Hiển
9 Vũ Quốc Huy
10 Tương Lai
11 Phan Huy Lê
12 Nguyên Ngọc
13 Trần Đức Nguyên
14 Huỳnh Sơn Phước
15 Trần Việt Phương
16 Nguyễn Trung
17. Hà Chí Sói
18. Vương Chí Gấu
19. Vừ A Vàng.
20. Cù A Vũ
changvam
15-09-09, 05:45
Các bác ấy đang để tang,


Lần đầu tiên trong xã hội một đảng ở Việt Nam, có một sự nỗ lực của giới trí thức nhằm hình thành nên một tổ chức khoa học tư nhân với một chương trình phong phú, trong đó chủ yếu là các hoạt động phản biện đối với chính sách của Nhà nước trên nhiều phương diện, góp phần đẩy mạnh phát triển đất nước theo hướng ngày càng cởi mở, dân chủ hơn. Đó là sự ra đời của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS do TS Nguyễn Quang A làm Viện trưởng và GS Hoàng Tụy làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học.

Những tưởng, với các thành tựu bước đầu sau hai năm hoạt động sôi nổi của nó, những kiến nghị cụ thể mà nó đề xuất về các vấn đề cải cách giáo dục, đối phó với lạm phát và bất ổn kinh tế vĩ mô, về nông dân và nông thôn Việt Nam hiện nay... IDS là một mẫu hình tốt để nhân lên, giúp các nhà khoa học phát huy năng lực và quyền có tiếng nói độc lập của mình, vừa hỗ trợ Nhà nước trong việc điều chỉnh kịp thời những chủ trương bất cập vừa đóng góp chất xám cho xã hội. Có ngờ đâu, Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành ngày 24-7-2009 như một gáo nước lạnh đã dập tắt kỳ vọng của cả giới - một Quyết định khiến cho IDS phải tuyên bố tự giải thể.

Như thế là cái mầm của một xã hội dân sự quy tụ ở tiếng nói của thành phần tinh hoa nhất vừa mới nhú lên sau bao nhiêu năm ấp ủ trong vườn ươm của công cuộc đổi mới bỗng nhiên thui chột. Khát vọng thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà Nghị quyết số 27 – NQ/T.Ư “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ban hành chưa ráo mực đã cho thấy ngay tính chất trang trí đơn thuần của nó. Một đòn chí tử đánh vào tình cảm và lòng tự trọng của người trí thức Việt Nam. Mục tiêu dân chủ trong khoa học tạm bị đẩy lùi.

Bauxite Việt Nam xin chân thành chia buồn cùng IDS. Tuy nhiên, chúng ta không thể cam chịu thất bại. Thời đại ngày nay, một thể chế chỉ biết đối phó và đối phó hết việc này đến việc khác mà không chịu đốt đuốc soi vào mình đã hết sức lỗi thời. Gánh nặng đè lên mình dân tộc không thể làm cho dân tộc này oằn lưng xuống nữa mà sẽ có một sức bật mới. Xã hội dân sự đã hình thành theo xu thế lịch sử thì không bao giờ quay ngược. Một mầm non bị chột thì nhiều mầm khác chắc chắn lại nẩy nở trong tương lai. Chúng tôi có niềm tin xác quyết như vậy, và đó cũng là thái độ trí thức trong cái nhìn của nhiều người về thời cuộc.

Về phần mình, sau 5 tháng hoạt động liên tục, Bauxite Việt Nam quyết định nghỉ trọn một ngày, ngày 15-9-2009, để để tang cho IDS.

Bauxite Việt Nam
hailua
15-09-09, 07:27
Hôm nọ bà Phạm C. Lan phát biểu về sự thâm nhập hàng kém chất lượng của TQ. Ngay lập tức sau đó đã bị một tham tán kinh tế ở bộ ngoại TQ giơ cái búa liềm đe doạ. Các ông quan to bà lớn thuộc hàng bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng đã phải vâng vâng dạ dạ, tí nữa là xón ... ra quần. Giờ thì đến IDS.

Nói đến chính trị thì phải nhắc đến đồng chí tuyên huấn trung ương đảng là Trường An. Tớ chỉ nhớ mổi đồng chí Trường An với những lời vàng ngọc hoa lá hẹ. Mời đồng chí Trường An phát biểu vụ này xem nào. Heee heee
SDTIEN
15-09-09, 10:28
Tui ko thích làm kách mạng, tui chỉ thích thụ hưởng nền rân trủ, thành quả của kách mạng thôi.
Hoadainhan
15-09-09, 11:40
Ngộ chỉ thấy một điều là các quan chức sau một thời kỳ làm lãnh đạo, nay nghỉ hưu đáng nghỉ mịa nó cho xong, lại cứ thích tham gia này nọ. Mịa, lúc còn chức quyền, sao chẳng thấy làm nọ làm kia, bây giờ nghỉ rồi lại thấy to còi. Cảm giác của chức quyền bị mất....
knowledgeriver
15-09-09, 12:03
Bọn trí thức già trên kìa trước toàn là cố vấn thủ tướng giờ Dũng ***- nghe nữa nên cũng cay. Đùa chứ, bác Hoà ạ. em nghĩ bây giờ tầm những bác già già như trên kia có khi lại máu lửa hơn bọn trẻ. Căn bản chả còn gì để mất. Từ cụ Giáp gần 100 cũng có im được đâu.

Vụ này cũng là một tiếng vang trong giới trí thức. Hồi còn chức quyền, em nghĩ các bác ấy làm nhiều nói ít. Bây giờ nghi rồi chẳng có việc gì làm thì đảo chiều ngược lại thôi, làm ít nói nhiều. Âu cũng là dễ hiểu. Bác Hoà phấn đấu độ 20 chục năm nữa thì cũng có tâm lý vậy thôi.
Ivan
15-09-09, 12:28
Thực ra anh chỉ thấy động thái đứng ra làm cái NXB Tri thức của ông Chu Hảo là đáng khen. Các cụ già có một ít chữ và một ít danh nên dùng những hoạt động cuối đời của mình gián tiếp dạy dỗ bọn trẻ con mù chữ trim to, để đến thời của chúng, bọn trym to này ngoài chỉ biết phắc ra thì còn có một ít tri thức mà phắc cho tử tế. Chứ bây giờ cả nước mù chữ, các ông các bà thì già mịa rồi, tiền đếu có, quyền đếu còn; chính quyền cũng mù chữ, cản đường nó phát nó tát cho rụng răng ngay, cãi thế đe'o.

Tê đâu zồi, cái này cũng nhập vào đúng cái cương mí nhu mà hôm qua anh mí chú mang ra đẽo gái. Cái mà anh muốn bọn già làm là nhu: làm sách, nuôi nấng trym mấy thằng trẻ con thì có ai làm đe'o gì đến các cụ? Ai cũng biết thế, nhưng mà đe'o, tao cứ phải cương. Vì sao họ cương? Vì cái cương này là hoạt động chốc lát, cương mà thành công thì tác động sẽ rõ ngay, đời sẽ biết đến ông ngay trước ngày ông chết. Ấy cũng là cái tham vọng của con người nói chung, làm cái đe'o gì cũng muốn đời nó biết ngay, làm mà đến khi mình chết rồi mới có thằng biết, làm làm cái đe'o. Lật lại vấn đề chó nhu mí chó cương, thì cũng có khác đe'o gì?
KuTí
15-09-09, 13:25
Nói chung là các bạn trí thức tông giật hơi cả tin khi nghe lãnh đạo hô hào và ghi cả vào nghị quyết "hiền tài và trí thức là nguyên khí quốc gia". Nên nhớ các bác to to Zue na'n quê ta nói một đường làm một nẻo:D. Cả tin quá thì thất vọng to thôi.
Dẹp tiệm doạ thế nào được các bác to, không có chúng mày thì chợ vẫn vui, ghớm, tiến xĩ với giáo xư mà to à, sắp tới có cả một rổ.
Ngày xưa mấy cụ Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Bs Viện...tin sái cổ vào lãnh tụ nên về quê làm cách mạng. Lãnh tụ thì vẫn tin dùng các chú nhưng các đệ của tủ lạnh thì không, vì chúng ông đé o cần tri thức, chúng ông chỉ cần máu và sắt. Hệ quả như thế nào thì các bạn đều thấy cả.
Tê tê say say
15-09-09, 13:28
Tê đâu zồi, cái này cũng nhập vào đúng cái cương mí nhu mà hôm qua anh mí chú mang ra đẽo gái. Cái mà anh muốn bọn già làm là nhu: làm sách, nuôi nấng trym mấy thằng trẻ con thì có ai làm đe'o gì đến các cụ? Ai cũng biết thế, nhưng mà đe'o, tao cứ phải cương. Vì sao họ cương? Vì cái cương này là hoạt động chốc lát, cương mà thành công thì tác động sẽ rõ ngay, đời sẽ biết đến ông ngay trước ngày ông chết. Ấy cũng là cái tham vọng của con người nói chung, làm cái đe'o gì cũng muốn đời nó biết ngay, làm mà đến khi mình chết rồi mới có thằng biết, làm làm cái đe'o. Lật lại vấn đề chó nhu mí chó cương, thì cũng có khác đe'o gì?
Cái này anh nói rồi! Cương nhu phải tùy vào từng trường hợp, không cầu toàn được.

Quay lại cái chú nói ở trên. Anh thì cho rằng các cụ chắc cũng chẳng muốn cương đâu(mà có muốn thì cũng không cương được). Dưng cơ mà, nói các cụ bỏ quá, các chí thức nhớn viet nam cũng ăn cũng phải ỉa cũng phải hoành vân vân và vân vân.

Thế mà về vườn thì chúng nó đánh tuột hết cả, nào nhà, nào xe, nào điện thoại, nào hội thảo.... cả đời dùng chữ để lừa chúng nó này về muốn sống bằng chữ thật sợ chúng nó ỉa mẹ vào.

Chó nhu hay cho cương của chú thì tựu trung vẫn là chó thật, chứ chó mà không biết lúc nào cần nhu lúc nào cần cương thì anh sợ không được gọi là chó!
Laozeza
15-09-09, 13:29
Thăng Long tiết thư

Trân trọng kính gửi các đồng chí anh chị cô gì chú bác nguyên cán bộ Viện nghiên cứu IDS !

Trước hết chúng tôi chân thành gửi lời chia buồn tới toàn thể quý vị về việc các vị giờ đã không chốn dung thân, không nơi nương tựa. Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc về vụ việc này.

Đất Thăng Long chúng tôi vốn ngoạ nhợn tàng cẩu và từ xưa này được biết đến như một bồ cứu rỗi những linh hồn losers. Chúng tôi luôn cầu thị trong việc phát triển Thăng Long cũng như tiếp nhận kẻ chí sĩ (dởm including cả thể loại thất học phò phịch phọt chuyên nghiệp). Chúng tôi tin tưởng đất Thăng Long luôn luôn là nơi nương thân thẩm du đầy tinh thần tông dật. Quý vị có thể thấy chúng tôi có một Chủ tịch Nông Văn Bi trẻ trung và rất phò, nguyên Chủ tịch Hà Chí Gấu thẩm du rân chủ rùa rụt cổ hết sức mềm mại và khéo léo hay Bí thư khu tự trị Hilton Lô Minh Giang rất chi là thái ngẫn vân vân và vân vân. Bên cạnh đó thì khoản gái của chúng tôi cũng hết sức phong phú và tạp chủng. Nào thì gái thẩm du đức hạnh, gái già bým héo phò phạch bú liếm, gái phò linh trưởng, gái đá đểu hằn học, gái ngẫn ngẫn, gái âm lịch phịch phọt, gái tông dật mặc váy chạy nhanh hơn chó vân vân và vân vân. Có thể nói thể loại và thành phần của chúng tôi hết sức hỗn mang, tạp chủng mà tôi không thể kể hết ra đây được. Và quan trọng nhất là chính sự hỗn mang, tạp chủng này đã làm cho đất Thăng Long của chúng tôi vang danh bốn bể tiếng đồn vang hơn rắm đánh.

Thưa toàn thể Quý vị,

Tôi mong Quý vị hãy gạt bỏ mọi tỵ hiềm, tự ti cá nhân và nỗi buồn to lớn này sang một bên đùi và turn on máy tính vào mạng đăng ký gia nhập Thăng Long để chúng ta cùng chia sớt buồn vui, xây dựng tương lại chân trời rộng mở. Thăng Long chúng tôi luôn mở rộng hai tay chào đón sự tham gia của toàn thể Quý vị.

Nào mình cùnggggg...đăng ký nick...nàooo..mình..cùnggg mật tông nhé.

Một lần nữa thay mặt toàn thể thể loại thành phần tại đất Thăng Long (thành thật mà nói thì tôi đeos đủ đa nhân cách để thay mặt toàn bộ các thể loại hiện hữu ở đây được), tôi trân trọng kính mời quý vị về với Thăng Long thân yêu.

Trân trọng.


Laozeza
Mặc
15-09-09, 13:48
Cuộc sống cái gì cũng cần phải có lần đầu tiên.

Trí thức Việt Nam một thời hầu hết đều do Pháp đào tạo ra, xét riêng về văn học, cho đến nay cái thời kỳ 30 - 45 vẫn được coi là một thời kỳ hoàng kim của văn học VN cận đại, với vô số các nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ, nhạc sỹ có tên tuổi. Trong các khía cạnh khác như kiến trúc, hội hoạ, y tế, giáo dục cũng tương tự vậy. 70 năm qua chưa có tên tuổi nào vượt qua được Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái, Tôn Thất Tùng, Tạ Quang Bửu ... Dưới thời xã hội chủ nghĩa, đám trí thức đó mai một gần hết, bị đì lên đì xuống tơi bời trong làn sóng trấn áp nhân văn giai phẩm. Đến giờ vẫn phải coi đó là một vết nhơ đối với lịch sử đất nước, vì nền văn minh dân tộc bị đi lùi. Hậu quả của sự đói ăn và tụt hậu lâu dài của đất nước sau ngày thống nhất, cũng chính bắt nguồn từ cái lối hành xử triệt hạ bộ phận tinh hoa của dân tộc hồi ấy. Lãnh đạo quốc gia sau hậu chiến, bói không có lấy một chuyên gia, hầu hết đều chỉ khoe với nhau thành tích đi tù, đấu đá hoặc đánh đấm.

IDS có thể coi tập trung một đội ngũ rất ít ỏi tinh hoa trí thức còn sót lại. Số này tồn tại và vượt lên một cách khó khăn trong suốt thời kỳ bao cấp, danh tiếng của họ có được là nhờ kiến thức thực sự chứ không phải là cái mác mà chế độ gắn cho. Sau thời nhân văn giai phẩm, trí thức Việt Nam tắt tiếng, nhiều lắm chỉ có vài tiếng kêu lạc lõng lẻ tẻ bị trấn áp nhanh chóng và nhấn chìm. Cho nên, sự kiện IDS lần này là cả một dấu ấn. Trước hết nó cho thấy xã hội VN có một bộ phận tinh hoa đã vượt qua nỗi sợ, thêm vào đó, nó cũng đánh dấu một sự trưởng thành về ý thức hệ trong toàn xã hội. Chúng ta giờ đây có thể nghĩ tới bất cứ điều gì, trừ việc cho rằng một nhân văn giai phẩm mới lại có thể tái hiện. Như thế, có thể coi đó chính là một bước tiến dài của xã hội Việt Nam, tất nhiên, chỉ so với chính nó.

Có nhiều điều cần quan sát và nghiền ngẫm quanh sự kiện này. Lối hành xử của chính quyền sẽ quyết định xem tương lai đất nước đi theo cách nào. Nếu chế độ lựa chọn giải pháp trấn áp và triệt hạ, giờ đây không còn là những năm 60 của thế kỷ trước, triệt hạ không thể dep đi một thực tế là đã có sự chuyển mình về nhận thức của giới trí thức Việt Nam. Thêm vào đó, internet mang lại cho họ khả năng to lớn trong việc tiếp cận, chia sẻ thông tin và cất lên chính kiến. Nếu giải pháp triệt hạ được lựa chọn, nó sẽ chỉ là một giải pháp mang tính tuyệt vọng của chế độ. Ngược lại, nếu những ý kiến ngày hôm nay của số trí thức nhỏ nhoi nhưng tinh tuý này được cân nhắc nghiêm túc, có thể đất nước sẽ có nhiều cơ hội hơn là bức màn xám do sự đe doạ của Trung Quốc và chính thể lúng túng đang mang lại. Vấn đề là chờ, suy ngẫm, và phần nào hành động.
Tr­ường An
15-09-09, 13:54
Trong cái danh sách IDS, khả dĩ nhất chỉ có Lê Đăng Doanh, Phan Huy Lê, bọn còn lại đều là lũ "hữu danh, vô thực", có kẻ ngộ nhận rơi vào trạng thái quá trớn như Phạm Chi Lan, có kẻ trình độ hạn chế, cuối đời rơi vào khủng hoảng vị trí, quay ra bám đít bọn trẻ con mới lớn phá phách để gây tiếng như Nguyên Ngọc.

Một trường hợp đặc biệt khác nữa là Nguyễn Quang A, chưa có được vị trí nổi bật như Nguyên Ngọc để mà khủng hoảng vị trí, nhưng bị khủng hoảng lối đi, nguyên do cũng do trình độ hạn chế.

Nguyễn Quang A (NQA) từng thu hút sự chú ý với Công ty 3C, nhưng sau đó không có hoạt động gì đáng kể, vật lộn với VP Bank đến khi ngân hàng này bắt đầu trụ vững thì NQA lại bị văng ra khỏi ngân hàng đó.

Năng lực thể hiện rõ nhất qua việc đắm đuối với KARL R. POPPER với một bản dịch "Xã Hội Mở và Những Kẻ thù của Nó" nhiều chỗ ngô nghê, tối nghĩa, một phần bởi chính KARL R. POPPER đã là một nhân vật tối nghĩa, đang tìm tòi, và không thấy rõ đường đi trong "Xã Hội Mở và Những Kẻ thù của Nó".

Hoàng Tụy và Phan Đình Diệu thì nên biết chỗ của mình là làm toán, nhảy sang khoa học xã hội và khoa học quản lý thì chỉ là những tay gà, biết gì mà phán nhăng cuội.

Với những nhân vật như thế thì IDS có được cái vị gì, giải tán là phải.

Tuy nhiên IDS vô vị, không có nghĩa là cái Quyết định số 97 được Nguyễn Tấn Dũng ký kia là có vị, sớm muộn gì rồi nó cũng phải được sửa đổi nhằm đảm bảo được nguyên tắc phản biện xã hội.

Trường An.
Mặc
15-09-09, 13:56
Đùa chứ anh thấy Việt Nam ta đại trí thức chỉ có duy nhất một mình thằng Trường An. Nghe nó nhận xét đánh giá về đám trí thức bên trên mới thấy hết nó tài. Đây mới chính là thiên tài Việt Nam chứ còn đâu.

Chế độ đẻ ra được một đám chó như thằng này, phải nói là cả một kỳ công quái đản, ngồi xổm lên mọi luận thuyết về tiến hoá tự nhiên và tiến bộ xã hội.
Tê tê say say
15-09-09, 14:02
Năng lực thể hiện rõ nhất qua việc đắm đuối với KARL R. POPPER với một bản dịch "Xã Hội Mở và Những Kẻ thù của Nó" nhiều chỗ ngô nghê, tối nghĩa, một phần bởi chính KARL R. POPPER đã là một nhân vật tối nghĩa, đang tìm tòi, và không thấy rõ đường đi trong "Xã Hội Mở và Những Kẻ thù của Nó".
Bác An chê anh Popper tối nghĩa ở cái gì? Diễn giải hộ em cái!
Ivan
15-09-09, 14:06
Em đồng ý với bác An rằng NQA thực ra là một big loser không hơn không kém. Ông cụ nói năng không có một chút trọng lượng sắc sảo trí thức nào. Em không hiểu sao ông cụ lại có tiếng vang trong xã hội lâu lâu và vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi losers có dấu ấn trong xã hội?

Nhưng dù sao đánh giá về công cuộc dịch sách của NQA của bác là không thuyết phục. Những sách mà NQA chọn dịch không phải truyện thiếu nhi để một ông già học tiếng Anh tập dịch (em vẫn nhớ Atula khoe ngồi với NQA và NQA bảo chú dịch để học tiếng Anh í mà!). Thế cho nên em cảm thấy rất buồn cười là sách của ông ấy (dù cho không), vẫn có người bỏ công ra đọc. Chứ Popper, dù sao cũng được loài người oánh giá là triết gia của thế kỉ 20, của loài họ. Bác An em, một cá nhân của bộ tộc có đuôi, quyền hành gì mà phán Popper anh em là này là nọ?
KuTí
15-09-09, 14:15
Hoàng Tuy với Phan Đình Diệu thì chỉ biết chỗ mình là làm toán, cứ thích phán lăng nhăng@ Chính uỷ.

Nói thế khác gì An chửi cả thủ tướng, đồng chí ấy tham gia du kích từ 12 tuổi nên chắc chắn không học đầy đủ rồi, sau có thêm bằng y sĩ tiêm chích cho đồng đội và cử nhân tại chức luật (tại chức xem như là đé o đi học) thế mà vẫn lãnh đạo cả một bộ máy hành pháp của một nước gần 90 triệu quan dân co đấy.

Mà các bạn đừng nên chửi An quá lời, chỉ nên thương xót cho một kiếp người thì hơn.
Mặc
15-09-09, 14:16
Thời thế đảo điên, đến mức giờ một đám chã ngọng cũng dám lên giọng bỉ tượng đài.

Nguyễn Quang A là một anh hùng không gặp thời, nổi tiếng cả về mặt hàn lâm và bussiness. Những năm 80, cái tên Quang A là một cái tên nổi bật trong giới trí thức đông Âu. Trong thời kỳ tranh tối tranh sáng lúc giao thời hồi đầu những năm 90, Quang A về nước làm kinh doanh, và là một gương mặt nổi bật. Ông dựng ra cả một hệ thống doanh nghiệp đồ sộ gồm đủ mọi lĩnh vực, từ công nghiệp (3C), đến tin học, hoá chất, ngân hàng (VP Bank) ... Quang A mặc dù sau đó thất thời và mất toàn bộ cơ đồ về tay người khác, không phải vì kém tầm nhìn, mà là kém về thủ đoạn. Thực tế hầu hết những người làm kinh doanh cùng thời đều nhìn nhận về tầm nhìn vượt thời đại của Quang A trong kinh doanh. Những gì ông sáng lập ra, đều tồn tại tốt về sau này và là những thương hiệu sáng giá. Quang A ngày hôm nay thua rất nhiều người cùng thời về tiền bạc, nhưng chắc chắn vượt trên hầu hết số đó về kiến thức và tầm nhìn.

Có thể nói Quang A thích hợp làm một quân sư hơn là một người ra quyết định, có tầm nhìn và khả năng, nhưng thiếu độ lọc lõi và tàn nhẫn để tồn tại trong thế giới thực dụng và phi luật pháp lúc giao thời. Quang A từng bộc bạch, khi còn làm kinh doanh, ông cảm thấy ngỡ ngàng khi nghe một lãnh đạo cao cấp trao đổi nguyên văn: "Anh em chiến đấu bao năm, giờ các cậu làm kinh doanh, phải giúp đỡ bồi dưỡng là đúng rồi". Vì sự ngỡ ngàng ấy mà Quang A sau đó không thể thích ứng với thời cuộc, và bị loại ra khỏi cuộc chơi của tất cả những cơ nghiệp mà ông sáng lập ra. Đây là bài học cho nhiều người khác.

Dù sao thì Nguyễn Quang A không phải là một cái tên để mấy thằng ma cà bông như đám chúng mày có thể dè bỉu. Đúng là mõm chó đòi mọc ngà voi.
pepper
15-09-09, 14:17
Đến giờ này mà vẫn đầy những chú nghe thằng TA nói nhảm.

Thằng Ivan phải thấy là NQA dù là loser theo tiêu chuẩn của mày nhưng vẫn là tinh anh chói sáng của 1 bầy đàn loser khác.

Còn cái tư tưởng nhà KH chỉ nên ngồi ôm chuyên môn của mình trong cái đầu óc tăm tối của thằng TA đúng là SP được đào tạo bởi XH VN. Giỏi hay ko do cái gọi là chất xám trong não chứ đe'o phải mấy cái danh hão. (Bọn tình báo Úc nhợn ASIO tuyển nhân viên chỉ cần có PhD, đe'o cần biết ngành hẹp gì. Cứ là PhD là đi phỏng vấn và làm test, vui phết).
Tr­ường An
15-09-09, 14:19
Chú T xem những kẻ khủng hoảng thần kinh này đang lảm nhảm cái gì (cả người viết, lẫn người dịch):


Tôi không muốn che dấu sự thực rằng tôi chỉ có thể nhìn với mối ác cảm… lên tính kiêu căng dương dương tự đắc của tất cả các tập sách được nhồi đầy sự uyên thâm, như đang là mốt thời thượng hiện nay. Vì tôi hoàn toàn tin rằng…các phương pháp được chấp nhận hẳn làm tăng vô hạn những điều nực cười và ngớ ngẩn này, và rằng ngay cả sự thủ tiêu hoàn toàn tất cả những thành tựu kì cục này có lẽ có thể không tai hại
như khoa học hư cấu này với sự màu mỡ đáng ghét của nó.

KANT.

(Phần trích dẫn trên là đoạn trích trang trọng đầu tiên trong phần dẫn nhập trong bản dịch "XÃ HỘI MỞ VÀ NHỮNG KẺ THÙ CỦA NÓ" của Nguyễn Quang A).

Trường An.
Mặc
15-09-09, 14:27
Anh góp ý với thằng cu An, nói về độ tối nghĩa và rối rắm thì Enstein mới là đầu bảng. Thuyết tương đối của Enstein, được 6 tỷ người thừa nhận, nhưng có tối đa không quá 50 người hiện đang tồn tại thực sự hiểu được thuyết này và các luận chứng của nó. Có một câu chuyện được lan truyền trong giới hàn lâm, một nhà toán học rất nổi tiếng khi được phỏng vấn với câu hỏi "Nghe nói chỉ có ba người thực sự hiểu được thuyết tương đối hiện nay, gồm cả Enstein?" Ông ta trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời "Tôi đang suy nghĩ xem người thứ ba là ai". Hoặc nói đơn giản hơn ngay cả thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton, từ thế kỷ thứ 15, nhưng bản viết nguyên bản của nó, cũng chỉ có những nhà toán học hết sức giỏi mới đọc hiểu nổi (và dịch lại sang ngôn ngữ thông thường). Newton viết thuyết của mình toàn bằng công thức toán học.

Không phải cái gì cũng được viết dành cho đại chúng, nhất là cho một bọn ngu si.

Nói Hoàng Tuỵ với Phan Đình Diệu ngoài việc làm toán ra không biết làm gì khác thì đúng là lối nói của bọn ngu xuẩn. Có lẽ với thằng chã Trường An, chỉ đám thất học ngồi tù, hoặc có bằng bổ túc tiến sỹ lịch sử đảng mới là những thiên tài đa năng làm được đủ mọi lĩnh vực.
Tr­ường An
15-09-09, 14:28
Không ai hạn chế phạm vi hoạt động của Hoàng Tuỵ và Phan Đình Diệu trong việc làm toán trừ chính họ, những ý kiến nhăng cuội của họ liên quan đến việc cải cách hệ thống giáo dục, việc quản lý đất nước đã cho thấy rõ ràng họ nên biết bảo vệ uy tín của mình bằng cách không nói về những thứ mà mình không có hiểu biết đầy đủ.

Thà là đưa ra những phê phán cụ thể như Trần Mạnh Hảo trong nhiều trường hợp còn có ích (Dù rằng TM Hảo cũng nhiều khi nói nhăng, không phải khi nào cũng nói đúng).

Trường An.
Ivan
15-09-09, 14:30
Những gì ông sáng lập ra, đều tồn tại tốt về sau này và là những thương hiệu sáng giá. Quang A ngày hôm nay thua rất nhiều người cùng thời về tiền bạc, nhưng chắc chắn vượt trên hầu hết số đó về kiến thức và tầm nhìn.


Thực ra oánh giá trí tuệ và danh tiếng một con người thế này cũng khác đe'o oánh giá một ông bố đi cày, đẻ được một thằng con anh tuấn. Thằng con lớn lên phải dùng nội lực của mình để thành công. Nhưng chủ yếu là, đe'o hiểu sao đời cứ oánh giá công rất to mấy giọt tinh trùng của người bố đi cày, như thằng Mặc. Cá nhân anh, luôn luôn coi sự nghiệp của một doanh nhân mà mất trắng thì chỉ là một doanh nhân loser. Đã là một doanh nhân, thì cái chảy trong óc anh ta chủ yếu là kinh nghiệm thực tiễn trên miền kinh doanh chém giết, mà anh ta đã loser rồi. Loser trên mặt trận đó chưa đủ, lại chuyển sang làm đỉnh cao dẫn dắt trên mặt trận hàn lâm, là mặt trận mà anh ta hầu như không có hoạt động gì sau khi rời ghế đại học. Thế mà vẫn cứ được xã hội tôn sùng như thánh sống, phi phân tích, chỉ tuyền là những lời ca ngợi đầy màu sắc huyền thoại. Thế, anh gọi dân tộc này là dân tộc có đuôi, có oan không nhỉ!
Ivan
15-09-09, 14:33
Hoặc nói đơn giản hơn ngay cả thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton, từ thế kỷ thứ 15, nhưng bản viết nguyên bản của nó, cũng chỉ có những nhà toán học hết sức giỏi mới đọc hiểu nổi (và dịch lại sang ngôn ngữ thông thường). Newton viết thuyết của mình toàn bằng công thức toán học.


Sir Isaac Newton FRS (4 January 1643 – 31 March 1727)

Mặc ơi bây giờ nó có một cái gọi là google í, chửi nhau thì cũng lục lại một tí không chã nó chửi cho nhục lắm í!
Laozeza
15-09-09, 14:37
Anh thừa nhận với An và Van là NQA chả có kặt gì mà tung hê cả, dư lắm tuyền là chã.
Tr­ường An
15-09-09, 14:40
Về cơ bản, bỏ qua những tiểu tiết, cái #25 của Ivan viết rất có tầm.

Trường An.
Mặc
15-09-09, 14:40
Sir Isaac Newton FRS (4 January 1643 – 31 March 1727)

Mặc ơi bây giờ nó có một cái gọi là google í, chửi nhau thì cũng lục lại một tí không chã nó chửi cho nhục lắm í!

Tầm chương trích cú là cách của bọn ngu si thôi chú em. Dù Newton sinh ra vào thế kỷ 17 hay như anh nhầm là 15 nó cũng không ảnh hưởng gì đến bản chất ý tưởng mà anh lập luận: Lý thuyết của Newton viết đã cách đây vài trăm năm, nhưng số người đọc hiểu được nó dưới dạng nguyên bản chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lập luận này củng cố cho kết luận cuối cùng của anh: Không phải mọi thứ đều viết dành cho đại chúng.

Biết nhìn thông suốt vào bản chất một ý tưởng và một lập luận mới là người có trí tuệ thằng nhóc ạ. Anh chẳng thấy nhục *** gì vì sự sơ suất nhầm lẫn ấy chẳng ảnh hưởng gì đến lập luận của anh. Chỉ những đứa tủn mủn tiểu nhân mới nên thấy nhục, nhưng đáng tiếc, thấy được thì đã không còn là bọn tủn mủn tiểu nhân.

Cái chi tiết Quang A hơn nhiều người cùng thời về tri thức là được chính những người thuộc giới siêu giàu ngày hôm nay thừa nhận. Những đại gia hôm nay có không ít người từng nhờ vào lời khuyên của Quang A hồi năm 96, 97 (lúc đó Quang A đã thất thế) mà thành khủng long ngày hôm nay, nhiều người chịu ơn Quang A về chuyện đó. Nhận xét rằng Quang A thích hợp làm quân sư không phải là sai. Lịch sử thường những thằng thủ đoạn như Lưu Bang mới làm được Hoàng Đế, còn bọn trí giả như Trương Lương chỉ thích hợp đứng sau lưng. Quang A thua vì chọn sai vị trí, chứ không phải là kém về trí tuệ.
Ivan
15-09-09, 14:43
Tầm chương trích cú là cách của bọn ngu si thôi chú em.

Thế này trong logic học hậu hiện đại trường phái tnxm do anh làm chủ phái, người ta gọi là tự ỉa vào mồm mình đấy Mặc ạ.
Mặc
15-09-09, 14:50
Nếu cái chủ phái ấy là chủ phái tự ỉa vào mồm, như chú em thừa nhận, thì anh vô cùng vui mừng xin phép được đứng ngoài và dành cái vị trí chủ phái ấy cho chú em.

Hoá ra tnxm lại phong cho một thằng chã dạt ngày xưa bị chửi không biết bao nhiêu lần về những bài quote vô nghĩa ở TL làm chủ phái tự ỉa vào mồm cơ đấy. Thôi thế cũng là thích hợp với chú em mày. Anh mừng cho chú.
Mặc
15-09-09, 14:54
Anh xin phép được quay trở lại nội dung chủ đề, thay vì sa đà vào chuyện lèm bèm của mấy thằng chã ngọng.

Anh đặt một câu hỏi, theo các bạn, chế độ ta sẽ làm gì với các thành viên IDS? Nghe ngóng và sửa sai, hay chia nhỏ số thành viên ấy ra, chọn lấy một vài người và tìm cách úp sọt răn đe?
Ivan
15-09-09, 14:57
"Nghe nói chỉ có ba người thực sự hiểu được thuyết tương đối hiện nay, gồm cả Enstein?" Ông ta trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời "Tôi đang suy nghĩ xem người thứ ba là ai". Hoặc nói đơn giản hơn ngay cả thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton, từ thế kỷ thứ 15, nhưng bản viết nguyên bản của nó, cũng chỉ có những nhà toán học hết sức giỏi mới đọc hiểu nổi (và dịch lại sang ngôn ngữ thông thường). Newton viết thuyết của mình toàn bằng công thức toán học.Tầm chương trích cú là cách của bọn ngu si thôi chú em.

Ngu thì cũng nên có định mức thôi ku, có máy tính biết lên mạng thì nói năng cái gì cũng phải nghĩ một tí chứ.
Mặc
15-09-09, 15:05
Anh nói một lần này cho thằng Ivan hiểu nhé. Người ta trích dẫn một ví dụ, để minh chứng một lập luận, cốt lõi là ý nghĩa của ví dụ ấy và lập luận ấy ăn khớp với nhau như thế nào. Khi anh lấy ví dụ về thuyết của Newton và Enstein, thì xuyên suốt ý tưởng là các thuyết đó viết rất khó hiểu, có rất ít người hiểu được, nhưng tất cả đều công nhận đúng. Điều đó hoàn toàn phù hợp với mục tiêu tìm luận cứ cho kết luận của anh: Bác cái lập luận ngu si của thằng Trường An, khi nó không hiểu được một luận thuyết nào đó, thì trước hết có lẽ chính vì nó (và cả chú mày) ngu, nhất là khi những thuyết đó đã được những chuyên gia và giới hàn lâm thừa nhận từ lâu.

Cho nên về mặt logic học, việc trích dẫn ví dụ và kết luận của anh đều hoàn toàn ăn khớp. Bất cứ ai biết đọc hiểu đều thấy điều đó. Chỉ một thằng tiểu nhân tủn mủn kiểu trẻ con mới vồ lấy cái chi tiết nhầm lẫn của anh rằng Newton viết thuyết vào thế kỷ 15 để hít hà mừng rỡ. Sự sai sót ấy của anh, chẳng hề ảnh hưởng gì đến tính logic của ví dụ và lập luận mà anh đã viện dẫn, và do đó chẳng ảnh hưởng gì đến giá trị bài tranh luận của anh. Cùng là trích dẫn chứng, nhưng sự khác biệt giữa người có trí tuệ và bọn ngu si tầm chương trích cú nó nằm ở đó nhãi ạ.

Anh quên mất, nick của mày là Ivan, thường được coi là cái tên điển hình của người Nga. Mà bọn Ivan, thường bị phần còn lại của Châu Âu gọi là lũ lợn. Anh không có ý xúc phạm người Nga nói chung, nhưng trong trường hợp của chú em mày, thì anh thấy sự liên tưởng ấy là rất hợp logic.
Ivan
15-09-09, 15:22
Khi anh lấy ví dụ về thuyết của Newton và Enstein, thì xuyên suốt ý tưởng là các thuyết đó viết rất khó hiểu, có rất ít người hiểu được, nhưng tất cả đều công nhận đúng.


Đây là cái ngu điển hình của Mặc và cũng là cái ngu điển hình của rất nhiều cá nhân bộ tộc có đuôi chuyên nghề học thuộc lòng. Kể cả Mặc học Vật lý, Mặc không hiểu được thuyết tương đối, Mặc cũng hơi buồn, Mặc bèn đi đọc những câu chuyện đời tư lẻ tẻ trong vô vàn các cuốn tiểu sử vĩ nhân. Và Mặc cũng gật gù: tuy đầu óc mình không thể hiểu được thuyết tương đối, nhưng phải nói là vĩ đại quá đi, cả thế giới ầm ĩ lên gần thể kỉ, dù sao thì mình cũng đã học thuộc lòng được tên Einstein này, tên thuyết tương đối này, và cả câu chuyện đời tư này nữa, mình thật là giỏi quá đi!

Nhưng anh nghĩ mãi vẫn đe'o thể hiểu được cái lập luận logic của Mặc: rất khó, rất ít người hiểu====> ai cũng thừa nhận======> mình cũng thừa nhận. Thế thực ra thì "ai" và "mình" ở đây khác đe'o chó? Đã là người, thì chỉ thừa nhận cái gì mình hiểu, cái gì không hiểu thì không thừa nhận hoặc không quan tâm.
DeLusty
15-09-09, 15:25
Mình nói cho bạn Mặc biết nhé, cho dù bạn phọt ra cái lìn gì, dù là tiểu tiết để minh chứng cho 1 lập luận vô cùng hoành tráng, nhưng cái chi tiết bạn đưa ra nó sai 1 cách rõ ràng mạch lạc như 1 công thức - định luật mà mình viết sai số. Mặc dù bản thân bạn deos cố ý viết sai, nhưng cái gì sai phải nhận là sai, đây là điều công bằng - lẽ phải; như vậy mình mới có cơ hội chửi cái sai của đứa khác. Nếu muốn chửi thì chửi cái tính cẩu thả của bạn. Thế deos Mặc phọt ra đã sai nhưng lại còn đi chửi nguời ta, thì khác deos gì mình cũng đang tự vả vào mỏ mình vài cái! Một điều rất ư là logic, giả sử hai thằng đều có chung 1 vấn đề thì deos nên chửi lẫn nhau.

Cứ cho Nguyễn Quang A là nguời trí tuệ - có tài, nhưng loser and trí tuệ trong truờng hợp của Nguyễn Quang A deos liên quan với nhau. Vì thế Mặc chửi thằng bất đồng quan điểm với mình về N Quang A cũng là sai mịe rồi. Hiểu chứ!
Tr­ường An
15-09-09, 15:27
Mặc, thằng chọi con chuyên hóng hớt vỉa hè này, biết Newton là ai không mà ba hoa chích choè.

Newton là một nhà khoa học chặt chẽ, không có gì là mơ hồ, tối nghĩa, khó hiểu, hiểu không:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg

.....
Newton sáng tạo ra một phương pháp khoa học rất tổng quát. Ông trình bày phương pháp luận của ông thành bốn quy tắc của lý luận khoa học. Các quy tắc này được phát biểu trong quyển Philosophiae Naturalis Principia Mathematica như sau:

1.Các hiện tượng tự nhiên phải được giải thích bằng một hệ tối giản các quy luật đúng, vừa đủ và chặt chẽ.

2.Các hiện tượng tự nhiên giống nhau phải có cùng nguyên nhân như nhau.

3.Các tính chất của vật chất là như nhau trong toàn vũ trụ.

4.Một nhận định rút ra từ quan sát tự nhiên được coi là đúng cho đến khi có một thực nghiệm khác mâu thuẫn với nó.

Bốn quy tắc súc tích và tổng quát cho nghiên cứu khoa học này đã là một cuộc cách mạng về tư duy thực sự vào thời điểm bấy giờ. Thực hiện các quy tắc này, Newton đã hình thành được các định luật tổng quát của tự nhiên và giải thích được gần như tất cả các bài toán khoa học vào thời của ông. Newton còn đi xa hơn việc chỉ đưa ra các quy tắc cho lý luận, ông đã miêu tả cách áp dụng chúng trong việc giải quyết một bài toán cụ thể. Phương pháp giải tích mà ông sáng tạo vượt trội các phương pháp mang tính triết lý hơn là tính chính xác khoa học của Aristoteles và Thomas Aquinas. Newton đã hoàn thiện phương pháp thực nghiệm của Galileo Galilei, tạo ra phương pháp tổng hợp vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay trong khoa học. Những câu chữ sau đây trong quyển Opticks (Quang học) của ông có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với trình bày hiện đại của phương pháp nghiên cứu thời nay, nếu Newton dùng từ "khoa học" thay cho "triết lý về tự nhiên":


Cũng như trong toán học, trong triết lý về tự nhiên, việc nghiên cứu các vấn đề hóc búa cần thực hiện bằng phương pháp phân tích và tổng hợp. Nó bao gồm làm thí nghiệm, quan sát, đưa ra những kết luận tổng quát, từ đó suy diễn. Phương pháp này sẽ giúp ta đi từ các hợp chất phức tạp đến nguyên tố, đi từ chuyển động đến các lực tạo ra nó; và tổng quát là từ các hiện tượng đến nguyên nhân, từ nguyên nhân riêng lẻ đến nguyên nhân tổng quát, cho đến khi lý luận dừng lại ở mức tổng quát nhất. Tổng hợp lại các nguyên nhân chúng ta đã khám phá ra thành các nguyên lý, chúng ta có thể sử dụng chúng để giải thích các hiện tượng hệ quả.
.....Trường An.
Mặc
15-09-09, 15:37
Kiểu chẻ nhỏ một lập luận là lối tranh luận điển hình của bọn tiểu nhân nhóc ạ. Anh nói những lý thuyết khó hiểu nhưng được sự thừa nhận của nhiều chuyên gia và giới hàn lâm, thì lại là chuyện hoàn toàn khác biệt.

Để khỏi mất công cho mày thể hiện cá nhân, lạc đề lung tung trong cái topic này, anh đề nghị thằng Ivan có thể mở một topic riêng, sau đó vào chứng minh mày không phải là chó vì không chạy theo các kết luận được số đông thừa nhận nói chung và đã qua kiểm chứng của giới chuyên gia nói riêng. Chúc chú em mày thành công.

Đây là topic về IDS và câu chuyện tự giải thể để phản đối một quyết định sai của chính quyền. Theo thường lệ, thấy ngay sự xuất hiện của Trường An, thay vì ném đá vào chính cái lập luận của IDS khi phân tích cái quyết định 97 là sai, Trường An xoay sang cách thức quen thuộc là bỉ cá nhân những thành viên của IDS. Cách thức này được tiếp tay bởi thằng Ivan, vốn có thói quen chó hùa ưa thích bỉ cá nhân (vì làm đé o gì có tư tưởng).

Những lập luận ngu si và cách bỉ cá nhân hèn hạ kiểu ấy đương nhiên chẳng có tẹo giá trị gì. Nó không thể phủ nhận một thực tế là Hoàng Tuỵ là một trí thức lớn, Phạm Chi Lan từng là một cố vấn cao cấp trong chính quyền, Chu Hảo từng là thứ trưởng bộ KH&CN, và Nguyễn Quang A, dù thất thế trong kinh doanh nhưng vẫn được không ít số rất thành công trong kinh doanh chịu ơn vì từng cho họ những lời khuyên và chiến lược quý báu. Nhân đây anh nhắc với chúng mày, Quang A hồi năm 97, từng có một chiến lược được coi là quý hơn vàng giúp cho không ít NH vượt qua được khủng hoảng.

Lập luận quen thuộc của Trường An và mấy thằng theo đuôi hít bã mía, thường rất quen thuộc, đại loại: "À, thì đành rằng lão đó giỏi đấy (phủ nhận thế nào được khi cả thế giới đã thừa nhận, nhóc An nhỉ), nhưng chỉ giỏi chuyên môn thôi, còn chuyện khác thì ngu si biết gì đâu". Trong khi cái thực tế đang tồn tại ngoài kia là một bọn ngoài cái mảnh bằng về lý thuyết mác lê với tư tưởng HCM (bọn này học đến tiến sỹ, không biết tiến sỹ dạng gì nữa) thì lại to mồm đóng góp và lãnh đạo trên đủ mọi phương diện. Nếu những người như Hoàng Tuỵ, Phan Đình Diệu mà còn bị coi là ngu và không đủ tầm để lên tiếng đóng góp về những vấn đề của đất nước, thì ắt hẳn chỉ còn mình Trường An mới là đỉnh cao chói lọi sáng ngời tri thức của nhân loại. Theo các bạn, đây là bi kịch hay hài kịch?

P/S, Còn thằng Trường An, hay để anh gửi cho mày bản viết nguyên bản định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, xem dạng như mày đọc vài trăm năm có hiểu nổi không mà mở mồm ra dám nói là dễ hiểu. Hiểu được cái đó, ngu như chú em mày bỏ công học toán vài trăm năm cũng chưa chắc đọc nổi đâu nhóc. Anh biết mày có biết cái gọi là nguyên bản thuyết của Newton nó là cái gì đâu cơ chứ. Newton trình bày toàn bằng công thức toán, chứ không phải ngôn từ abc đâu nhóc con.
Wfs
15-09-09, 15:43
Cá nhân em, em rất nể trọng các bác thuộc IDS trên kia. Bác Phạm Chi Lan thì em càng nể trọng hơn, vì các bác nhớn nhớn nhà em ai cũng nể bác Lan.

Hờ hờ, em chả biết sao, nhưng những người hoành hơn em mà nể các bác kia khen hết lời các bác kia thì tự nhiên em cũng nể. Lạ thật!

Chắc người ta cũng giỏi thực lực đấy chứ. Cái xã hội nhiễu nhương người người coi nhau như cứt cả lượt thì sự nể trọng của số đông thế thì càng chứng tỏ được thực lực của người ta chứ nhờ.
Mặc
15-09-09, 15:45
Tiện có em Delusty vào ném đá hội nghị, trước hết anh chốt hạ câu này: "Gái thì biết đé o gì việc của các anh mà lắm nhọt". Sau post này Delusty sẽ nhảy chồm chồm, một kết luận hợp logic (và anh thích thế, gái là phải thế, he he).

Sau đó anh hoàn toàn phản bác cái lập luận thứ hai của mấy thằng chã ngọng mà em Delusty đang vào hùa: Quang A là một loser. Điều này hoàn toàn sai. Về mặt cá nhân, Quang A không có nhiều tiền như các đại gia có trong tay 1, 2 nghìn tỷ, nhưng về vật chất thì chắc cũng phải nằm trong nhóm 2 triệu người có đời lsống cao nhất VN. Về kinh doanh Quang A có thể thất bại, nhưng về danh tiếng thì bây giờ không ai có thể không thừa nhận ông là một người nổi tiếng trong giới hàn lâm và trí thức hiện đại. Thế không phải là thành công, thì còn là cái gì.

Luận thành bại để kết luận con người, thì Phan Bội Châu hay Phan Chu Chinh là những loser toàn tập. Nhưng giờ ở VN, vẫn có những con đường mang tên hai họ Phan, tại sao? Họ là loser so với thời đại nhưng lại là danh nhân và thành công với lịch sử. Thậm chí khi đánh giá lại các quan điểm và so sánh với lịch sử các nước (lịch sử VN quá đẫm máu), nhiều người cho rằng Phan Chu Chinh đi trước thời đại và vượt hẳn Hồ Chí Minh. Nhưng giờ thì Lăng HCM ở VN mới là cái mộ to nhất đất nước chứ không phải là phần mộ của họ Phan. Thế đấy.
Tr­ường An
15-09-09, 15:50
Cá nhân tôi, thời gian đầu cũng đánh giá cao Phạm Chi Lan (thời kỳ này Phạm Chi Lan khiêm tốn, chừng mực, điềm đạm trong cả phong cách, lẫn quan điểm), nhưng sau này khi đã có một quá trình được dư luận chú ý, Phạm Chi Lan bắt đầu quá đà, thiếu kiểm soát bản thân, phát ngôn văng mạng, với mặc định là mình nói những điều đương nhiên đúng, mà kỳ thực đó chỉ là những nhìn nhận nhỏ mọn, cực đoan, thiếu hiểu biết của Phạm Chi Lan:

http://tnxm.net/showpost.php?p=244279&postcount=15


.... có kẻ ngộ nhận rơi vào trạng thái quá trớn như Phạm Chi Lan ...


Trường An.
Laozeza
15-09-09, 15:51
Bạn Mặc, chân lý thuộc về kẻ chiến thắng. IDS mà chú tán dương có tầm nảo tầm nào dưng mà bị giải thể thì nó lại chả có cơ hội để đóng góp nữa. Như vậy thì đã là hỏng dồi.
Ivan
15-09-09, 15:56
Nói chung chửi bọn hỏng tư duy logic thì chỉ như là hoạt động tập thể dục cho não thôi. Hy vọng đe'o gì cái bọn học thuộc lòng và không có năng lực lập luận ấy. Hôm nay thế là đủ, đừng buồn Mặc nhé, đời còn nhiều thứ lắm mà Mặc chưa thuộc hết đâu!
Mặc
15-09-09, 15:57
Anh hoàn toàn đồng ý với kết luận của bạn dê già (tiện thể nói thêm, anh có thiện cảm với cái nick rất nhân bản của bạn, hẹ hẹ). Chân lý thuộc về người chiến thắng. Nhưng có điều bạn hơi vội vã khi kết luận IDS và các thành viên của nó giờ giải tán thế là coi như xong. Ngược lại, anh cho bây giờ mới là sự bắt đầu.

Từ bản thông cáo trước khi giải tán của IDS, có thể thấy IDS trước đây có cách phản biện rất xây dựng với chính quyền. Nay họ giải tán không phải vì sợ, trái lại, là một cách thể hiện sự bất đồng quyết liệt với một quyết định sai. Tồn tại IDS hay không, họ vẫn có thể cùng nhau trao đổi và nghiên cứu. Những ý kiến cá nhân của từng thành viên IDS sau này, chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ và sắc sảo cũng như gây phiền toái hơn nhiều đối với những khiếm khuyết của chế độ và các chính sách sai lầm của chính phủ.

Triệt hạ những người này là khó. Không thể áp dụng kịch bản thời nhân văn giai phẩm, vì giờ đã là thế kỷ 21. Cũng không thể khoác cho họ cái điều 88 một cách tuỳ tiện, vì đây là những trí thức đã thành danh, một số từng là quan chức cấp cao.

Cho nên theo anh, bây giờ câu chuyện mới chỉ bắt đầu.

Còn những loại như thằng Ivan, anh có thể hiểu tâm trạng của chú em mày. Trẻ con đứa nào chẳng phản ứng giống chú. Còn bé, các anh không chấp đâu.
lão ma
15-09-09, 15:57
Anh xin phép được quay trở lại nội dung chủ đề, thay vì sa đà vào chuyện lèm bèm của mấy thằng chã ngọng.

Anh đặt một câu hỏi, theo các bạn, chế độ ta sẽ làm gì với các thành viên IDS? Nghe ngóng và sửa sai, hay chia nhỏ số thành viên ấy ra, chọn lấy một vài người và tìm cách úp sọt răn đe?

Các bạn ở cái viện IDS - lại còn lấy tên hiệu một viện hàng khủng của Anh quốc cơ à, làm gì nên tội nhỉ? Các bạn ấy can tội chấm chấm mút mút à? Nếu có thật thì cũng nên tản giái - giải tán (cơ mà ở VN mà không chấm mút thì lấy kít mà tọng nhỉ)

Nghị quyết đã ký thì các bạn đấy coi như là bị thất sủng rồi. Mà đã bị loại rồi thì các bạn ấy cố gắng chờ vài năm nữa khi nào 3 nghìn kg về vườn thì hẵng bật lại nhé. Giờ mà bật lại e rằng sẽ có sóng to gió lớn đây.

PS! Nghe Tây nó đồn mấy ku tham tán - chánh văn phòng đang họp bàn về vụ này kinh lắm, sẽ có sắc lệnh mới nay mai!
Tr­ường An
15-09-09, 16:00
Về những nhà yêu nước tiêu biểu Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, cần chấm dứt các luận điệu thổi phồng.

Tấm gương yêu nước của các cụ, việc gây dựng phong trào phục quốc như các cụ đáng được muôn đời con cháu ngưỡng mộ.

Nhưng chí hướng của các cụ, cần khẳng định rõ ràng, kiên quyết là vô vọng, bởi đường lối không phù hợp với thời đại mới.

Các cụ chỉ là những nhà yêu nước phong kiến, làm cách mạng theo kiểu kéo dài chế độ phong kiến nửa vời mà thôi.

Trường An.
Laozeza
15-09-09, 16:04
Nói như Mặc thì sau giải tán các bạn thẩm du với nhau thì anh thấy là hỏng vì dễ rơi vào kiểu viết bức bối vớ vỉn (như bạn Đ H Võ về hưu chửi cs vãi, chuẩn bị lên đoạn đầu đài rồi). Cái được chỉ là dư luận. Anh thì đề cao tính tổ chức. Như vậy mới hữu ích và hiệu quả. Anh Phan, anh Chu chỉ vì kém trong tổ chức nên mới không có thành quả như đồng chí bác.

@ Chú làm ở IDS thì hôm nào họp các anh lại cái, anh đăng ký cái NGO mời về làm hết, 1 năm fund cho khoảng vài triệu anh Ma.
Mặc
15-09-09, 16:06
Về những nhà yêu nước tiêu biểu Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, cần chấm dứt các luận điệu thổi phồng.

Tấm gương yêu nước của các cụ, việc gây dựng phong trào phục quốc như các cụ đáng được muôn đời con cháu ngưỡng mộ.

Nhưng chí hướng của các cụ, cần khẳng định rõ ràng, kiên quyết là vô vọng, bởi đường lối không phù hợp với thời đại mới.

Các cụ chỉ là những nhà yêu nước phong kiến, làm cách mạng theo kiểu kéo dài chế độ phong kiến nửa vời mà thôi.

Trường An.
Anh xin phép hội nghị làm nốt post này để chửi thằng Trường An ngu rồi đi uống bia. Chiều rồi.

Nhờ chính những đường lối làm cách mạng kiểu phong kiến nửa vời, mà châu Á có được một Nhật Bản đấy thằng ngốc ạ.

Cùng là dành độc lập, nhưng toàn Châu Á giờ đều không còn thuộc địa (thế giới cũng thế), và chỉ có lịch sử VN là đẫm máu nhất với danh xưng: "Người lính xung kích đi đầu"

Anh lại nhớ câu chuyện về các bạn tuyên huấn. Trong một hội nghị, tuyên huấn thao thao "Lịch sử đã trao sứ mệnh cho đất nước chúng ta đánh Pháp, đánh Mỹ, giờ lịch sử lại tiếp tục trao sứ mệnh cao cả cho chúng ta đánh Tàu đánh Cam, đây là sứ mệnh cao cả thiêng liêng... blah... blah"

Dưới hội nghị, có thằng chã chửi đổng: "Lịch sử là thằng nào để bố mày đánh bỏ mẹ nó đi"

Dạng như Trường An bỉ tư tưởng của cụ Phan, còn chưa đủ tuổi nhãi à.

P/S Hê hê, bạn dê già định úp sọt anh em hay sao mà xui anh em làm NGO rồi một năm nhận vài triệu của anh Ma. Bạn cho rằng an ninh Việt Nam còn chưa đủ nghệ thuật úp sọt và trùm chăn tạo chứng cứ? Không có gì còn ngồi tù, huống hồ còn định nhận tiền của anh Ma. Hê hê
xmeo
15-09-09, 16:08
Về những nhà yêu nước tiêu biểu Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, cần chấm dứt các luận điệu thổi phồng.

Tấm gương yêu nước của các cụ, việc gây dựng phong trào phục quốc như các cụ đáng được muôn đời con cháu ngưỡng mộ.

Nhưng chí hướng của các cụ, cần khẳng định rõ ràng, kiên quyết là vô vọng, bởi đường lối không phù hợp với thời đại mới.

Các cụ chỉ là những nhà yêu nước phong kiến, làm cách mạng theo kiểu kéo dài chế độ phong kiến nửa vời mà thôi.

Trường An.

Bác Trường An nói thế nào ấy chứ? Cuộc cách mạng của cụ Hồ là điển hình cho một phong trào nông dân áo vải phất cờ khởi nghĩa, làm vua rồi thì chém trung thần nghĩa sĩ, tin dùng những kẻ xiểm nịnh, rất ư là phong kiến style. Ngược lại, bác cố gắng đọc cho thông xem cụ Phan nghĩ thế nào, định làm gì, rồi hãy kết luận nhé:

Phan Châu Trinh và dân trị chủ nghiã
Nguồn: http://www.rfi.fr/actuvi/articles/117/article_4954.asp

Khái niệm tự do dân chủ phát xuất từ Tây phương, nhưng trái với một số lập luận cho tới ngày nay, vẫn còn cho rằng tự do dân chủ không phù hợp với tinh thần phương Đông nói chung và không thể áp đặt cho Việt Nam nói riêng.

Sự thực khác hẳn, tự do dân chủ không xa lạ gì với người Việt, bởi: "Khái niệm tự do dân chủ đã theo chiến hạm Pháp nhập vào nước ta từ cuối thế kỷ XIX" (Hoàng Đạo).

Phan Châu Trinh là người đầu tiên chủ trương chống Pháp bất bạo động, nâng cao dân trí và xây dựng một thể chế dân chủ pháp trị.

Từ Pháp trở về Việt Nam năm 1925, cuối năm 1925, Phan Châu Trinh đọc hai bài diễn văn tại Hội Thanh niên Sài Gòn: Quân trị chủ nghiã và dân trị chủ nghiã và Đạo đức và luân lý Đông Tây. Bài Quân trị chủ nghiã và dân trị chủ nghiã, là luận văn cơ bản giải thích thế nào là quân chủ và thế nào là dân chủ, chia làm ba phần.

Phần đầu, Phan Châu Trinh xét bốn nước Á Đông Tàu, Nhật, Cao Ly [Triều Tiên] và Việt Nam, có cùng một nền văn hoá gốc, ông viết:

"Lạ là trong cái xứ Á Đông này có bốn nước đồng văn, mà đồng sùng cái quân chủ chánh thể, mà đồng tự xưng là sùng thượng nho giáo, vậy mà làm sao từ hồi cái văn minh bên Âu Châu tràn sang cõi Á Đông đến nay, thì chỉ có người Nhật Bản bỏ ngay cái học cũ mà làm theo lối mới (...) thì sự giàu mạnh ngó thấy liền trước mắt, chừng trong bốn mươi năm thì đã sánh vai với liệt cường (...)

Còn chỉ chừa có ba nước là Tàu, nước Cao-ly và An-nam ta, dân thì nghèo, nước thì yếu, cái phần người dốt nát trong nước thì chiếm 80 phần trong một trăm. Còn gọi là người thượng lưu, trung lưu, chẳng qua là bọn bát cổ [khoa bảng] đã chiếm hai phần ba, thiệt chẳng biết cái nho học là gì, mà cũng nhắm mắt lại chê càn cái văn minh mới là mọi rợ!

Nhưng mà nay cái phong trào [dân chủ] trong thế giới nó mãnh liệt lắm: ai thuận theo nó mà đi thì thuận buồm xuôi gió, ai không thuận theo nó thì cũng bị xô đẩy mà đổ lướt đi như rác cỏ" (Pháp-Việt liên hiệp hậu tri tân Việt Nam (Nước Việt Nam mới sau khi Pháp Việt liên hiệp) trích tuyển tập Phan Châu Trinh do Nguyễn Văn Dương biên soạn (nxb Đà Nẵng 1995, trang 793-794).

Phan Châu Trinh đã thấy rõ hiệu quả dân chủ của nước Nhật.

Trong phần thứ nhì, ông nhìn lại chủ nghiã quân trị (chế độ quân chủ) từ thời tiên Tần đến thế kỷ XX: Quân trị tàn ác đốt sách đời Tần, quân chủ chuyên chế khôn khéo ở Á đông, và ông định nghiã: quân trị là nhân trị (cai trị bởi một người), là một nước có luật pháp nhưng do một ông vua làm nên, dân chẳng biết gì.

Và trong phần thứ ba, Phan Châu Trinh bàn đến chủ nghiã dân trị (chế độ dân chủ): Theo ông, điều đáng lo ngại nhất ở nước ta là dân trí kém, ở các nước khác trên thế giới, chỉ cần có một ít ảnh hưởng văn minh Âu Châu là người ta hiểu ngay được thế nào là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, vấn đề dân chủ, dân trị.

Đối với người Việt Nam đầu thế kỷ XX, vì trình độ dân trí còn kém, Phan Châu Trinh cắt nghiã ngắn gọn cho mọi người hiểu: dân trị là cứ bảy năm người dân bàu lại ông Giám quốc (Tổng thống) một lần, còn quân chủ, vua là cha truyền con nối. Dân trị có nghị viện do dân bàu lên, giữ quyền lập pháp. Quyền hành pháp giao cho quan toà, thuộc ngành tư pháp, ở trong chính quyền nhưng có vị trí độc lập. Phan Chu Trinh kết luận: "Nói tóm lại, dân trị tức là pháp trị. Quyền hạn và bổn phận của mỗi người trong nước, bất kỳ người làm việc nhà nước hay là người thường, đều có pháp luật chỉ định rõ ràng, không khác gì là đã có đường gạch sẵn, cứ trong đường ấy mà đi, tự do muốn bước tới bao nhiêu cũng được, không ai ngăn trở cả. Chỉ trừ khi nào xâm lấn đến quyền hạn của người khác thì không được mà thôi".

Như vậy ngay từ 1925, Phan Châu Trinh đã cắt nghiã rõ ràng và ngắn gọn, những điều căn bản A, B, C, về vấn đề dân chủ. Và ông mắng thẳng "bọn bát cổ [khoa bảng], thiệt chẳng biết cái nho học là gì, mà cũng nhắm mắt lại chê càn cái văn minh mới là mọi rợ!"

Đáng buồn là gần một thế kỷ đã trôi qua, ngày nay vẫn còn có những "trí thức bát cổ" nói: "dân chủ là ý niệm của Tây phương", "tự do là muốn làm gì thì làm", "các đảng đối lập là phản động", may mà cụ Phan mất đã hơn 90 năm, nếu cụ còn sống, không biết cụ sẽ nói sao với những "giáo sư", những "trí thức" này!

Con đường giáo dục dân chủ quần chúng được Phan Châu Trinh đề ra từ năm 1925, hơn mười năm sau, Hoàng Đạo Nguyễn Tường Long, tiếp tục kêu gọi việc giáo dục quyền công dân, quyền làm người, và ông đứng trên bình diện một nhà luật học, sử dụng quyền tự do dân chủ, để tranh đấu bằng ngòi bút với người Pháp.
knowledgeriver
15-09-09, 16:09
Mặc ra dáng lãnh tụ phết nhỉ.
DeLusty
15-09-09, 16:11
Tiện có em Delusty vào ném đá hội nghị, trước hết anh chốt hạ câu này: "Gái thì biết đé o gì việc của các anh mà lắm nhọt". Sau post này Delusty sẽ nhảy chồm chồm, một kết luận hợp logic (và anh thích thế, gái là phải thế, he he).

Sau đó anh hoàn toàn phản bác cái lập luận thứ hai của mấy thằng chã ngọng mà em Delusty đang vào hùa: Quang A là một loser. Điều này hoàn toàn sai. Về mặt cá nhân, Quang A không có nhiều tiền như các đại gia có trong tay 1, 2 nghìn tỷ, nhưng về vật chất thì chắc cũng phải nằm trong nhóm 2 triệu người có đời lsống cao nhất VN. Về kinh doanh Quang A có thể thất bại, nhưng về danh tiếng thì bây giờ không ai có thể không thừa nhận ông là một người nổi tiếng trong giới hàn lâm và trí thức hiện đại. Thế không phải là thành công, thì còn là cái gì.

Luận thành bại để kết luận con người, thì Phan Bội Châu hay Phan Chu Chinh là những loser toàn tập. Nhưng giờ ở VN, vẫn có những con đường mang tên hai họ Phan, tại sao? Họ là loser so với thời đại nhưng lại là danh nhân và thành công với lịch sử. Thậm chí khi đánh giá lại các quan điểm và so sánh với lịch sử các nước (lịch sử VN quá đẫm máu), nhiều người cho rằng Phan Chu Chinh đi trước thời đại và vượt hẳn Hồ Chí Minh. Nhưng giờ thì Lăng HCM ở VN mới là cái mộ to nhất đất nước chứ không phải là phần mộ của họ Phan. Thế đấy.

Mình tuy phận đàn bà, nhưng thuộc thể lọai bất cần nên deos biết chuyện của các anh cũng là lẽ đuơng nhiên, vì mình chỉ làm việc trên văn bản, phản biện những cái lìn bất đồng quan điểm với Mặc đang thể hiện ngay tại thớt này, trên Tnxm.

Loser là loser! Có điều gì Mặc chắc chắn Nguyễn Quang A deos phải loser so với vô số những nguời khác về nhiều khía cạnh? Có điều gì chắc chắn cứ loser là nguời có ít tiền - nhiều tiên hơn những thằng khác cùng thời? Trong cuộc đời bất cứ nguời nào cũng có vài lần loser kể cả danh nhân, điều này rất bình thuờng. Vì thế việc mỗi nguời đánh giá Nguyễn Quang A ra sao là tùy quan điểm từng cá nhân. Nhận xét 1 vấn đề trìu tuợng mà đem quan điểm của mình để khẳng định áp đặt lên nguời khác là sai mịe rồi?

Đừng đánh đồng phán như đúng rồi với việc các danh nhân làm đuợc những thành quả hoành tráng, thì cho rằng họ luôn thành công trong mọi việc; tuơng tự, cũng như, đừng nghĩ rằng Nguyễn Quang A trí tuệ - hào hoa - zâm đãng thì bạn N Quang A deos loser và đuợc công nhận là thiên tài.
Mặc
15-09-09, 16:19
Mặc ra dáng lãnh tụ phết nhỉ.

Báo cáo anh Nâu, lãnh tụ tnxm ngoài anh Nâu làm đé o còn ai. Anh Nâu không tin cứ chỉ đích danh bất cứ đứa nào khác cho em, em chứng minh nó ngu nó chã hết. Hẹ hẹ.

Em, Mặc, em các bác, tuyên bố chắc như đinh đóng cột, ở tnxm, chỉ có một lãnh tụ duy nhất là lãnh tụ Nâu. Tuyên bố của em, là tiên đề đé o cần chứng minh vì nó mang tính chân lý tất yếu, có chính nghĩa sáng ngời.
Đêm
15-09-09, 16:20
Thực thụ đang cố gắng nghiên cứu các post chửi thì nhiều mà kiến thức lại lèo tèo, nước mắt thì đầm đìa, oán hận thì dai dẳng của Mặc mà tìm ra cái đ éo gì đấy cho có ích thì vẫn chưa.

Chùi nước mắt xong nói tiếp đi. Nhớ là đừng chửi lung tung ra ngoài đường rày.

Biện luận theo kiểu tao to mồm hơn mày thì tao nói có lý như vầy chẳng ra làm sao cả.

Mặc "bìn tĩn" lại xem nào.
Đêm
15-09-09, 16:25
Chân lý thuộc về người chiến thắng. Nhưng có điều bạn hơi vội vã khi kết luận IDS và các thành viên của nó giờ giải tán thế là coi như xong. Ngược lại, anh cho bây giờ mới là sự bắt đầu.

Từ bản thông cáo trước khi giải tán của IDS, có thể thấy IDS trước đây có cách phản biện rất xây dựng với chính quyền. Nay họ giải tán không phải vì sợ, trái lại, là một cách thể hiện sự bất đồng quyết liệt với một quyết định sai. Tồn tại IDS hay không, họ vẫn có thể cùng nhau trao đổi và nghiên cứu. Những ý kiến cá nhân của từng thành viên IDS sau này, chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ và sắc sảo cũng như gây phiền toái hơn nhiều đối với những khiếm khuyết của chế độ và các chính sách sai lầm của chính phủ.

Triệt hạ những người này là khó. Không thể áp dụng kịch bản thời nhân văn giai phẩm, vì giờ đã là thế kỷ 21. Cũng không thể khoác cho họ cái điều 88 một cách tuỳ tiện, vì đây là những trí thức đã thành danh, một số từng là quan chức cấp cao.

Cho nên theo anh, bây giờ câu chuyện mới chỉ bắt đầu.


Á, có tích mới dịch nên tuồng ở chỗ này đây.

Làm cái đ éo gì mà chưa chi đã giãy đành đạch ra ngoài hiên lăn đùng là chúng nó ra QĐ tức là tìm cách diệt chúng tôi thế này. Mày có làm điều gì mờ ám mới quýnh lên thế này chứ.

Bằng không cứ điềm nhiên mà sống, đoé gì phải vu vạ cho to ra chứng tỏ rằng mình là cao nhân kiến thức thâm hậu.
lão ma
15-09-09, 16:33
Kiểu chẻ nhỏ một lập luận là lối tranh luận điển hình của bọn tiểu nhân nhóc ạ. Anh nói những lý thuyết khó hiểu nhưng được sự thừa nhận của nhiều chuyên gia và giới hàn lâm, thì lại là chuyện hoàn toàn khác biệt.

Để khỏi mất công cho mày thể hiện cá nhân, lạc đề lung tung trong cái topic này, anh đề nghị thằng Ivan có thể mở một topic riêng, sau đó vào chứng minh mày không phải là chó vì không chạy theo các kết luận được số đông thừa nhận nói chung và đã qua kiểm chứng của giới chuyên gia nói riêng. Chúc chú em mày thành công.

Đây là topic về IDS và câu chuyện tự giải thể để phản đối một quyết định sai của chính quyền. Theo thường lệ, thấy ngay sự xuất hiện của Trường An, thay vì ném đá vào chính cái lập luận của IDS khi phân tích cái quyết định 97 là sai, Trường An xoay sang cách thức quen thuộc là bỉ cá nhân những thành viên của IDS. Cách thức này được tiếp tay bởi thằng Ivan, vốn có thói quen chó hùa ưa thích bỉ cá nhân (vì làm đé o gì có tư tưởng).

Những lập luận ngu si và cách bỉ cá nhân hèn hạ kiểu ấy đương nhiên chẳng có tẹo giá trị gì. Nó không thể phủ nhận một thực tế là Hoàng Tuỵ là một trí thức lớn, Phạm Chi Lan từng là một cố vấn cao cấp trong chính quyền, Chu Hảo từng là thứ trưởng bộ KH&CN, và Nguyễn Quang A, dù thất thế trong kinh doanh nhưng vẫn được không ít số rất thành công trong kinh doanh chịu ơn vì từng cho họ những lời khuyên và chiến lược quý báu. Nhân đây anh nhắc với chúng mày, Quang A hồi năm 97, từng có một chiến lược được coi là quý hơn vàng giúp cho không ít NH vượt qua được khủng hoảng.

Lập luận quen thuộc của Trường An và mấy thằng theo đuôi hít bã mía, thường rất quen thuộc, đại loại: "À, thì đành rằng lão đó giỏi đấy (phủ nhận thế nào được khi cả thế giới đã thừa nhận, nhóc An nhỉ), nhưng chỉ giỏi chuyên môn thôi, còn chuyện khác thì ngu si biết gì đâu". Trong khi cái thực tế đang tồn tại ngoài kia là một bọn ngoài cái mảnh bằng về lý thuyết mác lê với tư tưởng HCM (bọn này học đến tiến sỹ, không biết tiến sỹ dạng gì nữa) thì lại to mồm đóng góp và lãnh đạo trên đủ mọi phương diện. Nếu những người như Hoàng Tuỵ, Phan Đình Diệu mà còn bị coi là ngu và không đủ tầm để lên tiếng đóng góp về những vấn đề của đất nước, thì ắt hẳn chỉ còn mình Trường An mới là đỉnh cao chói lọi sáng ngời tri thức của nhân loại. Theo các bạn, đây là bi kịch hay hài kịch?

P/S, Còn thằng Trường An, hay để anh gửi cho mày bản viết nguyên bản định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, xem dạng như mày đọc vài trăm năm có hiểu nổi không mà mở mồm ra dám nói là dễ hiểu. Hiểu được cái đó, ngu như chú em mày bỏ công học toán vài trăm năm cũng chưa chắc đọc nổi đâu nhóc. Anh biết mày có biết cái gọi là nguyên bản thuyết của Newton nó là cái gì đâu cơ chứ. Newton trình bày toàn bằng công thức toán, chứ không phải ngôn từ abc đâu nhóc con.

Anh đang băn khoăn là đại đa số các bạn trong cái list trên đều đã từng là những người có tham gia làm việc trong guồng máy nhà nước mà lại không hiểu rõ cương lĩnh - đường lối của Đảng hay sao mà lại cứ gồng lên để được phản biện một cách dân cbn chủ nhỉ?

Đảng ta là Đảng cầm quyền thế thì có mà phản biện vào liềm tin - lìn tiêm à?
Đêm
15-09-09, 16:33
Còn về QĐ của chính phủ, bao nhiêu tuổi rồi mà không nghĩ là nếu nó sai thì phải huỷ. Còn khuất tất thì phải xem xét trong quá trình thực thi có yếu kém gây trở ngại cho sự phát triển ?.

Chưa chắc là QĐ đấy đã hại ai hay cái gì đó, mà có khi nó là nước cờ có tính toán cao hơn tầm đái trong váy thì sao. Chưa chắc nó là trói buộc không cho tự do phản biện mà nó lại là cái mở đường cho những cái khác thì sao. Giả dụ vì thế mà giới trí thức không chấp nhận chuyện hành xử quan liêu của cơ quan tiếp nhận và truyền tải ý kiến hoặc là việc luật pháp quá trói buộc việc phản biện của trí thức.

Điều đó khiến chính phủ phải thay đổi nhiều thứ thì sao ?

Đm, nói chuyện kiểu chỉ có tao khôn thế này thì còn nhận tiếp vài cái QĐ nữa nhé. Ngu quá !
Tê tê say say
15-09-09, 16:39
Chú T xem những kẻ khủng hoảng thần kinh này đang lảm nhảm cái gì (cả người viết, lẫn người dịch):


Tôi không muốn che dấu sự thực rằng tôi chỉ có thể nhìn với mối ác cảm… lên tính kiêu căng dương dương tự đắc của tất cả các tập sách được nhồi đầy sự uyên thâm, như đang là mốt thời thượng hiện nay. Vì tôi hoàn toàn tin rằng…các phương pháp được chấp nhận hẳn làm tăng vô hạn những điều nực cười và ngớ ngẩn này, và rằng ngay cả sự thủ tiêu hoàn toàn tất cả những thành tựu kì cục này có lẽ có thể không tai hại như khoa học hư cấu này với sự màu mỡ đáng ghét của nó.

KANT.

(Phần trích dẫn trên là đoạn trích trang trọng đầu tiên trong phần dẫn nhập trong bản dịch "XÃ HỘI MỞ VÀ NHỮNG KẺ THÙ CỦA NÓ" của Nguyễn Quang A).

Trường An.
Em thừa nhận là cuốn đó của bác A phò thật, dưng mà em vẫn yêu Popper. Hay là bác không nhìn ra được cái hấp dẫn của anh í.
DeLusty
15-09-09, 16:46
Mặc, sao không ở lại để nghe mình phò phạch nốt!

Các bạn trí thức Ids đã quá ảo tuởng khi nghĩ rằng mình có ảnh huởng áp lực với trung uơng anamit, nên liên tục bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề - kế họach; dù là lẽ phải thuộc về phía các bạn. Sống trong 1 chế độ mà giai cấp thống trị là độc tài thì chỉ biết cun cút vâng lời, cái này nó trở thành chân lí mịe rồi.

Thật ra cái viện nghiên kíu Ids và 1 nhóm nguời trí thức bắc hà đã là cái lìn gì với trung uơng, so với vài thế hệ ngu dân do đuờng lối và chính sách?
Laozeza
15-09-09, 16:48
Cat vào đánh đu hơi bị nhìu dồi đới.
raukhoailang
15-09-09, 17:19
Xô viết Nghệ tĩnh thất bại, rất nhiều chiến sĩ cách mạng đã ra đi. Sau đó lực lượng cách mạng còn phải thò ra thụt vào chán, đến 15 năm sau mới chộp được thời cơ. IDS đã ra đi và đã diễn xong vai trò của mình.

P/S: Dầu ăn tuy có ngu nhưng nhiệt tình cách mạng thì có thừa, các bạn cứ để Dầu phát huy.
knowledgeriver
15-09-09, 17:37
Quyết định cửu thất rõ ràng là một quyết định có tính chiến thuật chính trị. Tuỳ theo sự phản ứng của giới tri thức mà sự sửa đổi hoặc huỷ bỏ quyết định trên sẽ được tiến hành vào một thời điểm thích hợp. Nếu như giới tri thức cương lên thì cũng mệt. Tuy nhiên, thời điểm để thay đổi quyết định này theo anh sẽ là sau đại hội và bầu bán xong. Một chu kì co bóp thắt mở sẽ diễn ra theo kịch bản 3 2 3 2 3 2 tức là cứ 3 năm mở thì 2 năm lại thắt, đại hội xong thì lại mở tí cho nó hưng phấn để còn thực hiện kế hoạch sau đại hội. Cái này gọi là chu kì thắt mở đều đặn của tri thức ta vậy. 3 2 cũng chính là ngày thành lập Đảng ta. Nhận thức được qui luật đó thì sẽ biết co thắt cho phù hợp. Gì thì gì. Cái sự hoà hợp thắt mở là một nghệ thuật. Hãy nhìn nhận đâu là những bước đi chiến thuật và đâu là xu hướng dài lâu.

Chúng ta khó có thể tiến một lèo 5 bước trong 5 năm được. Chu kì của chúng ta là tiến 3 bước lùi 2 bước. Cứ thế, dân tộc Việt Nam ta lầm lũi tiến lên.

Các bạn, hãy cùng Nâu anh nhảy điệu 3 2 22 2 3, 33 322 3 3....
knowledgeriver
15-09-09, 17:38
Phát hiện thần kì về các bước tiến của đảng 3-2 và của dân tộc là thuộc bản quyển của Nâu anh.
quasar
15-09-09, 17:54
Về những nhà yêu nước tiêu biểu Trần Phú, Hồ Chí Minh, cần chấm dứt các luận điệu thổi phồng.

Tấm gương yêu nước của các cụ, việc gây dựng phong trào phục quốc như các cụ đáng được muôn đời con cháu ngưỡng mộ.

Nhưng chí hướng của các cụ, cần khẳng định rõ ràng, kiên quyết là vô vọng, bởi đường lối không phù hợp với thời đại mới.

Các cụ chỉ là những nhà yêu nước phong kiến, làm cách mạng theo kiểu kéo dài chế độ phong kiến nửa vời mà thôi.

Trường An.
Văn của An hay mà chính xác, sai mỗi mấy cái tên. Con cháu bố láo bây giờ có đứa nào nghe lời các cụ nữa đâu, toàn theo cụ Châu cụ Trinh cũng như bọn tư bản giãy chết.
Mà tiên sư, giãy mãi mà vưỡn thấy ... giãy tiếp.
Trùy
15-09-09, 18:04
Đưa phản biện xã hội vào điều lệ của Mặt trận tổ quốc

Hẹ hẹ giải thể IDS thì ta lại chơi cái này thế mới máu, chính phủ rứt căng thẵng


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/09/15/aa9vtkim_150909.jpg


Tới đây mặt trận sẽ tiếp tục tham gia vào việc xây dựng cơ chế, chính sách về vai trò giám sát, phản biện của mặt trận. “Khi có cơ chế mới, mặt trận sẽ thực hiện tốt hơn vai trò phản biện của mình”, ông Kim nhấn mạnh.

Về đại hội VII tới đây của mặt trận, ông Kim cho biết, đại hội có chủ đề “Nâng cao vai trò Mặt trận tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”( vỗ tay bẹt bẹt bẹt).
http://dantri.com.vn/c20/s20-350307/dua-phan-bien-xa-hoi-vao-dieu-le-cua-mat-tran-to-quoc.htm

À các bác cho hỏi cái MTTQ có để làm gì nhỉ? khi đánh nhau thì là hàng thứ nhất phải khong?
Onedream
15-09-09, 23:22
Trong cái danh sách IDS, khả dĩ nhất chỉ có Lê Đăng Doanh, Phan Huy Lê, bọn còn lại đều là lũ "hữu danh, vô thực", có kẻ ngộ nhận rơi vào trạng thái quá trớn như Phạm Chi Lan, có kẻ trình độ hạn chế, cuối đời rơi vào khủng hoảng vị trí, quay ra bám đít bọn trẻ con mới lớn phá phách để gây tiếng như Nguyên Ngọc.

Một trường hợp đặc biệt khác nữa là Nguyễn Quang A, chưa có được vị trí nổi bật như Nguyên Ngọc để mà khủng hoảng vị trí, nhưng bị khủng hoảng lối đi, nguyên do cũng do trình độ hạn chế.

Nguyễn Quang A (NQA) từng thu hút sự chú ý với Công ty 3C, nhưng sau đó không có hoạt động gì đáng kể, vật lộn với VP Bank đến khi ngân hàng này bắt đầu trụ vững thì NQA lại bị văng ra khỏi ngân hàng đó.

Năng lực thể hiện rõ nhất qua việc đắm đuối với KARL R. POPPER với một bản dịch "Xã Hội Mở và Những Kẻ thù của Nó" nhiều chỗ ngô nghê, tối nghĩa, một phần bởi chính KARL R. POPPER đã là một nhân vật tối nghĩa, đang tìm tòi, và không thấy rõ đường đi trong "Xã Hội Mở và Những Kẻ thù của Nó".

Hoàng Tụy và Phan Đình Diệu thì nên biết chỗ của mình là làm toán, nhảy sang khoa học xã hội và khoa học quản lý thì chỉ là những tay gà, biết gì mà phán nhăng cuội.

Với những nhân vật như thế thì IDS có được cái vị gì, giải tán là phải.

Tuy nhiên IDS vô vị, không có nghĩa là cái Quyết định số 97 được Nguyễn Tấn Dũng ký kia là có vị, sớm muộn gì rồi nó cũng phải được sửa đổi nhằm đảm bảo được nguyên tắc phản biện xã hội.

Trường An.

Tuyên huấn cũng vừa thôi chứ bác. Tuyên quá bố ai mà ngửi được.
Trong số 16 nhân vật nêu tên, ít nhất cũng có một người là kiến trúc sư của một số chính sách đúng đắn mà các bác đang đem ra để ca ngơi và che đậy những cái sai lầm khác đó.
Hoadainhan
15-09-09, 23:48
@Mặc : về chuyện anh Quang A, ngộ cho rằng Mặc không hoàn toàn đúng. Nếu Mặc biết được Allan Monlor ( hình như thế) là ai, chức vụ gì, vai trò gì đối với anh Quang A thì ngộ tiếp tục, còn không biết đấy là nhân vật nào thì thôi, miễn bàn. Còn chuyện anh Quang A là GS.TS thì ngộ công nhận. Đấy là người xứng đáng với danh hiệu GS.TS thật. Tuy nhiên tiến sỹ về một lĩnh vực nào đấy không đồng nghĩa với việc cái đíu gì cũng giỏi, có khác gì bảo Thúy Hiền giỏi whusu thì giỏi cả karate, teakondo lại còn thêm cử tạ, bắn súng...Còn chiện kinh doanh, Mặc thử nêu tên những đại gia chịu ơn vì sự chỉ bảo của anh Quang A mà thành đại gia ngộ xem ? Anh Quang A việc nhà còn chẳng điều chỉnh nổi, nói đíu gì chuyện xã hội. Nói đíu ai tin...
knowledgeriver
16-09-09, 00:45
Mới có 16 thằng. Nếu là 1600 thằng thì mệt đây. Vô cùng mệt. Mỗi một thằng kia có 100 thằng lâu la đệ tử vị chi cung là 1600 thằng. Gấp đôi số đại biểu quốc hội còn gì.
hailua
16-09-09, 02:02
Hỏi bạn Mặc về số người hiểu rõ thuyet Enstein gồm những ai ? Stephen Hawking của Anh quốc có được xếp hạng trong số này không ? Tổ chức khoa học nào xác minh được chỉ có vài người hiểu được ông Enstein.

Tớ đang đọc cuốn "God created the integers" của ông ấy. Quyển này tập hợp của những tác phẩm của Archimedes, Diophantus, Euclid, Fourier, Laplace ...

Tiến sĩ Ng. Q. A, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan là những người tài giỏi về kinh tế khõi phải bàn cãi rồi. Bạn (ai đó không phải Mặc) bỉ người ở IDS , hỏi rằng bạn đã đạt được gì cho chính bản thân bạn về tài chính, địa vị xã hội, văn hoá và hiểu biết ? Xa hơn tí, bạn đạt được gì ở hàn lâm và xã hội ?
DeLusty
16-09-09, 03:41
Hỏi bạn Mặc về số người hiểu rõ thuyet Enstein gồm những ai ? Stephen Hawking của Anh quốc có được xếp hạng trong số này không ? Tổ chức khoa học nào xác minh được chỉ có vài người hiểu được ông Enstein.

Tớ đang đọc cuốn "God created the integers" của ông ấy. Quyển này tập hợp của những tác phẩm của Archimedes, Diophantus, Euclid, Fourier, Laplace ...

Tiến sĩ Ng. Q. A, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan là những người tài giỏi về kinh tế khõi phải bàn cãi rồi. Bạn (ai đó không phải Mặc) bỉ người ở IDS , hỏi rằng bạn đã đạt được gì cho chính bản thân bạn về tài chính, địa vị xã hội, văn hoá và hiểu biết ? Xa hơn tí, bạn đạt được gì ở hàn lâm và xã hội ?

Bạn Lúa nghĩ rằng, 1 nguời bình thuờng sống trong xã hội thiếu hụt về ngân sách gia đình, không có học thức, địa vị xã hội chỉ là kon số không tròn trĩnh thì họ không đuợc quyền bỉ bai những nhà trí thức Ids, hay phải công nhận nguời ta là thiên tài hay như nào?

Một nguời không có bằng cấp, không tài giỏi, không địa vị, etc ... thì chuyện nguời ta có 1 vị trí trong Ids là chuyện vô đối, nên đừng bảo họ phải làm đuợc những gì trong viện hàn lâm xã hội, ...nhưng không có nghĩa những nguời không có bằng cấp - tài giỏi khác, cũng cùng chung 1 quan điểm đồng í với những hành động của viện Ids, điển hình là Cat và Thủ tuớng Nguyễn Tấn Dũng?

Vấn đề ở đây, không nhất thiết nguời ta là thiên tài thì mình phải chấp nhậnn mọi sự việc!
xmeo
16-09-09, 04:29
Trong cái danh sách IDS, khả dĩ nhất chỉ có Lê Đăng Doanh, Phan Huy Lê, bọn còn lại đều là lũ "hữu danh, vô thực", có kẻ ngộ nhận rơi vào trạng thái quá trớn như Phạm Chi Lan, có kẻ trình độ hạn chế, cuối đời rơi vào khủng hoảng vị trí, quay ra bám đít bọn trẻ con mới lớn phá phách để gây tiếng như Nguyên Ngọc.

Một trường hợp đặc biệt khác nữa là Nguyễn Quang A, chưa có được vị trí nổi bật như Nguyên Ngọc để mà khủng hoảng vị trí, nhưng bị khủng hoảng lối đi, nguyên do cũng do trình độ hạn chế.

Nguyễn Quang A (NQA) từng thu hút sự chú ý với Công ty 3C, nhưng sau đó không có hoạt động gì đáng kể, vật lộn với VP Bank đến khi ngân hàng này bắt đầu trụ vững thì NQA lại bị văng ra khỏi ngân hàng đó.

Năng lực thể hiện rõ nhất qua việc đắm đuối với KARL R. POPPER với một bản dịch "Xã Hội Mở và Những Kẻ thù của Nó" nhiều chỗ ngô nghê, tối nghĩa, một phần bởi chính KARL R. POPPER đã là một nhân vật tối nghĩa, đang tìm tòi, và không thấy rõ đường đi trong "Xã Hội Mở và Những Kẻ thù của Nó".

Hoàng Tụy và Phan Đình Diệu thì nên biết chỗ của mình là làm toán, nhảy sang khoa học xã hội và khoa học quản lý thì chỉ là những tay gà, biết gì mà phán nhăng cuội.

Với những nhân vật như thế thì IDS có được cái vị gì, giải tán là phải.

Tuy nhiên IDS vô vị, không có nghĩa là cái Quyết định số 97 được Nguyễn Tấn Dũng ký kia là có vị, sớm muộn gì rồi nó cũng phải được sửa đổi nhằm đảm bảo được nguyên tắc phản biện xã hội.

Trường An.


Lê Đăng Doanh là đồng chí phản động phát biểu bài này, bác Trường An ạ:

http://www.google.com/search?q=Bài+Thuyết+trình+của+Lê+Đăng+Doanh&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
KuTí
16-09-09, 04:52
An chính ủy ca ngợi Phan Huy Lê trong khi chửi xỉ vả các đồng chí trí thức khác là đủ biết trình của An thế nào rồi.
Bác Phan em được xếp vào một trong 4 tứ trụ về ngành sử Zuê Nán quê ta gồm "Lâm, Lê, Tấn, Vượng". Trí thức tông zật nước nhà hay có kiểu tự xếp hạng bốc thơm nhau thế này, kiểu như "tứ trụ sử học"," top 10 luật học", "con trym đầu đàn của tâm lý học nước nhà...vân vân... hay "viện sĩ Nguyễn Cảnh Toàn"... Toàn hữu danh mà vô thực. Ví dụ bác Phan mà An tuyên úy bốc thơm chẳng có cái vẹo gì là tên tuổi trong giới nghiên cứu lịch sử Việt Nam trên thế giới cả, ngoại ngữ thì ú ớ nên chỉ thủ dâm với nhau bằng tiếng mẹ đẻ là chính, còn với những người theo ngành Việt Nam học ở khắp mọi nơi thì biết Phan Huy Lê là ai đé o đâu?
Em thật những kiến thức mà các vị kiểu như bác Phan em bi bô trong các bài viết hay phỏng vấn ngày nay bất cứ đồng chí xa mẹ nào thạo ngoại ngữ và có chú tâm tìm tòi có thể ngâm cứu trong 1 năm và bốc phét hay hơn hẳn.
Nói thể không phải để hạ thấp tượng đài của chính ủy mà để nói rằng vị tầm tầm thì An bốc lên tận mây, còn những ngưòi đáng trọng thì An dí xuống rất chi à la tuyên huấn viên giỏi lừa nông dân vừa mới bình dân học vụ xong.

Cái nghị định của các bác ở to là có ý cả, dẹp tiệm 16 đồng chí trí thức kia chỉ là chuyện nhỏ trong bài toán to to. Mới có 16 bạn mà đã ầm ĩ ra thế không đập chết từ ấu trùng để nó lan tỏa ra mai mốt nhà nhà thi nhau lập viện, cty, tập đoàn nghiên cứu phản biện chính sách thì bỏ mẹ à? Khổ cái là bọn trí thức tư nhân này phần lớn phản biện có lý nên đám trí thức quốc doanh nuôi cơm bằng dởm đé o đủ sức mà bật lại bằng lí lẽ. Nên thôi đành bịt mồm chúng nó bằng mệnh lệnh hành chính là hay nhất. Chửi bới kêu la thì kệ chúng nó, tai tiếng của chế độ thì lâu nay bọn phản động mất dạy đã ra rả suốt ngày rồi, nay hát thêm vài bài nữa chẳng chết ai:D
Anpho
16-09-09, 05:05
Đit pẹ, đúng là đường lỗi cãi nhau của TNXM, ngàn lăm vẫn vậy. Loanh quanh luẩn quẩn một lúc là chui vào bỉ cá nhân, thành này, con kia xứng đáng hay không?

Thế một con quét rác tham gia vào nhóm kia thì có nghĩa là bọn IDS kặc gì đó sẽ trở thành danh bất thuận, ngôn bất chính?

Cũng dễ hiểu thôi vì trong đầu của chi bộ chỉ có định nghĩa thế nào là chó, lợn chứ làm đíu gì có định nghĩa về công dân hử.

Phải nói trắng phớ ra rằng đảng vinh quang chẳng ngại *** giề mới đồng chí giặc già kia cả. Bác Tuỵ năm nay cũng vào mẹ nó tuổi đái dầm ra quần rồi. Còn chút xíu tinh anh vì cả đời chơi toán.

Có lẽ các đồng chí giặc già cũng đủ thông minh và thông tin để hiểu rằng việc phản biện gần như là tuyệt vọng. Thôi thì còn cái thân già cố gắng ném thử vào lửa để hy vọng phát ra được một tiếng nổ chói tai cuối cùng.

Các đồng chí ấy thừa hiểu quyền lực đồng tiền trên trung ương thế nào. Nó là một cơn bão sẵn sản nhổ bay cả một cánh rừng chứ ngán đíu giề cái ngọn cỏ IDS.

Đất nước chúng ta đang đi đúng hướng, với một tốc độ tiến lên tư bẩn chủ nghĩa vào cỡ gấp đôi tốc độ ánh sáng. Nhiều thằng chưa kịp nghĩ thì đã thấy mình giàu rồi và ngược lại.

Cái Trung Ương sợ bây giờ lại là cái khác. Nhưng thời thế như hiện nay, dân tộc tính thế nầy thì nguy cơ đó thấp lắm.
DeLusty
16-09-09, 06:07
Disme, cho chửi cái :4:. Anh Phò hiểu ý mình ghê!

Trí thức cái lìn gì cũng deos bằng tiền và quyền lực trong xã hội anamit, nó thành chân lí mịe rồi; cãi cái điếu!

Các kụ trí thức giẫy thế này chứ có giẫy nữa, càng giãy thì lại càng chết sớm. Cho dù, nếu kỳ này các kụ có phản biện lại đuợc trung uơng nghe theo đi nữa thì chưa chắc đã có lần thứ hai và tiếp theo, ...với những nhà lãnh đạo khác. Cái viện Ids truớc đây nó còn giá trị vì các nhà trí thức là made in anamit, deos phải made in khựa hay khoai tây,.. Lá rụng về cội nên trung uơng để cho vui cửa vui nhà, chứ nếu trung uơng mà muốn những thằng giỏi hơn, chỉ cần rải tiền một cái là sẽ dễ dàng kiếm đuợc vài chục thằng trí thức khoai tây đủ thể lọai tài giỏi - hay ho hơn các kụ trong viện Ids vài lần. Nhưng rất buồn cho các kụ chẳng biết vì cái deos gì lại liên tục chống đối - đi nguợc lại đuờng lối của trung uơng; tự nhiên không đuợc gì lại mang sự uất ức vào nguời lúc cuối đời. Dù sao, nhân dân Vịt kiều đời đời ghi công - nhớ ơn các kụ anh hùng viện Ids đã đấu tranh vì công bằng - lẽ phải cho dân tộc và đất nuớc anamit.

Tổ quốc ghi công!
raukhoailang
16-09-09, 07:35
Anh Quang A việc nhà còn chẳng điều chỉnh nổi, nói đíu gì chuyện xã hội. Nói đíu ai tin...
Cái thuyết "trị gia, bình thiên hạ" này đặc trưng cho kiểu phong kiến Á đông. Tui đã đọc đâu đó về chuyện một vài tổng thống Mỹ có tiếng vẫn bị vợ chùm váy lên đầu ở nhà kia.Trí thức cái lìn gì cũng deos bằng tiền và quyền lực trong xã hội anamit, nó thành chân lí mịe rồi;.....
Lá rụng về cội nên trung uơng để cho vui cửa vui nhà, chứ nếu trung uơng mà muốn những thằng giỏi hơn, chỉ cần rải tiền một cái là sẽ dễ dàng kiếm đuợc vài chục thằng trí thức khoai tây đủ thể lọai tài giỏi - hay ho hơn các kụ trong viện Ids vài lần.
Sai một nửa, phản biện liên quan éo gì đến tiền. IDS phản biện có lấy tiền éo đâu, nó còn đang kiện khắp nơi chuyện vu cho nó nhận tiền của khoai tây kia. Bọn khoai tây cũng sẵn sàng làm không công đầy ra, cần gì phải bỏ tiền. Riêng Kennedy Harvard School trong 2 năm vừa rồi ị ra 5 báo cáo về kinh tế và 1 cái về giáo dục. Các tổ chức khác cũng ị ra khối. Cái chính là có muốn cho người ta nói và khi người ta nói có muốn nghe không. Cat đúng 1/2 (quyền lực).
DeLusty
16-09-09, 08:02
Cái thuyết "trị gia, bình thiên hạ" này đặc trưng cho kiểu phong kiến Á đông. Tui đã đọc đâu đó về chuyện một vài tổng thống Mỹ có tiếng vẫn bị vợ chùm váy lên đầu ở nhà kia.


Sai một nửa, phản biện liên quan éo gì đến tiền. IDS phản biện có lấy tiền éo đâu, nó còn đang kiện khắp nơi chuyện vu cho nó nhận tiền của khoai tây kia. Bọn khoai tây cũng sẵn sàng làm không công đầy ra, cần gì phải bỏ tiền. Riêng Kennedy Harvard School trong 2 năm vừa rồi ị ra 5 báo cáo về kinh tế và 1 cái về giáo dục. Các tổ chức khác cũng ị ra khối. Cái chính là có muốn cho người ta nói và khi người ta nói có muốn nghe không. Cat đúng 1/2 (quyền lực).

Khoai Lang chắc nhầm nhọt ý của mình. Ý Cat bảo là vì tiền - quyền lực, trung uơng có thể dẹp tan 10 cái viện Ids thích phản biện lại trung uơng anamit, không phải Ids làm vụ này là vì tiền hay quyền lực.
Mặc
16-09-09, 09:13
Thực thụ đang cố gắng nghiên cứu các post chửi thì nhiều mà kiến thức lại lèo tèo, nước mắt thì đầm đìa, oán hận thì dai dẳng của Mặc mà tìm ra cái đ éo gì đấy cho có ích thì vẫn chưa.
.
Các bạn cho anh hỏi trường hợp thằng Đêm này là giai hay gái. Anh không thông thạo lắm tình hình ở đây, vì dạo này lâu không vào, nhưng theo cách đặt câu hỏi của cái nick này thì có đến 90% là gái.

Hỏi anh cách lập luận thì được, bảo anh dạy khôn cho cũng được. Nhưng bảo anh dạy cho cách đọc và hiểu tiếng Việt thì anh chịu. Cu Đêm thông cảm cho anh, chữ nó chình ình ra đấy, đọc lĩnh hội được cái gì là việc của nhóc, không phải việc của anh.
Mặc
16-09-09, 09:28
Tình hình là bọn chã hoàn toàn lạc đề, sau một hồi topic trôi qua đến 4,5 trang, mà vẫn có đứa nêu câu hỏi topic này đang tranh luận về cái gì. Hỏi như thế, tức là ngu.

Trường hợp dăm gái vào ném đá quote vớ vẩn vô nghĩa, vì không có thói quen hạ mình giải thích vớ vẩn với gái, hơn nữa, gái tnxm mặc định là ngu và xấu mịa nó rồi, nên anh không có hứng đáp lời. Các gái thông cảm cho anh.

Quay trở lại vấn đề, thật ra quan tâm chính của anh khi post bài trong này, là nhận định của các bạn về sự kiện IDS tuyên bố giải thể lần này, sẽ đi đến đâu.

Thậm chí kể cả loại cuồng tín ngu muội như thằng Trường An, cũng phải thừa nhận quyết định 97 là một quyết định ngu muội và tất yếu phải thay thế. Vì một thằng rất ngu cũng nhận ra cái chân lý ấy, cho nên anh nghĩ không cần tranh luận thêm về động cơ giải thể của IDS là đúng hay sai. Vấn đề chỉ còn là, câu chuyện sau đây sẽ tiếp diễn thế nào.

Về mặt công khai, rõ ràng là tuyên bố của IDS là một sự phản ứng có tính công khai đối với chính quyền. Các vị ra một quyết định ngu, chúng tôi, những trí thức cảm thấy cần bày tỏ sự phản đối quyết liệt, đó là thông điệp được nêu ra. Uy tín chính phủ trong trường hợp này bị tổn hại không ít, khi thông điệp đó gần tương đương với lời tuyên cáo: Trí thức trong xã hội không được coi trọng.

Những trí thức trong IDS chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục con đường nghiên cứu, và đưa ra các ý kiến dưới dạng cá nhân. Do có danh tiếng, họ có nhiều diễn đàn để có thể lên tiếng. Cộng thêm với sự trợ giúp của internet, những ý kiến ấy sẽ càng có sức lan toả và ảnh hưởng mạnh hơn. Cá nhân anh cho rằng, chính quyền sẽ thành công trong việc chặn các ý kiến phản biện có tổ chức trong ngắn hạn, nhưng rõ ràng đang thất bại trong việc khai thác trí tuệ các thành phần tinh hoa của đất nước để phục vụ cho mục tiêu tồn tại của nó.

Mao Trạch Đông, hải đăng lừng lẫy TQ từng nhận xét: Trí thức chỉ là cục phân. Thời Mao nắm quyền, 50 triệu người TQ chết đói sau các phong trào đại nhảy vọt, toàn dân làm gang thép và đại cách mạng văn hoá. Đặng lên thay và không coi trí thức là cục phân nữa, TQ khá dần.

Nhìn rộng ra thế giới, chính nhờ không coi trí thức là cục phân mà thế giới có những Mỹ, Nhật, Anh, Pháp...

Thân phận trí thức ở VN, cuối cùng nó thế nào. Khi về bản chất, số phận của trí thức và tương lai lâu dài của đất nước chẳng qua là một.
Đêm
16-09-09, 09:28
Giai đấy, chửi đi.

Lập luận vào đít ấy, cứ mãi cái trò khóc lóc, vu vạ này. Ôi giời ơi, nó bọp miệng tôi.
Đêm
16-09-09, 09:32
IDS giải tán thì mỗi thằng đi mỗi đường chứ đi đến đâu nữa hả em Mặc.

Mày tưởng cái đấy nó thay thế toàn bộ trí thức Việt Nam, tự đại hay sao. Chết thì giống như dòng sông đã qua đời chư có cái gì mà ầm ĩ. Mày có cổ phần trong ấy đang dang dở hay sao mà cứ đòi hỏi là phải có hồi kết cho một chuyện đ éo vào đâu là thế đ éo nào nhỉ.

Ngu vãi bò tót ra, IDS phản đối cái kứt. Mày đừng nhét chữ vào họ chứ. Trí thức chân chính là những người biết tôn trọng luật pháp.

Có khóc thêm nữa thì cổ phần cũng chẳng tăng lên đâu em ơi.
Mặc
16-09-09, 09:35
Những cái post vô nghĩa như bên trên của thằng cu Đêm, có phải là điển hình cho nó không hả các bạn.

Thế mày thấy thành viên hội đồng IDS không tôn trọng pháp luật ở chỗ nào? Chỉ ra các anh xem nào. IDS chắc chắn không đại diện cho toàn bộ giới trí thức VN, nhưng nó gồm một nhóm có thể nói là những người hàng đầu.

Ở đây ai cũng thấy logic này:
1. IDS không vi phạm pháp luật
2. IDS và các thành viên của nó đang bày tỏ sự quyết liệt để phản đối một quyết định sai, mà theo họ lập luận quyết định đó ngăn chặn quyền nghiên cứu khoa học một cách bình thường của các tổ chức
3. Tất cả những loại ngu muội nhất ở tnxm cũng đều phải thừa nhận quyết định 97 là bố láo.

Vậy anh hỏi thằng cu Đêm, mày thấy câu chuyện đó đáng hay không đáng ủng hộ.

Mày muốn trình bày cái gì thì đàng hoàng thưa thốt bẩm cáo lên các anh xem nào. Ngu chỗ nào các anh sẽ dạy chỗ đó, sao cứ phải post dăm chữ vừa vô nghĩa vừa không liên quan gì đến hội nghị làm gì. Nếu làm thế để chứng minh mày ngu thì không cần đâu. Cái đó các anh ai chẳng biết.
Gaup
16-09-09, 09:35
Mặc đừng bận tâm tới Đêm. Thằng đấy được nuôi làm viện trưởng viện IDS của diễn đàn có nhiệm vụ đơn giản là làm công tác phản biện. Nó mà cuồng quá anh sẽ nhờ thằng Nâu ra cho nó cái quyết định 97/TL.
Ivan
16-09-09, 09:35
Anh thì nghĩ theo tiêu chí trí thức của loài người tiến bộ, thì trí thức Việt nam ít bỏ mẹ. Cho nên việc cái nhóm kia giải tán như một nỗ lực nhịn ăn biểu tình, cũng không tạo ra được một cú hích xã hội có trọng lượng. Nhân dân chủ yếu mần ăn đe'o xong, quan tâm cái đe'o gì "trí thức" mới chả "phản biện".
Đêm
16-09-09, 09:38
Những cái post vô nghĩa như bên trên của thằng cu Đêm, có phải là điển hình cho nó không hả các bạn.

Thế mày thấy thành viên hội đồng IDS không tôn trọng pháp luật ở chỗ nào? Chỉ ra các anh xem nào.

Mày muốn trình bày cái gì thì đàng hoàng thưa thốt bẩm cáo lên các anh xem nào. Ngu chỗ nào các anh sẽ dạy chỗ đó, sao cứ phải post dăm chữ vừa vô nghĩa vừa không liên quan gì đến hội nghị làm gì. Nếu làm thế để chứng minh mày ngu thì không cần đâu. Cái đó các anh ai chẳng biết.
Đm, nói chuyện thằng kứt này chán.
Mày thấy câu nào anh bẩu là không tôn trọng luật pháp ?

Việc họ tôn trọng luật pháp bằng cách giải thể là đúng hay sai ? Tính đến thời điểm bây giờ.
Đêm
16-09-09, 09:39
Mặc đừng bận tâm tới Đêm. Thằng đấy được nuôi làm viện trưởng viện IDS của diễn đàn có nhiệm vụ đơn giản là làm công tác phản biện. Nó mà cuồng quá anh sẽ nhờ thằng Nâu ra cho nó cái quyết định 97/TL.

Thái thượng hoàng định tạch nick em hả ? Lại thế nữa.
Tê tê say say
16-09-09, 09:47
Các trí-thức-cục-phân chính ra cứ tự nguyên kíu rồi đưa ra ý kiến cá nhân lại hay hơn cả cái viện-cục-phân nguyên kíu ăn lương chứ các bạn!
em tên bông
16-09-09, 09:47
Nhân dân chủ yếu mần ăn đe'o xong, quan tâm cái đe'o gì "trí thức" mới chả "phản biện".

Em chính là nhân dân mần ăn đe'o xong, và em rất quan tâm "trí thức" và "phản biện". Em quan tâm chính vì 1) em là nhân dân và 2) em mần ăn đe'o xong.
Ivan
16-09-09, 09:53
Em chính là nhân dân mần ăn đe'o xong, và em rất quan tâm "trí thức" và "phản biện". Em quan tâm chính vì 1) em là nhân dân và 2) em mần ăn đe'o xong.
Thì anh cũng giống em thôi. Nhưng vấn đề là anh đang nghĩ đến việc đếm!
Ivan
16-09-09, 09:55
Các trí-thức-cục-phân chính ra cứ tự nguyên kíu rồi đưa ra ý kiến cá nhân lại hay hơn cả cái viện-cục-phân nguyên kíu ăn lương chứ các bạn!

Tê đúng là chả hiểu gì về tác động của tập thể. Mà thực ra cái này anh cũng không hiểu lắm. Hay giờ mình bàn qua tác dụng "phản biện" của tập thể đi!
Đêm
16-09-09, 10:10
Mặc à.

Tao ghét nhất mấy thằng hèn, cứ viết xong lại vào sửa, sửa xong lại ị bậy. Mày nói thiếu thì mày bổ sung, cứ xoá xoá đếm đếm. Đứa phản đối thì đấy rẫy, mày làm cứ như mỗi cái đấy là cha thiên hạ, anh hùng.

Thực ra anh éo có muốn ị vào cái đống chữ lổm nhổm mày post trên kia, nhưng thấy mày quá trớn. Mày mắt tròn mắt dẹt đọc lại cái post đầu tiên đi em. Nhiều chuyện lắm chứ không đơn giản mỗi cái 97 mày đang cố ầm ĩ lên thế kia đâu. Còn nếu đọc không được thì thuê con nào đấy, nó đánh vần từng chữ đi mà hiểu.

QĐ97 bố láo với ai, với mày à. Nếu đúng nó sai thì so với Hiến Pháp chứ so với mày làm kứt, so với trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chứ so với ba cái chữ kứt gà của mày bôi ra hay là so với cái mà mày quơ vào cho đủ bộ sậu là tnxm à ?

Nếu nó vi hiến, thì nó sẽ bị trảm. Vi phạm về trình tự, chức năng thủ tục ban hành thì .. he he, anh Dũng anh sẽ ban hành lại.

Thế thôi, mày thích thì cứ chửi đê, he he !
reindeer
16-09-09, 10:31
Phải nói trắng phớ ra rằng đảng vinh quang chẳng ngại *** giề mới đồng chí giặc già kia cả. Bác Tuỵ năm nay cũng vào mẹ nó tuổi đái dầm ra quần rồi.

ĐCM thằng phò này?? Bố mẹ ông bà mày dạy mày như vậy à?? Người ta có động gì đến mày đâu mà mày nói như vậy!!

Này thì giặc già này:

1. Title: Concave programming and DH-point
Author(s): Tuy H
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 43 Issue: 2-3 Pages: 407-413 Published: MAR 2009
Times Cited: 0
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag
2. Title: On a decomposition method for nonconvex global optimization
Author(s): Tuy H
Source: OPTIMIZATION LETTERS Volume: 1 Issue: 3 Pages: 245-258 Published: JUN 2007
Times Cited: 0
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag
3. Title: A novel approach to Bilevel nonlinear programming
Author(s): Tuy H, Migdalas A, Hoai-Phuong NT
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 38 Issue: 4 Pages: 527-554 Published: AUG 2007
Times Cited: 4
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag
4. Title: A robust algorithm for quadratic optimization under quadratic constraints
Author(s): Tuy H, Hoai-Phuong NT
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 37 Issue: 4 Pages: 557-569 Published: APR 2007
Times Cited: 1
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag
5. Title: On duality bound methods for nonconvex global optimization
Author(s): Tuy H
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 37 Issue: 2 Pages: 321-323 Published: FEB 2007
Times Cited: 0
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag
6. Title: Optimization of a quadratic function with a circulant matrix
Author(s): Phuong NTH, Tuy H
Source: COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS Volume: 35 Issue: 2 Pages: 135-159 Published: OCT 2006
Times Cited: 0
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag
7. Title: Discrete monotonic optimization with application to a discrete location problem
Author(s): Tuy H, Minoux M, Hoai-Phuong NT
Source: SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION Volume: 17 Issue: 1 Pages: 78-97 Published: 2006
Times Cited: 3
Context Sensitive Links
8. Title: Robust solution of nonconvex global optimization problems
Author(s): Tuy H
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 32 Issue: 2 Pages: 307-323 Published: JUN 2005
Times Cited: 2
Context Sensitive Links
9. Title: On solving nonconvex optimization problems by reducing the duality gap
Author(s): Tuy H
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 32 Issue: 3 Pages: 349-365 Published: JUL 2005
Times Cited: 4
Context Sensitive Links
10. Title: New linear-prograrnming-based filter design
Author(s): Tuan HD, Son TT, Tuy H, et al.
Source: IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS Volume: 52 Issue: 5 Pages: 276-281 Published: MAY 2005
Times Cited: 6
Context Sensitive Links

...........
...........
Đêm
16-09-09, 10:33
Mao Trạch Đông, hải đăng lừng lẫy TQ từng nhận xét: Trí thức chỉ là cục phân. Thời Mao nắm quyền, 50 triệu người TQ chết đói sau các phong trào đại nhảy vọt, toàn dân làm gang thép và đại cách mạng văn hoá. Đặng lên thay và không coi trí thức là cục phân nữa, TQ khá dần.

Nói luôn chuyện thằng Khựa cho nó lành luôn nhé: Mao nó bẩu cục phân còn đỡ đấy em. Ngày xưa thằng anh ba đời vương nhà nó là thằng Tần í, biết thằng Tần không? Nó đem trí thức ra làm phân để bón cây luôn í chớ.

Cái éo gì rồi cũng chả bước qua háng thằng Khựa. Đúng là .... 1000 năm nó hằn lên trên trán!
Đêm
16-09-09, 10:35
ĐCM thằng phò này?? Bố mẹ ông bà mày dạy mày như vậy à?? Người ta có động gì đến mày đâu mà mày nói như vậy!!


Không nên, không nên! Phong cách sìlip của mấy thằng ấy là như thế.
reindeer
16-09-09, 10:36
Ngu và dốt như chó!!! Xin lỗi loài chó khi đem mày ra so sáng với chúng!!!


Không ai hạn chế phạm vi hoạt động của Hoàng Tuỵ và Phan Đình Diệu trong việc làm toán trừ chính họ, những ý kiến nhăng cuội của họ liên quan đến việc cải cách hệ thống giáo dục, việc quản lý đất nước đã cho thấy rõ ràng họ nên biết bảo vệ uy tín của mình bằng cách không nói về những thứ mà mình không có hiểu biết đầy đủ.
Anpho
16-09-09, 10:47
Đọc đến trang thứ 7 thì anh nhận ra rằng: chẳng tiếc mẹ giề cái IDS ấy cả.

Ở đây anh thấy các cô, các chú phản biện còn khủng hơn. Chỉ riêng chi bộ ở cái thớt này cũng thành lập được khoảng chục cái IDS con bà nó rồi.

Nói túm lại, muốn phản biện thì phải phản biện bằng bạo lực cách mạng như đồng chí Đêm và và Rên ,chứ phản biện nước bọt thì phản biện làm đíu gì, chẳng ăn thua mẹ.

Đm, thằng Van đểu chơi chữ hay ngu tuyệt tối? Làm kặc gì có "phản biện tập thể", chỉ có phản đối tập thể, nhất chí tập thể, thủ dâm tập thể, ỉa vào mồm nhau tập thể ....
em tên bông
16-09-09, 10:58
Nói túm lại, muốn phản biện thì phải phản biện bằng bạo lực cách mạng như đồng chí Đêm và và Rên ,chứ phản biện nước bọt thì phản biện làm đíu gì, chẳng ăn thua mẹ.

Đm, thằng Van đểu chơi chữ hay ngu tuyệt tối? Làm kặc gì có "phản biện tập thể", chỉ có phản đối tập thể, nhất chí tập thể, thủ dâm tập thể, ỉa vào mồm nhau tập thể ....

Hôm qua em nghe kể, chuyện này chưa được cơ quan chức năng xác nhận là có thật, nhưng em cũng đưa ra làm ví dụ (ví dụ thôi).

Ở một tỉnh nọ có hai anh chiến sĩ công an nhân dân đang làm nghĩa vụ, dùng mô tô rượt theo hai anh nhân dân, dùng dùi cui đánh vào đầu hai anh này vì họ không đội mũ bảo hiểm.

Một số đông nhân dân vây hai chiến sĩ công an nhân dân, hai chiến sĩ không hèn nhưng vì là số ít, nên phải bỏ chạy để lại xe mô tô là tài sản nhân dân.

Nhân dân bèn đốt tài sản của mình.

Hành động trên có thể được xem là "phản biện tập thể" hay không, theo ý anh Ăn Phở?
lluvia
16-09-09, 11:01
Thân phận trí thức ở VN, cuối cùng nó thế nào. Khi về bản chất, số phận của trí thức và tương lai lâu dài của đất nước chẳng qua là một.

Theo anh thì với xã hội như xã hội an nam hiện nay, trí thức làm việc trong nước, tất nhiên, sẽ tiếp tục kiếp cục phân. Nếu chưa thành phân, thì kiểu đe'o gì cũng sẽ bị nhào nặn thành phân. Các chú hãy nhớ lấy lời anh.

Ở TL có thể thấy một ví dụ điển hình sinh động đang chuyển hóa thành phân, đó là thằng Nâu.
Ivan
16-09-09, 11:14
Lu. Thế nên anh mới bảo, là trẻ con biết chữ thì nên chơi Thăng long cho hay, đừng có bạo động cái đe'o, đừng có nhóm họp cái đe'o. Trẻ con hãy chơi đồ hàng trên mạng để luyện tập năng lực phản biện một cách tự do đi (ra xã hội trẻ con tập phản biện nó oánh vỡ alô, mất trắng cơ nghiệp ngay).

Bông. Chơi diễn đàn cũng là mềm đấy em, cứ chơi mềm mềm thôi, cái thay đổi trong người mình không ý thức rõ ràng được đâu, nhưng mà rất có (chẳng hạn em cứ lấy ví dụ các cuộc nói chuyện hiện tại và trước đây với ba má em làm ví dụ). Đừng có cứng. Mà cái ví dụ "phản biện tập thể" vừa rồi của em cũng rất hay. Nó cũng như kiểu là cảnh móc túi trên xe, nhiều người nhìn thấy, chỉ cần 01 người hô lên là thằng móc túi đi viện, nhưng vấn đề là không ai dám hô!
sonata
16-09-09, 11:15
Hôm qua em nghe kể, chuyện này chưa được cơ quan chức năng xác nhận là có thật, nhưng em cũng đưa ra làm ví dụ (ví dụ thôi).

Ở một tỉnh nọ có hai anh chiến sĩ công an nhân dân đang làm nghĩa vụ, dùng mô tô rượt theo hai anh nhân dân, dùng dùi cui đánh vào đầu hai anh này vì họ không đội mũ bảo hiểm.

Một số đông nhân dân vây hai chiến sĩ công an nhân dân, hai chiến sĩ không hèn nhưng vì là số ít, nên phải bỏ chạy để lại xe mô tô là tài sản nhân dân.

Nhân dân bèn đốt tài sản của mình.

Hành động trên có thể được xem là "phản biện tập thể" hay không, theo ý anh Ăn Phở?

Theo sonata thì hành động đó là "phản đối tập thể".

"Phản biện" và "Phản đối" khác nhau chứ nhỉ?
Anpho
16-09-09, 11:23
Ngày xửa ngày xưa, có một tên hôn quân cai trị một quốc gia nọ. Khi mới lên ngôi tên hôn quân ra những mệnh lệnh rất hà khắc và bất công. Lòng dân oán thán. Nhân dân cứ tụ năm tụm ba, nơi đầu làng, góc chợ để bình loạn về đạo luật của nhà vua.

Một tên quan nịnh thần phụ trách mảng văn hóa xã hội lập tức cập nhật tình hình đó với nhà vua.

Tên hôn liền ra ngay sắc lệnh giết một số kẻ làm ví dụ và cấm hội họp để luận bàn về chủ trương của triều đình.


Rất nhiều kẻ sĩ bị hại, đám đông còn lại thấy thế mà sợ không dám tụ họp nữa.

Nhưng qua điều tra, tên quan nịnh thần kia biết được rằng, mặc dù không tụ họp nơi công cộng, đám dân đen vẫn bày tỏ thái độ bất mãn với chính quyền trên giường ngủ của chúng.

Tin tức này được trình báo ngay cho nhà vua.
Nhà vua tức giận lôi đình, quyết phải đi thực tế một đợt xem thực hư thế nào.

Nghi can đã được điều tra, mục tiêu đã được chọn. Hôm nó quan quân quyết định đột kích nhà của tên Nguyễn Văn Đêm vào giờ chuẩn bị đi ngủ.

Hôm đó như lịch đã lên 4 phát trèo lên bụng vợ một tuần, tên Đêm đang lục đục trong chăn chuẩn bị cùng vợ hành sự. Tức thì vua quan ập vào. Tên Đêm không hiểu tình hình như thế nào. Hoảng loạn, lậy van rối rít vì đã thất lễ tiếp vua trong trạng thái không có quần.

Vua quan bị một phen vồ trượt bèn tẽn tò đi ra. Nhưng đi được một đoạn tên quan nịnh thần tìm cách chữa lỗi với vua.

Hắn tâu với nhà vua rằng, mặc dù lần này không bắt được nghi phạm đang bàn chuyện chính sách, nhưng nhà vua có thấy rằng mặc dù nó lậy van rối rít, người cúi gập nhưng con buồ i của nó cứ chổng ngược lên không?

Đấy là mầm họa của việc chống đối sau này. Xin nhà vua cho sử tên này làm gương cho thiên hạ.

Hôm sau, báo triều đình đăng tin trang nhất vụ một tên bi chém đầu vì gặp vua nhưng chym vẫn thượng ngẩng cao đầu.

Thế là từ đó có đôi trinh sát đi kiểm tra chim ban đêm, dân tình lo sợ, hoảng loạn, đàn ông bị liệt dương càng ngày càng tăng, phụ nữ thì sợ đến tắt kinh.
Chỉ còn các quan thì phè phỡn, chim chuột thoải mái.

Thế là từ đó giống nòi dân tộc dó cứ thoái hóa dần, dân số cứ giảm dần, rồi triều đình dó cũng tiêu vong vì không còn những con chym tốt làm giường cột để chống đỡ nước nhà, chống giặc ngoại xâm.


Nguồn: Cổ Học Tinh Hoa
parusa
16-09-09, 11:27
Theo sonata thì hành động đó là "phản đối tập thể".

"Phản biện" và "Phản đối" khác nhau chứ nhỉ?


"Không có một xã hội đối thoại giữa các nhóm lợi ích khác nhau thì không thể có phản biện xã hội bởi vì xã hội không có thói quen thảo luận. Khi đó, năng lực phản biện đáng ra xã hội cần có để làm cho đúng đắn hơn các quyết định chính trị của nhà cầm quyền được thay thế bằng sự phản đối xã hội. Sự phản đối xã hội và sự phản biện xã hội là hai cách thể hiện những trạng thái chính trị khác nhau của xã hội đối với nhà nước. Phản biện là hoạt động thân thiện, là hoạt động có trách nhiệm, là sự kết hợp giữa trí tuệ xã hội với trí tuệ của hệ thống chính trị để tạo ra tính chính xác, tính đúng đắn của các quyết định chính trị. Còn phản đối là các phản ứng cực đoan ở những cấp độ khác nhau, cùng phát triển với sự sai lầm của các quyết định chính trị. Nếu không tổ chức phản biện xã hội một cách chuyên nghiệp, một cách đúng đắn và một cách thân thiện thì chắc chắn chúng ta sẽ hướng dẫn xã hội biến hoạt động phản biện trở thành hoạt động phản đối. Khi sự phản đối ấy được chuẩn bị một cách âm thầm cùng với tốc độ tăng trưởng của các sai lầm chính trị thì nó có thể trở thành sự chuẩn bị cho một cuộc cách mạng. Đó là tất yếu."

Phản biện xã hội - Nguyễn Trần Bạt (http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Hanh-Dong/Phan_bien_xa_hoi/)
em tên bông
16-09-09, 11:27
Theo sonata thì hành động đó là "phản đối tập thể".

"Phản biện" và "Phản đối" khác nhau chứ nhỉ?

Bông hỏi thế vì anh Ăn Phở nói như này:


chứ phản biện nước bọt thì phản biện làm đíu gì, chẳng ăn thua mẹ.
DeLusty
16-09-09, 11:29
:24:Nếu Tnxm lập ra đuợc cái hội hàn lâm xã hội như Ids gồm các thể lọai như: Đêm, Rên, Mặc, Truờng An, etc ... mình sẽ bầu Anh Phò lên làm viện truởng; bựa phải gặp bựa mới đúng sách vở lấy độc trị độc, thắng lợi sẽ dành về ta ..ha ...ha ...ha.

Tiếp đến là mình thấy sự phò phạch của Mặc cũng vui vui, nội dung thì deos có gì sâu sắc nhưng chữ nghĩa bôi bôi trát trát đầy 1 văn bản, kể ra cũng là khá so với thể lọai tư zuy kon bò của một số những thằng trí thức khác. Tuy nhiên thì mình rất buồn cuời khi Mặc vẫn còn tin tuởng vào ngành tư pháp của anamit để nói chuyện đúng - sai mí lại logic về cái quyết định bố láo 97 của trung uơng!

Mặc muốn bắt chiếc lãnh tụ Lãng tủ lạnh thì phải chịu khó thẩm zu, tư zuy động não nhiều vào, mở to kon mắt nhìn cuộc đời xa hơn tí nữa; sau đó hãy phò phạch xào nấu các thông tin đang chứa sẵn trong cái não chờ phọt ra. Đừng nhìn vấn đề 1 cách hời hợt như Mặc đã thể hiện gần đây. Cũng như mình là đàn bà - phịch phọt thuờng hay bú liếm, chửi tục, chuyện này đuơng nhiên không có gì cần phủ nhận. Nhưng những cái ngôn ngữ đó chẳng qua chỉ là bề ngoài, một sự bày tỏ emotion, anamit gọi nôm na là cảm xúc. Gạt qua những cái emotion chửi tục - bú liếm râu ria, là 1 văn bản có nội dung, đầy chất sáng tạo và sự đầu tư tư zuy cao độ.

Phò phạch bú liếm hay bẩn bựa cũng phải cần 1 cái nhìn chính xác và tư zuy đứng đắn. Mình nói vậy Mặc có hiểu không? :4:
sonata
16-09-09, 11:50
Bông hỏi thế vì anh Ăn Phở nói như này:

Trích nguyên văn Ăn Phở
chứ phản biện nước bọt thì phản biện làm đíu gì, chẳng ăn thua mẹ.


Bông thử tưởng tượng xem. Reindeer & Đêm bị hở hàm ếch, vậy mà bạn An Phò lại khen họ có nụ cười quyến rũ.

Reindeer và Đêm chắc cũng hiểu điều đó mà.

Có những câu khen đau bằng một ngàn cái tát mà.


Thanks Pa nhé.
knowledgeriver
16-09-09, 12:33
TL Hilton ngày 16/9/09

Quyết định thành lập Viện IDS TL.

Căn cứ vào Hiến pháp TL
Căn cứ Luật khoa học Công nghệ TL
Căn cứ theo đề nghị của các ông bà Đêm, Mặc, Cat, Anpho, Truong An.

Nay TW Hilton Thăng Long ra quyết định thành lập Viện IDS Thăng Long và bổ nhiệm

ông Mặc làm Viện trưởng,
ông Đêm, Phó Viện trưởng,
ông Trường An Phó Viện trưởng
Bà Cat làm Phó Viện trưởng,

Viện IDS TL có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn phản biện các chính sách và văn bản pháp luật của TL ta.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/9
Các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM TW Hilton

Nâu.
Tr­ường An
16-09-09, 13:29
Chú Xmeo muốn nói đến cái Báo cáo miệng của ông Lê Đăng Doanh hồi năm 2004 có phải không (Chú mày thử tự bấm vào cái đường dẫn của chú mày xem nó có hoạt động không).

Không có gì là phản động ở đó hết, chú mày có hiểu không.

Đưa ra ý kiến, dù trái ngược nhau, không có vấn đề gì hết. Cái đó nó chỉ phản ánh nhận thức, trình độ, tầm nhìn của mỗi người tại từng thời điểm.

Phản động, hay không phản động nó nằm ở động cơ, mục đích.

Nếu anh đưa ra ý kiến không trung thực, xuyên tạc, bôi nhọ với động cơ thấp hèn, phá hoại thì đó mới là phản động.

Ai cũng có phần ưu điểm, nhược điểm này khác. Nhưng về cơ bản Lê Đăng Doanh là được. So với loại cà trớn như Phạm Chi Lan thì như đại bàng so với chim sẻ.

Báo cáo nói trên của ông Doanh chuẩn bị chưa tốt, nên còn nhiều sai sót, nhận thức chưa chín.

Ví dụ như chuyện ông nói doanh nghiệp nhà nước sử dụng nhiều tài nguyên mà chỉ tạo ra 5% việc làm, cái đó không nói được gì nhiều, quan trọng là hiệu quả hoạt động.

Ở một đoạn khác ông lại thấy một thực tế khác, mâu thuẫn với việc tạo ra nhiều việc làm khi nói về nhà máy xi măng Nghi Sơn, người Nhật muốn ít nhân công vận hành, ta lại ép nhiều hơn.

Rõ ràng, việc tạo ra bao nhiêu việc làm cần xét trong tổng thể, mình yếu tố đó chưa nói lên gì nhiều. Để tăng sức cạnh tranh, lại cần giảm nhân lực.

Hay như khi ông bênh vực khái niệm thương mại hoá, đã có sự hời hợt. Thương mại hoá thì không xấu, thậm chí nhiều khi là mục tiêu, nhưng thương mại hoá một số lĩnh vực đặc biệt thì là xấu như thương mại hoá giáo dục, báo chí, dịch vụ y tế, ...

Đại loại như vậy, sạn còn nhiều trong cái Báo cáo đó.

Trường An.
Laozeza
16-09-09, 14:43
Bài của anh Doanh thì anh cũng có đọc từ hồi anh mới phọt ra. Thật là chỉ văn phong nó khác chứ nói phản động là không chuẩn song cũng phải nói là cũng có ối kẻ ghét anh Doanh vì bài này.

An có quan điểm không nên thương mại hoá một số lĩnh vực đặc biết (@ An: thì là xấu) như giáo dục, báo chí, dịch vụ y tế,..Cá nhân anh cảm thấy chửa ổn nếu tham chiếu loanh quanh và tại bản địa nhà mình.

@ Nâu: mày không cho anh chân gác đền IDS TL à ?

@ Cat: anh nghĩ bạn Mặc rất chịu đọc và lập luận tốt. Phản biện vụ IDS không lấy luật Việt Nam làm căn cứ chả lẽ lấy luật Mẽo làm tham chiếu à? Thêm cho em tí, IDS mới thành lập gần 2 năm thôi, tổ chức khoảng hơn chục hội thảo, chứ không phải từ xưa từ trước lâu lâu như em tưởng.
Đêm
16-09-09, 15:37
Bông thử tưởng tượng xem. Reindeer & Đêm bị hở hàm ếch, vậy mà bạn An Phò lại khen họ có nụ cười quyến rũ.

Reindeer và Đêm chắc cũng hiểu điều đó mà.

Có những câu khen đau bằng một ngàn cái tát mà.

Thanks Pa nhé.

Con bé này cực kỳ vô duyên.
Thằng cà khịa An phò nó nói thì nó cứ ôm chứ ai mà hãnh diện tri thức như bông với các bạn mà dám bình lựng về chuyện khen với chả chê. Hé hé.

Đời này 1 thằng An4 chứ 1tr thằng như thằng An4 cũng chẳng làm được éo gì cho đời ngoài nhảy loi choi như kiến cắn đít, tương tự 1 tr đứa như bông cũng chẳng làm được kít gì cho tnxm này tươi vui hay trí tuệ chó gì ra, cũng thế mà nói luôn là cả 1 tr thằng như Mặc hay 1 tr kẻ như sonata cũng chẳng làm cho cuộc đời này tươi sáng hơn tý nào.

Cho nên anh chẳng cần care nó sủa làm mợ gì.

Anh đánh rắm vào tất cả những thứ các bạn đang ghi và cố công đeo đuổi như trên. He he !
KuTí
16-09-09, 15:37
Riêng về đồng chí Lê Đăng Doanh, ngoài những thứ ăn tục nói phét từ miệng lưỡi chính ủy không xương, có những đóng góp mà bất cứ ai dân kinh doanh ở Zuê Nản đều nên ghi nhận: Bác Doanh là một trong những tác giả chính chấp bút viết luật thương mại và luật doanh nghiệp Việt Nam.
Tất nhiên 2 luật này có nhiều khiếm khuyết cần chỉnh lý để hoàn thiện dần nhưng không thể phụ nhận sự đóng góp của 2 văn bản này trong quá trình tạo ra một môi trường kinh doanh tự do và lành mạnh.

Bọn chính ủy với bọn cán bộ Đoàn về não bộ thì chỉ to hơn bò Ba Vì một tí nhưng được cái mồm to gấp bội bù lại cho nên cứ ngồi phán như thánh tướng về những người mà thậm chí kiếp sau nếu có may mắn đầu thai làm con người chân chính và đúng nghĩa thì chưa chắc chúng đã có thể làm được một chút bằng móng tay của người ta. Nhưng các bạn đừng nên chửi bới chính ủy và cán bộ Đoàn quá đáng. Lê Ninh lãnh tụ đã nói "cái gì tồn tại đều hợp lý". Tổ quốc ta, nhân dân ta, Đảng thân yêu và vô cùng vĩ đại của chúng ta đã sản sinh ra những người như các đồng chí chỉnh ủy và cán bộ đoàn, và đến lượt mình các vị đó làm rạng danh cho non sông ta, tổ quốc và dân tộc ta (phiên phiến theo lời đồng chí Ba Duẫn)
Ivan
16-09-09, 15:43
Lê Ninh lãnh tụ đã nói "cái gì tồn tại đều hợp lý".

Ai bảo chú câu này của Lệ Ninh?
lão ma
16-09-09, 16:02
"Không có một xã hội đối thoại giữa các nhóm lợi ích khác nhau thì không thể có phản biện xã hội bởi vì xã hội không có thói quen thảo luận. Khi đó, năng lực phản biện đáng ra xã hội cần có để làm cho đúng đắn hơn các quyết định chính trị của nhà cầm quyền được thay thế bằng sự phản đối xã hội. Sự phản đối xã hội và sự phản biện xã hội là hai cách thể hiện những trạng thái chính trị khác nhau của xã hội đối với nhà nước. Phản biện là hoạt động thân thiện, là hoạt động có trách nhiệm, là sự kết hợp giữa trí tuệ xã hội với trí tuệ của hệ thống chính trị để tạo ra tính chính xác, tính đúng đắn của các quyết định chính trị. Còn phản đối là các phản ứng cực đoan ở những cấp độ khác nhau, cùng phát triển với sự sai lầm của các quyết định chính trị. Nếu không tổ chức phản biện xã hội một cách chuyên nghiệp, một cách đúng đắn và một cách thân thiện thì chắc chắn chúng ta sẽ hướng dẫn xã hội biến hoạt động phản biện trở thành hoạt động phản đối. Khi sự phản đối ấy được chuẩn bị một cách âm thầm cùng với tốc độ tăng trưởng của các sai lầm chính trị thì nó có thể trở thành sự chuẩn bị cho một cuộc cách mạng. Đó là tất yếu."

Phản biện xã hội - Nguyễn Trần Bạt (http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Hanh-Dong/Phan_bien_xa_hoi/)

Các bác ở viện IDS đang phản đối nhà nước Việtnam bằng hình thức giải thể cả viện là một bằng chứng hùng hồn minh chứng cho giới trí thức làm khoa học thà làm cho bọn tư bẩn sài lang còn kiếm được miếng cơm, manh áo qua ngày nhỉ?

Trí thức Việt nam sẽ đi đâu về đâu?
em tên bông
16-09-09, 16:30
"Không có một xã hội đối thoại giữa các nhóm lợi ích khác nhau thì không thể có phản biện xã hội bởi vì xã hội không có thói quen thảo luận. Khi đó, năng lực phản biện đáng ra xã hội cần có để làm cho đúng đắn hơn các quyết định chính trị của nhà cầm quyền được thay thế bằng sự phản đối xã hội. Sự phản đối xã hội và sự phản biện xã hội là hai cách thể hiện những trạng thái chính trị khác nhau của xã hội đối với nhà nước. Phản biện là hoạt động thân thiện, là hoạt động có trách nhiệm, là sự kết hợp giữa trí tuệ xã hội với trí tuệ của hệ thống chính trị để tạo ra tính chính xác, tính đúng đắn của các quyết định chính trị. Còn phản đối là các phản ứng cực đoan ở những cấp độ khác nhau, cùng phát triển với sự sai lầm của các quyết định chính trị. Nếu không tổ chức phản biện xã hội một cách chuyên nghiệp, một cách đúng đắn và một cách thân thiện thì chắc chắn chúng ta sẽ hướng dẫn xã hội biến hoạt động phản biện trở thành hoạt động phản đối. Khi sự phản đối ấy được chuẩn bị một cách âm thầm cùng với tốc độ tăng trưởng của các sai lầm chính trị thì nó có thể trở thành sự chuẩn bị cho một cuộc cách mạng. Đó là tất yếu."

Phản biện xã hội - Nguyễn Trần Bạt (http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Hanh-Dong/Phan_bien_xa_hoi/)

Em chưa thấy ai bị bắt vì phản đối, nhưng đã có nhiều người bị bắt vì chống đối (điều 88). Thế chống đối khác phản đối chỗ nào mà nó lại là một tội?
em tên bông
16-09-09, 16:33
Em assume việc IDS quyết định giải thể làm một hành động phản đối. Nghĩa là họ đã chuyển từ phản biện sang phản đối, theo như em hiểu đoạn văn trên do parusa quote.
Đêm
16-09-09, 16:41
Trong gần 2 năm hoạt động, Viện Nghiên cứu phát triển IDS đã làm được một số việc có ích cho đất nước, đóng góp ý kiến xây dựng đối với một số vấn đề hay chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, được dư luận xã hội, đặc biệt là giới nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Mọi hoạt động của Viện IDS từ ngày thành lập cho đến nay đều tiến hành đúng pháp luật, công khai, minh bạch.

Tuy nhiên trong thời gian qua, tồn tại dai dẳng một số nhận xét sai lệch của cơ quan an ninh về Viện IDS, thậm chí cho rằng Viện nhận tiền của nước ngoài và có hoạt động chống đối Nhà nước…Ngày 16-01-2009 Viện IDS đã có thư gửi các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước nêu rõ quan điểm của Viện về những nhận định sai trái này, song tiếc rằng cho đến nay bức thư này của Viện chưa nhận được bất kể một hồi âm nào.

Ngay sau khi có Quyết định 97, Hội đồng Viện IDS đã thảo luận, phân tích những chỗ sai cả về thủ tục và nội dung của quyết định này. Với ý thức tôn trọng Chính phủ và Thủ tướng, và để biểu thị thiện chí của mình, Hội đồng Viện chúng tôi nhất trí chưa bày tỏ ‎ý kiến công khai mà trước hết gửi thư ngày 6-8-2009 nêu rõ với Thủ tướng những chỗ sai của Quyết định 97 và kiến nghị cách giải quyết nhằm tránh các hệ quả bất lợi về nhiều mặt.

Sau khi gửi thư, đại diện của Hội đồng Viện được mấy vị lãnh đạo mời gặp, riêng Thủ tướng mời gặp hai lần; nhân dịp đó chúng tôi trình bày rõ thêm và trao đổi ý kiến thẳng thắn về những nhận xét và kiến nghị đã nêu trong thư.

Viện IDS đã kiên tâm chờ đợi. Ngày 11-9-2009, Chủ tịch Hội đồng Viện IDS được Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thừa ủy quyền của Thủ tướng mời đến VPCP và trao cho hai văn bản. Một là công văn số 3182/BTP-PLDSKT ngày 8-9-2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng trả lời Hội đồng Viện Nghiên cứu phát triển IDS về những điều nêu trong thư của Viện gửi Thủ tướng ngày 6-8-2009. Hai là công văn số 1618/TTg-PL ngày 10-9-2009 của Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP thừa ủy quyền của Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và công nghệ ra văn bản hướng dẫn thi hành Quyết định 97 và thu thập ‎ kiến để kiến nghị bổ sung danh mục ban hành theo quyết định này.
Nồi canh đầy quá, thêm vài giọt nước cho nó tràn ra cũng chả sao. Sẵn lúc đang sôi nữa thì quá tốt. Hé hé ! :)

p/s: lão ma dạo này bay bổng gướm :D
Ivan
16-09-09, 16:42
Cái này anh nói rồi! Cương nhu phải tùy vào từng trường hợp, không cầu toàn được.

Quay lại cái chú nói ở trên. Anh thì cho rằng các cụ chắc cũng chẳng muốn cương đâu(mà có muốn thì cũng không cương được). Dưng cơ mà, nói các cụ bỏ quá, các chí thức nhớn viet nam cũng ăn cũng phải ỉa cũng phải hoành vân vân và vân vân.

Thế mà về vườn thì chúng nó đánh tuột hết cả, nào nhà, nào xe, nào điện thoại, nào hội thảo.... cả đời dùng chữ để lừa chúng nó này về muốn sống bằng chữ thật sợ chúng nó ỉa mẹ vào.

Chó nhu hay cho cương của chú thì tựu trung vẫn là chó thật, chứ chó mà không biết lúc nào cần nhu lúc nào cần cương thì anh sợ không được gọi là chó!

Nói chung nhận thức của Tê vẫn yếu lắm em giai!

Chú nghĩ những người già tạm gọi là trí thức có số có má của dân tộc, họ làm thế vì tiền là rất vớ vẩn. Vì cũng với con người của họ, để kiếm tiền thì họ sẽ làm những việc khác, đỡ mệt hơn rất nhiều, đỡ nguy hiểm hơn rất nhiều, và cũng được tiền hơn rất nhiều. Mà ai bảo chú làm ở cái viện ấy thì được tiền?
Wfs
16-09-09, 16:42
Mệt nhỉ, các bác các bạn cãi nhau ủm tỏi nhưng chẳng thấy có gì hay ho. Giờ các bác em đi sâu vào phân tích mấy cái ý này cho em nè:

Phản biện xã hội là cái gì? Tại sao các bạn và các bác em lại cứ có vẻ cho rằng là mình cần cái thứ được gọi là phản biện xã hội? Ở đất nước tươi đẹp ngàn năm văn hiến rừng vàng biển bạc An Nam ta thì liệu rằng ai/giai cấp nào là những người cần phản biện xã hội một cách thực sự - có đại diện nào của giai cấp đó đứng ra vỗ ngực bộp bộp bảo iem cần và khát khao phản biện xã hội chưa? Ở đất nước 4000 năm lịch sử hào hùng máu, hoa và lúa nước như Yuê Nản mình thì liệu rằng hiệu quả của phản biện xã hội có tác động dư lào đến đời sống cần mẫn cấy cầy của nhân dân ta? ...vân vân...

Đấy, các bác các bạn giả nhời đi, cho vui. Ai lại xông vào chửi nhau với moi đời tư nhau ra bỉ thế. Thích moi không, em up danh sách gái của em ra cho các bác các bạn GATO mà moi mà bỉ em. Báo cáo chi bộ là trong cái danh sách này, có cả hơn chục gái là bạn thân của nhau và cùng học chung một lớp - tất cả đều yêu quý nhau và đương nhiên tất cả đều yêu thích cả em nữa đấy. Tiếc là xong xuôi một nửa số gái đó thì vô tư phơi phới, nửa còn lại có cảm giác áy náy cắn rứt lương tâm vì đã cắm sừng nửa còn lại - thậm chí còn vì áy náy cắn rứt thế mà tránh mặt em mới khổ.

Em buồn lắm, phận giai, giữa biết bao dòng nước - biết dòng nào đục trong đây?

Có ai cứu rỗi linh hồn tôi không?
lão ma
16-09-09, 16:47
Nói chung nhận thức của Tê vẫn yếu lắm em giai!

Chú nghĩ những người già tạm gọi là trí thức có số có má của dân tộc, họ làm thế vì tiền là rất vớ vẩn. Vì cũng với con người của họ, để kiếm tiền thì họ sẽ làm những việc khác, đỡ mệt hơn rất nhiều, đỡ nguy hiểm hơn rất nhiều, và cũng được tiền hơn rất nhiều. Mà ai bảo chú làm ở cái viện ấy thì được tiền?

Anh thường ngồi hóng chiện từ mấy bác già cả nên biết rõ tâm lý của các bác ấy lắm. Cho nên chiều người già cả như chiều trẻ con ấy mà. Trong cái sự già dặn lại phảng phất những cử chỉ ngộ nghĩng đến buồn cười như hờn dỗi - tự ái...etc Nhưng có một điều quan trọng là đa số họ ít quan tâm đến tiền bạc địa vị, điều mà họ quan tâm hơn là để tiếng thơm lại cho đời. Do vậy, anh thiển nghĩ rằng mấy bác chủ chốt ở viện IDS chắc cũng không ngoài lập trường làm được điều gì có ý nghĩa cho đời trước khi về chầu ông bà ông vải!
lão ma
16-09-09, 16:49
Mệt nhỉ, các bác các bạn cãi nhau ủm tỏi nhưng chẳng thấy có gì hay ho. Giờ các bác em đi sâu vào phân tích mấy cái ý này cho em nè:

Phản biện xã hội là cái gì? Tại sao các bạn và các bác em lại cứ có vẻ cho rằng là mình cần cái thứ được gọi là phản biện xã hội? Ở đất nước tươi đẹp ngàn năm văn hiến rừng vàng biển bạc An Nam ta thì liệu rằng ai/giai cấp nào là những người cần phản biện xã hội một cách thực sự - có đại diện nào của giai cấp đó đứng ra vỗ ngực bộp bộp bảo iem cần và khát khao phản biện xã hội chưa? Ở đất nước 4000 năm lịch sử hào hùng máu, hoa và lúa nước như Yuê Nản mình thì liệu rằng hiệu quả của phản biện xã hội có tác động dư lào đến đời sống cần mẫn cấy cầy của nhân dân ta? ...vân vân...

Đấy, các bác các bạn giả nhời đi, cho vui. Ai lại xông vào chửi nhau với moi đời tư nhau ra bỉ thế. Thích moi không, em up danh sách gái của em ra cho các bác các bạn GATO mà moi mà bỉ em. Báo cáo chi bộ là trong cái danh sách này, có cả hơn chục gái là bạn thân của nhau và cùng học chung một lớp - tất cả đều yêu quý nhau và đương nhiên tất cả đều yêu thích cả em nữa đấy. Tiếc là xong xuôi một nửa số gái đó thì vô tư phơi phới, nửa còn lại có cảm giác áy náy cắn rứt lương tâm vì đã cắm sừng nửa còn lại - thậm chí còn vì áy náy cắn rứt thế mà tránh mặt em mới khổ.

Em buồn lắm, phận giai, giữa biết bao dòng nước - biết dòng nào đục trong đây?

Có ai cứu rỗi linh hồn tôi không?

Anh nghĩ thằng Sói là thằng làm admin của 1 dđ nọ đã khợp 9 gái của 4` rum, sau đó bị lộ thế là các gái giằng quần xé áo oánh ghen và cuối cùng thì thằng admin xấu số kia bị cắt mất cỗ đồ chơi. Nghe Tây nó đồn sau này thằng này nó lên mạng chém gió chiện thàng tích đẽo gái kinh lắm... :24:
Đêm
16-09-09, 16:51
Ngày xưa cũng từng có những toạ đàm "thế nào là tranh luận". Lần này Sói chủ trì "thế nào là phản biện" đới.

Zô đi, mở thớt tập 2.

Phản biện VN đang rất cần thiết vì nó ... dễ, chúng ta đang chỉ một ĐCS lãnh đạo. Và chỉ một vài đứa ngồi trốc. Không quá nhiều như các nước khác. Nói kiểu gì cũng mục tiêu đã được focus sẵn rồi, cho nên rất dễ đánh.

Chả cần phải móc máy như bọn tư bẩn khác, phải kiếm nguồn này, thế lực nọ, của ta rất dễ. Cứ giương súng lên mà bóp cò thì thể nào nó cũng vào chỗ ấy.

Dễ xác định mục tiêu và Mục tiêu rất lộ ! Là tiêu chí quan trọng mà không nơi nào như Vịt nhà ta. Trăm dâu về cả đầu tằm mà thôi.

Bà con, cố lên mà phản biện. Phản biện cố lên !

- Question tag: Đúng không bạn Sói? -
jack13
16-09-09, 17:26
Từ phản biện là do từ biện luận mà ra. Biện luận mí cả lý luận lại xem như cùng một nghĩa. Muốn biết lý luận là gì thì các 4c phải chịu khó tìm hiểu chút cơ bản về logic thôi.

Phản đối khác với chống đối là bên theo luật và bên không theo luật.

Cái câu "cái gì tồn tại đều hợp lý" không đúng. Chính xác phải là "cái gì tồn tại đều có lý", đấy là cái lý do (reason, cause) theo cái lẽ nhân quả, chứ không phải cái lý theo cái lẽ hợp với đạo trời lòng người, tức là nguyên lý (principle).


Các bạn cứ "phản biện" mí nhau tiếp đê, khi nào rảnh anh sẽ vào xem bài vở kỹ càng và cho ý kiến chỉ đạo sau.
Giàng
16-09-09, 18:53
Ông Thứ trưởng Nguyễn Quân đã phát biểu rất rõ lý do có Quyết định 97 trong bài phỏng vấn với VietnamNet nhằm giải chích về Quyết định 97. Ông nói:

“… trong bối cảnh xã hội phức tạp hiện nay, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế đầy khó khăn thử thách, chúng ta đang cần có sự đồng thuận cao của xã hội đối với các quyết sách của Đảng và Nhà nước, cần có sự ổn định để tiếp tục phát triển, thì việc công bố các kết quả nghiên cứu phản biện liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách điều hành kinh tế, xã hội phải hết sức thận trọng.”

Ra vậy mục đích của QĐ 97 là tìm kiếm sự đồng thuận trong xã hội đối với các chính sách vĩ mô. Các bác em nghĩ xem 2 chữ đồng thuận liệu có xây dựng được theo cách này không? Nếu không thì theo cách nào?
lão ma
16-09-09, 19:05
Chính vì những sự đồng thuận của các bác nghị gật nhà mình nên nước ta mới lìu tìu trên con đường sánh vai với các cường quốc 5 châu.

Bịt miệng nhét rẻ là trò chơi nhố nhăng của bọn trẻ con. Làm người nhớn ai lại làm thế?

Giờ nghe lại bài này thấy mình chẻ lại vài chục tuổi ...

http://amnhac.timnhanh.com/nguyen7879/song/35A50941
Ivan
16-09-09, 19:11
Vấn đề là hoàn cảnh dễ dàng để có thể nhét giẻ, thì tại sao không nhét? Nhét giẻ rõ ràng dễ hơn làm bị thằng khác cãi. Giải pháp để chống lại quyền nhét giẻ?
gió
16-09-09, 19:13
Ông Thứ trưởng Nguyễn Quân đã phát biểu rất rõ lý do có Quyết định 97 trong bài phỏng vấn với VietnamNet nhằm giải chích về Quyết định 97. Ông nói:

“… trong bối cảnh xã hội phức tạp hiện nay, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế đầy khó khăn thử thách, chúng ta đang cần có sự đồng thuận cao của xã hội đối với các quyết sách của Đảng và Nhà nước, cần có sự ổn định để tiếp tục phát triển, thì việc công bố các kết quả nghiên cứu phản biện liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách điều hành kinh tế, xã hội phải hết sức thận trọng.”

Ra vậy mục đích của QĐ 97 là tìm kiếm sự đồng thuận trong xã hội đối với các chính sách vĩ mô. Các bác em nghĩ xem 2 chữ đồng thuận liệu có xây dựng được theo cách này không? Nếu không thì theo cách nào?
"Đồng thuận" kiểu này là kiểu phong kiến.

Anh muốn đồng thuận cao thì anh phải làm nhiều đúng, muốn làm nhiều đúng thì phải tham khảo nhiều, nghe phản biện nhiều. Được phản biện mà anh bảo vệ được thì người ta càng tin anh, càng đồng thuận. Còn không bảo vệ được thì sửa và cảm ơn người ta vì tránh cho mình sai lầm. Có thế thôi.
raukhoailang
16-09-09, 19:15
Im lặng là đồng ý.

Con người về bản năng luôn hướng tới sự đồng thuận, sự hài hoà trong cuộc sống cộng đồng. Lợi dụng tâm lý này, các nhà cầm quyền đi tìm sự đồng thuận xã hội bằng những thủ thuật chính trị để sắp xếp sự đồng ý của xã hội.

Bàn về tính đồng thuận xã hội (http://74.125.153.132/search?q=cache:StK4S2qn6WQJ:www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Van-Hoa/Ban_ve_tinh_dong_thuan_xa_hoi/+%22nguy%E1%BB%85n+tr%E1%BA%A7n+b%E1%BA%A1t%22+%22b%E1%BA%B1ng+nh%E1%BB%AFng+th%E1%BB%A7+thu%E1%BA%ADt+ch%C3%ADnh+tr%E1%BB%8B+%C4%91%E1%BB%83+s%E1%BA% AFp+x%E1%BA%BFp+s%E1%BB%B1+%C4%91%E1%BB%93ng+%C3%BD+c%E1%BB%A7a+x%C3%A3+h%E1%BB%99i%22&cd=1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn).
gió
16-09-09, 19:22
Vấn đề là sắp xếp kiểu gì. Đồng thuận không phải là tiêu chí.
lão ma
16-09-09, 19:36
"Đồng thuận" kiểu này là kiểu phong kiến.

Anh muốn đồng thuận cao thì anh phải làm nhiều đúng, muốn làm nhiều đúng thì phải tham khảo nhiều, nghe phản biện nhiều. Được phản biện mà anh bảo vệ được thì người ta càng tin anh, càng đồng thuận. Còn không bảo vệ được thì sửa và cảm ơn người ta vì tránh cho mình sai lầm. Có thế thôi.

gió muốn nói đến chiện ai nghe ai? Các bác cao cao bên cửa sổ nhà mình thì nghe ai bây giờ nhỉ? Anh đồ rằng các bác ấy nghe theo cái cồng ở nhà nhiều nhất, đúng không!
Gaup
16-09-09, 20:42
Theo anh thì với xã hội như xã hội an nam hiện nay, trí thức làm việc trong nước, tất nhiên, sẽ tiếp tục kiếp cục phân. Nếu chưa thành phân, thì kiểu đe'o gì cũng sẽ bị nhào nặn thành phân. Các chú hãy nhớ lấy lời anh.

Ở TL có thể thấy một ví dụ điển hình sinh động đang chuyển hóa thành phân, đó là thằng Nâu.

Thằng Nâu bị phân hoá là vì đi off với con Thắm giờ về mất mẹ nó khả năng phân biệt (biết đâu là phân) và phản biện.
Gaup
16-09-09, 20:44
"Không có một xã hội đối thoại giữa các nhóm lợi ích khác nhau thì không thể có phản biện xã hội bởi vì xã hội không có thói quen thảo luận. Khi đó, năng lực phản biện đáng ra xã hội cần có để làm cho đúng đắn hơn các quyết định chính trị của nhà cầm quyền được thay thế bằng sự phản đối xã hội. Sự phản đối xã hội và sự phản biện xã hội là hai cách thể hiện những trạng thái chính trị khác nhau của xã hội đối với nhà nước. Phản biện là hoạt động thân thiện, là hoạt động có trách nhiệm, là sự kết hợp giữa trí tuệ xã hội với trí tuệ của hệ thống chính trị để tạo ra tính chính xác, tính đúng đắn của các quyết định chính trị. Còn phản đối là các phản ứng cực đoan ở những cấp độ khác nhau, cùng phát triển với sự sai lầm của các quyết định chính trị. Nếu không tổ chức phản biện xã hội một cách chuyên nghiệp, một cách đúng đắn và một cách thân thiện thì chắc chắn chúng ta sẽ hướng dẫn xã hội biến hoạt động phản biện trở thành hoạt động phản đối. Khi sự phản đối ấy được chuẩn bị một cách âm thầm cùng với tốc độ tăng trưởng của các sai lầm chính trị thì nó có thể trở thành sự chuẩn bị cho một cuộc cách mạng. Đó là tất yếu."

Phản biện xã hội - Nguyễn Trần Bạt (http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Hanh-Dong/Phan_bien_xa_hoi/)

Nếu ông này nói đúng thì tốt nhất nên chặn họng và treo cổ tất cả những bọn đòi phản biện.
Đêm
16-09-09, 20:44
"Đồng thuận" kiểu này là kiểu phong kiến.

Anh muốn đồng thuận cao thì anh phải làm nhiều đúng, muốn làm nhiều đúng thì phải tham khảo nhiều, nghe phản biện nhiều. Được phản biện mà anh bảo vệ được thì người ta càng tin anh, càng đồng thuận. Còn không bảo vệ được thì sửa và cảm ơn người ta vì tránh cho mình sai lầm. Có thế thôi.
Gió nói thế này, mà tui cãi một phát. Tui đố gió không tức mới lạ.

He he, cái dân tộc tính của Vịt ngan nhà mình nó không phải là không biết nghe cãi hay nghe người ta chửi mà là chửi theo kiểu đâm hông, xoi họng, tức là góp ý thì góp nhân tiện tì vào phát mà "đổ" luôn thì bão là nhỡ tay ..

Cái thói nô lệ, bằng mặt không bằng lòng thuộc tính dân tộc kiếm chác chút cháo hồ từ bọn cai trị để duy trì mạng sống, sẵn sàng bán rẻ cả tình thân và bằng hữu, cho nên câu trước bước câu sau cũng chỉ để xoi mói, nguyền rủa. Ra mặt không xong thì cầu cho người ta mạt, Sấm với Nguyền là thứ sản phẩm của thói GATO vãi đái mà ra thôi.

Cái giới trí thức VN hiện tại sau APEC thấy nổi lên nhiều phong trào, lớn nhất là chửi lộn có văn hóa (gọi là trí tuệ hào hoa dâm đãng), chửi lộn như hàng cá pha chút lý thuyết thì gọi là phản biện.

Chứ có cái kứt gì mà phản biện - cái nước nghèo thấy mồ tổ, mới bò lên được tý lẩu mắm ăn khác vị, đã vội tự sướng mà tưởng ăn đặc sản tòan thành - rặt một lũ cảm tính, nhỡ sai thì lại đổ do hoàn cảnh khách quan và các yếu tố không lường hết được.

Cho nên - focus vào trọng tâm - là chốn mà ai cũng biết nhưng vờ như không biết mà "phản biện".

Trước hay sau cũng chỉ là một thứ công cụ. Thỏ chết thì đập gãy cung là chuyện bình thường thôi.
freefish
16-09-09, 20:47
Các viện ở VN kể từ viện xã hội viện chính trị tới viện radar đều phò, chuyên đẻ ra các dự án hết sức vớ vẩn và vô giá trị để chia nhau tiền. Viện IDS đỡ hơn so với bọn nói trên nhưng về bản chất cũng phò. Mấy bài nghiên cứu của bọn Quang A, Nguyên Ngọc chẳng có giá trị nghiên cứu cứt gì. Đơn giản là chúng nó lập ra viện nghiên cứu nên chúng nó gọi các bài chúng nó viết ra là các bài nghiên cứu các công trình nghiên cứu thôi, chứ thực ra mấy bài của chúng nó, ở nhà vừa đánh rắm vừa viết cũng được chứ cần mẹ phải gì mở ra cái viện. Những bố như Nguyên Ngọc, biết mẹ gì, được cái to mồm. Giọng văn lanh canh, chứ khoa học nghiên cứu cái cứt. Tay Quang A cũng thế, đ'eo nói được cái gì mới mẻ hay ho, chẳng qua mang cái danh tiến sĩ thì được đài này đài kia gọi phỏng vấn, chứ những thứ A nói, anh vừa đánh rắm anh cũng nói được.

Viện DIS của bọn A, Ngọc ... nó cũng như Hilton của Nâu thôi. Thằng Nâu là thằng phò, nhưng nó vào Hilton nó làm vua thì các bài nó viết ra là chiếu vua ban. Chứ có cứt gì.

Mẹ, bọn như thằng A mà cũng trí thức của dân tộc thời đại thì anh nói thật, anh xuống Siberia bán kem cho thanh thản.
Mặc
16-09-09, 20:48
Anh vừa đọc bài phân tích độc đáo này trên talawas

Copy về đây cho các bạn tham khảo

Xem ra, lật lại vấn đề đã trở thành một hội chứng của tất cả những người có tri thức và lương tâm, bất kể trong hay ngoài đảng. Bài phân tích này cũng cho thấy, ý nghĩa của sự đóng góp tri thức sẽ quan trọng đến thế nào đối với tương lai của một quốc gia.

"talawas – Giới thiệu ý kiến của Trung tướng Đặng Quốc Bảo về đề tài “Chủ thuyết phát triển của Việt Nam” do Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng chủ trì (1)
15/09/2009 | 9:13 chiều | Chưa có phản hồi.
Tác giả: talawas
Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Tổng hợp
Thẻ: Chủ thuyết phát triển của Việt Nam > Đặng Quốc Bảo

talawas – Trung tướng Đặng Quốc Bảo sinh tại làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, từng giữ các chức vụ như: Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Quân sự (1968-1976), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IV) và Trưởng ban Khoa giáo Trung ương Đảng, hiện nghỉ hưu tại Hà Nội và là Chủ tịch Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ Kỹ thuật Quân sự Việt Nam.
Ngày 1/8/2008, ông được tặng Huân chương Hồ Chí Minh “vì thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp tuyên giáo của Đảng”. Gần đây nhất, chân dung ông được miêu tả trong bài “Ma lực Đặng Quốc Bảo” của nhà báo Xuân Ba trên Tiền phong ngày 15/6/2009.
Ông được coi là người có những suy nghĩ cải cách mạnh bạo trong giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài phát biểu ngày 18 tháng 7 năm 2003 về Xây dựng Đảng và một bức thư tố cáo tham nhũng, được coi là của ông, đã lưu hành trên mạng. Cuộc trò chuyện với ông ngày 26/6/2009 đã được giới thiệu trên talawas.
Hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu những ý kiến được coi là của ông về đề tài “Chủ thuyết phát triển của Việt Nam” do Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng chủ trì.
___________

Tóm lược ý kiến đồng chí Đặng Quốc Bảo về đề tài “Chủ thuyết phát triển của Việt Nam” do Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng chủ trì
[I]Đề tài được đặt ra đúng lúc, vấn đề rất lớn, rất phức tạp, rất “xương xẩu”. Tôi không có tham vọng bàn đến toàn bộ nội dung, càng không sa lầy vào những vấn đề thuật ngữ, chỉ xin gợi ý có tính chất phương pháp tiếp cận.
Có 4 vấn đề tôi quan tâm và lưu ý, nếu không có quan điểm đúng đắn, khó mà phát hiện cái “linh hồn” của sự tìm tòi.
Vấn đề thứ nhất, vấn đề chủ nghĩa tư bản hiện đại
Chủ nghĩa tư bản đã hoàn thành xong sứ mạng lịch sử chưa? Nó còn là lực lượng thúc đẩy lịch sử không và đã dịch chuyển vào chu kỳ tan rã cuối cùng chưa, chu kỳ mà Hội đồng Lý luận xác định là vào khoảng 40 đến 50 năm nghĩa là vào giữa thế kỷ 21.
Tôi cho rằng sau 200 năm thai nghén, chủ nghĩa tư bản đã ra đời vào khoảng 250 năm, đã trải qua rất nhiều cuộc khủng hoảng, đặc biệt 3 cuộc khủng hoảng lớn: cuộc khủng hoảng 1866-1873, cuộc khủng hoảng 1929-1933, và cuộc khủng hoảng hiện nay từ năm 2008- có thể kéo dài không dưới từ 3 đến 5 năm. Qua mỗi cuộc khủng hoảng, chủ nghĩa tư bản đã biến hóa không còn ở dạng nguyên thủy nữa. Nhiều học giả hiện đại cho rằng chủ nghĩa tư bản đã và đang biến thành không phải là nó nữa. Đây là ý kiến rất đáng nghiên cứu. Tôi xin phép thử phân tích tìm ra một kết luận thỏa đáng.
Sau cuộc khủng hoảng lớn nhất 1866-1873, Mác hết sức chú ý đến 3 sự phát triển mới:
- Sự ra đời của công ty cổ phần;
- Sự tách rời giữa chiếm hữu xí nghiệp tư bản và sự quản lý kinh doanh. Nhiệm vụ kinh doanh được giao cho các nhà quản lý chuyên nghiệp;
- Sự dịch chuyển của các công ty tài chính, các ngân hàng tới quy mô mới, to lớn hơn có khả năng huy động vốn tiết kiệm của toàn bộ xã hội để rót vào vốn đầu tư phát triển các xí nghiệp tư bản. Các xí nghiệp không chỉ dựa vào vốn tự có tích lũy được mà chuyển sang chủ yếu huy động vốn của toàn xã hội. Chủ nghĩa tư bản phụ thuộc rất lớn vào tư bản tài chính.
Với tư chất cực kỳ thông minh và cực kỳ nhạy bén, Mác và Ăng-ghen đã có nhận định cực kỳ sáng tạo. Sự xuất hiện 3 yếu tố trên, đặc biệt là yếu tố công ty cổ phần cho phép kết luận CTTB đã dịch chuyển sang một chất lượng mới. Sự chiếm hữu các xí nghiệp tư bản không còn là tư nhân thuần chủng nữa, nó đang trở thành xã hội hóa, “công hóa”, mở ra triển vọng người sản xuất trực tiếp có thể tham gia và chiếm hữu xí nghiệp. Chiếm hữu tư nhân chuyển vào hình thức mới, hình thức chiếm hữu cổ phiếu. Vào nửa sau thế kỷ 20, nhiều nhà kinh tế cho rằng yếu tố này đã dịch chuyển tới một giới hạn mới, giới hạn của CNTB nhân dân trên nền cổ phần hóa phát triển cao độ.
Từ nhận định trên, cùng sự phát triển của hệ thống chính trị “dân chủ nghị viện” đã xuất hiện khả năng mới, khả năng đấu tranh bằng con đường hòa bình, không còn phải đập tan toàn bộ di sản của CNTB xây dựng xã hội từ A đến Z, mà có thể kế thừa và phát triển. Đây là ý tưởng rất cơ bản của Mác và Ăng-ghen vào những năm cuối đời. Mác mất năm 1883. Ăng-ghen tiếp nhận di sản này và thành lập Đảng Xã hội Dân chủ (Đệ Nhị Quốc tế vào năm 1889) và chỉ đạo các Đảng Xã hội Dân chủ theo hướng này. Kautsky, Bernstein, Plechanov, Rosa Luxemburg chỉ là những người kế tục và phát triển ý tưởng này. Suốt hơn một thế kỷ, các Đảng Xã hội Dân chủ đã triển khai hướng đi này và đạt thành tựu cực kỳ xuất sắc: đã cải tạo CNTB theo hướng “nhân đạo” hơn, năng động hơn, làm cho CNTB vẫn thích nghi được với thời đại.

Ngày 6/3/1895, trước khi mất 5 tháng (Ăng-ghen mất 5/8/1895), trong lời nói đầu cuốn Đấu tranh giai cấp ở Pháp, Ăng-ghen đã viết “Lịch sử chứng tỏ chúng ta đang mắc sai lầm. Quan điểm của chúng ta hồi đó chỉ là một ảo tưởng. Lịch sử còn làm được nhiều hơn, không những xóa bỏ những mê muội của chúng ta hồi đó mà còn thay đổi điều kiện đấu tranh của giai cấp vô sản, phương pháp đấu tranh năm 1848 nay đã lỗi thời về mọi mặt.”

Sau cuộc khủng hoảng lần thứ hai 1929-1933, CNTB lại có sự thay đổi lớn. Năm 1936 xuất hiện lý thuyết Keynes (một trong 4 nhà kinh tế lỗi lạc nhất mọi thời đại: Adam Smith, Ricardo, Karl Marx, Keynes) với học thuyết nổi tiếng “kích cầu nuôi dưỡng cung”, thực chất là gì? CNTB đã không còn là tư bản tự do cạnh tranh nữa, đã xuất hiện vai trò điều tiết của nhà nước với những cơ chế mới. Có thể tóm tắt 3 đặc điểm cơ chế mới:
Nhà nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nắm lấy công cụ cực mạnh, tài chính, tiền tệ để ổn định nền kinh tế. Sự tăng cường vai trò các ngân hàng, sự xuất hiện các ngân hàng IMF, WB, ADB v.v… tham gia tích cực quá trình điều tiết kinh tế trên quy mô toàn cầu giúp CNTB ổn định được cục diện kinh tế một thời gian dài (80 năm).
Sự xuất hiện của các xí nghiệp công rất năng động và linh hoạt, một bảo đảm giữ thế ổn định cho kinh tế và xã hội. Nếu quan sát khách quan thì trong tổng GDP của các nước tư bản phát triển, tỉ lệ xí nghiệp công là vào khoảng từ 15 đến 20%.

Với sự phát triển kỳ diệu của trí tuệ, kinh tế trí thức ra đời và làm thay đổi cơ cấu xã hội. Tỉ lệ công nhân cổ xanh tức là lực lượng lao động chủ yếu của CNTB sơ khai đã giảm rất đáng kể, chỉ còn từ 5% đến 10% trong tổng lao động xã hội và chỉ đóng vai trò ngoại vi sản xuất. Lao động kỹ thuật với trí thức cao đã trở thành lực lượng lao động chủ chốt của xã hội mới, với vai trò tăng lên rất đáng kể của các học giả. Có học giả đánh giá, với kinh tế trí thức phát triển và chi phối nền sản xuất thì động lực chủ yếu của xã hội, yếu tố chủ yếu thúc đẩy tiến hóa là “lao động bác học”. Cơ cấu giai cấp đa dạng hơn, phức tạp hơn, xuất hiện các nhóm lợi ích cực kỳ đa dạng.

Về chính trị và xã hội cũng xuất hiện những yếu tố rất mới, có thể lưu ý hai yếu tố cơ bản: một là hình thức dân chủ trực tiếp. Người dân được tạo điều kiện có tiếng nói trực tiếp quyết định thực sự tới những vấn đề lớn nhất của quốc gia. Hai là vai trò ngày càng quan trọng của xã hội dân sự, của các tổ chức phi chính phủ. Có dấu hiệu các tổ chức đa dạng phi chính phủ là hình thức tự quản của xã hội tương lai, nó có thể thay thế phần nào chức năng của nhà nước, làm cho các tổ chức quyền lực của nhà nước gần với nhân dân, buộc phải tôn trọng tiếng nói của nhân dân hơn, đồng thời nó cũng đóng góp thiết thực ngăn chặn quá trình tha hóa của bộ máy quyền lực.

Xã hội các nước tư bản chủ nghĩa đã trở nên năng động hơn, sôi động hơn, đa dạng hơn, với sự thừa nhận tồn tại những ý kiến khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Sự tôn trọng những ý kiến độc lập làm cho tính chất mở của xã hội rõ nét hơn. Việc thừa nhận sự phát triển nhiều màu sắc, tính độc lập của tư duy đã tạo động lực cho sự phát triển của tư duy. Nhiều ý tưởng mới, nhiều khái niệm, nhiều phạm trù mới, nhiều lý thuyết mới xuất hiện làm cho trí quyển (noosphere) cực kỳ sôi động. Chất lượng tư duy loài người đang dịch chuyển tới một trình độ cao hơn. Tôi muốn nói CNTB mới đã có công giải phóng tư duy con người, báo hiệu xuất hiện những yếu tố mới của một nền văn minh mới, văn minh trí tuệ đang được thai nghén sẽ phát triển trở thành xu thế nền tảng của sự tiến hóa mới của nhân loại. CNTB mới đã sáng tạo nên một hệ thống giáo dục hiện đại với nền tảng triết lý mới, một vườn ươm tài năng mới cực kỳ hiệu quả. Nó đã sở hữu đến 90% trong số 200 trung tâm giáo dục chất lượng nhất. Nó gần như độc quyền sáng tạo các giải thưởng khoa học (Giải Nobel) và giải thưởng toán học (Giải thưởng Fields).

CNTB mới cũng đạt nhiều thành tựu trong việc dịch chuyển xã hội sang một xã hội với ý thức trách nhiệm xã hội sâu hơn, cao hơn, như tổ chức Liên Hợp Quốc và các tổ chức phụ thuộc của nó với chức năng góp phần có hiệu lực vào sự tiến hóa chung của nhân loại, kiềm chế các quyền lực ích kỷ cản trở bước tiến của nhân loại.

CNTB hiện đại cũng đã giải quyết thành công ở mức độ nhất định mâu thuẫn giai cấp, làm dịu bớt cái không khí căng thẳng giữa giai cấp công nhân và CNTB, làm cho thành thị và nông thôn gần gũi nhau hơn, dần dần xóa bỏ ranh giới công nhân và nông dân, thu hẹp khoảng cách giữa lao động chân tay và trí óc, gia tăng tính chất nhân đạo của xã hội.
Tất nhiên cũng còn vô vàn cái bất lực, cái tiêu cực. Số phận con người cực kỳ bấp bênh, sự phân hóa giàu nghèo, sự đối lập giữa một bên là xa hoa vô độ, một bên là nghèo đói túng thiếu. Điều kiện sống của con người trở nên đặc biệt khó khăn hơn, nhiều mối đe dọa cuộc sống trên mọi bình diện, sự ích kỷ và thiếu trách nhiệm của những thế lực quyền lực v.v… sự vô cảm của những kẻ điên khùng có thể gây mọi tai họa cho nhân loại bất kỳ lúc nào.

Tôi xin phép được chú thích tuyên ngôn năm 1965 của CNTB hiện đại:
Năm 1965, đại diện các nước tư bản phát triển nhất đã tập hợp nhau lại tại thành phố Philadelphia (Mỹ) họp đại hội CNTB thế giới, ra tuyên ngôn: Tiếp thu kinh nghiệm nhân dân làm chủ của CNXH, thực hiện CNTB phúc lợi suốt đời (đảm bảo cuộc sống của người dân từ khi sinh ra cho đến khi chết.) Tiếp thu kinh nghiệm kế hoạch hóa XHCN, thực hiện CNTB kế hoạch có sự can thiệp của nhà nước (Biện Hồng Đăng, Phương lược vận doanh tư bản – Nhà xuất bản Cải Cách, báo in 1997 trang 227, bản tiếng Hoa).
Ngày 3/6/2000, tại hội nghị cấp cao ở Berlin (có Tony Blair nguyên Thủ tướng Anh, đại diện Công Đảng Anh và nguyên Tổng thống Mỹ Clinton tham dự), Công báo Hội nghị nêu: “Chúng tôi tin rằng kinh tế thị trường phải kết hợp trách nhiệm xã hội, từ đó tạo ra kinh tế tăng trưởng, công ăn việc làm đầy đủ và sự ổn định lâu dài, còn nhà nước trên phương diện kinh tế vĩ mô phải duy trì ổn định, ủng hộ các biện pháp tài vụ công kiện toàn, kiên quyết ngăn chặn lạm phát, nhà nước cũng phải thúc đẩy thị trường tiền tệ ổn định, nâng cao độ minh bạch và đề xướng cạnh tranh công bằng (trích Con đường thứ ba và nước Anh mới, Nhà xuất bản Phương Đông, bản in lần thứ 1, tiếng Hoa, 12.2001, trang 290-291).

Cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây (bắt đầu từ 2008) gây tai họa cho nhân loại trên toàn bộ mọi bình diện của cuộc sống, đặc biệt cho những người nghèo, các nước chậm phát triển. Nhưng tôi vẫn tin rằng nhân loại nói chung và CNTB hiện đại nói riêng rồi cũng sẽ ra khỏi được khủng hoảng tuy phải chịu một tổn thất kinh khủng, chưa từng thấy, rồi cũng sẽ sáng tạo được một lý thuyết mới ở tầm cao hơn, sáng tạo được cơ chế mới ở mọi nơi, mọi khu vực cũng như trên toàn cầu mở đầu cho một chu kỳ mới phát triển năng động hơn.

CNTB hiện đại đã và sẽ suy yếu hơn, cấu trúc sẽ có sự thay đổi, bố trí lực lượng sẽ thay đổi, cường quốc mạnh nhất đã và sẽ suy yếu, cục diện đa trung tâm đang xuất hiện, các thế lực mới đang xuất hiện, vị trí của các nước đang phát triển sẽ ngày càng được khẳng định, đặc biệt là vị trí của Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, ASEAN (trong đó có Việt Nam). Nhưng có một điều cần ghi nhận: CNTB sẽ biết cách thích ứng, nó chưa tan vỡ, nó vẫn là một chủ thể chi phối quá trình phát triển và tiến hóa của nhân loại, chưa xảy ra quá trình tan rã cuối cùng. Giai cấp công nhân chưa sẵn sàng và không đủ lực lượng để tự mình đánh đổ CNTB bằng một đòn quyết định cuối cùng, khai tử CNTB, thực hiện sự quá độ sang CNXH (mô hình Lenin) mà là hợp tác, đấu tranh, kiềm chế, kế thừa và phát triển.

Vấn đề thứ hai

a. Có thể xây dựng CNXH không trải qua giai đoạn phát triển TBCN? Trả lời của lịch sử: CNTB vẫn còn có tác dụng thúc đẩy lịch sử. Phải thừa nhận yếu tố tư bản là cần thiết. Việc thừa nhận vai trò sở hữu tư nhân, vai trò đa sở hữu, vai trò của các doanh nghiệp tư bản dưới các hình thức khác nhau, thậm chí cả vai trò công ty xuyên quốc gia tư nhân là cần thiết, rất cần thiết, có thể nói đóng cả vai trò là lực lượng xung kích để cạnh tranh trên thị trường nội địa và thị trường quốc tế. Việc Đảng ta mở cửa mời các công ty xuyên quốc gia, các tập đoàn tài chính xuyên quốc gia, việc Đảng ta chủ trương đổi mới, sớm gia nhập WTO, thực hiện sự liên kết với khối ASEAN, thực hiện hội nhập quốc tế, việc bắt tay đối tác chiến lược với Ấn Độ, Nhật Bản v.v… là chính sách hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta. Đây là sự dịch chuyển có tính chiến lược lâu dài chứ không phải là chiến thuật tạm lùi một bước. Chiến lược này còn phát triển các hình thức bắt tay với các nước tư bản hiện đại, các tập đoàn tư bản mạnh nhất, còn rộng mở nữa, tất nhiên vẫn phải nằm trong quỹ đạo chúng ta kiểm soát được.

Nói tóm lại, yếu tố TBCN thâm nhập vào cơ thể kinh tế của chúng ta, đã là một bộ phận cực kỳ quan trọng, tạo động lực phát triển của Việt Nam.
b. Có phải thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ CNTB sang CNXH theo học thuyết Lenin (mô hình Xô-viết)?

Phải có sự tìm tòi mới, thực tế và khoa học.

Tôi khẳng định có sự dịch chuyển từ CNTB vào tương lai theo hướng xã hội tiến bộ hơn, giàu có hơn, nhân đạo hơn, bền vững hơn là điều đang xảy ra và sẽ phải xảy ra. Song nó đa dạng, không có một hình thức duy nhất. Mô hình CNXH kiểu Xô-viết qua thực nghiệm đã thất bại. Nếu có mô hình cái gọi là CNXH thì sẽ có màu sắc khác, không thể là mô hình lấy đấu tranh giai cấp làm động lực, lấy công hữu là hình thức sở hữu chi phối, lấy chuyên chính vô sản làm hình thức quản lý duy nhất… Nhân loại trong đó có Việt Nam đang tìm tòi, cần tổng kết, rút ra kết luận một cách sáng tạo.

Đó là cái đòi hỏi đề án này phải trả lời. Bên cạnh mô hình XHCN kiểu mới, nhân loại đang tìm tòi qua nhiều mô hình đa dạng, rất khác nhau, như mô hình Thụy Điển, mô hình các nước Bắc Âu, môi hình Ôxtrâylia, mô hình Đức, mô hình các nước NIC châu Á… Có thể nói tất cả còn đang tìm tòi theo hướng có nhiều con đường dẫn tới tương lai, rộng rãi thênh thang, chứ không phải là chỉ có một con đường hẹp, duy nhất.

Chúng ta có quyền thử nghiệm con đường của chúng ta. Các dân tộc khác cũng đang tìm con đường của họ. Phải thừa nhận tính đa dạng của sự tồn tại, phát triển và tiến hóa. Không nên vội vã tuyên bố chúng ta đã thành công trong việc sáng tạo xã hội XHCN tương lai rồi, và kết luận đó là mô hình chuẩn mực, có tính chung cho cả nhân loại. Và có ai đó nghĩ theo kiểu khác thì bị lên án là “xét lại”, “diễn tiến hòa bình”.

Còn một vấn đề khác: Có mô hình chủ nghĩa cộng sản như Mác nghĩ không. Tôi nghĩ không có và không thể có mô hình cuối cùng như Mác dự báo vì 3 lý do đơn giản: Trái đất, nơi con người đang sinh sống đang bị dồn vào trạng thái vô cùng khốn đốn. Ở thế kỷ thứ 19, người ta nghĩ rằng tiềm lực trái đất là vô tận, con người có thể thoải mái khai thác một cách vô tư. Nhưng than ôi, nền văn minh công nghiệp mới xuất hiện chưa lâu lắm, mới vài thế kỷ thôi, đặc biệt một thế kỷ gần đây đã làm cho trái đất cạn kiệt. Ít nhất loài người đang đối mặt với sự “bất mãn” của thiên nhiên. Các dạng năng lượng cổ điển chỉ có thể thỏa mãn loài người vào khoảng 50 năm nữa thôi. Xuất hiện nguy cơ thiếu nước ngọt trầm trọng. Giới khoa học dự báo vào giữa thế kỷ ít nhất 50% nhân loại thiếu nước ngọt. Một dự báo khác, trái đất không nuôi nổi 12 tỷ con người. Khủng hoảng lương thực sẽ xuất hiện nghiêm trọng vào giữa và đặc biệt vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ này. Cũng xuất hiện sự cạn kiệt hầu hết các nguyên liệu do trái đất cung cấp vào cuối thế kỷ này. Giới học giả cũng dự báo rằng toàn bộ trái đất đã và sẽ bị ô nhiễm nặng nề. Trái đất đang nóng lên, sinh quyển đang bị tổn thất nặng nề. Sự mất cân bằng giữa sự phá phách vô ý thức và có ý thức của con người qua quá trình công nghiệp hóa cổ điển đã vượt qua giới hạn khả năng tự điều chỉnh của trái đất, đang đe dọa sự tồn vong của loài người.

Người ta cũng đã cảnh báo loài người đang đứng trước thảm họa các căn bệnh rất mới đang xuất hiện, đến một lúc nào đó có thể bùng nổ các loại vi khuẩn mới nằm ngoài kiểm soát của con người. Đã xuất hiện những yếu tố lạ đe dọa… sự sống của loài người. Giới học giả đã phát hiện dấu hiện sự “bất tuân thượng lệnh”: cấp trên ra lệnh, cấp dưới ì ra của cái gọi là phái mạnh. Trong 147 nhiễm sắc thể Y đã mất trên 2/3 chỉ còn lại 45.
Tóm lại, loài người đã phạm sai lầm lớn, rất lớn. Nền văn minh công nghiệp đã có công tạo nên sự phát triển lực lượng sản xuất kỳ diệu nhưng cũng đã phạm một tội ác đe dọa sự tồn tại của loài người. Con người hiện đại có những như cầu không ai có thể dự báo được, mà điều kiện thỏa mãn nhu cầu thì mỗi ngày một thu hẹp.

Giả thiết, tôi giả thiết thôi, nếu loài người thực hiện được phương châm làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu thì làm gì còn động lực nữa.

Đứng về mặt xã hội, con người phức tạp lắm, phức tạp hơn ta nghĩ rất nhiều. Không thể “thuần hóa” được như Mác nghĩ. Không thể có xã hội không nhà nước, không áp bức, không bóc lột, xã hội lý tưởng như Mác nghĩ. Chúng ta phải bằng lòng với thực tế xã hội sẽ tiến bộ với những ưu điểm mới, những tố chất mới, giàu có hơn, nhân đạo hơn, nhân văn hơn, trí tuệ hơn cùng với những khuyết tật thích ứng, những bất công đã và đang nảy sinh và sẽ nảy sinh, rồi lại chuyển sang một trình độ khác cao hơn với những bất công mới. Không có xã hội lý tưởng, và cũng có thể xã hội sẽ tiến hóa ngược, một hiện tượng bất thường nào đó xuất hiện có thể kéo lùi nền văn minh trở lại, chưa biết đến đâu. Muốn có tương lai, các thế hệ sau phải giải bài toán này một cách liên tục với tinh thần sáng tạo mới. Lao động sáng tạo ra xã hội mới gian khổ lắm, lâu dài vô tận và không bao giờ chấm dứt. Tương lai là “terra incognita”, nghĩa là một vùng đất hoang mà! Không có một lý thuyết nào đủ sức khám phá tương lai một lần.
Mặc
16-09-09, 20:51
Vấn đề lớn thứ ba

Mục tiêu xây dựng ở Việt Nam: xã hội dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, chính xác. Nếu cần thì điều chỉnh chữ “dân chủ” lên trên chữ “công bằng”.

Tuy nhiên, đây chỉ là khẩu hiệu, lời hứa, chưa là hiện thực. Vấn đề là trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định, nó phải được thể hiện qua một hệ thống mục tiêu cụ thể, thực tế, khả thi, bằng những chương trình hành động với những kết quả thiết thực, có sức thuyết phục.

Tôi xin lưu ý, tất cả các thế lực cầm quyền mọi thời đại ở bất cứ quốc gia nào cũng đều có tuyên ngôn (ở những dạng khác nhau) hứa với đồng bào của họ bằng những “đại ngôn” cực kỳ hấp dẫn. Vấn đề là phải xem hiệu quả của những chính sách cụ thể.
Tôi hy vọng bản báo cáo kế hoạch phát triển 20 năm của chính phủ sẽ làm sáng tỏ vấn đề gai góc này.

Trong quá trình thực hiện sự dịch chuyển vào tương lai đang xuất hiện 4 con ngựa chiến thời đại như những công cụ dẫn dắt hành động của tất cả các quốc gia hiện hữu ta cần tham khảo.

Công cụ thứ nhất. Kinh tế thị trường quốc tế hóa, hiện đại hóa, một phương thức duy nhất hiện nay. Con ngựa rất hay, nhưng rất đỏng đảnh nhiều tật, đã mang lại sự phát triển chưa từng có trong lịch sử, nhưng cũng mang lại biết bao tai họa, chưa thể lường hết được. CNXH đã thể nghiệm một phương thức khác, phương thức kinh tế kế hoạch hóa dựa trên sở hữu công để loại bỏ con ngựa bất kham kinh tế thị trường nhưng không thành công, lại phải trở lại kinh tế thị trường và sáng tạo thuật cưỡi mới hiện đại và hiệu quả hơn.

Có mấy vấn đề có tính cách nguyên tắc, tôi xin phép được lưu ý:

- Nền kinh tế thị trường nào cũng phải dựa trên nền tảng giải phóng sức sản xuất con người. Phải thừa nhận chế độ sở hữu tư nhân, thừa nhận nghiêm túc, lâu dài. Sự xuất hiện sở hữu tư nhân là nền tảng của kinh tế thị trường. Với tất cả chiều sâu và tính toàn diện của nó, cùng kết hợp với nó là chế độ sở hữu công. Cần xác định mối quan hệ hỗ tương của hai hình thức sở hữu này nhằm bổ sung cho nhau và không lấn sân nhau. Phải tôn trọng sự thật lịch sử là sở hữu công đã là nòng cốt của nền kinh tế nước nhà mấy chục năm qua, phải cải tạo theo hướng thích hợp thị trường song quyết không thể thực hiện sự chuyển giao tài sản công cho tư nhân theo kiểu dâng không để một số người thực hiện sự cướp đoạt tài sản công. Cần xây dựng các tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh làm chỗ dựa cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và hội nhập quốc tế ở một số ngành, then chốt. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận tính thiếu hiệu quả của xí nghiệp công để có chính sách khuyến khích tư nhân phát triển thành những tập đoàn lớn xuyên quốc gia.

- Ý thứ hai: muốn kinh tế hàng hóa vận hành tốt phải thực hiện hàng hóa hóa nền kinh tế, xây dựng các thị trường hoàn chỉnh, hết sức lưu ý thị trường đất đai, vấn đề rất nhạy cảm.

- Ý thứ ba: Nói kinh tế hàng hóa là nói tự do cạnh tranh chống độc quyền. Nếu dung túng cho sự độc quyền thì nền kinh tế sẽ biến dạng ngay.

Kinh tế thị trường có ưu điểm là động lực phát triển song có rất nhiều khuyết tật, cần sự quản lý một nhà nước trong sạch và thông minh. Đây là nét phát triển mới của kinh tế thị trường hiện đại. Nếu bộ máy nhà nước tham nhũng tiêu cực, quan liêu hạch sách, cửa quyền và dốt nát thì là một tai họa, kinh tế thị trường biến tướng ngay.

Tôi nhấn mạnh tính trong sáng và tính trí tuệ. Đề nghị các đồng chí quan tâm xử lý sự non kém thiếu kiến thức điều hành.

Nều kinh tế thị trường của ta khác với nhiều nước NIC – như Singapore, Hồng Công… Các nền kinh tế này hoàn toàn hướng ra ngoài. Nền kinh tế thị trường Việt Nam có mục tiêu hướng ra ngoài vừa phải, còn phải ra sức xây dựng thị trường nội địa để bảo đảm tính bền chắc. Sự hình thành tầng lớp trung lưu là cơ sở để nuôi dưỡng thị trường nội địa làm cho nó có sức sống, là điều kiện sống còn của nền kinh tế.

Cần hết sức chú ý xây dựng thị trường nông thôn – thị trường bao quát gần 2/3 nhân lực Việt Nam. Đây cũng là một đặc điểm Việt Nam. Nếu coi nhẹ bỏ rơi thị trường nông thôn sẽ gặp tai họa không lường được.

Đi đôi xây dựng kinh tế thị trường phải có chiến lược hiệu quả thực hiện sự chuyển dịch cơ cấu, hiện đại hóa cơ cấu. Trong một thời gian không xa phải thực hiện sự dịch chuyển sang cơ cấu mới, cơ cấu nông nghiệp, dịch vụ kết hợp nông nghiệp, lấy công nghiệp và dịch vụ làm nền tảng. Từng bước đưa tỉ lệ kinh tế trí thức tăng dần đến giữa thế kỷ tỉ lệ kinh tế trí thức phải là động lực chính thúc đẩy kinh tế.

Phải có một chiến lược có hiệu quả khắc phục tình trạng cơ sở hạ tầng quá yếu, đặc biệt cơ sở hạ tầng giao thông, điện lực, thông tin, dịch vụ, một hạ tầng chất lượng lao động, đặc biệt lao động quản lý, một thế hệ các giám đốc hiện đại, các chuyên gia kinh tế hiện đại, các học giả kinh tế hiện đại, v.v…

Bên cạnh viện nghiên cứu cần thành lập viện chống khủng hoảng. Đã chơi con bài kinh tế thị trường thì việc đối phó với khủng hoảng là tất yếu. Phải có một cơ chế thích ứng đặc biệt, cơ chế đủ sức cảm nhận thông minh với thị trường nhất là trên lĩnh vực tài chính ngân hàng, thị trường chứng khoán v.v… và chủ động dự kiến các giải pháp đối phó hữu hiệu.

Và ý kiến cuối cùng của tôi là cần xây dựng một nền văn hóa kinh tế thị trường, nâng cao chất lượng đặc biệt lớp trẻ với kinh tế thị trường hiện đại.

Công cụ thứ hai: Dân chủ hóa xã hội, thực chất là xây dựng xã hội dân sự, hay còn gọi xã hội công dân nhà nước pháp quyền.

Dân chủ hóa xã hội là một xu thế xuyên suốt cả quá trình tồn tại và tiến hóa của nhân loại. Nó vừa là phương pháp hành động vừa là mục tiêu tối thượng của một xã hội tiến bộ. Nhân loại đã đạt được những thành tựu đáng kể. Thành tựu lớn nhất là từ xã hội thần dân của phong kiến loài người đã thực hiện được bước nhảy vọt sang xã hội công dân nhà nước pháp quyền, với 2 đặc trưng, người dân đã bước vào kỷ nguyên mới, ở mức độ nhất định được làm chủ đất nước với tuyên ngôn nổi tiếng: “Người ta sinh ra ai cũng có quyền tự do”. Tự do là quyền thiêng liêng nhất, quyền bẩm sinh, không phụ thuộc vào sự ban phát của bất cứ thế lực chính trị nào. Song thực tế không phải như vậy. Người có quyền lực bao giờ cũng lạm dụng quyền lực, cho nên loài người sáng tạo nguyên lý mới “tam quyền phân lập” theo hướng quyền lực giám sát quyền lực để ngăn chặn quá trình tha hóa bộ máy quyền lực. Nhưng người cộng sản phê phán đó là một trò chơi giả dối, người lao động không có quyền chiếm hữu tư liệu sản xuất thì làm gì có quyền dân chủ, nguyên nhân tha hóa con người chính là ở chỗ CNTB đã chiếm hữu tư liệu sản xuất và họ thực hành chiến lược tập trung quyền lực trong tay giai cấp công nhân, thực chất trong tay đảng cộng sản, tổ chức đại diện quyền lực của giai cấp công nhân, thực hành chuyên chính vô sản coi như phương tiện để giải phóng con người triệt để hơn. Dân chủ XHCN về thực chất cao hơn gấp triệu lần dân chủ tư sản. Nhưng trên thực tế, qua quá trình cầm quyền với hình thức quản lý chuyên chính vô sản, với nguyên tắc tập trung dân chủ, xã hội chưa bao giờ được hưởng quyền dân chủ đích thực vì lý do đơn giản, thế lực kẻ thù còn lớn, đấu tranh giai cấp giữa giai cấp công nhân, các dân tộc bị áp bức với CNTB rất khốc liệt. Các thế lực thù địch rất dễ lợi dụng dân chủ để thực hiện lật đổ chính quyền chuyên chính vô sản và trên thực tế, chúng ta chỉ thực hiện được một phần cương lĩnh của Mác là tự do cho cá nhân là cơ sở của tự do xã hội. Tự do của xã hội quyết định tự do của cá nhân. Hầu hết các đảng viên có lương tâm và trí tuệ đều băn khoăn về hiện tượng này. Tôi có dịp làm việc với các đồng chí tiền bối thuộc lớp trước tôi, trước khi qua đời đều “di chúc” lại băn khoăn này như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, như ủy viên Bộ Chính trị Tố Hữu, như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt v.v…, thậm chí có đồng chí (Tố Hữu) nói: “Bảo ơi, có lẽ phải làm lại cuộc cách mạng.”

Qua tiếp xúc với hầu hết các đồng chí lão thành cách mạng còn sống cũng như hầu hết các học giả có tiếng của nước ta, tất cả đều băn khoăn về cái không khí “thiếu dân chủ” của xã hội ta.

Vấn đề là ở chỗ ta hứa, nếu xã hội XHCN chuyển sang giai đoạn cao hơn, giai đoạn CNCS, xã hội sẽ được hưởng đầy đủ mọi quyền dân chủ ở mức cao nhất vì lúc đó nhà nước sẽ biến mất. Song con người lại rất thực tế, họ muốn hưởng các quyền dân chủ đích thực ngay trong cuộc đời của họ. Bi kịch là ở chỗ này.

Vấn đề hết sức phức tạp và tế nhị, nhạy cảm. Mong rằng Hội đồng Lý luận tổ chức một cuộc hội thảo chuyên đề, hội thảo nội bộ để có thể nói thật được những băn khoăn và tìm giải pháp cho một chiến lược dân chủ hóa sinh hoạt xã hội đích thực hiệu quả.
Tôi xin phép lưu ý, dân chủ hóa xã hội là một nguyện vọng chính đáng của nhân dân, của đảng viên. Phải có giải pháp hữu hiệu có sức thuyết phục mới ổn định được lòng dân. Nếu xã hội vẫn cảm nhận theo kiểu riêng của mình họ cảm thấy áp lực chuyên chế nặng nề lắm thì không thể tránh được những biến động xấu, rất xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Công cụ thứ ba: Sự hội nhập toàn diện theo tinh thần: Dựa vào nhau mà tồn tại và phát triển. Liên kết với nhau để cùng nhau giải quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống thực tế, xử lý các mối quan hệ theo tinh thần tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích toàn cục và vì lợi ích của mỗi nước, cùng nhau chung sức giải quyết các thảm họa có thể đe dọa sự tồn tại và phát triển của nhân loại.

Có rất nhiều vấn đề trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập nhất thể hóa vì vị trí mỗi nước, tiềm lục mỗi quốc gia, mỗi khu vực khác nhau, lợi ích khác nhau, chiến lược khác nhau.

Cần xây dựng một chiến lược hội nhập để giành chủ động. Cần nhanh chóng tổng kết kinh nghiệm, xây dựng một môn khoa học hội nhập để hướng dẫn mọi thành viên xã hội hành động hiệu quả nhất. Cần hoàn thiện luật pháp cho phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong mỗi lĩnh vực phải đầu tư một đội ngũ chuyên gia có tầm cỡ, giữ vai trò tham mưu hướng dẫn hành động của cộng đồng. Trong một số lĩnh vực quan trọng nếu cần phải có những hình thức tổ chức linh hoạt để nghiên cứu giành chủ động. Nên nghiên cứu hình thành một nội dung hiện đại hóa con người Việt Nam phù hợp với quá trình hội nhập. Đưa các nội dung đó vào các trường đại học cao đẳng dạy nghề v.v… Mỗi ngành cũng cần nghiên cứu những nét riêng biệt của ngành để bồi dưỡng cán bộ, công nhân, viên chức của ngành. Nói tóm lại phải hiện đại hóa con người Việt Nam, đặc biệt lớp trẻ để hội nhập cuộc chủ động, sáng tạo.

Tôi xin góp ý một số vấn đề cụ thể. Ngoài việc hội nhập vào dòng thương mại quốc tế hóa, hiện đại hóa đã có cơ quan chuyên trách, cần chỉ đạo tốt mấy việc:

- Xây dựng một chiến lược hội nhập với ASEAN. Việt Nam cần rất chủ động xây dựng ASEAN lớn mạnh, mức độ liên kết mỗi gian đoạn cụ thể chặt chẽ hơn, bao quát hơn để tạo một thế chung. Một ASEAN lớn mạnh, liên kết chặt chẽ là một đảm bảo chiến lược cực kỳ thuận lợi để tạo cho tất cả các quốc gia trong khu vực một thế và lực mới để giành chủ động trong mọi tình hình phức tạp và tế nhị. Từ nay đến giữa thế kỷ ASEAN phải trở thành một trong 10 thế lực in dấu ấn đậm nét vào quá trình tiến hóa của nhân loại.

- Cần có một chiến lược hữu hiệu tranh thủ 3 triệu Việt kiều gắn bó với Tổ quốc, sử dụng hiệu quả mọi tiềm năng, đặc biệt tiềm năng trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng đất nước và chỗ dựa cực kỳ quan trọng của Tổ quốc trong quá trình chúng ta thâm nhập vào các thị trường quốc tế. Phải có chiến lược mở rộng sự dịch chuyển lực lượng lao động Việt Nam sang các địa bàn trên khắp thế giới để xây dựng những thế lực kinh tế Việt Nam trên các địa bàn khắp thế giới, đặc biệt chú trọng châu Phi, Trung Cận Đông, Ôxtrâylia, Nga, châu Mỹ Latinh và ngay tại nước Mỹ… để hỗ trợ kết hợp với nội địa tạo một bộ mặt mới hoàn toàn về chất. Tôi hình dung Việt Nam vào giữa thế kỷ sẽ khác xa hiện nay.
Tôi cũng xin phép lưu ý cần xây dựng một chiến lược để người Việt Nam thâm nhập vào các tổ chức quốc tế để mở rộng ảnh hưỏng Việt Nam v.v… Việt Nam cần có những căn cứ kinh tế, khoa học kỹ thuật, chính trị đông đảo ở hải ngoại để phối hợp với trong nước.
Công cụ thứ tư: Đã có dấu hiệu loài người đang dịch chuyển sang nền văn minh mới, văn minh trí tuệ hay còn gọi là văn minh hậu công nghiệp, văn minh tin học v.v…, với 2 đặc điểm:
a. Con người được giải phóng ở trình độ cao, được tạo điều kiện đứng giữa dòng thác trí tuệ hiện đại đang nở như hoa trong cuộc chinh phục mới sự hiểu biết ở cấp độ cao hơn. Đã xuất hiện và đang xuất hiện những ý tưởng mới, những khái niệm mới, những phạm trù mới liên kết lại thành những mầm mống của nhiều lý thuyết mới, vườn ươm của các phương pháp, công nghệ mới.
Cần tạo điều kiện cho các học giả, các chính khách chiến lược, và đội ngũ tư vấn của họ làm quen với những thành tựu này để nâng cao chất lượng của những công trình khoa học, nâng cao chất lượng của các quyết sách dẫn dắt sự đi lên của đất nước.
Rất cần và muôn ngàn lần cần tạo điều kiện cho lớp trẻ tiếp cận cái dòng tư duy thời đại này để họ trưởng thành trở thành những học giả trẻ mang lại một luồng gió mới cho đất nước. Phải cài họ vào những trường đại học hàng đầu thế giới, đặc biệt giai đoạn họ làm luận án tiến sĩ phải tư vấn cho họ tìm được những giáo sư đang đi lên, tiêu biểu xu thế của tương lai. Nếu tiếp cận được những học giả này sẽ mở được con đường vào tương lai khoa học sáng sủa nhất.

b. Đó là lịch sử đòi hỏi sự phát triển ý thức trách nhiệm xã hội của con người, trách nhiệm với cộng đồng nhân loại, trách nhiệm với tương lai. Người ta hy vọng loài người sáng tạo được những công trình góp phần nâng cao ý thức nhân văn, tính nhân đạo trong xử lý mối quan hệ giữa con người với con người, luôn mang lại sự lành mạnh cho con người và từng bước triệt tiêu, vô hiệu hóa cái ác.

Có thể còn có một vấn đề khác tôi muốn lưu ý, đó là làm thế nào để cải tạo được phương pháp tư duy cực kỳ lạc hậu trong xã hội Việt Nam hiện nay, đầy rẫy mơ hồ, sai lạc, thành kiến, thiếu thông minh, những tập tục, thói quen lạc hậu đang chi phối xã hội ta. Có điều xin tâm sự, cái thành kiến, các lạc hậu lại đang chi phối cả các học giả, các học giả có vị trí lớn được xã hội kính trong. Đó là tính nịnh bợ, sự dối trá, tính hư danh, tính ích kỷ, cái lạc hậu, cái xấu xí đó nó đã thâm nhập mọi ngõ ngách của xã hội.

Việc dẫn dắt dân tộc đứng giữa dòng sự dịch chuyển vào quỹ đạo của nền văn minh nó quan trọng thực sự. Đó là con đường đi tắt ngắn nhất vào tương lai. Trí thức hóa một dân tộc, trí thức hóa lớp trẻ quả là một nhu cầu cách mạng nhất.

Trong những năm trước mắt, chiến lược này phải được thể hiện tập trung nhiều vào những mặt sau:

Hiện đại hóa các trường đại học, xây dựng một số trường đại học có chất lượng trung bình trên thế giới rồi tiến lên xây dựng một số trường có chất lượng cao hơn có thể vào nửa sau thế kỷ. Cần cải tiến khâu đào tạo tiến sĩ, tạo nên những học giả đích thực, phải kiên quyết chấm dứt cái hư danh, nó sẽ hủy hoại cả một tiềm lực trí tuệ của đất nước và dẫn dắt vào cõi tối tăm.

Cần có chính sách kiên quyết loại bỏ những sự dối trá, thiết lập trật tự mới trong hàng ngũ các học giả, tầng lớp được vinh danh là giáo sư, tiến sĩ. Chỉ cần ít nhưng tinh. Có thiết lập trật tự mới thì mới có thể có tương lai. Nếu nuôi dưỡng cái giả dối, để cái giả dối chi phối thì mọi tai họa có thể xảy ra.
Tóm lại đó là 4 con ngựa chiến đang xuất hiện và chi phối sự sống và tiến hóa của nhân loại. Trong 4 con ngựa này khó cưỡi nhất là con ngựa dân chủ hóa xã hội, không phải vì thiếu hiểu biết – nhân loại đã tích lũy được rất nhiều kiến thức bổ ích, mà là vì nó rất “tế nhị” và “nhạy cảm”. Tôi có cảm giác tuy chúng ta đã đạt được một số thành tích nhất định, nhưng chưa đủ quyết tâm, chưa đủ tự tin cần thiết dám nhảy lên lưng ngựa. Nếu không dám cưỡi cũng như cưỡi thiếu bản lĩnh, tôi ngại sớm muộn sẽ gặp phải tai họa không lường được. Xã hội có giữ được thế ổn định bền vững hay sẽ bùng phát bùng nổ cũng tùy thuộc một phần lớn vào bản lĩnh cưỡi con ngựa này của chúng ta. Hy vọng Hội đồng Lý luận có những đột phá, kết luận xác đáng.
Tất cả các quốc gia đều phải tham gia xây dựng một khoa học và nghệ thuật cưỡi những con ngựa trên để tiến cùng thời đại tạo cho quốc gia mình những điều kiện thuận lợi nhất tiến về tương lai và cùng góp phần thúc đẩy nhân loại tiến hóa sáng tạo ra những hình thức sống và phát triển tốt nhất.
Việt Nam không nằm ngoài lề. Giải quyết bài toán chủ động phát triển tức là phải giải bài toán “thuật cưỡi lên 4 con ngựa chiến” này để dẫn dắt cả dân tộc mình, khỏi động một cuộc tiến công mạnh mẽ nhất, sôi động nhất chưa hề có trong lịch sử sáng tạo tương lai Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc 5 châu như Bác Hồ mong muốn.
Vấn đề thứ tư, vấn đề học thuyết Mác-Lênin
Cần phân biệt Mác và Lênin.
Về Mác: Mác là nhân vật có vị trí đặc biệt trong lịch sử tư duy loài người. Các học giả có thẩm quyền đánh giá: Mác là một trong 16 cái đầu ưu việt nhất mọi thời đại. Nếu cần chắt lọc 3 cái đầu đặc sắc nhất thì Mác và Einstein là 2 trong 3 cái đầu ấy. Học thuyết Mác cũng như tất cả các học thuyết chân chính khác đều là học thuyết mở, học thuyết sống, nghĩa là nó cần luôn luôn được bổ sung bằng những luận điểm mới khái quát từ thực tiễn mới, qua các chu kỳ vận động của lịch sử trên cơ sở những thành quả mới của tư duy loài người. Học thuyết Mác cũng như tất cả các học thuyết khác chỉ là một bậc thang của trí tuệ và không thể là bậc thang cuối cùng. Nếu là bậc thang cuối cùng có nghĩa là tiến hóa ngừng trệ hoàn toàn, tư duy ngừng trệ hoàn toàn, hay nói một cách khác: Tư duy đã chết rồi Tối tăm sẽ thế chỗ cho Sáng tạo.
Người ta sẽ hỏi Lênin: Ngài học được ở Mác cái gì, Lênin trả lời: “Nói cho cùng, đó là phương pháp luận”. Theo tôi kể cả phương pháp luận tức chủ nghĩa duy vật biện chứng cũng cần bổ sung nhiều luận điểm mới. Phương pháp của Mác đã đạt trình độ cao, rất cao, song nó vẫn là một sản phẩm lịch sử.
Mặc
16-09-09, 20:52
Về Lênin: Về Lênin thì khác. Lênin có rất nhiều trước tác có giá trị, được đánh giá cao cần tham khảo song cũng có một số luận điểm cần điều chỉnh. Lịch sử đã chứng minh những khuyết điểm ấy. Ít nhất cũng cần chú ý 3 luận điểm cần điều chỉnh:

Một là luận điểm về sự tan rã tức thì của chủ nghĩa tư bản.

Hai là luận điểm về cách mạng bạo lực. Dùng bạo lực đập tan bộ máy thống trị của giai cấp tư sản, thiết lập chuyên chính vô sản, quét sạch mọi tàn dư của chủ nghĩa tư bản, quét sạch chế độ tư hữu, tiến hành triệt để cuộc đấu tranh toàn diện với hệ tư tưởng tư sản, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa hoàn toàn mới từ A đến Z.

Ba là luận điểm về điều kiện các nước chậm phát triển có thể xây dựng CNXH không cần thông qua giai đoạn phát triển TBCH. Về cuối đời Lênin cũng đã điều chỉnh tư duy về luận điểm này ở mức độ nhất định khi đưa ra chính sách Kinh tế Mới. Nhưng tiếc rằng những người kế tục sự nghiệp Lênin lại kết luận khi đó chỉ là sách lược lùi bước tạm thời và chấm dứt rất sớm chính sách này.

Hệ quả là sự ra đời mô hình “chủ nghĩa xã hội Xô-viết” mà nhiều học giả ngày nay phê phán là về bản chất nó là một thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng biến tướng hay CNXH bạo lực, trại lính v.v…, một thứ CNXH mà nhân loại phải trả giá bằng sự tàn sát hàng chục triệu người ở Liên bang Xô-viết và Trung Quốc (có con số thống kê chính thức công bố gần đây là vào khoảng gần 100 triệu người) và một chế độ xã hội thiếu thốn nghèo khổ. Sự phê phán trên là quá khe khắt song không phải không có yếu tố hợp lý.

May thay xuất hiện phong trào cải cách và đổi mới, một thử nghiệm mà nhân loại đang gởi gắm kỳ vọng có thể sáng tạo một mô hình CNXH mới về chất có sức thuyết phục. Tôi xin nhắc lại “nhân loại hy vọng thôi”, còn rất nhiều việc phải làm, phải thử nghiệm, phải tổng kết mới dần dần tạo ra được những yếu tố tích cực để tạo sự dịch chuyển vào một mô hình mong muốn của nhân loại… Có thể thành công song cũng rất có thể mắc phải tư duy duy ý chí một lần nữa, rất có thể sa vào vũng bùn của chủ nghĩa ngụy biện (sophisme) hay chủ nghĩa ngộ biện (paralogisme).

Không ít học giả trên thế giới và trong nước, những học giả chân chính, đích thực đã cảnh báo: “Đã có những dấu hiệu đổi mới, cải cách đang trượt dài sang không phải CNTB hiện đại mà là sang CNTB ‘xấu xí’, CNTB sơ khai với những đặc trưng cực kỳ man rợ, trong đó có 2 đặc trưng đáng chú ý:

Xuất hiện một luồng cực mạnh kinh tế ngầm lộng hành, chi phối sự vận động của xã hội với sự móc ngoặc của 2 thế lực đen: thế lực chủ nghĩa mafia ngoài xã hội, thế lực đen của những phần tử thoái hóa biến chất trong bộ máy cầm quyền. Và một bộ máy công quyền hư hỏng, vô cảm, tham nhũng, quan liêu, hách dịch, thiếu chuyên nghiệp, ít hiểu biết, xa rời nhân dân, dị ứng dân chủ…

Tuy không phải toàn bộ bức tranh là như vậy, song đó là một thực tế tồn tại thực sự ở ngành này ngành khác, cấp này cấp khác, lúc này lúc khác, đang hủy hoại bản chất nhà nước cách mạng của dân, vì dân, do dân. Biện pháp khắc phục chưa tới giới hạn có thể chặn đứng được xu thế này. Hệ quả khó lường, có thể làm biến dạng cả bản chất chế độ.

Sự dối trá, thói hư danh, tính ích kỷ thu vén cá nhân đang chi phối triết lý sống của xã hội. Tất cả những cái tiêu cực này đang kích thích sự bùng nổ xã hội cả trên bình diện ý thức gắn bó với Đảng, với chế độ và cả trên bình diện hành vi ứng xử xã hội. Hãy cảnh giác!

Kết luận là phải tiếp thu một cách sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo. Phải có ý thức tiếp thu khoa học với tinh thần phê phán chặt chẽ, chắt lọc cái tinh hoa nhất và độc lập sáng tạo. Kiên quyết từ bỏ phương pháp tư duy duy ý chí xa rời thực tiễn, xa rời khoa học. Nhân loại còn đang tìm tòi, đang thử nghiệm, đang sáng tạo. Chưa xuất hiện định hình một mô hình đích thực nào dẫn dắt nhân loại vào tương lai.

Phải mạnh bạo đột phá, có gan đột phá, có bản lĩnh đột phá, song hãy bình tĩnh, thận trọng, chớ nên kết luận vội vã, kiểu áp đặt kiêu ngạo, mù quáng. Lịch sử rất nghiêm khắc. Phải trưởng thành và luôn luôn luôn tỉnh táo, năng động, thông minh, nghiêm túc, có trách nhiệm cao. Hội đồng Lý luận đang được Đảng giao một trách nhiệm cực kỳ to lớn, nặng nề, mang tính lịch sử, tạo một bước ngoặt định hướng tư duy cho Đảng và xã hội. Mong các đồng chí ý thức sâu sắc sứ mạng này, tôi gửi gắm hy vọng, với tất cả thiện chí tôi mong muốn các đồng chí thành công.

Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì sáng tạo được lý thuyết mới dẫn dắt dân tộc bắt đầu từ Đại họi 11 sắp tới thì đó là một cống hiến vô giá, vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ bất diệt. Đảng đã và mãi mãi là một Đảng của lương tâm và trí tuệ ở tầm cao hơn hợp xu thế thời đại hơn.

Đó là tất cả những gì tôi muốn tâm sự.
Hà Nội ngày 30/6/2009
Đêm
16-09-09, 20:55
Anh đoán là Mặc em anh sẽ tiếp theo lên talawas, danluan và x-ca nếu có ... để bổ sung cái lẩu mắm vốn toàn mùi thổ tả của mình.

Rất tiếc anh không chê bai những chốn đó, nhưng anh không phải là thứ voi hít bã mía để cố nghiền thêm cái mớ chữ dài thòng lòng của chú được.

Chửi tiếp đi em - thiếu dân chủ là cái thứ hai anh đang định nói với bạn Sói để bổ sung vào cái câu hỏi của bạn ấy - Vịt này có cần phản biện hay không ?

Hé hé...
Mặc
16-09-09, 20:58
Cách đặt vấn đề một cách thẳng thắn của tác giả bài viết này, Trung Tướng Đặng Quốc Bảo, không phải là điều thường thấy. Tác giả đặt lại vấn đề một cách toàn diện, từ việc xem xét sức mạnh thực tế của CNTB, đến việc xét lại tính đúng đắn của mô hình CNXH Mác, và thậm chí kết luận thẳng thắn về vấn nạn thiếu dân chủ của xã hội Việt Nam.

Điều đặc biệt, mà anh cho nó có sự ăn khớp với topic này, là trong phần phân tích về sự đổi mới của các nước TBCN, tác giả đã phân tích rõ về sự quan trọng của kinh tế tri thức lớn đến thế nào đối với sự phát triển của các xã hội hiện đại.

Khi trí thức chỉ là cục phân, tất yếu xã hội hầu hết sẽ chỉ có toàn cứt mà ăn với nhau, tất nhiên, trừ một nhóm nhỏ sẽ không phải ăn cứt.

Thậm chí, phải nói là một sự dũng cảm, khi tác giả đăng lại nguyên văn lời tuyên ngôn của chủ nghĩa tư bản, với lời tuyên ngôn này, thậm chí còn thấy đâu đó bóng dáng của một xã hội không phải là ảo tưởng, mà là rất hiện thực và tiến bộ.

P/S Anh thất vọng sâu sắc với cái gọi là post tham gia tranh luận của thằng cu Đêm. Nể lời lãnh tụ Gấu, thằng bạn cũ của anh, anh tha không thèm bỉ mày thêm. Anh gửi tới mày lòng thương hại và cảm thông sâu sắc của anh, điều anh vẫn thường dành cho những số phận mà sự ngu muội và hèn hạ đã vượt quá mức hình dung lớn nhất của con người.
Đêm
16-09-09, 21:06
He he, Mặc yêu dấu, chú éo đủ trình về tầm, về chữ thì anh chấp nhận có khi mày đọc nhiều hơn.
Thôi khỏi bi bô đi em. Hé hé !

Mày phét lác in ít thôi. Nếu mà mày là thằng vô sản anh không chấp. Nhưng mà có vợ đẹp con thơ mà còn cố gồng theo kiểu cùi bắp như thế thì anh quá sức là tiếc. Được cái anh ghi nhận cái dũng khí cách mạng của mày thôi em. Hé hé

Chuyện Cá nói kèm bán kem mới nhớ tới một trong những phóng viên hàng đầu chuyên bán kem dạo lại có bài phỏng vấn hoành cbn đái về tàu "lạ" do thám Dung Quất.

Mịe, đến là nản.
Mặc
16-09-09, 21:16
Gần đây anh có đọc một tác phẩm mới viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tiêu đề :"Võ Nguyên Giáp trong cuộc trường chinh thế kỷ"

Đại loại đây là một cuốn sách dạng sử liệu, viết về cuộc đời ông cụ, từ lúc thiếu thời, trải qua nửa thế kỷ cầm quân. Sự nghiệp quân sự của ông là cái không cần nói nhiều thêm, vì ai cũng biết. Điều đặc biệt là ở phần cuối cuốn sách, có đăng nguyên văn lại một loạt các bài tham luận của tướng Giáp về các vấn đề kinh tế, tri thức, phát triển xã hội, viết rải rác từ những năm 1986 - 2003, thời kỳ ông Cụ vẫn còn sung sức. Qua những bài viết đó, thấy được tầm nhìn của ông Cụ xa đến mức nào, khi không phải chỉ thuần tuý là một nhà quân sự.

Điều bi kịch là hầu hết những người có tầm nhìn xa đến thế, lại thực sự không đóng được một vai trò quan trọng nào trong bộ máy cầm quyền của VN trong suốt 35 năm đất nước thống nhất và hoà bình. Thay vì thế, nối gốt nhau trong nhiều chục năm là những thế hệ lãnh đạo hô khẩu hiệu. Cụ Giáp có hai lần bị gạt ra khỏi chính trường bởi những vụ án nguỵ tạo Sáu Sứ, T4, trong đó quy ông cụ vào diện tình nghi làm gián điệp cho Pháp, điệp viên cho CIA ... Một điều hài hước đến mức không thể hài hơn. Nhưng nó cũng đủ để hệ thống loại ra khỏi guồng máy những người thực sự có tài, có tầm nhìn và có lương tri. Tồn tại và càng lúc càng leo cao cuối cùng chỉ là một lớp lãnh đạo tài năng về đấu đá mà tầm thường về trị quốc. Cho nên, câu chuyện chính quyền bóp cổ trí thức đang diễn ra không phải là là điều gì khó hiểu.

Những thằng chã cuồng tín ngu muội và vô đạo đức vẫn thường đe nẹt, chính quyền đang mạnh, đỡ cách nào cho lại được. Điều đó hoàn toàn chính xác. Với những công cụ về mật vụ, an ninh trong tay, chính quyền còn rất mạnh. Nhưng cái nền tảng tồn tại của nó, là xã hội và con người, không còn êm xuôi như trước nữa. Bằng chứng là những câu chuyện như IDS đang diễn ra, làn sóng các ý kiến độc lập khách quan lan tràn và không thể chặn lại trên internet, và thậm chí, là các ý kiến mang tính đột phá như trường hợp của tướng Đặng Quốc Bảo, đang đại diện cho một làn sóng mới, xuất phát từ chính nội bộ Đảng, một dấu hiệu của sự sụp đổ từ bên trong. Anh cho, đó chính là dấu hiệu của một làn sóng mới, khi xã hội và con người thức tỉnh. Nó sẽ diễn ra thế nào và đi đến đâu? anh chưa biết.

Từ bài viết của tướng Bảo, nhận ra một thực tế rằng, hoá ra những đại công thần chế độ, như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt ... trước lúc cuối đời đều đau đáu về con đường mình đã cống hiến cả đời. Hoặc thậm chí như Tố Hữu, tác giả của đòn đánh nhân văn giai phẩm khét tiếng, làm thui chột cả một thế hệ trí thức VN, thậm chí còn phải kêu rằng :" Phải chăng cần phải làm một cuộc cách mạng?"

Lịch sử VN đã có quá nhiều máu qua các cuộc cách mạng nhân danh độc lập tự do. Nếu một cuộc cách mạng là cần phải diễn ra, anh hy vọng nó sẽ là một cuộc cách mạng trong hoà bình. Xã hội thức tỉnh làm hậu thuẫn và chỗ dựa cho những người sáng suốt, gồm cả những thành phần thức tỉnh từ bên trong, như trường hợp tướng Bảo với tấm gương từ những công thần còn sống, mà đại tướng Võ Nguyên Giáp là một ví dụ.

Cố nhiên, để làm được điều đó, cần phải nhét cứt vào mồm những thằng ngu xuẩn thích nói leo chỗ người lớn như thằng Đêm. Nhưng anh chợt nghĩ lại, bản thân nó đang ngập trong thùng cứt bố nó rồi, còn cần phải bận tâm thêm làm gì???
Giàng
16-09-09, 21:16
Các viện ở VN kể từ viện xã hội viện chính trị tới viện radar đều phò, chuyên đẻ ra các dự án hết sức vớ vẩn và vô giá trị để chia nhau tiền. Viện IDS đỡ hơn so với bọn nói trên nhưng về bản chất cũng phò. Mấy bài nghiên cứu của bọn Quang A, Nguyên Ngọc chẳng có giá trị nghiên cứu cứt gì. Đơn giản là chúng nó lập ra viện nghiên cứu nên chúng nó gọi các bài chúng nó viết ra là các bài nghiên cứu các công trình nghiên cứu thôi, chứ thực ra mấy bài của chúng nó, ở nhà vừa đánh rắm vừa viết cũng được chứ cần mẹ phải gì mở ra cái viện. Những bố như Nguyên Ngọc, biết mẹ gì, được cái to mồm. Giọng văn lanh canh, chứ khoa học nghiên cứu cái cứt. Tay Quang A cũng thế, đ'eo nói được cái gì mới mẻ hay ho, chẳng qua mang cái danh tiến sĩ thì được đài này đài kia gọi phỏng vấn, chứ những thứ A nói, anh vừa đánh rắm anh cũng nói được.

Viện DIS của bọn A, Ngọc ... nó cũng như Hilton của Nâu thôi. Thằng Nâu là thằng phò, nhưng nó vào Hilton nó làm vua thì các bài nó viết ra là chiếu vua ban. Chứ có cứt gì.

Mẹ, bọn như thằng A mà cũng trí thức của dân tộc thời đại thì anh nói thật, anh xuống Siberia bán kem cho thanh thản.

Có mấy vấn đề mà các bác em không nên quên, để tránh sa đà vào bỉ bai một hai cá nhân. Mặc dù những bỉ bai cá nhân của các bác thật ra là yếu, dựa trên những nhận xét chung chung hời hợt và những thông tin chưa được kiểm chứng, thì nó cũng làm mất công hội nghị phải dừng lại giải thích, rất mất thời gian.

- Một là với QĐ 97, không chỉ IDS (phò như bác nói) mà tất cả các tổ chức tư nhân khác đều không được công khai những gì mình nghiên cứu, phát hiện ra. Tóm lại là tất cả im miệng, thằng nào lo việc thằng ấy chứ không được để ý đến việc của các cụ.
- Hai là IDS là một tập thể. Bác có bỉ anh A, anh Ngọc thì cũng không phủ nhận được trình độ của một TS Kinh tế Lê Đăng Doanh từng viết luật doanh nghiệp VN, một Phạm Chi Lan từng tham gia làm ngoại thương từ hồi VN còn đóng cửa, một GS Tương Lai vốn là viện trưởng viện xã hội học, etc. Bằng đấy người có thể ngồi chung lại để nghĩ những việc rộng hơn mối quan tâm trước mắt của mình, rõ ràng là một việc tốt đáng cổ vũ hỗ trợ.
Đêm
16-09-09, 21:19
Mờ ka, chú cẩn thận về nguồn đấy Mặc - thằng Gunz nó lấp loáng dao dưới kìa.

Giờ lại đem thêm Tố Hữu ra "xem lại đôi tý nữa ..." - cẩn thận lão Cá nó rắm ... hé hé.

Đúng là chết đuối đến cứt cũng tưởng là phao :24: :24: :24:

bye mày, anh đi ngủ đây :24: chịu không thấu :24:
knowledgeriver
16-09-09, 21:20
Nâu em tự hào mà rằng mình cũng có một chút dây mơ rễ má với tướng Đặng Quốc Bảo. Mời các bác tiếp tục tham luận cho. Em sẽ trình bày tham luận của em sau.
Giàng
16-09-09, 23:11
bác Gấu không thấy có ý kiến chỉ đạo nhỉ?
Tr­ường An
16-09-09, 23:37
Bọn quạ cú lại mới đánh hơi được Đặng Quốc Bảo à, tưởng là mới nhưng rồi lại loanh quanh về với cái tên rác rưởi cũ Tạ Cao Sơn, tự xưng từng phụ trách Cục Tác chiến, mới mẻ gì đâu.

Trường An.
gió
16-09-09, 23:45
Anh vừa đọc bài phân tích độc đáo này trên talawas

Copy về đây cho các bạn tham khảo
Bài viết rất thú vị, cảm ơn bác Mặc.
Mặc
16-09-09, 23:48
Bọn quạ cú lại mới đánh hơi được Đặng Quốc Bảo à, tưởng là mới nhưng rồi lại loanh quanh về với cái tên rác rưởi cũ Tạ Cao Sơn, tự xưng từng phụ trách Cục Tác chiến, mới mẻ gì đâu.

Trường An.

Nếu có điều gì khiến cho anh khâm phục thằng Trường An, thì đó là vì sự vô liêm sỉ phi thường của nó. Nếu như ta coi vô liêm sỉ khác thường cũng là một loại hơn người.

Những thằng thuộc dạng chó săn như thằng Trường An này, thường có một lối tranh luận (nói đúng hơn thì là ị bậy, tranh luận đe'o gì cỡ nó) quen thuộc, là khi gặp một lý luận sắc xảo, thay vì lập luận quanh lý luận ấy, nó sẽ xoay sang bới móc cá nhân.

Hoá ra Đặng Quốc Bảo cũng chỉ là một loại rác rưởi với thằng Trường An này mà thôi. Vậy thì những cái thằng phong tướng cho Đặng Quốc Bảo, rồi cả cái Huân chương Hồ Chí Minh trao cho Đặng Quốc Bảo, chắc cũng chỉ là một thùng cứt, Trường An nhỉ.

Anh có nghe nói Trường An là một thằng không trẻ cũng không già, sống kiếp chó chui gầm chạn. Đáng tiếc là Trường An trước lựa chọn cái gầm chạn không được cao lắm, nên khi nhạc phụ hết quyền thì giờ bọn chó nó liếm mặt cả cha lẫn rể cũng nhiều. Trường hợp pha lẫn tâm trạng vừa uất hận, nhưng vừa sợ sệt trước những làn sóng mới như thằng này cũng không phải là cá biệt. Tất nhiên, những loại này rồi cũng bị giật nước trôi trong toa lét hết theo sự vận động của thời cuộc thôi.
Tr­ường An
17-09-09, 00:00
Lũ cú diều đã từng hí hửng với Bùi Tín (Thành Tín), Trần Độ, giờ bọn bất nhân ấy còn có vị gì không.

Chúng nên nhớ lại chuyện thời kháng chiến chống Pháp, Cục trưởng Quân nhu, Đại tá Trần Dụ Châu đã bị tử hình vì tha hoá, phạm tội nghiêm trọng.
Mặc
17-09-09, 00:00
Báo chính thống lề phải viết đầy đủ về Đặng Quốc Bảo đây:

"TP - ...Có một phiên họp QH giờ giải lao, tôi ngồi lại với vị thủ trưởng cũ Đặng Quốc Bảo (Ông nguyên là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn). Ông nhiều năm nay là khách mời thường xuyên của QH......"

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=163646&ChannelID=13

Trích cụ thể thế, không thằng cuồng tín vô liêm sỉ nó lại bảo anh phịa ra Đặng Quốc Bảo.

Anh quên mất là với những dạng như thằng Trường An và cả cái thể chế mà nó tôn thờ, kẻ thù chính là sự hiểu biết và tri thức. Mà Đặng Quốc Bảo tiếc thay với bài phân tích trên có quá đủ yếu tố để xếp vào hàng ngũ một trí thức. Cho nên, Đặng Quốc Bảo thành rác với thằng Trường An là cũng phải thôi.

Giờ mà anh post lên vài bài phân tích của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp về kinh tế và tri thức, khéo thằng Trường An này cũng xếp nốt cụ Giáp vào thùng rác.
Gaup
17-09-09, 00:06
Những cái bác này nói, thằng đ nào chẳng nói được. Có điều thú vị là bác đấy nói thôi.

Gần đây anh đã chuyển hẳn sang một cách nghĩ mới. Đại loại tức là trong cách nghĩ cũ thì còn phân vân có lẽ người ta không hiểu, người ta chưa biết, người ta còn lầm lẫn, sơ suất, trình độ hạn chế, đánh giá sai, nhầm nhọt chuyển sang trồng trọt. Cách nghĩ mới là người ta biết hết và nhiều thứ người ta còn biết rõ hơn mình rất nhiều. Như thế có nghĩa là những cái phản biện nhẹ nhàng, ve vuốt, hôn hít, vỗ về, khích lệ, cổ vũ, giảng giải, chú thích kiểu IDS đều là vứt đi hết.
gió
17-09-09, 00:18
Đại loại tức là trong cách nghĩ cũ thì còn phân vân có lẽ người ta không hiểu, người ta chưa biết, người ta còn lầm lẫn, sơ suất, trình độ hạn chế, đánh giá sai, nhầm nhọt chuyển sang trồng trọt. Cách nghĩ mới là người ta biết hết và nhiều thứ người ta còn biết rõ hơn mình rất nhiều. Như thế có nghĩa là những cái phản biện nhẹ nhàng, ve vuốt, hôn hít, vỗ về, khích lệ, cổ vũ, giảng giải, chú thích kiểu IDS đều là vứt đi hết.
Đầu tiên là phải phản biện thế nào để được công bố cái đã, cho nên phải theo kiểu Gấu gọi là vứt đi đấy.
Mặc
17-09-09, 00:18
Gấu chính ra đần. Sự khác biệt giữa không hiểu biết và cố tình không hiểu biết về bản chất đều như nhau, vì cuối cùng nó đều đưa đến một kết quả giống nhau trong thực tiễn. Hiểu theo cách của Gấu, mới chỉ là nhìn nhận vấn đề ở cái rìa bên ngoài, cần phải nhìn sâu vào bản chất bên trong, xem sự việc thực chất thế nào.

Thực ra những người như tập hợp IDS hay kể cả bác Đặng Quốc Bảo ở trên có viết cho chế độ đọc đâu? Viết mà chỉ để trình cho chế độ đọc thì quá bằng trình lên cho một lũ vừa mù vừa điếc (cả vô ý lẫn cố tình mù điếc). Về mặt triết học mà nói, không một thể chế có đặc quyền đặc lợi nào lại có nhu cầu đổi mới. Để làm gì khi đang có quá nhiều đặc lợi, mà còn chế độ nào có nhiều đặc lợi hơn chế độ ta? Anh có đọc đâu đó trên net một bài tường thuật đại loại tác giả chứng kiến cảnh thủ tướng Úc và trợ lý đi vé máy bay hạng thương mại ngồi cùng với quần chúng cần lao ở khoang hạng hai (thay vì hạng nhất, chứ chưa nói gì đến chuyên cơ), hoặc những trường hợp như thủ tướng Thuỵ Điển đạp xe đạp đi làm, và từ đó liên tưởng đến VN, khi một quan chức bé bé cỡ phó chủ tịch TP thôi cũng còn đi lại dềnh dang hơn cả ông giời. Yêu cầu chế độ tự đổi mới thì quá bằng yêu cầu thằng Trường An nó biết làm toán cộng trừ với tư duy lô gíc, hoặc quá bằng bắt nó tự đập cái máng lợn nó đang ăn hàng ngày ngon lành. Nhu cầu đổi mới do đó phải đến từ một lực lượng khác, một tập hợp khác, IDS và những người như bác Bảo đang viết cho cái lực lượng đó. Ít ra họ hy vọng, chính cái lực lượng đó sẽ có khả năng trưởng thành để gây sức ép cho sự tiến bộ của xã hội.

Có thể nói đây chính là sự tiếp nối con đường của cụ Phan Châu Chinh, muốn nâng cao dân trí để thức tỉnh xã hội. Dân khôn thì tất nhiên chế độ sợ, QD 97 do đó ra đời. Chỉ có điều trong cuộc chơi này, phần thắng đương nhiên cuối cùng sẽ phải thuộc về phía đại diện cho nền văn minh.

Nếu không có những bài viết như thế, những phản biện như thế, thì lấy đâu ra những topic như thế này và hàng nghìn topic khác tương tự đang lan tràn chóng mặt trên internet và các nguồn báo chí khác nhau? Anh cho, đó chính là một trào lưu mới và không thể ngăn chặn, nó mang tính tiến hoá tất yếu theo sự văn minh hoá của xã hội. Cái trào lưu ấy, cuối cùng đương nhiên sẽ phản ánh một tác động thực tế vào thực tiễn xã hội, đó là chuyện không thể không xảy ra.
Dốt2
17-09-09, 00:57
Bác Trường An có lối phán xét cá nhân khiếp quá. Em không quan tâm lắm đến người viết là ai, chức vụ gì vì những cái đấy nó dễ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta về ý tưởng của họ. Tính học thuật, mức độ logic & ý kiến đáng để suy ngẫm trong 1 bài viết mới là những cái ta phải để ý. Và trong bài của tướng Đặng Quốc Bảo có điều đó, dù ít nhiều.

Vả lại nếu có gì không hài lòng trong bài viết ấy, bác cứ quote lại rồi bôi đậm & phân tích như bác thường làm với hàng đống bài quote lụt cả diễn đàn. Chứ cứ 1 câu phán nhân cách người ta thế này, đầu óc người ta thế kia toàn chuyện thâm cung bí sử chả ai biết như vậy là không hay ho gì. Mà em có thấy tướng Bảo có phốt gì đâu mà bác làm như ông ấy là gián điệp phản động bán nước hại dân vậy?
knowledgeriver
17-09-09, 01:02
Đặng Quốc Bảo là cháu ruột của Trường Chinh, Đặng Xuân Khu.
Giàng
17-09-09, 01:03
Như vậy, sự đồng thuận hiện đại theo nghĩa phổ biến là kết quả của quá trình thoả thuận mà trong đó mỗi người đều có năng lực và điều kiện để thương lượng.
link gốc (http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Van-Hoa/Ban_ve_tinh_dong_thuan_xa_hoi/)

Em nghĩ ngay đến cả con mèo nhà em chắc cũng đồng tình rằng đồng thuận xã hội là một mục tiêu đáng phấn đấu, nữa là bác Trường An. Tổ chức hội nghị thì ngoài các quan điểm khác biệt ra cần có mục đích chung. Vậy thì đây là mục đích chung.

Vì vậy, em đề nghị hội nghị tập trung góp ý cho thủ tướng Dũng theo hướng "nếu anh là chú, anh sẽ làm thế này, thế này để có đồng thuận xã hội nói chung, và xử lý cái vụ rầy rà bỏ mẹ với bọn IDS nói riêng". Phương cách nào là tùy các bác, từ uyên bác minh triết cho đến côn đồ hung hãn, lưu manh khốn nạn đều chẳng sao, miễn là đạt mục tiêu.

Quan trọng là phải đạt hiệu quả, còn mèo nhà em vừa nhắc em thế và em đoán thủ tướng cũng sẽ nghĩ giống vậy, nên các bác yên tâm bắt đầu góp ý nào.
Mặc
17-09-09, 01:13
Một số bạn thắc mắc về cách thảo luận của Trường An, một việc cực thừa.

Khác với anh và các bạn, Trường An tham gia diễn đàn không phải với mục đích trau dồi kiến thức, phục vụ công cuộc khai hoá mở mang dân trí. Việc mà Trường An nhận tiền công để làm, là tìm cách ngu hoá xã hội. Quan niệm của Trường An có thể tóm lược thế này: "Một công dân tốt là một công dân ngu". Đây cũng là quan niệm phổ biến của chế độ. Cố nhiên bạn sẽ thấy thằng đần này thể hiện đủ mọi phong cách khác nhau, miễn sao có thể đạt mục tiêu làm ngu hoá diễn đàn. Một nỗ lực bất khả thi trong tuyệt vọng.

Lãnh tụ Nâu có một phát hiện đáng chú ý, hoá ra Đặng Quốc Bảo cũng thuộc thành phần COCC, cháu ruột cựu công thần chế độ. Chính ra anh đặt rất nhiều hy vọng vào lãnh tụ Nâu, một đảng viên thoái hoá lưu manh, có thẻ đảng nhưng lại ăn phải bả của bọn dân chủ. Anh hy vọng nước nhà dăm năm nữa lọt vào tay những loại phản đảng hại chế độ như lãnh tụ Nâu, sẽ khiến thế cục xoay chuyển sang một cục diện khác.

Bạn Giàng ở trên có một cách tiếp cận vấn đề khá hay, khi cho rằng cần phải tự đặt mình vào vị trí thủ tướng Dũng, để xem cần phải làm thế nào. Vậy giờ hội nghị chuyển sang chuyên đề mới, với tiêu đề : "Nếu ta là thủ tướng"

Anh chờ tham luận của bạn Giàng.
Giàng
17-09-09, 01:22
Lãnh tụ Nâu có một phát hiện đáng chú ý, hoá ra Đặng Quốc Bảo cũng thuộc thành phần COCC, cháu ruột cựu công thần chế độ. Chính ra anh đặt rất nhiều hy vọng vào lãnh tụ Nâu, một đảng viên thoái hoá lưu manh, có thẻ đảng nhưng lại ăn phải bả của bọn dân chủ. Anh hy vọng nước nhà dăm năm nữa lọt vào tay những loại phản đảng hại chế độ như lãnh tụ Nâu, sẽ khiến thế cục xoay chuyển sang một cục diện khác.

Bạn Giàng ở trên có một cách tiếp cận vấn đề khá hay, khi cho rằng cần phải tự đặt mình vào vị trí thủ tướng Dũng, để xem cần phải làm thế nào. Vậy giờ hội nghị chuyển sang chuyên đề mới, với tiêu đề : "Nếu ta là thủ tướng"

Anh chờ tham luận của bạn Giàng.

Cám ơn anh Mặc đã chờ. Cái em mong nhất khi tham gia diễn đàn là nhìn thấy cách tiếp cận đa dạng của nhiều người vào cùng một mục tiêu. Thế nên, em cũng có vài ý cá nhân của mình nhưng chi bằng để sự đa dạng sinh sôi trước hẵng.

Còn một lưu ý nhỏ là lãnh tụ Nâu tuy có ham muốn lãnh tụ nhưng chưa thấy dấu hiệu của một tâm hồn lãnh tụ, cụ thể là bản năng take a stand là rất yếu, cho nên không thể trao quyền được. Nâu thông cảm anh rất yêu quý sự thật nên phải nói dzậy :D
gió
17-09-09, 01:24
Em lại không chắc lắm về cách đặt vấn đề của bác Giàng vì đặt vấn đề như thế là ta đã giả định "bác Dũng" và "nhà nước" là một. Em không nói đó là hai, mà em đang cố để nói cái gì nó cũng phải chặt chẽ và đầy đủ các trường hợp.

Vì vậy thay "bác Dũng" bằng "nhà nước" liệu có ổn hơn không?

Nhân tiện, bác Giàng đã trả lời được cho em về thiên mệnh lỗ chỗ (http://tnxm.net/showpost.php?p=242242&postcount=135) chưa?
Đêm
17-09-09, 08:47
Ra vậy mục đích của QĐ 97 là tìm kiếm sự đồng thuận trong xã hội đối với các chính sách vĩ mô. Các bác em nghĩ xem 2 chữ đồng thuận liệu có xây dựng được theo cách này không? Nếu không thì theo cách nào?
Chuyên chính thì cách này là tốt nhất rồi. Còn cách nào hơn.

Các cách khác thì cũng vận động, rồi thuyết phục, gặp riêng thậm chí cả hiệp thương lấy ý kiến, nó rườm rà mất thời gian. Cách này là nhanh nhất.

Còn một cách là giao cho các tổ chức mặt trận xã hội các cấp, bắt nguồn từ chỗ thấp nhất đến chỗ cao nhất. Câu kết luận muôn thuở là: "Mặc dầu còn nhiều ý kiến cho rằng vấn đề cần xem xét nhưng đa phần các tầng lớp đều nhất trí ....".

Thế thì chuyên chính cha cho nó khoẻ, đỡ mất thời gian. Để nhân dân tiếp tục công việc lao động chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều. Lại có cái hở ra để các đồng chí "dân chủ tức là đừng bịt miệng dân" có cớ phản đối.

Trò này hay phết !

ps: Mặc ơi, tao nói đố có sai, quanh đi quẩn lại thì cái sự hèn kém nó không thể được vực dậy bằng mớ con chữ rối bòng bong đâu em. Em còn phải gắng lên nữa, gắng lên.
Mặc
17-09-09, 13:37
Một trong những cái tâm lý rất đáng phỉ nhổ của dân Annamit, là cái bệnh tinh vi, chất không có nhưng lại tưởng mình là bố thiên hạ.

Cái tâm lý đê tiện ấy khi va chạm với xã hội bên ngoài, với những nền văn minh khác tiên tiến và ưu việt hơn, đưa đến một dạng tâm lý thứ hai còn đáng phỉ nhổ hơn: "Mất niềm tin nhanh chóng và coi rằng VN chỉ là một dân tộc vứt đi"

Anh chưa thấy một đứa nào sống không có sự tự tin và niềm tự hào mà lại làm nên được chuyện gì cả. Thế giới chắc cũng hiếm có người dám bỉ những người như cụ Hoàng Tuỵ như cách mà thằng cu nguoiduathu đang làm ở trên.

Việt Nam thì kém rồi. So với Nhật, Hàn về chuyện đánh nhau thì có thể, nhưng so với chuyện làm ăn chắc chắc thua xa. Vậy còn bọn Thái Lan hay Malaysia thì sao? Dân tộc nó hơn cái gì mà giờ nó cũng có mức sống cách biệt chúng ta đến vài lần?

Phải có con đường nào đó để chúng ta đi lên chứ? Và làm gì có con đường nào với những đứa chỉ biết mất hết tự tin mà chửi dân tộc là lừa? Có thể những người xung quanh thằng nguoiduathu là lừa, gồm chính nó, nhưng chắc chắn số đó không có các anh, và các anh, là người VN.

Tạm thời anh làm dăm dòng thế đã, tối về anh sẽ có bài tham luận chi tiết hơn cho hội nghị.
Tr­ường An
17-09-09, 13:47
Trẻ ranh chúng mày cứ đánh chết cái nết không chừa, chỉ chuyên hóng hớt, nghe hơi nồi chõ.

Đặng Quốc Bảo trong các tài liệu lưu truyền trên internet chưa được xác minh hiện nay, tự nhận là anh em con chú con bác với Trường Chinh, và rêu rao rằng mình ly khai từ Đại hội IV, và rằng khi ông Nguyễn Chí Thanh vào Nam thì ngoài Bắc có nguy cơ đảo chính từ các ông Võ Nguyên Giáp và Lê Đức Thọ.

Trường An.
DeLusty
17-09-09, 14:37
:4: Disme, đàn bà mà phò phạch chính trị đã là sai rồi, nhưng hội nghị thẩm zu mà deos có nguời múa cột kích thích hưng phấn thì chán vãi đái. Ngồi mà vuốt cái + vật buồn thiu biết ngày nào ra, để mình làm Lê V Tám cho tụi trym bé này vậy.

Các kụ bị giải tán thì lại viết blog, làm sách hay bèo lắm thì bò vào Talawas thẩm zu chửi chế độ thôi. Già rồi mà còn phản biện mí lại chính trị dễ tổn thọ lắm. Tính ra các kụ phản biện thì thuốc đuợc những thằng nguời như bạn Mặc là nhờ có địa vị, chứ nói deos phải khen nhiều khi để cho kưng Gà của mình phò phạch về mấy vấn đề kinh tế - xã hội còn đỉnh hơn các kụ nữa í. Mình nâng tầm tình yêu của mình Mặc đừng nhảy chồm chồm lên nghe chửa!

Mình đã tính dùm các kụ rồi. Các kụ kiểu gì cũng toàn là đảng viên mí lại về hiu, 1 tháng tính ra lãnh luơng trung uơng cũng đuợc khoảng 4-5 trẹo/tháng. Với số tiền này sau khi trừ tiền các thứ thì tha hồ đi ịch phò thoải mái, chính trị chính em làm deos gì. Truờng giang sóng sau dồn sóng truớc, chuyện nuớc nhà, xây dựng cơ đồ giao cho mấy thằng trẻ trẻ như ku Nâu, ku Mặc là ổn.

*Nâu đáng lẽ phải chọn những nguời có phong độ như chính ủy Truờng Ăn làm viện truởng Tnxm Ids mới chuẩn. Đưa mấy đứa ngựa non như Mặc lên làm chức vụ cao cấp cái viện chẳng mấy chốc là tạch ngay.
Đêm
17-09-09, 17:14
Gẫy cột dzồi .. :24: :24: chịu không thấu :24:
Guard
17-09-09, 17:54
Phải có con đường nào đó để chúng ta đi lên chứ? Và làm gì có con đường nào với những đứa chỉ biết mất hết tự tin mà chửi dân tộc là lừa? Có thể những người xung quanh thằng nguoiduathu là lừa, gồm chính nó, nhưng chắc chắn số đó không có các anh, và các anh, là người VN.

.

Tất nhiên là có đường rồi, bạn Mặc mình xin bình tĩnh. Cơ mà Mặc hỏi ở chỗ này làm đ'eo gì, chỗ này là tnxm, là nơi anh Gấu, anh Nâu ngồi thí nghiệm, nơi chị Cat dạng háng ngồi mân mê bím ngắm 2 anh, rồi một bọn châu hâu ngồi ngắm háng chị Cát. Đường *** gì đây.
rangdong
17-09-09, 18:23
Một trong những cái tâm lý rất đáng phỉ nhổ của dân Annamit, là cái bệnh tinh vi, chất không có nhưng lại tưởng mình là bố thiên hạ.

Cái tâm lý đê tiện ấy khi va chạm với xã hội bên ngoài, với những nền văn minh khác tiên tiến và ưu việt hơn, đưa đến một dạng tâm lý thứ hai còn đáng phỉ nhổ hơn: "Mất niềm tin nhanh chóng và coi rằng VN chỉ là một dân tộc vứt đi"

Phải có con đường nào đó để chúng ta đi lên chứ? Và làm gì có con đường nào với những đứa chỉ biết mất hết tự tin mà chửi dân tộc là lừa? Có thể những người xung quanh thằng nguoiduathu là lừa, gồm chính nó, nhưng chắc chắn số đó không có các anh, và các anh, là người VN.


Em đọc hết từ đầu đến đít tự nhiên em căm cái thằng này quá các bác ợ. Sao nó dám nói xấu tổ quốc như thế chứ? chửi tổ quốc là phỉ nhổ này kia, lừa này nọ, thế ai đã hi synh gian khổ để cho nó làm người Duê Nản hôm nay? Ai đã dạy nó cái chữ để viết nhăng nhít giao nưu với chả giao hợp ở đây?

Mày còn sỉ vả bác Trường An. Mịa, trước anh ko biết bác An, anh cũng có thái độ như mày. Nhưng sau này anh đọc nhiều hơn, bác Trường An: người trung kiên, tâm trong xáng, chí thức tài hoa, vừa hồng nại vừa chuyên. Không thằng lào có tư cách gì để súc phạm bác ấy, nhá.

Mày còn bịa mấy cái văn bản bố náo gì của Bảo Quốc, phản động, chống Đảng. Nếu có cái loại ấy thật thì phải tìm nó đang ở đâu, nếu ở VN phải đem ra bắn bỏ. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Ở đâu xuất hiện cái mốt chửi Đảng và nhà lước như chúng mày thế?

Bọn ISD cũng chỉ là bọn mèo mả gà đồng, ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi. Định dùng internet để chửi Đảng, kích động chống nhà nước, hòng gây bạo loạn, nật đổ. Mịa, chúng nó giải tán khẩn chương là khôn đấy, không vài bữa nữa bọn anh úp sọt cả lũ. Chúng nó chả nhẽ không biết Đảng ta có chánh nghĩa sáng ngời?

Bác Trường An, cứ tiếp tục công tác tuyên huấn đê, phải kiên trì cải tạo cái bọn xạn trong đầu này mới được.
Wfs
17-09-09, 19:07
Các bạn chỉ được cái xiên tạc. Anh vừa chán chán đọc qua Vnexpress. Thấy có bạn gái này vừa đi công tác Pháp nhợn về, vừa về đã thấy buồn cho đất nước rồi. Thật khó hiểu.


Văn hóa giao thông ở châu Âu


Tôi có dịp được đến công tác các nước châu Âu. Tôi thấy họ tham gia giao thông với ý thức rất cao. Cũng cần phải nói rằng hạ tầng giao thông của họ thì tuyệt vời. Nhưng cũng đừng cho là hạ tầng giao thông tốt thì cần gì ý thức tham gia giao thông. Hoàn toàn sai lầm. Vì khi đó, nếu không có ý thức, tai nạn xảy ra là vô cùng thảm khốc, liên hoàn.

Ở Pháp, lần đầu tiên đặt chân đến đây, ở Lyon, khi tôi vừa chạm vạch dành cho người đi bộ sang đường (nơi không có đèn giao thông), còn đang ngó trước sau như ở Việt Nam, tự nhiên thấy mấy xe ô tô đang lao vun vút dừng lại, người lái xe mỉm cười ra hiệu cho tôi "mời bạn sang đường". Về nước tôi cứ kể mãi chuyện này cho bạn bè tôi.

Lần khác, tôi cùng mấy người bạn Pháp đi chơi về khuya, khoảng 2.30AM, đến một đoạn rất vắng, chẳng thấy có xe nào, có một đèn đỏ, bạn tôi dừng lại. Tôi trêu bạn tôi là chẳng thấy ai cả sao không đi đi, mà dừng đèn mấy hơn 1 phút. Bạn tôi cười phá lên bảo là, đi cũng được thôi nhưng nhỡ đâu có chú cảnh sát nào thì tiền phạt rất nặng, còn bị trừ rất nhiều điểm trên bằng lái.

Hoặc như bao giờ lái xe đến ngã ba, ngã tư, có biển STOP, họ cũng dừng xe quan sát rồi mới đi. Làn đường hay hướng nào ưu tiên họ đều tôn trọng.

Chẳng biết các bạn ra sao, chứ khi về nước tôi thấy buồn cho giao thông của mình kinh khủng. Tôi vẫn nói với mọi người rằng, mỗi người chúng ta có ý thức, sẽ góp phần nâng cao ý thức của toàn xã hội. Cá nhân ta nhỏ bé, nhưng nhiều cá nhân cùng đồng lòng thì cũng tập hợp được sức mạnh lớn. Mong mọi người cố gắng, chung tay góp sức....

( Nguyễn Thị Thùy Hương )

http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2009/09/3BA13927/Đấy là mới sang Pháp nhợn đấy nhá - Pháp nhợn mà so với VN thì chả khác nhau là mấy. :D Chứ bạn này mà sang Đức nữa thì thôi rồi, về không trầm cảm thì chắc là cũng định tự tử vì xấu hổ cho Giao Thông Việt Nam :D.

Thật hết nói.
KuTí
17-09-09, 19:18
Em gái trên viết ba nhăng cuội vãi đái ra Sói em.
- Vạch qua đường dành cho người đi bộ nhưng không bố trí đèn đỏ thì đương nhiên xe cơ giới cũng phải dừng rồi, không dừng nhỡ may cách sát chìm nó đừng gần đó (buổi tối hay có lắm) thì dễ bị tóm và phải nộp tiền ngu cũng như mất 2 point trên bằng lái.
- Em gái nhà quê nên không biết được ở chỗ có biển Stop thì đương nhiên phải dừng để quan sát 2 bên. Vì đường bên phải và trái sẽ có biển ưu tiên. Không dừng ngó nghiêng thì xe từ xa đến với tốc độ cao nó táng một phát thì chầu ông vải luôn.

Bọn Pháp phải nói là bọn khá bựa trong tham gia giao thông. Gái kia mới thấy tí xịn của nọ gào ầm cả lên. So với bọn châu Âu khác thì dân Pháp không tử tế gì cả đâu: Đèn đỏ mà không có xe hơi hoặc xe còn ở xa tụi nó vẫn vượt như thường. Còn nhiều thằng lái oto mất dạy đèn đỏ rồi các bố vẫn vượt. Nói về ý thức tham gia giao thông thì phải nói các bạn Đức, Áo, Thuỵ Sĩ tuyệt vời, kể cả ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng nữa.
KuTí
17-09-09, 19:36
Trí thức Zue Nán đi về đâu khi còn có những con lợn có bằng TS xây dựng đảng và kinh tế hộ đề ra và cổ vũ những ý tưởng ngu xuẩn điên rồ như này:
http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/09/868806/
Tiến sĩ hoá cán bộ thủ đô. Không cần hỏi cũng biết đám tiến sãi lừa này sẽ được đào tạo tại các trường Đảng kiểu học viện chính trị quốc gia HCM (Học viện N.A.Q cũ), học viện hành chính quốc gia, khoa kinh tế đại học nông nghiệp... với các luận án kiểu như "tư tưởng HCM về sinh đẻ có kế hoạch", "nâng cao chất lượng đảng viên cho ngành hải quan, thuế vụ, " vấn đề kinh tế hộ tại huyện Ba Vì trong tình hình mới"... (Em có thể nghĩ ra 100 đề tài kiểu như thế trong 1 ngày và đều có thể bảo vệ thành công xuất sắc tại các học viện và nhà trường trong nước)
Một thể chế nuôi dưỡng và bao bọc cho những ý tưởng ngu xuẩn và tầm thường hoá tri thức thì chuyện bịt mồm bóp da'i chẳng có gì mà lạ. Chỉ thương thay cho không ít người có tài và tâm đã từng tin vào những khẩu hiệu và nghị quyết đẹp đẽ hoành tráng (Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Khắc Viện...) và những người nay vẫn còn tin và tin trong tuyệt vọng vào những lời hứa hão huyền từ những kẻ dựng xây lên cơ đồ không phải bằng trí tuệ và tri thức mà bằng tài đấu đá.

Mao chủ xị đã từng nói "trí thức là cục ku"t", nhưng nước tàu ngày nay không theo lời chỉ dạy của Mao nữa mà trở lại con đường mà nhân loại tiến bộ vẫn đi, có điều trước khi đào mồ chôn chủ thuyết xem trí thức là cục ku't của lãnh tụ, bọn nó đã kịp xuất khẩu sang láng giềng đồng chí Zue Nán. Tất nhiên các tồng chí Việt Nam luôn là học trò xuất sắc.
Wfs
17-09-09, 19:42
Em gái trên viết ba nhăng cuội vãi đái ra Sói em.
- Vạch qua đường dành cho người đi bộ nhưng không bố trí đèn đỏ thì đương nhiên xe cơ giới cũng phải dừng rồi, không dừng nhỡ may cách sát chìm nó đừng gần đó (buổi tối hay có lắm) thì dễ bị tóm và phải nộp tiền ngu cũng như mất 2 point trên bằng lái.
- Em gái nhà quê nên không biết được ở chỗ có biển Stop thì đương nhiên phải dừng để quan sát 2 bên. Vì đường bên phải và trái sẽ có biển ưu tiên. Không dừng ngó nghiêng thì xe từ xa đến với tốc độ cao nó táng một phát thì chầu ông vải luôn.

Bọn Pháp phải nói là bọn khá bựa trong tham gia giao thông. Gái kia mới thấy tí xịn của nọ gào ầm cả lên. So với bọn châu Âu khác thì dân Pháp không tử tế gì cả đâu: Đèn đỏ mà không có xe hơi hoặc xe còn ở xa tụi nó vẫn vượt như thường. Còn nhiều thằng lái oto mất dạy đèn đỏ rồi các bố vẫn vượt. Nói về ý thức tham gia giao thông thì phải nói các bạn Đức, Áo, Thuỵ Sĩ tuyệt vời, kể cả ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng nữa.Bác Tí em nói đúng rồi, lũ Pháp nhợn thì bựa khỏi nói. Ấy thế mà vẫn có bạn người Việt có ăn học tử tế hiểu biết hẳn hoi cảm thấy buồn và tuyệt vọng kinh khủng về tình hình giao thông Việt Nam khi được một lần đặt chân lên Pháp nhợn và chứng kiến cảnh hằng ngày lộn nhộn của Pháp nhợn.

Ấy mới thấy được cái hiệu quả của việc mở mang dân trí đầu óc người dân.

Giờ thì một viện IDS chứ 10 viện IDS có nghiên cứu và đưa các bài báo ra hằng năm cũng chẳng ăn thua bằng việc cử 100 bác nông dân đi nước ngoài một năm. Người có hiểu biết được ăn học tử tế như bạn gái trên kia còn sốc, thế thì người nông dân sẽ sốc dư lào?

Nói tóm lại là vấn đề rút tay ra khỏi cái cạp quần, từ bỏ cảm giác sướng khoái u mê mịt mùng do tự thủ dâm với nhau. Chịu khó đi đây đi đó để đánh thức cái cảm giác xấu hổ và nhận định lại vị thế đất nước trên trường quốc tế - xem rằng chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang có cái gì, chúng ta tại sao lại như thế, và chúng ta có phải mọi éo đâu mà thua xa các bạn Thái lọ lẫn mấy nước xung quanh (trừ Lào và Căm Bốt).

Đến lúc đó, thì em nghĩ các bác nên nhờ anh Quang Thắng - Ờ, nên dậm chân tại chỗ - Dậm! Dậm Dậm! - Hay đi đều bước? - Một hai một hai một hai...? Ờ, thì người nông dân phải làm gì?

Ờ?
Wfs
17-09-09, 20:02
Trí thức Zue Nán đi về đâu khi còn có những con lợn có bằng TS xây dựng đảng và kinh tế hộ đề ra và cổ vũ những ý tưởng ngu xuẩn điên rồ như này:
http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/09/868806/
Tiến sĩ hoá cán bộ thủ đô.


Bác Tí em không nên nóng nảy thế. Bác em nên thông cảm cho tình hình nước nhà.


Hà Nội mong 100% cán bộ Thành ủy 'quản' là tiến sĩ
Cập nhật lúc 08:26, Thứ Ba, 25/08/2009 (GMT+7),

- Hà Nội vừa vạch chiến lược cán bộ, công chức khối chính quyền thành phố, trong đó quyết tâm đến 2020 có 100% cán bộ khối chính quyền diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ.


Học hàm, học vị hiện giờ ở nhà mình có vẻ như là thước đo cho mọi thứ cũng như là nền tảng cho sự phát triển con người ta. Người ta ít ai để ý đến ý nghĩa và khái niệm hai từ "Tiến Sĩ".

Tiến sĩ thực ra chỉ là học vị rất cao của một người nào đó khi người ta nghiên cứu cái gì đó chuyên sâu mà thôi. Điều này chẳng có nghĩa rằng là cứ có học vị Tiến Sĩ là có thể giỏi tất cả, và có thể có đột phá trong tư duy. - Người mà có khả năng cũng như tiềm năng đột phá trong tư duy thường chắc chắn có khả năng học tập nghiên cứu đến cái học vị tiến sĩ, nhưng mà người có cái học vị tiến sĩ trong bất cứ lĩnh vực nào đi nữa - cũng chưa chắc có khả năng đột phá trong tư duy. Cũng chả thiếu những trường hợp là Tiến Sĩ nhưng còn kém xa bọn không có học vị Tiến Sĩ - nhất là ở VN mình.

Quan niệm cứ là cán bộ thì phải có bằng Tiến sĩ thực ra cũng khó hiểu nhưng lại dễ hiểu ở đất nước mình. Ở nước ta Tiến Sĩ là cái gì? - Nói đến Tiến Sĩ bây giờ người ta hay hỏi nhau kháo nhau í ới rằng thì là cái học vị Tiến sĩ tương đương với khối lượng tiền là bao nhiêu bao nhiêu... Chứ người ta chẳng cần quan tâm rằng cuối cùng thì sản phẩm mà ông Tiến Sĩ kia đã làm ra cho xã hội là cái gì, có áp dụng được vào cuộc sống thực tế hay không, hay là cái Luận án tiến sĩ làm xong vứt xó năm sau người khác hỏi lại năm ngoái mày làm luận án tiến sĩ đề tài gì bảo từ từ để tao về tao moi trong đống hồ sơ ra đã - quên rồi.v.v

Thực tế nó có vẻ là như thế, nên cái dự án tiến sĩ hóa toàn bộ công bộc Thành Ủy cũng chẳng có gì đáng để mà bị chửi. Cái cần phân tích ở đây rằng, tại sao lượng Tiến Sĩ lớn như thế không làm gì, nghiên cứu gì, ở Đại Học, ở Học Viện, Viện Nghiên Cứu - mà lại đi làm công bộc của dân trong việc chính chị chính em? Như thế nhằm để làm gì? Nước ta thừa giảng viên, thừa tiến sĩ, thừa giáo sư quá hay sao mà thay vì những người có chuyên sâu như trên không đi làm những việc sản xuất ra của cải vật chất công nghệ cho xã hội - cho nền tảng của phát triển xã hội, mà lại đi làm ba cái việc chẳng liên quan gì đến cái mình học?

- Cũng có thể là liên quan đến cái mình đã học và nghiên cứu, nếu đó là Tiến Sĩ Triết Học hay Tiến Sĩ Kinh Tế Chính Trị, Luật liếc gì đó.

Nói chung là nhà mình vẫn luẩn quẩn lắm.
lão ma
17-09-09, 20:45
Bọn Pháp phải nói là bọn khá bựa trong tham gia giao thông. Gái kia mới thấy tí xịn của nọ gào ầm cả lên. So với bọn châu Âu khác thì dân Pháp không tử tế gì cả đâu: Đèn đỏ mà không có xe hơi hoặc xe còn ở xa tụi nó vẫn vượt như thường. Còn nhiều thằng lái oto mất dạy đèn đỏ rồi các bố vẫn vượt. Nói về ý thức tham gia giao thông thì phải nói các bạn Đức, Áo, Thuỵ Sĩ tuyệt vời, kể cả ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng nữa.
Thằng Ku Tí đã lái ô tô đi khắp đất Pháp như anh chưa mà bi bô. Nói về trật tự giao thông thì Paris coi như tạm ổn, không có nhũng thành phần lái xe bựa bẩn lắm so với Mạc Xây mí lị Lyon. Riêng Cannes - Nice thì khác hàon toàn. Phải nói là ngạc nhiên khi dạo quanh chốn này. Có 1 lần anh được chứng kiến. Chiều nọ lái xe loăng quăng tìm chỗ đậu để đi dạo phố cổ Cannes. Lúc rẽ vào một khu phố nhỏ thì đành phải dừng lại vì đằng trước có xe đang stop. Ngó kỹ lại thì ra có 1 chiếc xe tải trở food cho một cái Res. Vì lòng đường hẹp nên cái xe tải kia đương nhiên là đậu giữa đường rồi. Ngó nghiêng một lúc chả thấy tài xế xe đâu mà ngó lại đằng sau thì đã kéo dài thành hàng chục chiếc ô tô rồi. Bác tài xe trước mở của xe bước ra ngoài rút bao thuốc Camel chậm rãi châm lửa mồi thuôc rồi phả khói. Quay lại đằng sau thì cũng lại một cặp vợ chồng sồn sồn cũng vừa bước ra nói vọng với bác tài đăng trước. Qua câu chiện anh nghe lõm bõm thì đại ý là họ đang nói về thời tiết sẽ ấm nóng hơn nhiều vào ngày mai. Ngó nhiệt độ ngoài trời thấy gần 30 oC. Một lúc sau mới thấy chú tài xế xe tải đủng đỉnh đi ra cầm tờ giấy hoá đơn ghi vài chữ xong rồi lại lom khom đẩy một giá đựng đầy thức ăn vào trong Res. Cho đến khi chú tài xế xe tải kia quay trở lại lái xe đi vị chi hết 16 phút 20 giây.

Còn như các bạn mà đến thăm mấy nuớc Bắc Âu như Thuỵ Điển - Na Uy thì các bạn sẽ ngạc nhiên hơn nữa. Khi thấy khách bộ hành sắp sửa qua đường là họ dừng ít nhất cũng phải 5m. Còn như khách bộ hành da vàng - da đen thì họ dừng cách xa khoảng 15m để cho các bạn qua xong rồi mới tiêp tục lái xe chạy đi...

Quay lại chiện cái viện IDS kia anh nghĩ nó chỉ có tiếng chứ chả có miếng chó gì sất cả. Cho nên tạch là phải dồi!
Wfs
17-09-09, 21:02
Bác Ma dốt vãi, người ta đang nói chung cái kiểu giao thông của Pháp nhợn so với mấy nước quanh quanh, bác em lại đi so sánh lòng vòng vài cái thành phố với nhau. Ngẫn nặng.

Ngẫn thế, khoe có một đàn em gái nuôi cũng đúng thôi. Gái nó từ chối khéo nó hay nhận làm anh nuôi lắm. Ngày trước tình địch của em toàn một lũ anh nuôi của gái em hết cả lượt, dạo đó em ngạo nghễ cười trên sự đau khổ của đồng loại. Nhưng giờ em hiền từ nhân hậu hơn dồi. Nói chung em hiểu cảm giác của bác em - em hiểu mà. :D

Thôi, hội nghị đọc về tiến hoá tư duy nè:“Bể tư duy” bị bể?


Hà Văn Thịnh – Đại học Khoa học Huế


Trong một tờ báo Tết cách đây vài năm (một trong những tờ báo lớn), tôi có viết bài Đảng trong mắt tôi. Bài báo đó nói nhiều điều (tôi nghĩ thế), nhưng cái mà tôi tâm đắc nhất là chuyện tôi đã nói rằng: Mỗi tháng tôi mua mấy trăm ngàn tiền báo và sáng nào cũng vậy, phải buồn mất vài chục phút vì những bức xúc, tiêu cực diễn ra ngày càng nhiều, ngày càng trầm trọng. Tức là tôi đã ngày càng hiểu lẽ “tham nhân nan hóa” hơn (xin mạn phép nhại lời người xưa).

Những nỗi buồn của “Ngày không khác mọi ngày” ấy so với bài báo của anh Vũ Ngọc Tiến – Nỗi lòng trí thức mùa Vu Lan – thật sự, chẳng đáng là gì! Cách đây mấy phút, tôi đọc bài báo của anh và tôi nghĩ rằng mình nên viết khi sống mũi hãy còn cay cay; khi qua bài báo đó, mình ngộ ra thật nhiều điều. Bởi, nếu không, chút nữa, sẽ chẳng còn dám viết…

Hồi tôi còn là một giảng viên trẻ, một lần, cố GS Trần Quốc Vượng giải nghĩa cho tôi về hai chữ “đồng chí” khi tôi hỏi Thầy, tại sao trong tiếng Nga, tàvarờ là “hàng hóa” mà tàvarítsờ lại là “đồng chí”? Đồng chí là một biến cách của hàng hóa – mua và bán – hay sao? Thầy giảng giải cho tôi rằng tôi thật dốt, vì trong chữ Hán (mà tôi chỉ biết hai chữ nhất và nhị) hai từ đồng chí nó rõ lắm: Phải chung một tiếng nói (nhất và khẩu 一 + 口 = 同); phải có trình độ, hiểu biết ít ra là gần nhau (chữ sĩ 士 ) và phải có chữ tâm (心 / 士 + 心 = 志). Bây giờ, khi Thầy Vượng đã đi xa rồi, đọc xong bài báo của anh Vũ Ngọc Tiến, tôi mới hiểu thì ra là vậy! Nếu không đủ trình độ, không đủ tâm và tầm, không cùng chung cách nghĩ (mà lời nói là để diễn giải điều mình nghĩ) thì chẳng thể nào cùng “đồng chí” với nhau! Làm sao có thể có được chuyện “ý hòa đồng duyệt” khi cái gì cũng cách biệt quá xa? Có lẽ, do không hiểu hai chữđồng chí nên mọi phản biện của trí thức đều chỉ là nước chảy lá môn? Nếu vậy, thì làm thế nào để thay đổi? Không thay đổi, với đà này, hậu quả từ kinh nghiệm lịch sử cho thấy là không thể đo lường.

Tại sao than Nông Sơn ở mỏ Thùng Giữa có hàm lượng U238 cao, cảnh báo từ năm 1996 mà chẳng ai hay? Tại sao cái biển bùn đỏ bauxite hàng tỷ tấn mà chỉ cần đào mấy cái hồ vài chục triệu m3 là coi như đã đủ độ an toàn? Tại sao biển Đông nhiều sóng ngầm, sóng dữ như thế mà hỏi dân, 10 người thì 9 người không biết? Tại sao cả mạng games của trẻ cũng phải dùng những “từ láo toét” (Bùi Chí Vinh) “Tây Sa” và “Nam Sa” mà chẳng hề thấy cơ quan chức năng có ý kiến gì?…

Xem ra cái biển của lòng tham, của sự kém cỏi và thiển cận, của thái độ coi thường dân, khinh nhờn lẽ phải, cách nhìn sự hiểu biết luôn qua lăng kính nghi ngờ và sợ hãi… đã làm cho tư duy chết yểu mất rồi? Cứ 100 đồng nghiệp gặp tôi thì đến 99% khuyên tôi rất chân thành rằng đừng có ngu dại và ảo tưởng, đừng có đem đàn gảy tai trâu, đừng bẻ nạng chống trời… Tôi không biết đánh đàn và chẳng hiểu ai là “tru” (trâu phát âm theo tiếng miền Trung)? Trong con mắt những đồng nghiệp ấy, tôi thật là tội nghiệp về cái lẽ không hiểu thế thời. Chắc là họ đúng bởi vì tôi không thể đúng.

Cách đây vài tuần – buồn, đói (vất vả), đau; cộng hưởng lại, tôi mới ngồi tỷ mẩn đếm xem có bao nhiêu người, ở đâu, ký tên vào Kiến nghị bauxite vì theo một quan chức thì không có ai nói đến nữa? Tôi đếm vì tin rằng ổng nói là vì ổng không hề có cái cách tư duy theo tinh thần đồng chí của Thầy Vượng, mà là tư duy theo cách hiểu của… tôi! Bởi, nếu tôn trọng, nếu nghĩ “đồng chí” không phải là hàng hóa thì không thể có chuyện hàng ngàn người ký vào bản kiến nghị suốt cả nửa năm trời nay, không một ai trả lời! Bán tin, bán nghi, tôi mới thử ngồi dò danh sách ký Kiến nghị (đợt 1, 6, 7, 8 – vì không đủ thời gian để đếm hết), xem nhỡ đâu ông Phó Thủ tướng nói đúng theo tinh thần “đồng chí là hàng hóa” thì sao?

Bản Kiến nghị về bauxite đợt 1, Hà Nội có 26 người ký (trong tổng số 133); TP HCM là 16; còn người Việt đang sống ở nước ngoài là 60. Các chỉ số tương tự ở ba đợt 6, 7, 8 là: HN – 95, 49, 92; TP HCM – 80, 53, 161 và Việt kiều là: 75, 58, 75.

Nếu bạn là một người có trình độ trung bình, nhất định sẽ rút ra vài kết luận:

1) Đợt 1, người Việt ở nước ngoài do đã quen với sự nhạy cảm, trách nhiệm của trí thức nên số người ký Kiến nghị đông gấp mấy lần Hà Nội, TP HCM – nền văn minh đủng đỉnh của người Việt vẫn còn đang tiếp diễn sự ngái ngủ tại Việt Nam;

2) Tinh thần của trí thức trong nước bắt đầu được lan tỏa và duy trì sức mạnh – và, điều đáng chú ý là vẫn liên tục phát triển;

3) Sự đột biến về lượng trí thức tại TP HCM ký tên trong đợt 8 nói lên rằng, cho dù có sự “đồng thuận” nào đó thì số người phản đối đã tăng gấp đôi, ít nhất, là ở thành phố đông dân nhất nước!

4) Các cặp con số 95 – 92, 75 – 75 khẳng định chắc chắn rằng tinh thần và ý thức dân tộc mới mẻ đang duy trì được sự bền bỉ, vững vàng một cách đáng tin cậy;

5) Bất chấp mọi khó khăn, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin rằng, sự thay đổi là điều đang và sẽ đến; với điều kiện: Phải vững tin vào ý nguyện của lẽ phải trường kỳ.

Nỗi buồn vẫn chẳng thể vơi đi vì ngay cả IDS cũng phải giải tán! Phản biện của trí thức giống như một câu ngạn ngữ Nga, cứ thế và cứ thế, còn đoàn quân (vôixkờ) vẫn cứ đi. Vậy, bạn hãy trả lời giùm tôi, nếu một đất nước không còn tin tưởng, thậm chí nghi ngờ trí thức của chính đất nước mình, thì chúng ta biết nghe ai? Không lẽ, cái bể tư duy đã bị bể thật rồi sao? Buồn và hát Tru ơi, ta nhủ tru này / Tru ăn no, lắm cỏ, ta cày với tru…

Huế, 17.9.2009

HVT

HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập
"cứ thế và cứ thế, còn đoàn quân (vôixkờ) vẫn cứ đi." :24:
Wfs
17-09-09, 21:22
Việc viện IDS vừa phải tự giải thể, bày tỏ thái độ phản kháng quyết định chín bẩy, mở ra một hướng đi mới cho đất nước ngàn năm văn vật ta.

Hướng đi đó như thế nào chẳng ai biết được, vì thực sự ra thì thế giới vẫn đang nằm trong một mớ hỗn độn nhằng nhịt - Việt Nam ta đang nằm trong thế giới ấy, tất nhiên cũng phải hỗn độn nhằng nhịt như nó tất nhiên phải thế.

Đến thời điểm này như chúng ta được biết, thì cá nhân vẫn có quyền phát biểu ý kiến riêng của mình, nhưng đứng lên phát biểu gì đó mà lấy tư cách tập thể là có vẻ không ổn. Trang web bauxitevietnam.info cũng là một dạng tập hợp các nhà trí thức. Các bài phát biểu và ý kiến này kia ở trang này cũng là mang tính chất tập hợp. Vậy trang này có vi phạm điều gì trong cái Quyết định chín bẩy kia không các bác em?

- Nếu không, thì sao?

- Nếu có, thì sao?

- Bao giờ trang này tự giải tán?
Tr­ường An
17-09-09, 21:56
Chú Wfs khí nhầm.

Cái bọn mà tư cách mọi thì có ra công khai hoá cho chúng, cho chúng nó đi đây đi đó để mở mang đầu óc, thì hiệu quả cũng chẳng được bao nhiêu.

Kết quả là được một bọn mọi vẫn hoàn mọi, giờ đây thêm được cái tính trâng trâng tráo tráo, lấc ca lấc cấc, tưởng như mình đã thành các ông các bà cả, kỳ thực vẫn là một đám tư cách mọi, giờ thêm cái thói bố láo, bố xiên.

Trường An.
Đêm
17-09-09, 22:01
Quan trọng câu cuối í, Sói ơi:

HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

Anh Hù Sĩ Pha của mạng này lần trước còn bảo, Khựa nó cắm mốc vào Côn đảo kìa. Sặc cả tiết ! :24:
knowledgeriver
17-09-09, 23:27
Cái quyết định Cửu thất nghĩa là mãi mất là mong muốn tạo ra một sự đồng thuận trong bối cánh phức tạp thù trong giặc ngoài hiện nay. Cái cốt lõi vấn đề là ở đó chứ không phải là viện DIS hay A, Diệu, Lan, Doanh...Nguyễn Trần Bạt, một think tank của nước nhà, có bài viết trên Chungta.com

http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Van-Hoa/Ban_ve_tinh_dong_thuan_xa_hoi/

Bàn về tính đồng thuận trong xã hội. Ổng cho rằng:

Đồng thuận xã hội là sự tự giác thống nhất về cả ba mặt kinh tế, chính trị, văn hoá. Nói cách khác, dân chủ về chính trị, tự do về kinh tế và cởi mở về văn hoá là cơ sở xã hội học của sự đồng thuận xã hội. Đó cũng chính là sự đồng thuận văn minh của một xã hội văn minh.

Các khái niệm đồng thuận có đồng thuận thực chất, đồng thuận giả tạo, đồng thuận tự nguyện, đồng thuận gượng ép...Đồng thuận thông qua lá phiếu là cơ chế hoạt động của Quốc hội, của UN, của WB, của các tổ chức lớn khác.

Thăng Long ta cũng vậy. Việc duy trì một sự đồng thuận là một sự việc đôi khi là khó khăn. Cơ chế nào để có thể đạt tới một sự đồng thuận. Và sự phân cực liệu có tác động tiêu cực hay ko?

Trong những hoàn cảnh cấp bách thì việc áp đặt một sự đồng thuận gượng ép hoặc là ngăn chặn sự lây lan bùng nổ của sự phân hoá và bất thuận liệu có phải là một giải pháp hay ko?

Một quốc gia có 3 trạng thái: thời bình, thời chiến và trung bình cộng ở khoảng đó. Trong thời chiến, mọi giải pháp có tính quân luật dường như là một lựa chọn hiển nhiên. Trong thời bình, các công cụ và tư duy thời chiến hẳn nhiên là không phù hợp.

Việt Nam ta hiện nay thuộc trạng thái nào? Có lẽ, theo chúng ta đánh giá, là đang ở khoảng trung bình cộng. Một trạng thái ngấp nghé như vậy quả thật là khó khăn để quyết định sử dụng các công cụ thuộc về một trong 2 tập hợp công cụ.

Quyết định 97 về bản chất là thiên về các công cụ thời chiến. Có lẽ, nó cũng có một sự tồn tại lịch sử phù hợp với nó chăng?
Hand
17-09-09, 23:38
Cái này có bên box kia rồi mà, sao Vê Kép lại cứ bày vẽ thế. Sang box kia mà bình xem nào.
Gaup
18-09-09, 00:14
Nâu nói lăng nhăng đ gì đấy. Xã hội của chúng ta, về bản chất, lúc nào cũng phải đối phó với thù trong giặc ngoài nên lúc nào mà chẳng phải là thời chiến.
KuTí
18-09-09, 00:31
Gấu già nói đúng. Sau hơn 60 thành lập và trải qua 3 cuộc chiến tranh với những tên đế quốc đầu sỏ của thế giới, nước cộng hòa của chúng ta vẫn luôn phải đối phó với thù trong giặc ngoài.
Kẻ thù của nước cộng hòa không từ bỏ bất cứ một âm mưu thủ đoạn nào để phá bỏ những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân chúng ta đã dành được. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta không chỉ diễn ra trên mặt trận quốc phòng an ninh mà còn từng ngày biểu hiện trên mặt trận văn hóa tư tưởng.
Toàn dân ta bước vào cuộc chiến đấu mới!
Cuộc chiến đấu bảo vệ một trong những thành trì cuối cùng của chủ nghĩa xã hội đẹp tươi và ưu việt.
Mỗi người dân phải là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đập tan âm mưu diễn biến hòa bình, cách mạng nhung cách mạng hoa sen vàng của các thế lực thù địch.

Kẻ thù của nước cộng hòa đã và chưa bao giờ từ bỏ âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phá bỏ sự đồng thuận vỗ tay nhất trí, vốn là rường cột và nền tảng đưa dân tộc ta từ thắng lợi này đến vinh quang khác.

Chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi, ngày đó sẽ đến.
Anpho
18-09-09, 05:10
Cái quyết định Cửu thất nghĩa là mãi mất là mong muốn tạo ra một sự đồng thuận trong bối cánh phức tạp thù trong giặc ngoài hiện nay. Cái cốt lõi vấn đề là ở đó chứ không phải là viện DIS hay A, Diệu, Lan, Doanh...Nguyễn Trần Bạt, một think tank của nước nhà, có bài viết trên Chungta.com

http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Van-Hoa/Ban_ve_tinh_dong_thuan_xa_hoi/

Bàn về tính đồng thuận trong xã hội. Ổng cho rằng:


Thăng Long ta cũng vậy. Việc duy trì một sự đồng thuận là một sự việc đôi khi là khó khăn. Cơ chế nào để có thể đạt tới một sự đồng thuận. Và sự phân cực liệu có tác động tiêu cực hay ko?

Trong những hoàn cảnh cấp bách thì việc áp đặt một sự đồng thuận gượng ép hoặc là ngăn chặn sự lây lan bùng nổ của sự phân hoá và bất thuận liệu có phải là một giải pháp hay ko?

Một quốc gia có 3 trạng thái: thời bình, thời chiến và trung bình cộng ở khoảng đó. Trong thời chiến, mọi giải pháp có tính quân luật dường như là một lựa chọn hiển nhiên. Trong thời bình, các công cụ và tư duy thời chiến hẳn nhiên là không phù hợp.

Việt Nam ta hiện nay thuộc trạng thái nào? Có lẽ, theo chúng ta đánh giá, là đang ở khoảng trung bình cộng. Một trạng thái ngấp nghé như vậy quả thật là khó khăn để quyết định sử dụng các công cụ thuộc về một trong 2 tập hợp công cụ.Đồng chí Nâu viết bài cảm tính *** chịu được, thế nào là trung bình cộng, cái giề chứng tỏ nó là trung bình cộng hử?
Trung bình cộng của thời bình và thời chiến có thể gọi là thời bình chiến chăng? Tức là vẫn chiến nhưng cứ bình thường mà chiến đíu phải lên gân lên cốt như ngày xưa.

Ngày xưa chiến bằng: có súng dùng súng, có gươm dùng gươm, có cuốc thuổng....; nay chiến bằng: có xe máy thì gây tai nạn giao thông, có thuốc phiện thì cho thiên hạ nghiện, có hàng ăn đi cho ngộ độc thực phẩm vươn vươn.

Từ Đồng thuận trong từ điển nó định nghĩa thế đé o nào ý nhỉ? Nhưng từ này có vẽ rất phò phạch nghe.

Quan hệ con người đơn giản chỉ có hai mô típ : ăn thịt hay bị ăn thịt hoặc hợp tác cùng có lợi.

Liệu có mô típ nào khác tên là đồng thuận? đị t pẹ nghe thối inh hết cả lỗ tai.

Chắc *** giề thời chiến thì cứ phải đồng thuận, nếu thời chiến phải đồng thuận thì sẽ có kẻ gây ra chiến tranh, tạo kẻ thù để đám đông đồng ý thuận theo ý mình.

Có lẽ văn minh hơn cái đồng thuận bỏ mịa kia là : quyền lợi số đông là tối thượng nhẩy?
Gieng
18-09-09, 09:41
Cái bọn mà tư cách mọi thì có ra công khai hoá cho chúng, cho chúng nó đi đây đi đó để mở mang đầu óc, thì hiệu quả cũng chẳng được bao nhiêu.

Kết quả là được một bọn mọi vẫn hoàn mọi, giờ đây thêm được cái tính trâng trâng tráo tráo, lấc ca lấc cấc, tưởng như mình đã thành các ông các bà cả, kỳ thực vẫn là một đám tư cách mọi, giờ thêm cái thói bố láo, bố xiên.

Trường An.

Con lạy cụ Trường An Vạn Thọ Vô Biên Cương! Cụ cho con hỏi là ở Việt Nam có ai là người để cụ buông một lời khen tặng xã giao không ạ? Để tuổi trẻ bọn con còn có tí "liềm tin". Con đọc pót của cụ thì e rằng đất nước này bao nhiêu lâu rồi toàn hun đúc ra phò với cả chã thôi cụ hỉ! Mong tin cụ hoặc ít ra cụ cũng chửi vào mặt con là thằng nhà nước cơ hội phò phạch gì đấy đi.
Tr­ường An
18-09-09, 10:36
Khen thật, chứ việc gì phải khen xã giao.

Thời nay đúng là nhìn đi nhìn lại không thấy mấy ai thật.

Người tốt, người hay trong xã hội thì nhiều lắm, nhưng không ai biết họ là ai.

Người hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, được nhiều người biết thì không thấy ai đáng khen thật. Có người này, người kia thì gọi là chấp nhận được thôi, chứ khen thì chưa tới.

Thời xưa có các cụ Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Đặng Văn Ngữ, Lương Đình Của, Nguyễn Văn Huyên, Tôn Thất Tùng, ... cụ Hồ thì khỏi phải bàn rồi, đúng không. Các vị ấy tên tuổi sẽ còn mãi với con cháu đời sau.

Trường An.
Gieng
18-09-09, 10:51
Người tốt, người hay trong xã hội thì nhiều lắm, nhưng không ai biết họ là ai.
Trường An.

Cái này chuẩn, túc là gương người tốt việc tốt trong cộng đồng được tuyên truyền như con cu k. cụ nhỉ. Mà đe'o ai lại đi làm PR cho ông chủ, người ta chỉ làm PR cho đày tớ thôi.
Gieng
18-09-09, 10:55
Thời nay đúng là nhìn đi nhìn lại không thấy mấy ai thật.
Trường An.

Cái này cũng chuẩn vì từ đầu đến giờ có quả nổi tiếng nào mà con mang máng cái tên, là y như rằng cụ lại bảo như củ kặt, không ở mặt này thì cũng ở mặt kia.
Hồi trước có ông Tây nào đấy ông ấy chẳng bảo "Tất cả chúng ta đều là một lũ ngu dốt, chỉ khác nhau ở từng lĩnh vực thôi".
Anpho
18-09-09, 14:53
ĐCM thằng phò này?? Bố mẹ ông bà mày dạy mày như vậy à?? Người ta có động gì đến mày đâu mà mày nói như vậy!!

Này thì giặc già này:

1. Title: Concave programming and DH-point
Author(s): Tuy H
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 43 Issue: 2-3 Pages: 407-413 Published: MAR 2009
Times Cited: 0
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag
2. Title: On a decomposition method for nonconvex global optimization
Author(s): Tuy H
Source: OPTIMIZATION LETTERS Volume: 1 Issue: 3 Pages: 245-258 Published: JUN 2007
Times Cited: 0
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag
3. Title: A novel approach to Bilevel nonlinear programming
Author(s): Tuy H, Migdalas A, Hoai-Phuong NT
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 38 Issue: 4 Pages: 527-554 Published: AUG 2007
Times Cited: 4
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag
4. Title: A robust algorithm for quadratic optimization under quadratic constraints
Author(s): Tuy H, Hoai-Phuong NT
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 37 Issue: 4 Pages: 557-569 Published: APR 2007
Times Cited: 1
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag
5. Title: On duality bound methods for nonconvex global optimization
Author(s): Tuy H
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 37 Issue: 2 Pages: 321-323 Published: FEB 2007
Times Cited: 0
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag
6. Title: Optimization of a quadratic function with a circulant matrix
Author(s): Phuong NTH, Tuy H
Source: COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS Volume: 35 Issue: 2 Pages: 135-159 Published: OCT 2006
Times Cited: 0
Context Sensitive Links View full text from the publisher Springer Verlag
7. Title: Discrete monotonic optimization with application to a discrete location problem
Author(s): Tuy H, Minoux M, Hoai-Phuong NT
Source: SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION Volume: 17 Issue: 1 Pages: 78-97 Published: 2006
Times Cited: 3
Context Sensitive Links
8. Title: Robust solution of nonconvex global optimization problems
Author(s): Tuy H
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 32 Issue: 2 Pages: 307-323 Published: JUN 2005
Times Cited: 2
Context Sensitive Links
9. Title: On solving nonconvex optimization problems by reducing the duality gap
Author(s): Tuy H
Source: JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Volume: 32 Issue: 3 Pages: 349-365 Published: JUL 2005
Times Cited: 4
Context Sensitive Links
10. Title: New linear-prograrnming-based filter design
Author(s): Tuan HD, Son TT, Tuy H, et al.
Source: IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS Volume: 52 Issue: 5 Pages: 276-281 Published: MAY 2005
Times Cited: 6
Context Sensitive Links

...........
...........

Anh thành thật xin lỗi đồng chí Rên khi đã vô tình động chạm vào thần tượng của chú.

Già thì đúng mẹ nó là già, nhưng anh dùng từ" giặc "ở đây với nghĩa chống lại triều đình, kiểu lương sơn bạc. Nên đôi khi được làm giặc cũng là một vinh dự đới.

Còn bác Tuyj là đỉnh cao chói lọi rồi, anh cũng *** đủ tuổi bình. Bác chói lọi đến mức chỉ thế giới biết đến bác còn VN thì hầu như ***, ông già nô en của xứ mặt trời mọc đấy.

Anh cũng từng có được may mắn đôi lần ngồi tham dự buổi dảng của Bác Tuỵ. Nhớ mãi một câu nói của bác:

"Các tốt nhất để giải quyết vấn đề khó khăn là tìm cách lảng tránh cái khó khăn đó"

Thế nhá, chú đừng bận tâm việc bố mẹ ông bà anh dạy anh thế nầu?
Nói thé này cho nó ngắn, anh thì vô học và mất dạy trong bối cảnh văn hóa giáo dục VN.
Mặc
18-09-09, 18:55
Anh cũng từng có được may mắn đôi lần ngồi tham dự buổi dảng của Bác Tuỵ. Nhớ mãi một câu nói của bác:

"Các tốt nhất để giải quyết vấn đề khó khăn là tìm cách lảng tránh cái khó khăn đó"

Thế nhá, chú đừng bận tâm việc bố mẹ ông bà anh dạy anh thế nầu?
Nói thé này cho nó ngắn, anh thì vô học và mất dạy trong bối cảnh văn hóa giáo dục VN.

Anh đoán thằng An pho` là một thằng cực kỳ dốt toán, nên không hiểu ý đằng sau của cụ Tuỵ. Anh nhắc mày nhớ là cụ Tuỵ thành danh nhờ lý thuyết về tối ưu toàn cục, mà tinh hoa của cái thuyết này, cái câu cụ Tuỵ giảng chính là một phần của nó.

Lảng tránh khó khăn, trong cái nhìn toàn cục, bản chất là việc chọn một con đường khác, một giải pháp khác (đường vòng) một cách tiếp cận khác đề nghiên cứu vấn đề, từ đó tìm ra giải pháp tối ưu.

Tóm lại là sau một hồi tranh luận đến ngót chục trang, mà phần lớn nói thẳng ra toàn thấy rác của mấy thằng ngu và lập luận đê tiện của mấy thằng tuyên huấn, hội nghị đã đi đến một số điểm thống nhất:

1. Cái quyết định 97 là phò, ảnh hưởng lớn đến giới trí thức và nghiên cứu khoa học. Một số còn cho rằng nó sẽ kéo lùi tư duy VN lại gần với thời bao cấp hồi những năm 90. Nhìn chung đánh giá này nhận được sự đồng thuận cao, khi ngay cả thằng cực đần và cuồng tín là Trường An cũng phải đau đớn thừa nhận cái sự thật đó.

2. Phần đông đều cho rằng IDS gồm một số nhà trí thức thành danh, có tên tuổi. Một số ý kiến đá đểu của mấy thằng ngu xuẩn cho rằng họ xét cho cùng cũng chỉ giỏi trong một số lĩnh vực chuyên sâu, và không thông thạo những vấn đề kinh tế xã hội. Ý kiến này là ngu vì hai lý do. Thứ nhất, trong thành phần IDS có những chuyên gia giỏi và có tầm nhìn về kinh tế. Thứ hai là bản chất những cái đầu ưu việt mặc định phải có trình độ tư duy và hiểu biết cao. Nếu coi rằng những nhà khoa học có tên tuổi và có giá trị thực này còn không đủ tư cách để góp ý và/hoặc đưa ra các kiến giải về các vấn đề lớn của quốc gia, thì cũng đồng nghĩa với việc chửi rủa toàn bộ chế độ và thể chế nhà nước hiện nay từ trên xuống dưới, khi phần lớn thành phần viên chức cao cấp/trung cấp của nó đều chỉ có các loại bằng tại chức/chuyên tu/bổ túc tiến sỹ, với một tỷ lệ cao là chuyên ngành liên quan đến lịch sử đảng, chủ nghĩa mác lê và tư tưởng HCM. Chất lượng của cái đám hổ lốn này tất nhiên phải thấp hơn những nhà khoa học thành danh như Hoàng Tuỵ, hay những chuyên gia kinh tế cao cấp như Lê Đăng Doanh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Trung ... Anh có đề nghị chính quyền phải bắt khẩn cấp những đứa đang công khai mạt sát chế độ theo hướng này, cụ thể là thằng Trường An.

3. Hội nghị ghi nhận một ý kiến rất đáng chú ý của Trường An, khi công khai bày tỏ chính kiến rằng thời đại ngày nay VN không có người tài. Đây là một nét mới trong cách đánh giá vấn đề của người chiến sỹ xung kích bảo vệ chế độ chống tiến bộ Trường An. Cách nghĩ này đồng nghĩa với việc Trường An đã mất niềm tin sâu sắc vào năng lực cầm quyền của chế độ ta. Lãnh đạo đất nước thế nào được khi không có nhân tài? Do mất niềm tin vào thực tế, Trường An quay trở về những hoài niệm cũ, với những tên tuổi của những người đã chết như Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Hồ Chí Minh ... Anh đề nghị hội nghị ghi nhận ý kiến mới này của Trường An, không phải vì ý kiến có giá trị, mà vì nó mới với chính bản thân thằng Trường An. Đây là một hiện tượng lạ.

Điều gì xảy ra khi chính dân tuyên huấn cuồng tín bắt đầu mất niềm tin vào chế độ.

4. Hội nghị cũng thống nhất rằng chính quyền đang lúng túng, một số ý kiến chuyển sang vấn đề nghiên cứu các khả năng có thể xảy ra hậu IDS, với các chuyên đề: Nếu ta là thủ tướng? hoặc IDS rồi sẽ bị úp sọt thế nào?

Anh đề nghị các ý kiến tham luận tập trung vào chủ đề này, tránh lan man gây lãng phí tài nguyên chất xám.

Anh cũng trân trọng đề nghị các thể loại gái của tnxm ngồi ngoài hội nghị. Gái với chó xưa nay vẫn luôn ngồi chầu rìa trong các hội nghị bàn việc nước. Diên hồng năm xưa cũng toàn các phụ lão có chym ngồi dự, chứ làm gì cho phép gái nói leo. Anh hễ cứ nhìn thấy ý kiến tham luận của cái trường hợp Delusty gì đó là thấy nổi hết cả da gà, thế đe'o nào cũng phải thấy có dăm từ đại loại liếm láp, chym dài, by'm ngon, ân ái ... hay những thứ rác đại loại thế, phải nói là còn đáng ghê sợ hơn cả sự đê tiện của thằng Trường An. Thật là kinh dị.
TokyoZero
18-09-09, 19:03
Gái với chó xưa nay vẫn luôn ngồi chầu rìa trong các hội nghị bàn việc nước.

Mày đang đọc tham luận giữa hội nghị chẳng nhẽ anh lại vào cắt lời, ném đá nghe nó không được lịch sự lắm. Nhưng mà câu này thì phũ quá, chú đã suy nghĩ kỹ chưa đấy?
taosta
18-09-09, 19:18
Tớ đạp cho Mặc một phát móm răng ngồi chầu rìa bây giờ chứ dám bỉ gái thế hả? :D

Gái mà quản việc nước thì tốt mịa nó nhất quả đất rồi, vào rèm nhiếp chính cho bầy giai ngố lên tập sự mà giờ dám bố láo hả? :D
Mặc
18-09-09, 19:19
Thói đời đúng là dậu đổ bìm leo. Đương kim TBT Nông Đức Mạnh hết khoá này chắc chắn nghỉ nên bây giờ bọn nó nhờn kinh dị.

Tiếp nối với ý kiến của các loại Trường An, Anpho, Ivan, Đêm ... và một loạt những thằng có độ ngu tương tự với ý kiến: Những nhà khoa học có danh trong IDS đều hoặc là già, hoặc là không đủ tư cách bàn về những vấn đề lớn của đất nước vì không có chuyên môn.

Anh thấy bọn vnn nó dám giật một cái title thế này:

Tiến sĩ trồng rừng có nên quản lý kinh tế?

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/09/869165/

Phải nói là cực kỳ lớn mật. Bác Mạnh xuất thân dân trồng rừng, thế mà giờ bọn nó dám nhằm vào bác mà phát pháo. Phải nói là đấu đá nội bộ đang nóng kinh dị.
Mặc
18-09-09, 19:27
Chính ra có một điểm anh thấy các bác trí thức IDS còn kém nhậy bén, đó là kém ở khả năng bắt mạch thị trường.

Với các chủ chương lớn thế này:

Việt Nam cần đào tạo 100.000 tiến sĩ?
http://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/01/824036/


Hà Nội mong 100% cán bộ Thành ủy 'quản' là tiến sĩ
http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2009/08/865203/

thì phải nói là một cơ hội cực tốt để làm tiền bằng giáo dục. Với tư cách là những người có tên tuổi trong giới khoa học, đáng ra IDS thay vì việc ngồi nghiên cứu các chính sách lớn và đề xuất cho nhà nước, thì phải nhanh chóng xin giấy phép có chức năng đào tạo tiến sỹ tại chức/bổ túc/chuyên tu/hàm thụ... cho cái khối khách hàng cực lớn đang có nhu cầu được đóng cái dấu tiến sỹ vào mông. Đây là một điểm kém nhạy cảm về mặt làm tiền của các nhà khoa học.

Kinh quá các bạn ạ. Việt Nam rồi đây ra đường gặp tiến sỹ. Tiến sỹ chạy rông rồi đây còn nhiều hơn lợn con. Chưa bao giờ thấy cái thời kỳ nào mà giá trị xã hội lại rẻ mạt đến thế này.
Wfs
18-09-09, 20:19
Mình nhất trí với bạn Mặc ở chỗ gái và tró nên draußen bleiben (chầu rìa) (http://www.dict.cc/?s=drau%C3%9Fen+bleiben) trong tranh luận chiện chính chị vỉa hè. Tuy nhiên mình lại không đồng ý với bạn về việc bạn nói các bác IDS kém nhậy bén trong kinh tế, kém nhậy bén trong việc bắt mạch thị trường Việt Nam.

Người ta là Tiến sĩ thật, ăn thật làm thật cống hiến thật, người ta thừa biết thị trường nó là như dzậy, nhưng người ta ỉa vào ba cái trò kia - như thế người ta giờ mới vẫn là người ta.

Thử hỏi, người ta mà chứng tỏ khả năng nhậy bén thị trường, thì hoặc bây giờ người ta có thể ngồi tù vì tội này tội kia rất ất ơ - hoặc trong tương lai cũng có thể ngồi tù vì cái tội buôn/làm bằng giả - khi có thằng mắt nhắm tịt miệng gào lên rằng: "thà chết chứ không bao giờ tao khai ra rằng hai đồng đội khác của tao đang trốn trong đống rơm" :D

Thế cho nên người ta giữ mình là thế, chả phải người ta ngu đâu, mà người ta không thích mà thôi.

Thời buổi trâu bò gấu chó lợn ngang nhau hết chả biết đâu mà lần, nên rất cần cẩn trọng. Người ta là đồ thật, có lương tâm trách nhiệm - chứ có ai gian xảo khốn nạn cải lương nửa mùa như thằng Gấu buồn thiu ở đây đâu hả bạn Mặc?

Đấy, cứ nhìn xem Tiến xĩ kinh tế kiêm phien-dich-gia-xa-hoi-hoc Gấu buồn thiu đấy, giờ thử mở mồm ra xem, các bạn chả nhét đầy cứt vào mồm ấy à.
pcmcia
18-09-09, 20:41
Khen thật, chứ việc gì phải khen xã giao.

Thời nay đúng là nhìn đi nhìn lại không thấy mấy ai thật.

Người tốt, người hay trong xã hội thì nhiều lắm, nhưng không ai biết họ là ai.

Người hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, được nhiều người biết thì không thấy ai đáng khen thật. Có người này, người kia thì gọi là chấp nhận được thôi, chứ khen thì chưa tới.

Thời xưa có các cụ Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Đặng Văn Ngữ, Lương Đình Của, Nguyễn Văn Huyên, Tôn Thất Tùng, ... cụ Hồ thì khỏi phải bàn rồi, đúng không. Các vị ấy tên tuổi sẽ còn mãi với con cháu đời sau.

Trường An.

Em lại phải phê bình bác An vì tội áp dụng tư duy "giả sử đổi vai". Đây là sản phẩm đã được Phương Thắm đăng ký độc quyền, bác em xin phép chửa?

Các cụ mà bác em liệt kê ở trên, trừ cụ Hồ ra, thì hồi trẻ cũng là dân xame cả. Nói chẳng dấu gì bác chứ nếu đem các cụ hồi trẻ ra so với 1 số trong bọn em trên này, có khi còn kém. Các cụ thành danh được cũng 1 phần là do cụ Hồ tạo điều kiện cho mà vẫy vùng.

1 điều rất đáng tiếc là VN hiện nay gần như bỏ qua lực lượng xame, trong khi lại chi hàng đống tiền thuế đào tạo tiến xĩ dỏm để lãnh cbn đạo.

Nhaan chiện bác Tuỵ em lại liên tưởng tới cụ Hồ hồi xưa đi chiêu mộ các trí thức xame. Nếu xét về chuyên ngành hẹp thì cụ Hồ đú thế nào nổi với các cụ kia, ấy thế mà vẫn tụ được họ về dưới cờ. Bacs Tuỵ làm toán cũng chưa chắc đã đú nổi với 1 bạn trung bình trong lĩnh vực khác, tỉ như hình học đại số chẳng hạn. Tuy nhiên, điều đó rất không quan trọng, bởi khi cần, chỉ cần 1 cú alo là các lâu la đệ tử sẽ kéo đến đầy nhà đọc tham luận cho bác nghe. Tại sao bác Tuỵ làm được như thế? Bởi trong giới làm toán nói riêng và giới làm khoa học nói chung, bác Tuỵ là Hải đăng của Hải đăng mịa nó rồi. Anh em quý và nể bác vì bác là tấm gương về chân tài thực học.

Bác em có thể phê bình các bác trong IDS, nhưng em đề nghị bác nên hết sức cẩn trọng trong các phát biểu.
freefish
18-09-09, 20:57
Anh gọi bạn Mặc là Mặc-cút. Nói lái của mặc-cút là ...
Wfs
18-09-09, 21:02
Chú Wfs khí nhầm.

Cái bọn mà tư cách mọi thì có ra công khai hoá cho chúng, cho chúng nó đi đây đi đó để mở mang đầu óc, thì hiệu quả cũng chẳng được bao nhiêu.

Kết quả là được một bọn mọi vẫn hoàn mọi, giờ đây thêm được cái tính trâng trâng tráo tráo, lấc ca lấc cấc, tưởng như mình đã thành các ông các bà cả, kỳ thực vẫn là một đám tư cách mọi, giờ thêm cái thói bố láo, bố xiên.

Trường An.


Có học bao giờ vẫn hơn, bác An em- câu đó muôn thuở vẫn đúng - các cụ dạy rồi.

Em thì vẫn giữ quan điểm rằng, nếu đội ngũ các bác IDS một năm có ra ngừng này bài báo bài nghiên cứu gì đó giúp cho nhà nước - thì hiệu quả của những bài báo tham luận góp ý đó chưa chắc đã cao bằng một năm chúng ta cử 100 bạn đi đây đó một vài tháng sống ở nước ngoài bất cứ nước nào cũng được trừ Lào và Căm bốt ra.

Vì sao?

Góp ý của các nhà trí thức, chả biết đã đúng đắn chưa, hay là góp ý xong nhận ngay đáp án hề hề hề, mọi cái chỉ năm mươi năm mươi 50/50 thôi các chú, nghiên cứu làm giề :D, cái cần làm cứ phải được làm cái đã, sai đúng 50/50 tính sau hê hê hê.

Trong khi 100 bạn đi nước ngoài kia thì cho dù là con bò đi nữa, về nhà, một vài trong đó cũng bắt đầu có cảm giác hình như dây thần kinh xấu hổ hay là cái cảm giác nhục của mình có vẻ là vẫn sống - và hình như là nó vẫn đang tồn tại thì phải, hình như bấy lâu nay mình quên rằng là mình vẫn có nó. Có cái cảm giác đó lay động trong tâm hồn thôi - đã là thành công rồi.

Thành công thế là to lắm đấy bác An em. Bác em tưởng sự khác biệt giữa việc đang mụ mị sướng khoái vì tự thủ dâm cho nhau với việc cảm nhận được sự cắn rứt của những cái răng non vừa mọc của cái được gọi là cảm giác nhục nhã xấu hổ về những thứ mà mình thua kém người khác chẳng rõ nguyên nhân tại sao - nó là nhỏ sao; không hề nhỏ đâu bác em.

Cũng giống như em đã nói ở đâu đó, rằng: từ việc mù chữ đến việc biết đọc biết viết của một cá nhân trong xã hội là rất dễ. Nhưng từ việc toàn dân gần như mù chữ đến việc toàn dân biết chữ biết đọc biết viết không hề dễ - nó rất khó - và cụ Hồ nhà ta đã thành công lớn trong vấn đề này. Việc trên là khó, thậm chí rất khó - nhưng còn có việc lại khó gấp vạn lần - đó là: từ chỗ toàn dân biết chữ biết đọc biết viết, đến chỗ mà một số ít ỏi trong số đó biết cách nghiên cứu tìm tòi và có khả năng định hướng cho các thế hệ sau - nhằm tạo ra những gì được gọi là sản phẩm thật sự và có ích cho xã hội, là một việc cực kỳ khó khăn gian khổ.

Em nói có vẻ rối rắm, nhưng bác An em nghĩ đọc sẽ hiểu ý em muốn nói gì. Ví dụ cụ thể nhất, em đưa ra là: Ví dụ ở VN mình, nông dân có thể chế tạo ra một cái máy bay có thể bay được và cất cánh đi cất cánh lại để hạ cánh ngon ghẻ, nhưng - cái này khác xa với việc ông nông dân ấy có thể chế tạo ra được một cái máy bay mà người ta có thể đem ra kinh doanh chở khách này kia. Khoảng cách đó dài lắm bác ơi. - Vì đằng sau của cái sự có thể mang ra kinh doanh chở khách kia, nó là cả tỉ thứ thông tin, yêu cầu, tiêu chuẩn, - nó đòi hỏi sự đồng bộ, thống nhất, ăn khớp.. của cả một hệ thống các chuyên ngành khác nhau.

Bác nông dân Việt Nam kia có kiêm nổi cái sự đồng bộ cả dây chuyền hệ thống cũng như những thông tin kia không? Nói rộng ra, nhà nước mình công ty nào có khả năng làm nó? - Chả có ai cả.

Nên, nó là việc rất khó.

Nhưng dù sao, cái gì cũng phải đi từ gốc đi lên. Cái cần thiết là phải nhanh đến mức có thể, nhận ra được sự ấu trĩ kém cỏi của bản thân mình. Nhận ra rồi thì mới có hướng chứ, chưa nhận ra thì định hướng cái quái gì, định hướng bằng cách thò tay vào quần thì người ta đâu gọi là định hướng - đó người ta gọi là thủ zâm chứ. :D

- Đánh chết cái tật thủ dâm đi.
Tr­ường An
18-09-09, 21:26
Chú Pcmcia, toán học Việt Nam có lẽ chỉ duy nhất Hoàng Tuỵ có đóng góp cho sự phát triển của toán học bởi các nghiên cứu, phát minh của mình, được thế giới xem là người khai phá, đi tiên phong trong lĩnh vực tối ưu hoá toàn cục.

Đó là công lao to lớn mà ông đã đóng góp cho nước nhà, được giới trí thức, Nhà nước ghi nhận. Ông được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1.

Nhưng những ý kiến của ông đưa ra nhằm cải cách nền giáo dục nước nhà chỉ là những giải pháp mang tính tưởng tượng, không có giá trị thực tiễn, nếu chúng được triển khai thực hiện sẽ phá nát hệ thống giáo dục, làm nó rơi vào hỗn loạn không thể vận hành trôi chảy một cách bình thường.

Thế thì ông ấy có nên dừng cái việc làm không đúng sở trường của mình ấy lại không.

Trường An.
Gaup
18-09-09, 22:53
Bác Quốc nói thế nào chứ em thấy tối ưu hoá toàn cục global optimization áp dụng vào vấn đề giáo dục của Việt Nam là vừa đẹp. Theo bác thì phải có chuyên môn gì mới được phát biểu phản biện về giáo dục?
KuTí
18-09-09, 23:43
Thằng Gấu nói lăng nhăng, lại đua theo con Vìu thần tượng hóa bọn toán học vẹt rồi.
Muốn phát biểu về cải cách giáo dục phải là những người có tầm xa trông rộng, tư duy lô gích và toàn diện, kiến thức sâu rộng về nhiều mặt. Và như thế rõ ràng không gì tốt hơn những người học hành các ngành về triết học Mác Lê (đỉnh cao của triết học nhân loại, mặt trời của tri thức loài người, chân lý của mọi loại chân lý) và lịch sử Đảng: Những người vừa hồng lại vừa chuyên, trí tuệ tuyệt vời nhưng cũng không thiếu vắng lý tưởng của người cộng sản trung kiên.
Phương thức chọn cán bộ quản lý của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là hoàn toàn đúng đắn, chọn những đồng chí gần gũi với quần chúng do quá trình tham gia hoạt động đoàn thế, sau bổ túc thêm kiến thức về triết học, lý luận xây dựng Đảng và quản lý là xem như đã nắm được chìa khóa dẫn tới chân lý rồi. Các chú sống phải có niềm tin vào lãnh đạo chứ.
Anpho
19-09-09, 00:55
Anh đoán thằng An pho` là một thằng cực kỳ dốt toán, nên không hiểu ý đằng sau của cụ Tuỵ. Anh nhắc mày nhớ là cụ Tuỵ thành danh nhờ lý thuyết về tối ưu toàn cục, mà tinh hoa của cái thuyết này, cái câu cụ Tuỵ giảng chính là một phần của nó.

Lảng tránh khó khăn, trong cái nhìn toàn cục, bản chất là việc chọn một con đường khác, một giải pháp khác (đường vòng) một cách tiếp cận khác đề nghiên cứu vấn đề, từ đó tìm ra giải pháp tối ưu.Đúng, anh dốt toán cực. Nhưng ở VN mà dốt toán hình như làm một may mắn. Đm thằng nào lăn tăn với toán ở xứ ấy, mà không có may mắn té ra nước ngoài được thì bi kịch hơi to đấy.

Đm, đối với anh đếm tiền sao cho thật nhanh là đạt yêu cầu rồi, chứ toán cao cấp thực ra có vẻ hơi xa sỉ trong hoàn cảnh xã hội đó nhẩy ? Đó là ý kiến riêng của anh thôi nhá.

Chú giải thích câu nói của bác Tuỵ anh mới hiểu, trước anh có hiểu được như thế đíu đâu. Cảm ơn chú!
Lúc đầu anh tưởng không tiến lên được theo đường thẳng thì phải đi tắt đón đầu như đảng dạy thôi. hố hố

Anh thấy tài chú cao đấy, nói cái đíu gì cũng giỏi từ toán đến chính sách, tình dục, tôn giáo vươn và vươn vươn.

Chú xem thế nào gánh vác vực dậy cái TNXM này để nó thành một diễn đàn nhớn và sánh vai cùng các diễn đàn lề phải và phản động khác. Chi bộ trông đợi vào chú nhiều lắm đới.. ha ha
Anpho
19-09-09, 01:09
Chính ra có một điểm anh thấy các bác trí thức IDS còn kém nhậy bén, đó là kém ở khả năng bắt mạch thị trường.

Với các chủ chương lớn thế này:

Việt Nam cần đào tạo 100.000 tiến sĩ?
http://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/01/824036/


Hà Nội mong 100% cán bộ Thành ủy 'quản' là tiến sĩ
http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2009/08/865203/

thì phải nói là một cơ hội cực tốt để làm tiền bằng giáo dục. Với tư cách là những người có tên tuổi trong giới khoa học, đáng ra IDS thay vì việc ngồi nghiên cứu các chính sách lớn và đề xuất cho nhà nước, thì phải nhanh chóng xin giấy phép có chức năng đào tạo tiến sỹ tại chức/bổ túc/chuyên tu/hàm thụ... cho cái khối khách hàng cực lớn đang có nhu cầu được đóng cái dấu tiến sỹ vào mông. Đây là một điểm kém nhạy cảm về mặt làm tiền của các nhà khoa học.

Kinh quá các bạn ạ. Việt Nam rồi đây ra đường gặp tiến sỹ. Tiến sỹ chạy rông rồi đây còn nhiều hơn lợn con. Chưa bao giờ thấy cái thời kỳ nào mà giá trị xã hội lại rẻ mạt đến thế này.


Hô hô, đúng là đồng chí Mặc có năng khiểu kể chuyện tiếu lâm.

Các cụ trong IDS già thì già thật nhưng vẫn đé o đủ tuổi để làm cái trò chú bầy ra.

Đm, bây giờ bằng tiến sĩ, thạc sỹ, hay cả liệt sỹ đều có báo giá cả của nó đấy chú có biết không?

Bây giờ chú muốn có cái bằng thạc sỹ ở trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, chú có biết xin báo giá ở đâu không? Đé o biết thì mật thư cho anh, anh chỉ chỗ cho nhá.

Có một thói quen không lành mạnh của những thằng mới vào đời ở xứ Lừa mà anh nghĩ chú đang có và nên bỏ. Thói quen ấy là: cứ nghĩ là mình có ý tưởng tức là mình có tiền.

Chú phải hình dung là 80 triệu đồng bào đang cười hềnh hệc vào cái ý tưởng của các chú kể cả khi ý tưởng đó rất khả thi.
Anpho
19-09-09, 01:26
Xin lỗi chi bộ, anh mắc mẹ bệnh của chi bộ là đánh lạc hướng chủ đề. Đang bàn về giải tán IDS, lại tổ lái sang bỉ cá nhân, rồi lại xi nhan rẽ phải sang nâng bi khen toán của cụ Tụy.

Anh có mấy dòng chia sẽ những điều anh biết về đồng chí Tụy.

Đồng chí Hoàng Tụy là cháu gọi bằng bác, hay ông gì đấy của đồng chí Hoàng Diệu. Mà đồng chí Hoàng Diệu thì anh đ éo biết rõ là ai nhưng anh chỉ biết con đường mang tên đồng chí là con đường gần như đẹp nhất VN, con đường gần nhất dẫn tới nhà và mả của các lãnh tụ.

Đồng chí Hoàng Diệu, nhầm Hoàng Tụy là kiểu truyền nhân của đồng chí Lê Văn Thiêm. Lê Văn Thiêm lại là một trong những đồng chí Lừa biết làm toán chiên nghiệp đầu tiên của đất nước ngàn năm văn hiến, con người hết sức thông minh và cần cù.

Nhưng sâu này do nghe lời đồng chí Bác, đồng chí Lê Văn Thiêm chuyển sang nghiên cứu phân ngành "toán giải tích phóng dân tộc".

Đồng chí Thiêm là giáo sư mẹ gì ấy bên Phớp, rồi mò về VN ở trong hang. Rồi đồng chí ấy là cha đẻ ra khoa toán của Đại Học Tổng Hợp. Khoa Toán đầu tiên của thiên đàng xã hội chủ nghĩa miền bắc.

Đồng chí Thiêm với đồng chí Tụy là cạ cứng, hai đồng chí hăng say xây dựng và nghiên cứu ngành toán những ngày đầu.

Nhưng cái gì đến sẽ phải đến, đồng chí Thiêm đã cậy thế công thần phát biểu linh tinh.

Còn tiếp...
Giàng
19-09-09, 01:40
Em các bác thì cho rằng công cụ hữu hiệu và lý tính nhất để điều hòa xã hội là luật pháp. Quá trình gây ảnh hưởng, thương lượng giữa các nhóm lợi ích, cuối cùng phải được hiển ngôn thành luật. Ở nước ta có lẽ còn có thêm một số văn bản đặc biệt nữa như "nghị quyết trung ương đờ, khoá m, năm x y nờ".

Quá trình đi đến đồng thuận xã hội đúng đắn nhất phải nằm đâu đó trong quá trình hình thành và thực thi luật. Nghĩa là các nhóm lợi ích có quyền lợi, công cụ để ảnh hưởng lên các văn bản luật và cuối cùng đi đến kết quả là văn bản luật hàm chứa sự đồng thuận tương đối.

Đâu đó em vẫn còn cân nhắc "luật" hay "chính sách" thì phù hợp hơn cho suy luận phía trên kia. Các bác có tầm nhìn rộng hơn vào giúp em mới :D

PS: em có làm tô bích mới về sạn lờ, các bác qua chơi bàn cụ thể hơn vào các vấn đề của luật: http://tnxm.net/showthread.php?p=245765#post245765
pcmcia
19-09-09, 02:09
Chú Pcmcia, toán học Việt Nam có lẽ chỉ duy nhất Hoàng Tuỵ có đóng góp cho sự phát triển của toán học bởi các nghiên cứu, phát minh của mình, được thế giới xem là người khai phá, đi tiên phong trong lĩnh vực tối ưu hoá toàn cục.

Đó là công lao to lớn mà ông đã đóng góp cho nước nhà, được giới trí thức, Nhà nước ghi nhận. Ông được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1.

Nhưng những ý kiến của ông đưa ra nhằm cải cách nền giáo dục nước nhà chỉ là những giải pháp mang tính tưởng tượng, không có giá trị thực tiễn, nếu chúng được triển khai thực hiện sẽ phá nát hệ thống giáo dục, làm nó rơi vào hỗn loạn không thể vận hành trôi chảy một cách bình thường.

Thế thì ông ấy có nên dừng cái việc làm không đúng sở trường của mình ấy lại không.

Trường An.

Em cứ chờ mãi xem bác An có tự ngượng mà xoá bài không, nhưng xem ra vô ích. Bây giờ em đành dắt tay bác, đếm từng bậc môt, nghen.

Ta hãy bắt đầu từ chính bác em. Bác em lên TL làm gì? Đúng rồi, giáo chã. Nhưng cái đầu của bác cũng có to bằng cái thúng đâu mà cái gì cũng biết. Thế nên bác phải có team hỗ trợ. Người gúc, người đọc báo lá cải, người tra từ điển, người soạn chính tả, cứ tíu tít hết cả lên. Xong xuôi, hi hi, ta paste vào forum, ký tên Trường An, phỏng ạ.

Bác Tuỵ em, về cơ bản cũng không làm gì khác, tức là đảm nhận công việc của 1 project leader. Bác em yên tâm là trong cái team của bác Tuỵ, hội tụ đủ cả cơ lượng tử lẫn chiên gia giáo dục lẫn dinh dưỡng di truyền. 1 người nghiêm cẩn như bác Tuỵ sẽ không đặt bút ký 1 kiến nghị nếu bác ấy không suy trước tính sau các kiểu.

Bỏ qua cái kiến nghị đó với lý do "cái ông project leader ấy có biết gì về giáo dục đâu mà phán", là rất dốt. Rất tiếc là em chưa đọc bản kiến nghị đó cũng như các phản biện, nhưng nếu bác An có gan thì post cái link cùng các phản biện lên đây, ta cùng nhau xem xét.
DeLusty
19-09-09, 04:03
Anh đoán thằng An pho` là một thằng cực kỳ dốt toán, nên không hiểu ý đằng sau của cụ Tuỵ. Anh nhắc mày nhớ là cụ Tuỵ thành danh nhờ lý thuyết về tối ưu toàn cục, mà tinh hoa của cái thuyết này, cái câu cụ Tuỵ giảng chính là một phần của nó.

Lảng tránh khó khăn, trong cái nhìn toàn cục, bản chất là việc chọn một con đường khác, một giải pháp khác (đường vòng) một cách tiếp cận khác đề nghiên cứu vấn đề, từ đó tìm ra giải pháp tối ưu.

Tóm lại là sau một hồi tranh luận đến ngót chục trang, mà phần lớn nói thẳng ra toàn thấy rác của mấy thằng ngu và lập luận đê tiện của mấy thằng tuyên huấn, hội nghị đã đi đến một số điểm thống nhất:

1. Cái quyết định 97 là phò, ảnh hưởng lớn đến giới trí thức và nghiên cứu khoa học. Một số còn cho rằng nó sẽ kéo lùi tư duy VN lại gần với thời bao cấp hồi những năm 90. Nhìn chung đánh giá này nhận được sự đồng thuận cao, khi ngay cả thằng cực đần và cuồng tín là Trường An cũng phải đau đớn thừa nhận cái sự thật đó.

2. Phần đông đều cho rằng IDS gồm một số nhà trí thức thành danh, có tên tuổi. Một số ý kiến đá đểu của mấy thằng ngu xuẩn cho rằng họ xét cho cùng cũng chỉ giỏi trong một số lĩnh vực chuyên sâu, và không thông thạo những vấn đề kinh tế xã hội. Ý kiến này là ngu vì hai lý do. Thứ nhất, trong thành phần IDS có những chuyên gia giỏi và có tầm nhìn về kinh tế. Thứ hai là bản chất những cái đầu ưu việt mặc định phải có trình độ tư duy và hiểu biết cao. Nếu coi rằng những nhà khoa học có tên tuổi và có giá trị thực này còn không đủ tư cách để góp ý và/hoặc đưa ra các kiến giải về các vấn đề lớn của quốc gia, thì cũng đồng nghĩa với việc chửi rủa toàn bộ chế độ và thể chế nhà nước hiện nay từ trên xuống dưới, khi phần lớn thành phần viên chức cao cấp/trung cấp của nó đều chỉ có các loại bằng tại chức/chuyên tu/bổ túc tiến sỹ, với một tỷ lệ cao là chuyên ngành liên quan đến lịch sử đảng, chủ nghĩa mác lê và tư tưởng HCM. Chất lượng của cái đám hổ lốn này tất nhiên phải thấp hơn những nhà khoa học thành danh như Hoàng Tuỵ, hay những chuyên gia kinh tế cao cấp như Lê Đăng Doanh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Trung ... Anh có đề nghị chính quyền phải bắt khẩn cấp những đứa đang công khai mạt sát chế độ theo hướng này, cụ thể là thằng Trường An.

3. Hội nghị ghi nhận một ý kiến rất đáng chú ý của Trường An, khi công khai bày tỏ chính kiến rằng thời đại ngày nay VN không có người tài. Đây là một nét mới trong cách đánh giá vấn đề của người chiến sỹ xung kích bảo vệ chế độ chống tiến bộ Trường An. Cách nghĩ này đồng nghĩa với việc Trường An đã mất niềm tin sâu sắc vào năng lực cầm quyền của chế độ ta. Lãnh đạo đất nước thế nào được khi không có nhân tài? Do mất niềm tin vào thực tế, Trường An quay trở về những hoài niệm cũ, với những tên tuổi của những người đã chết như Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Hồ Chí Minh ... Anh đề nghị hội nghị ghi nhận ý kiến mới này của Trường An, không phải vì ý kiến có giá trị, mà vì nó mới với chính bản thân thằng Trường An. Đây là một hiện tượng lạ.

Điều gì xảy ra khi chính dân tuyên huấn cuồng tín bắt đầu mất niềm tin vào chế độ.

4. Hội nghị cũng thống nhất rằng chính quyền đang lúng túng, một số ý kiến chuyển sang vấn đề nghiên cứu các khả năng có thể xảy ra hậu IDS, với các chuyên đề: Nếu ta là thủ tướng? hoặc IDS rồi sẽ bị úp sọt thế nào?

Anh đề nghị các ý kiến tham luận tập trung vào chủ đề này, tránh lan man gây lãng phí tài nguyên chất xám.

Anh cũng trân trọng đề nghị các thể loại gái của tnxm ngồi ngoài hội nghị. Gái với chó xưa nay vẫn luôn ngồi chầu rìa trong các hội nghị bàn việc nước. Diên hồng năm xưa cũng toàn các phụ lão có chym ngồi dự, chứ làm gì cho phép gái nói leo. Anh hễ cứ nhìn thấy ý kiến tham luận của cái trường hợp Delusty gì đó là thấy nổi hết cả da gà, thế đe'o nào cũng phải thấy có dăm từ đại loại liếm láp, chym dài, by'm ngon, ân ái ... hay những thứ rác đại loại thế, phải nói là còn đáng ghê sợ hơn cả sự đê tiện của thằng Trường An. Thật là kinh dị.


Disme, mình biết thân phận đàn bà kiểu gì cũng chỉ để cho tụi zai nó dày vò, nên tính im lặng cun cút té cho nuớc nó trong. Nhưng với cái thái độ coi thuờng phụ nữ - vùi dập hoa hồng của ku Mặc, rất ư là giống 1 kiểu xâm phạm tình zục tinh vi, mình giết. Deos bỏ qua! Mặc đã vi phạm 1 nguyên tắc sai lầm nghiêm trọng, quên rằng: gái là nguyên khí của Thăng Lông, đụng vào là tạch rồi; đây là 1 giáo lý giống như 10 điều răn của Đức Chúa Trời í, nghe chửa. Mặc mà còn ngoan cố giữ thái độ bỉ gái kiểu này chẳng mấy chốc mà cái chức vụ viện truởng Ids của Tnxm bay ngay, Nâu nhỉ!

Cái quyết định 97 của trung uơng về việc giải tán các kụ phò là chắc chắn, nhưng quan trọng là thằng nào ra cái quyết định này mới là vấn đề. Nhưng trí thức của cái viện Ids anamit cũng phò vãi đái! Quyết định của trung uơng cái deos nào chẳng phò, nó là chân lí mịe rồi cãi cái điếu. Chính ủy Truờng Ăn cũng chỉ là theo voi hít bả mía, đi nguợc lại chỉ thị của trung uơng thế deos nào đuợc, An nhỉ.

Trí thức thì ít ra cũng phải như anh iêu Gà, lăn lộn khắp vùng trời của thế giới, trên thông thiên văn kinh tế - xã hội; duới thì tỏ tuờng các thể lọai bým hàn lâm xinh ngon tuốt tuồn tuột, các kụ trong viện Ids đã là cái deos gì, tầm nhìn chưa qua khỏi lũy tre làng của cái xã hội anamit. Nói tới đây mình lại nhớ lại câu chuyện hôm qua nghe trên radio của 1 bạn tù chính trị, chia sẻ về sự thiệt thòi của tình zục - giới tính: anh ấy kể rằng có 3 nguời kon nhưng cho tới giờ này già mẹ nó rồi cũng chưa biết cái bým của nguời vợ hình záng ra sao, vì ngày xưa mỗi lần anh ấy muốn ịch đều phaỉi đợi tới đêm khuya, đèn đóm tắt hết vì sợ trẻ kon nó học hư và bắt đầu ịch ...trong bóng tối. Vì vậy trung uơng giải tỏa cũng có nguyên nhân của nó, 1 cái Ids chứ 10 cái viện kiểu này trung uơng cũng cho tạch ngay. Chừng nào trí thức anamit xây nổi cái cầu treo - làm đuợc con ốc của xe ô tô thì mình công nhận anamit có trí thức. Sự thật tuynó hơi phũ phàng nhưng nó là sự thật, Mặc đừng đau đớn vật vã rồi làm điều dại dột nhe.

Xã hội anamit tiền bạc - quyền lực chi phối mọi thứ, cái này nó cũng là chân lí mịe rồi cải cái điếu! Ngày nay thời buổi kinh tế thị truờng, nhân tài xuất nhập khẩu nhiều như lợn kon, có tiền muốn gì chẳng đuợc deos phải lăn tăn.
_Khách
19-09-09, 04:11
Mình tò mò về lý thuyết tối ưu toàn cục của bác Tuỵ, không biết nó khác các bài toán tối ưu trong lý thuyết trò chơi và các phương pháp kiểu Lagrangian như thế nào. Nếu bạn Mặc đã đọc qua cái này của bác Tuỵ hay từng nghĩ về ứng dụng của nó trong xã hội, bạn tóm tắt vài dòng lại được thì hay quá! ;) Nếu hấp dẫn, thế nào cũng có lý thuyết bù cho bạn ;)
voie
19-09-09, 05:59
Đọc cái quyết định này thấy hơi hướng sắp quay lại những năm 70, cứ cấm tiệt hết cho xong chuyện. Ai có kiến nghị gi cứ đưa đây, cất vào tủ đã, bàn dân thiên hạ biết làm gì dân ngu cu đen cứ thích vác chuyện vào người, cứ thích hóng hớt linh tinh gây rối loạn an ninh, dân ngu thi mới dễ trị mà lị.
rangdong
19-09-09, 10:23
Muốn phát biểu về cải cách giáo dục phải là những người có tầm xa trông rộng, tư duy lô gích và toàn diện, kiến thức sâu rộng về nhiều mặt. Và như thế rõ ràng không gì tốt hơn những người học hành các ngành về triết học Mác Lê (đỉnh cao của triết học nhân loại, mặt trời của tri thức loài người, chân lý của mọi loại chân lý) và lịch sử Đảng: Những người vừa hồng lại vừa chuyên, trí tuệ tuyệt vời nhưng cũng không thiếu vắng lý tưởng của người cộng sản trung kiên.

cán bộ trước hết phải thấm nhuần ní tưởng, chủ nghĩa Mác + Lê, lịch xử Đảng. Triết học Mác chỉ nà một phần rất nhỏ của chủ nghĩa Mác. và cực kỳ nhất nà Tư tưởng Hồ Chí Minh. và cao hơn nữa nà phải tuyệt đối chấp hành chủ trương chính sách của Đảng. QĐ 97 cũng cần xem xét hoàn chỉnh thêm áp dụng vào thực tiễn. Nhưng việc dẹp bọn ISD nà vô cùng đúng đắn cụ thể hóa quyết xách của Đảng nà bóp nát từ trong chứng bọn phản động đa nguyên đa đảng. Nhìn IDS chúng nó vậy thôi chứ chúng nó âm mưu diễn biến hòa bình thúc đẩy xã hội dân sự, tạo ra nực nượng đối kháng có tổ chức, có phân công phân nhiệm cụ thể. Đây nà điều không thể chấp nhận được. Một số thành viên nhẹ dạ như Tụy, Diệu thì xẽ không sao, nhưng đầu sỏ là A, L thì nhất định xẽ bị úp sọt. L thì chưa biết tội gì nhưng A nà trốn thuế.
Gieng
19-09-09, 11:26
Trường An hồi trước là Viện Sĩ Diện à? Thấy giọng con cú có vẻ giông giống. Hồi trước mình mà ngồi nhẫn nại một năm ở Hoàng Quốc Việt để đọc báo, uống trà, nói thầm rỉ tai chuyện chính trị và ngửi mùi sắc thuốc bắc chắc giờ cũng coi tầng lớp đày tớ đe'o có thằng nào hoành cả.
knowledgeriver
19-09-09, 11:31
Trong Viện DIS có gái mà. Gái mà tên Lan í, Chi Lan.
durian
19-09-09, 14:00
Xã hội anamit tiền bạc - quyền lực chi phối mọi thứ, cái này nó cũng là chân lí mịe rồi cải cái điếu! Ngày nay thời buổi kinh tế thị truờng, nhân tài xuất nhập khẩu nhiều như lợn kon, có tiền muốn gì chẳng đuợc deos phải lăn tăn.

Kon Cat biết gì về chân lý mí chân thật mà cứ xía vô, lèm bèm mãi thế. Cát xuống dưới kia bình luận về chân giữa cho vui, nếu có bàn về chính trị chính em, giao cho Cat bình luận về 3 chính trị gia này thôi, theo đúng thứ tự:
- Phan Diễn
- Vũ Khoan
- Tòng Thị Phóng
Đêm
19-09-09, 15:34
1. Cái quyết định 97 là phò, ảnh hưởng lớn đến giới trí thức và nghiên cứu khoa học. Một số còn cho rằng nó sẽ kéo lùi tư duy VN lại gần với thời bao cấp hồi những năm 90. Nhìn chung đánh giá này nhận được sự đồng thuận cao, khi ngay cả thằng cực đần và cuồng tín là Trường An cũng phải đau đớn thừa nhận cái sự thật đó.

Cái thằng ăn tục nói phét này. Mày đã đọc toàn văn QĐ97 xong chưa mà lên đây bi bô láo thế ? Biết nội dung là cái gì chưa?

Đọc chưa. Và có biết chút gì về trình tự ban hành văn bản pháp luật không ?

Ngu cứ hóng hớt mãi. Mày về lấy cái 97 đấy ra đọc. Đọc xong nghĩ là não mày phò hay là QĐ phò nhé.
jack13
19-09-09, 23:33
Đêm ơi, cho mình hỏi Mặc nó là hải đăng Tathy mới dạt sang đấy à?
Kiếm&sons
20-09-09, 00:02
thì phải nói là một cơ hội cực tốt để làm tiền bằng giáo dục. Với tư cách là những người có tên tuổi trong giới khoa học, đáng ra IDS thay vì việc ngồi nghiên cứu các chính sách lớn và đề xuất cho nhà nước, thì phải nhanh chóng xin giấy phép có chức năng đào tạo tiến sỹ tại chức/bổ túc/chuyên tu/hàm thụ... cho cái khối khách hàng cực lớn đang có nhu cầu được đóng cái dấu tiến sỹ vào mông. Đây là một điểm kém nhạy cảm về mặt làm tiền của các nhà khoa học.

Kinh quá các bạn ạ. Việt Nam rồi đây ra đường gặp tiến sỹ. Tiến sỹ chạy rông rồi đây còn nhiều hơn lợn con. Chưa bao giờ thấy cái thời kỳ nào mà giá trị xã hội lại rẻ mạt đến thế này.


Thằng Mặc nó đang trát kít vào mặt các cụ chứ yêu mến cái tró gì. Mày có biết giáo sư thỉnh giảng là cái gì không hả hải đăng Tathy?
Giàng
20-09-09, 00:08
Thằng Mặc nó đang trát kít vào mặt các cụ chứ yêu mến cái tró gì. Mày có biết giáo sư thỉnh giảng là cái gì không hả hải đăng Tathy?

Thật lòng mà nói nếu anh cầm nút bấm trong tay, những reply vừa vô nghĩa vừa vô trách nhiệm thế này anh xóa thẳng tay. Thằng nào phọt ra những bài như thế quá 5 lần anh cho tạch 1 tuần. Tái phạm xóa thẳng cổ.

TZV của tnxm làm việc như lìn!
Lãng
20-09-09, 03:28
Trong những thời khắc khó khăn, nhân dân cần tới sự chỉ lối soi đường. Đó là lý do hôm nay anh xuất hiện tại đây, dù đang rất bận rộn với hoạt động làm giàu đang ngày một thuận lợi hơn nhờ sự khởi sắc của thị trường tài chính.Tranh thủ ngày nghỉ, anh Lãng có vài ý kiến chỉ đạo, giúp định hướng tư tưởng của bọn con bò, ngõ hầu định hướng hành vi các bạn. Đây là toàn bộ bản tham luận có chỉnh lý anh mới đọc trong phiên họp gần nhất với Bộ Chính trị. Trân trọng gửi tới để các bạn tham khảo

Tối mật. Cấm phổ biến rộng rãi trên internet :P

Có một câu hỏi đang đặt ra, Việt Nam sẽ đi tới đâu và sẽ phải đối mặt với những thách thức nào trong một tương lai gần trước mắt?

Thế giới đã có nhiều thay đổi so với cách đây một năm. Nhiều xu hướng mới đã định hình, mở ra những thách thức đồng thời là những cơ hội mới. Đây chính là lúc anh và các bạn cần bình tĩnh nhìn nhận tình hình, cùng góp ý chung, tìm cách thoát khỏi tấm màn đen đang che mờ tương lai trước mắt.

Sau một thời gian dài tụt dốc và suy thoái, với nhiều ảnh hưởng sâu rộng đến tiềm lực kinh tế quốc gia, có thể nói, cái đáy của cuộc suy thoái đã qua ở Việt Nam, chúng ta đang trên đường vượt dốc. Điều đáng ngạc nhiên là chính vào thời điểm này, xã hội Việt Nam lại bị chia rẽ trầm trọng bởi những xu thế đối nghịch nhau. Chính quyền dường như mạnh tay hơn nhiều trong trấn áp các ý kiến khác biệt, ngược lại, làn sóng phản biện với các chính sách của chế độ không những không bớt đi mà lại có xu hướng dâng cao theo thời gian. Đây là một điều nghịch lý, bởi trong lúc con đường thoát khỏi suy thoái đã nhìn thấy gần ngay trước mắt, đáng ra sẽ là lúc các lực lượng xã hội sẽ cảm thấy có ít sự khác biệt hơn. Chúng ta cần đánh giá hiện tượng này như thế nào.

Cần phải nhìn ngược lại quá khứ để tìm hiểu vấn đề, khi chính phủ mới của đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên nhậm chức. Cựu thủ tướng Phan Văn Khải, trong phiên trả lời chất vấn cuối cùng trước quốc hội đã có một hành động khác thường, thay vì trả lời các câu hỏi về các vấn đề lớn của đất nước, ông đọc một bài diễn văn tạ từ cho hai nhiệm kỳ liên tiếp của mình. Quốc hội dành cho ông nhiều tràng vỗ tay, dù ít dù nhiều, ông Khải cũng đã làm được nhiều điều có ý nghĩa trong giai đoạn cầm quyền của mình. Ông Võ Văn Kiệt được cho là người đã đem lại luồng sinh khí cho VN với luật đầu tư nước ngoài, ông Phan Văn Khải, với luật doanh nghiệp, ngược lại, được cho là người có công khơi gợi tiềm lực của các nguồn lực bên trong. Bức ảnh chụp ông tại hành lang quốc hội sau đó cho thấy rõ vẻ mặt nhẹ nhõm khi gánh nặng được giải thoát, một điều hiếm thấy khi một quan chức cấp cao rời khỏi chức vụ. Cũng trong khuôn hình đó, là nét mặt đầy hưng phấn của đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vào lúc đó, không ai nghĩ nhiệm kỳ của ông Dũng sẽ quá nặng nề. Kinh tế Vn thời kỳ đó có mức tăng trưởng cao, các chỉ số vĩ mô đều hoàn hảo, và dường như cái đà tăng trưởng sau khi gia nhập WTO đang ở mức cao trào. Chính phủ mới của ông Dũng ra mắt sau đó với nhiều gương mặt mới. Một sự thay đổi tinh tế khác là sự xuất hiện của ông Nguyễn Minh Triết ở cương vị Chủ tịch nước, trước đó có nhiều lời đồn đoán ông Triết khó tại vị với lý do bệnh tật. Người ta cũng nhìn nhận lại nét mặt thoáng tái nhưng đầy nét thoả mãn của ông Nông Đức Mạnh trong phiên kiểm phiếu cuối cùng. Ông thoát hiểm và có quyền tại vị thêm một nhiệm kỳ tại chiếc ghế quyền lực nhất Việt Nam. Sự xuất hiện của ông Nguyễn Phú Trọng tại cương vị chủ tịch quốc hội là một điểm nhấn cho bức tranh toàn cảnh. Những vị trí lãnh đạo cao nhất Vn đã được phân chia, ghế đã được định hình, việc còn lại chỉ còn là vận hành để nền kinh tế đi về phía trước. Thời điểm 2006, hiếm có điều gì có thể chặn con tàu kinh tế VN.

Nhiều người đặt niềm tin vào ông Dũng, cho rằng ông ta sẽ là người đem lại nhiều cải cách. Trái với cách nghĩ ấy, với tư cách là một người làm tài chính, anh Lãng không có nhiều niềm tin vào vị thủ tướng mới này. Ngược thời gian trở lại những năm 90, khi ông Dũng còn là phó thủ tướng thứ nhất kiêm thống đốc ngân hàng nhà nước, một vị trí đầy quyền lực đáng ra có thể là bệ phóng để ông ngồi vào chiếc ghế thủ tướng sớm hơn 6 năm, tuy nhiên thành tích điều hành của ông để lại một ấn tượng tồi đến mức ông nhanh chóng bị bãi chức thống đốc trong một thời gian ngắn sau đó. Khi ông Dũng lên nắm quyền, dường như có một ấn tượng u ám rằng việc điều hành tài chính vĩ mô sẽ có vấn đề. Việc đó nhanh chóng trở thành sự thật vào cuối năm 2007. Theo đuổi tăng trưởng cao dựa trên nền tảng của sự nhập siêu và duy trì mức tăng cung tiền lớn, chính phủ của ông Dũng phải trả giá đắt khi phòng thủ yếu kém trước làn sóng thương mại tăng bất bình thường với Trung Quốc. Khó khăn đồng thời đến với VN ở hai phương diện, mức lạm phát tăng kỷ lục kèm theo thâm thủng thương mại nặng nề, mà tuyệt đại bộ phận số nhập siêu âm là trong giao thương với Tàu Khựa. Trong giải pháp lúng túng đối phó với tình hình, ông Dũng cho xiết chặt cung tiền và tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Một loạt ngân hàng nhỏ lao đao, mức lãi suất vay qua đêm tăng chóng mặt, An Bình Bank thời điểm đó đứng ở rìa của sự phá sản. Để duy trì thanh khoản, các ngân hàng tìm mọi cách kiếm thêm tiền gửi. Làn sóng chạy đua lãi suất mất kiểm soát sau đó làm xói mòn nền kinh tế, mức lãi suất huy động có thời điểm tăng tới 21%, trong lúc mức lãi suất cho vay đầu ra thực tế lên tới gần 28% khiến toàn bộ nền kinh tế gần như tê liệt. Cú sốc này sẽ để lại hậu quả lâu dài trong suốt giai đoạn khủng hoảng toàn cầu mà VN cũng phải chịu ảnh hưởng sau đó. Chính sách tiền tệ mà ông Dũng cho áp dụng trong thời kỳ này, có thể nói là một chính sách ngờ nghệch của một tay Amater về tài chính. Cuối quý III năm 2007, ông cho NH nhà nước ném ra hơn 120 nghìn tỷ cung tiền, để mua ồ ạt vào tới 7 tỷ USD. Mức tăng kỷ lục về cung tiền cộng với các dấu hiệu tăng quá nóng của thị trường tài chính báo hiệu một cơn bão đổ vỡ sắp đến. Lạm phát tăng kỷ lục sau đó khiến ông mất bình tĩnh và tìm cách gỡ gạc tình hình, mệnh lệnh nâng mức dự trữ bắt buộc vào khoảng tháng 2/2008 khiến các ngân hàng lao đao. Một thời gian ngắn tiếp sau, thấy rằng mình đã đẩy một loạt ngân hàng tới bờ vực của sự phá sản, ông lại giao cho NHNN chủ trì giải pháp bơm hơn 20 nghìn tỷ vào hệ thống ngân hàng thông qua 4 NHTM quốc doanh. Cách điều hành rối như gà mắc tóc này sẽ còn để lại một vết nhơ đối với uy tín của ông, nhưng điều quan trọng là hậu quả của nó thì nền kinh tế VN lĩnh đủ. Uy tín của ông Dũng bị xói mòn, nhiều lời đồn đoán ông sẽ rời chức vụ. Cho đến thời điểm giữa năm 2008, một đám mây mới che mờ tương lai kinh tế của VN, khi dấu hiệu của một đợt khủng hoảng toàn cầu bắt đầu rõ nét. Xuất khẩu sụt giảm nhanh chóng do các thị trường chính của VN như Mỹ và EU đều tụt giảm sức mua. Tháng 3 năm 2009, kinh tế VN xuống đến mức đáy. Trong thời kỳ này, chính phủ của ông Dũng cũng gỡ gạc lại tình hình với các gói kích cầu đem lại nhiều hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện nay, VN đã gần như chắc chắn vượt qua khủng hoảng, với các dấu hiệu tốt về kinh tế vĩ mô. Và đặc biệt, bức tranh kinh tế toàn cầu cũng sáng sủa hơn rất nhiều với các dấu hiệu hồi phục của các thị trường xuất khẩu chủ chốt của VN, gồm Mỹ, EU và Nhật Bản.

Có thể nói, ông Dũng xứng đáng phải chịu những lời chỉ trích nặng nề vào giai đoạn cuối 2007 cho đến giữa năm 2008. Nhưng ông đã làm được nhiều điều trong giai đoạn kế tiếp sau đó để khắc phục sai lầm. Đáng ra ông có thể tự tin hơn để đối mặt với các làn sóng chỉ trích và có thể đường hoàng hành động như một nhà lãnh đạo đã được thử thách trước khó khăn. Vì thế những động thái mạnh trong trấn áp chống đối và chỉ trích thời gian gần đây của chính quyền, dường như là một điều khó hiểu.

Đại hội Đảng sắp diễn ra có vẻ là một lời giải thích cho nhiều diễn biến. Yếu tố này quả thực rất quan trọng, vì ở VN luôn có một xu hướng thắt chặt kiểm soát xã hội trước mỗi kỳ đại hội đảng. Tuy nhiên, có lẽ điều đó không phải là tất cả. Chúng ta mới chỉ tính đến các yếu tố bên trong mà chưa nhìn nhận đến những yếu tố bên ngoài.

Năm 2007, kinh tế VN tăng trưởng nóng nhưng cũng là lúc hứng chịu một đòn chí mạng từ TQ. Mức tăng trưởng hơn 8% của VN được đổi lại bằng mức tăng thâm hụt thương mại kỷ lục với người Tàu. Có thể nói đây là một đòn đánh kinh tế thành công nhất của TQ đối với VN trong ngót 20 năm qua. Vào thời điểm VN gặp khó khăn trầm trọng, có nhiều đồn đoán ban lãnh đạo VN lại tìm đến TQ tìm kiếm nguồn trợ giúp để gỡ gạc tình hình, một đòn đánh kép sau đó lại được tung ra. Hậu quả của nó là vấn đề bauxite Tây nguyên gây quan ngại lâu dài về kinh tế, môi trường, an ninh và chia rẽ trầm trọng trong xã hội VN nhưng chính quyền không thể dừng nó lại. Làn sóng chỉ trích bùng phát với một cường độ chưa từng có thời gian sau đó khiến nhiều người ngạc nhiên và ngỡ ngàng. VN bị đặt trước những xu hướng cực đoan đầy nguy hiểm sau những sự kiện này.

Một lần nữa, tác giả ngầm của bức tranh toàn cảnh vẫn là người Trung Quốc.

Làn sóng chỉ trích tăng cao khiến hệ thống chính trị cảm thấy bất an và muốn tìm cách tăng quyền kiểm soát một cách cực đoan. Một làn sóng bắt bớ và trấn áp đối lập nhanh chóng được tung ra. Một số gương mặt đấu tranh cho dân chủ một cách ôn hoà như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung ... bị cầm tù và sau đó nhanh chóng xin khoan hồng dưới bàn tay nhà nghề của hệ thống an ninh VN. Đây được coi là một thắng lợi của chính quyền đối với việc dẹp tan chống đối. Tuy nhiên những vấn đề gây bức xúc và chia rẽ xã hội VN vẫn còn nguyên. Trong thời kỳ này, TQ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa với các hành vi gây hấn trên biển Đông. Trung Quốc đã tính toán một cách hoàn toàn chính xác, do vị thế yếu và hạn chế về nguồn lực cũng như sai lầm về chiến lược, chính quyền VN khó có khả năng phản ứng tự vệ đủ mạnh đủ mức đáp ứng đòi hỏi của người dân. Làn sóng chỉ trích trong nước tiếp tục dâng cao và làm xói mòn thêm quyền lực của hệ thống cầm quyền. Nếu cái TQ cần, là làm suy yếu chính phủ VN, và đồng thời gây thêm chia rẽ trong xã hội VN, thì bọn Khựa đã thành công. Chế độ đi tới một xu hướng có tính cực đoan hơn khi mất tự tin và tiến tới trấn áp các phong trào phản biện, vốn không hề gắn trực tiếp gì với các trào lưu đấu tranh dân chủ. Chúng ta đang được chứng kiến sự kiện IDS, quyết định 97 và các hệ quả lâu dài của nó đối với tư duy quản lý nước nhà, mà nhiều người cho rằng đang có xu hướng đi lùi gần với thời kỳ bao cấp, một thời kỳ đen tối trong lịch sử VN.

Nếu nhìn nhận vấn đề chỉ là câu chuyện nội bộ giữa một bên là đại bộ phận dân chúng VN và các thành phần kinh tế đang đòi hỏi có một bộ máy nhà nước hiệu quả hơn; Ở phía bên kia của bức tranh, là một chế độ toàn trị có nhu cầu duy trì và kiểm soát chặt chẽ xã hội. Câu chuyện có lẽ cũng không đến nỗi quá bi đát.

Nhưng sự hiện diện của yếu tố Trung Quốc đã khiến đảo lộn mọi vấn đề. Trong thời điểm hiện nay và một tương lai gần trước mắt, anh Lãng đặc biệt nhấn mạnh với các bạn, mọi xu hướng cực đoan ở VN đều sẽ là những món quà quý giá chúng ta trao tặng người Tàu.

Sự trấn áp cực đoan của chính quyền hiện nay với các phong trào phản biện, những nhà trí thức và cộng đồng sử dụng internet khiến trào lưu chống đối của phía bên kia cũng có xu hướng tiến tới một thái cực cực đoan hơn. Đây là một điều rất nguy hiểm. Hơn lúc nào hết cả những người phản đối chính quyền và cả những người đang nắm quyền điều hành tối cao ở VN cần có một sự bình tĩnh để nhìn nhận tình hình, được lợi sau cùng khi xã hội VN rơi vào vòng xoáy chia rẽ và quyền lực nhà nước xói mòn, không ai khác hơn chính là bọn Khựa.
Lãng
20-09-09, 03:28
Trung Quốc đang chơi ba lá bài chính tại VN, và là tác nhân gây chia rẽ rất nặng trong xã hội. Trước hết là quân bài bauxite mà người Tàu đã cài thành công tại Tây Nguyên, sẽ còn để lại nhiều hiểm hoạ lâu dài với tương lai đất nước. Kế đến là áp lực quân sự tại Biển Đông, đi kèm với sự đe doạ, TQ sẽ còn tiến thêm những bước lấn tới với việc đơn phương khai thác tài nguyên trong một hai năm trước mắt. Lá bài thứ ba, là làn sóng lao động TQ nhập cư bất hợp pháp theo chân các hợp đồng trúng thầu của các công ty TQ, mà rõ ràng nhận được sự hậu thuẫn tổng hợp của chính quyền đại lục, cùng bộ máy an ninh của nó, nhằm làm xói mòn nguồn lực VN. Bên cạnh đó, vấn nạn thâm hụt thương mại một chiều với TQ sẽ vẫn là một tình trạng không có lời giải trong ngắn hạn. Những lá bài TQ đang chơi, làm suy yếu VN ở cả ba phương diện: Kinh Tế, Quân sự và chủ quyền, và điều còn nguy hiểm hơn hết thảy, là sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội.

Thể chế và chính quyền VN đang cảm thấy mất tự tin và có xu hướng dùng tới các giải pháp trấn áp ngày một cực đoan hơn. Ở phía đối diện, có vẻ những ý kiến chỉ trích từ dân cư cũng ngày một chạy theo một thái cực có phần cực đoan không kém. IDS giải tán để phản đối quyết định 97 có thể coi là một dấu hiệu khởi đầu, khi nó dường như là một thông điệp rằng giới học giả và trí thức không còn tin vào chính phủ. Những xu hướng cực đoan như thế có thể đẩy chính quyền tới những biện pháp trấn áp mạnh mẽ hơn nhằm vãn hồi quyền lực, tất nhiên, điều đó sẽ càng đẩy VN vào hố sâu chia rẽ và làm suy yếu tiềm lực quốc gia. Được lợi sau cùng, không ai khác ngoài Trung Quốc. Một VN chia rẽ và suy yếu sẽ là cơ hội vàng để TQ lấn tới ở Biển Đông. Nếu chính quyền VN càng dùng tới các giải pháp cực đoan, quyền lực của nó sẽ càng bị xói mòn nhiều hơn là củng cố. Điều này sẽ hết sức nguy hiểm nếu chính phủ cảm thấy yếu ớt và có nhu cầu tìm đến một chỗ dựa từ bên ngoài. TQ cố nhiên sẽ hết sức hoan hỉ chìa tay ra trong trường hợp đó, chắc chắn kế tiếp sau đó sẽ là sự lên ngôi của xu hướng thân TQ trong bộ máy cầm quyền, và lợi ích quốc gia của VN sẽ bị đặt trước những đe doạ sống còn.

Cần chặn cái viễn cảnh nguy hiểm ấy lại. Câu hỏi đặt ra: "Bằng cách nào?"

Thông điệp anh Lãng đưa ra, trước hết là gửi tới đại bộ phận dân đen, gồm cả bọn con bò đang nhăm nhăm chỉ trích chính quyền với các giọng điệu càng lúc càng gia tăng: "Cần bình tĩnh lại, nhìn nhận tình hình và phải đặt quyền lợi quốc gia lên trước hết". Khát vọng muốn có một chính quyền liêm khiết và hiệu quả, tôn trọng các quyền cơ bản của công dân, có những chính sách đúng đắn giúp vực dậy quốc gia, là một nhu cầu chính đáng. Người Vn sẽ còn phải đấu tranh lâu dài cho một nhà nước pháp quyền, và được hưởng các quyền chính đáng mà người dân tại nhiều nước phương Tây đã được hưởng từ lâu. Tuy nhiên, chúng ta cần tránh những phản ứng quá cực đoan. Lịch sử VN trong ngót 70 năm qua, có quá nhiều máu phải đổ trong những cuộc chiến tranh gây tranh cãi, và không ích lợi gì nếu đất nước lại rơi vào một vòng xoáy của các xu thế có tính cực đoan. Bình tĩnh lại, sự cực đoan trong chỉ trích chính quyền sẽ càng làm chế độ cảm thấy mất tự tin và muốn dùng những giải pháp trấn áp cực đoan hơn, đất nước trong điều kiện đó chắc chắn sẽ suy yếu nhiều hơn, và TQ sẽ lợi dụng thời cơ tốt hơn hết thảy.

Tuy nhiên, quyền chủ động vẫn nằm trong tay nhà nước và chế độ trong việc tháo gỡ tình hình. Trong một văn bản tham mưu tối mật, gửi riêng cho Bộ chính trị, khi anh Lãng được yêu cầu đưa ra giải pháp, anh đã đặc biệt lưu ý, chế độ phải có cách phản ứng thông thái hơn trong việc kiểm soát các phong trào phản biện. Nghe ngóng các ý kiến khác biệt, tìm cách chắt lọc những lời khuyên quý giá và sử dụng khả năng của giới trí thức trong nước vào nỗ lực chung để vực dậy quốc gia, sẽ là tốt hơn nhiều so với việc muốn tìm cách bóp cổ họ và đẩy những người này vào vị thế của những người phản biện cực đoan. Quyết định 97 hiện nay là một sai lầm, đáng ra ông Dũng và chính phủ nên thể hiện sự tôn trọng với những ý kiến phản biện từ những nhà khoa học và giới trí thức trong thời gian vừa qua, thì có thể ông sẽ nhận được sự hợp tác và thông cảm thay vì những lời chỉ trích. Một giải pháp cực đoan không thể tháo gỡ được tình hình, mà cần tới một cách tiếp cận ôn hoà cho những ý kiến khác biệt. Chính quyền và thể chế còn cơ hội để sửa sai, thay vì việc đẩy các sự kiện theo cách thức mà chắc chắn TQ sẽ vui mừng lợi dụng.

Anh mong rằng cái thông điệp cần bình tĩnh lại sẽ được chuyển tải tới bất cứ người nào mang quốc tịch VN. Hãy nhớ, người TQ đang chờ ngay trước cửa.

Bên cạnh đó, nhìn rộng ra thế giới, lại có quá nhiều điều hứa hẹn đang chờ đón chúng ta. Trải qua khủng hoảng, nước Mỹ và châu Âu suy yếu nhưng lại thông minh hơn. Trước hết hãy nhìn nhận vào bản thân quốc gia có tiềm lực hùng mạnh nhất hành tinh là Mỹ. Hiện tại quyền lực Hoa Kỳ đang suy yếu hơn bất cứ lúc nào kể từ sau chiến tranh lạnh. 8 năm cầm quyền của Bush đã khiến kinh tế nước Mỹ xói mòn. Mỹ mải mê lao vào các cuộc chiến tranh tại Iraq và apghanixtan với những thế lực trên thực tế không thể thách thức quyền lực Mỹ, làm dân Mỹ hao tài tốn của và chìm sâu vào nợ nần. Trong cùng thời kỳ, TQ lặng lẽ vươn lên. Chỉ trong 8 năm, cái đất nước khổng lồ và thâm hiểm ấy đã đạt tới một vị thế đủ để thách thức quyền lực Hoa Kỳ. Nước Mỹ ngày nay đã thấu hiểu sự thật, đối thủ duy nhất có thể thách thức quyền thống trị của họ, không phải là một Osama Bin Laden, một Saddam Hussein, một Amadinejaz hay một nước Nga mới của Putin. Đối thủ thực sự của họ là Tàu Khựa.

Obama lên nắm quyền và chọn một cách tiếp cận với thế giới hết sức thông minh. Nước Mỹ suy yếu, nhưng đã bước qua giai đoạn khó khăn và giờ đang tìm cách phục hồi, Obama tin chắc rằng Mỹ sẽ vẫn nắm quyền lãnh đạo với lối hành xử thay vì độc quyền chơi, bằng cách tìm kiếm sự đồng thuận về lợi ích. Rõ ràng là dưới thời Obama, tính đến nay các xu thế cực đoan đối đầu với nước Mỹ đã giảm đi đáng kể. Bắc Triều Tiên ngỏ ý hợp tác, Mỹ đồng thời cũng muốn chìa một bàn tay. Iran cũng bớt cực đoan hơn khi nước Mỹ nhấn mạnh tới sự hợp tác và trao đổi hoà bình. Nhưng điểm nhấn lớn hơn cả trong chính sách ngoại giao của Obama trong thời gian vừa qua chính là sự kiện huỷ bỏ kế hoạch phòng thủ tên lửa đặt tại Balan, một động thái khiến nước Nga hài lòng hơn hết thảy.

Sự cực đoan của Bush là ngu xuẩn khi khăng khăng muốn đẩy phòng tuyến phòng thủ của Mỹ đến sát nước Nga. Dưới thời của Bush, Nga mất tự tin và tìm cách hợp tác với phần đối lập với Mỹ. Trung Quốc được lợi hơn bất cứ ai trong thời kỳ này. Obama đang chơi một ván bài tổng hợp, bằng cách tiếp cận mềm dẻo với Triều Tiên và Iran, nếu thành công trong việc loại bỏ các xu hướng cực đoan ở hai đất nước này, nước Mỹ và đồng minh phương Tây chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều thay vì việc duy trì một chính sách đe nẹt và đối đầu. Đồng thời với việc cải thiện quan hệ với Nga, Mỹ đạt được hai mục tiêu chiến lược: "Chính sách của Nga đối với các vấn đề Triều Tiên và Iran chắc chắn sẽ gần với Mỹ hơn, và đồng thời, liên minh Nga - Trung chống Mỹ sẽ xói mòn nghiêm trọng. Một nước Nga gần với Mỹ và châu Âu, sẽ tốt hơn cho cả người Nga và người Mỹ. Người Nga chắc chắn không quên rằng, cái đất nước duy nhất dám tấn công họ kể từ sau thế chiến thứ hai, chỉ mình TQ, trong cuộc chiến ngắn ngày hồi năm 1962"

Quyền lực của Mỹ với những chính sách đang được thực thi không những không suy yếu đi. Có nhiều dấu hiệu một liên minh rộng khắp nhằm kìm chế TQ đang được thành hình. Bắc Hàn hay Iran bớt cực đoan và mở cửa với phần còn lại của thế giới, đều sẽ làm suy yếu nghiêm trọng thế lực Trung Hoa. Bên cạnh đó, nếu nước Nga gần với châu Âu hơn, thì TQ sẽ lẻ loi hơn hết thảy khi không còn đồng minh chiến lược. Một điều may mắn với chúng ta: "Trung Quốc gần như có hiềm khích với đại bộ phận phần còn lại của thế giới".

Nước Mỹ hiện nay vẫn đang phải đối mặt với một vũng lầy chưa tìm thấy lối ra tại Apghanixtan. Nếu Obama thành công trong việc đưa nước Mỹ thoát khỏi gánh nặng này, chắc chắn nó sẽ có nhiều nguồn lực hơn trong việc đối mặt với đối thủ chính yếu của nó. Đây là một bài toán khó, hãy chờ.

Cũng trong những ngày này, một dấu hiệu khác đến từ Nhật Bản, với sự sụp đổ của chính đảng LPD thống trị nước Nhật suốt từ thế chiến thứ hai, và sự lên ngôi của một đảng đối lập với một gương mặt sáng giá mới. Một tin vui với VN được loan báo gần như đồng thời với sự xuất hiện chính phủ mới của Nhật: Cam kết viện trợ ODA tăng lên, bất chấp sự thay đổi về chính phủ cầm quyền, nước Nhật có vẻ quyết tâm muốn vực dậy nền kinh tế VN, vốn là một điều phù hợp với lợi ích chiến lược của họ cả về an ninh và kinh tế. Nhiều phân tích gia hiện nay cho rằng chính phủ mới của Nhật sẽ tìm kiếm sự độc lập hơn so với Mỹ và tìm cách đối thoại tốt hơn với TQ và Triều Tiên, điều có thể khiến TQ được hưởng lợi nhiều hơn. Trái với nhận định đó, anh Lãng tin chắc rằng nước Nhật đang có một chiến lược khôn ngoan hơn, và có nhiều dấu hiệu Nhật Bản sẽ tìm cách khắc phục vị thế "người khổng lồ một chân, hùng mạnh về kinh tế nhưng không tương xứng về quốc phòng". Chuyện gì xảy ra nếu Nhật Bản xoa dịu mâu thuẫn với TQ, giảm bớt hợp tác với Mỹ nhưng lại tăng cường tiềm lực quân sự của mình? Mỹ, Phương Tây, Việt Nam và Nhật Bản trong tình huống đó sẽ đều có lợi hơn, ngược lại, TQ sẽ bị đe doạ nhiều hơn là được tưởng thưởng. Hãy chờ xem, nhận định của anh Lãng sẽ đúng đến đâu đối với nước Nhật trong 3 năm trước mắt.

Ấn Độ ngày hôm nay cũng đang trình diễn với thế giới một bộ mặt hoàn toàn khác trước. Cái đất nước duy nhất trên thế giới có thể so sánh về dân số so với TQ này giờ đã tự tin hơn rất nhiều với tư cách của một cường quốc Á Châu. Các chương trình hợp tác về quốc phòng với Nga đã cải thiện về cơ bản tiềm lực quân sự của Ấn Độ. Tại Châu Á, ván bài giữa TQ và Ấn Độ trong hiện tại và tương lai sẽ vẫn là một ván bài quyết liệt. VN sẽ được lợi từ canh bạc này.

Để kết lại bài tham luận dài dòng, anh Lãng xin nhấn mạnh vài quan điểm:

- Người VN, cần bình tĩnh hơn. Có nhiều dấu hiệu cho thấy các xu hướng mẫu thuẫn trong xã hội VN đang bị đẩy theo chiều hướng cực đoan: Chính quyền trấn áp cực đoan, giới trí thức, đối lập và phản biện cũng đang đi theo sự phản ứng có phần cực đoan. Hãy cẩn thận. Rất may là hiện tại VN đang có dấu hiệu hồi phục tốt, sự cải thiện về kinh tế trong giai đoạn trước mắt có lẽ sẽ giúp giảm bớt sự chỉ trích từ phía dân cư, đồng thời chính quyền cũng sẽ tự tin hơn để không phải dùng tới các biện pháp kiểm soát xã hội quá cực đoan. Nhu cầu có một xã hội văn minh và dân chủ hơn là hoàn toàn chính đáng, nhưng để tới được tương lai ấy, lối tiếp cận ôn hoà sẽ là tích cực hơn. Một câu thành ngữ xưa nhưng luôn đúng: "Ném chuột, cẩn thận vỡ đồ". Hãy nhớ, TQ đang kề ngay sát cửa.

- Thế giới đang có nhiều diễn biến thuận lợi cho VN, cùng với sự hồi phục của Mỹ và Châu Âu, kinh tế Vn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn cả. Điều quan trọng trong giai đoạn hiện nay là phải rút ra bài học từ quá khứ, tìm mọi cách khắc phục thâm hụt thương mại với TQ. Hãy dùng tới mọi biện pháp, kiểm soát chặt chẽ hơn hàng hoá nhập từ Tàu, thắt chặt việc chống buôn lậu qua đường biên và có thể chửi bới hàng hoá Tàu Khựa càng nhiều càng tốt về chất lượng và tính an toàn. Phong trào người Việt không dùng đồ TQ cần được đẩy mạnh về thực chất.

- Nước Mỹ ôn hoà hơn với thế giới và cảnh giác hơn với TQ sẽ là điều lợi đối với VN. Làm thế nào để tận dụng các lợi thế đang diễn ra tại Mỹ, Nhật Bản, Nga, Âu Châu và Ấn độ sẽ là điều mà VN cần tính tới. Hãy tìm mọi cách đưa VN tới gần hơn với thế giới phương Tây. Thoát Á Luận cần phải là một điều tâm niệm khắc sâu vào trí não của mỗi người VN, dù ở bất cứ vị trí nào trong xã hội. Hãy bỏ ngoài tai lời chỉ trích của đám con bò và bọn ăn bả của Tàu Khựa khi ra rả cho rằng chúng ta phải giữ bản sắc Vn và tiến gần châu Á. Hãy nhớ, tương lai luôn phải là phía có ánh sáng văn minh và phát triển, bản sắc dân tộc nếu có, cũng phải nằm ở đó.

Hãy cảnh giác, cùng bình tĩnh nhìn nhận khó khăn và sáng suốt vượt qua thử thách. Những phẩm chất tốt đẹp ấy đã giúp người VN vượt qua nhiều thời kỳ nguy khốn và chứng minh dân tộc chúng ta là một dân tộc được tôn trọng trong lịch sử. (Câu này anh viết để kích động niềm tự hào của cái đám con bò mất hết tự tin :P).

Và cuối cùng, chúc các bạn sáng suốt và đặc biệt là DCM bọn Khựa.

P/S Cái forum này có một điểm cực fo`, là anh tìm mãi không thấy có cái icon mặt cười lè lưỡi, khiến hứng thú của anh trong việc post bài giảm đi rất nhiều. Anh đề nghị các bạn cần nhanh chóng bổ sung cái biểu tượng này, đây là một thiếu sót anh cho là lớn.
changvam
20-09-09, 04:14
Lãng gõ tù tì 3 tiếng không dừng, nể vãi trình word.
dehue
20-09-09, 15:56
IDS giải tán chưa phải là hết, đó mới chỉ là bắt đầu
dehue
20-09-09, 16:01
IDS giải tán thì mỗi thằng đi mỗi đường chứ đi đến đâu nữa hả em Mặc.

Mày tưởng cái đấy nó thay thế toàn bộ trí thức Việt Nam, tự đại hay sao. Chết thì giống như dòng sông đã qua đời chư có cái gì mà ầm ĩ. Mày có cổ phần trong ấy đang dang dở hay sao mà cứ đòi hỏi là phải có hồi kết cho một chuyện đ éo vào đâu là thế đ éo nào nhỉ.

Ngu vãi bò tót ra, IDS phản đối cái kứt. Mày đừng nhét chữ vào họ chứ. Trí thức chân chính là những người biết tôn trọng luật pháp.

Có khóc thêm nữa thì cổ phần cũng chẳng tăng lên đâu em ơi.

Mày thấy câu nào anh bẩu là không tôn trọng luật pháp ?ở chỗ bôi đen đen kia kìa khứa khứa
knowledgeriver
20-09-09, 16:57
Đề nghị toàn Thăng Long học tập và quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh tụ Lãng.
freefish
20-09-09, 17:13
Chính ra anh thấy mấy bài nghiên cứu của A, Lan, Lai, Tuỵ ... ở viện IDS hay viện ĐÍT gì đó đọc chả hay ho thú vị và có giá trị bằng bài của bạn Lãng. Thế anh mới bảo cần gì lập ra viện, cứ ngồi nhà đánh rắm cũng vấn có bài nghiên cứu chất lượng như bọn A, Lai ...

Tay A trước giờ ủng hộ bảo thủ, đàn áp, giờ lại bị các bạn đảng và chính phủ chơi bài đấy, đúng là há mồm cá trê.
em tên bông
20-09-09, 17:16
Đề nghị toàn Thăng Long học tập và quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh tụ Lãng.

Em chờ chính uỷ Trường An vào cho ý kiến chỉ đạo chính thống rồi em mới học tập luôn một thể ạ.
Mặc
20-09-09, 17:34
Bạn Cá chính ra đần. Cách tiếp cận của Lãng so với cách tiếp cận của các nhà khoa học đích thực như cụ Hoàng Tuỵ, Quang A, Tương Lai là hoàn toàn khác nhau. Phân tích của Lãng thấy rõ là phân tích của người nhìn từ thực tế, căn cứ vào những sự kiện đơn lẻ, dựa trên sự nhanh nhạy và óc tổng hợp mà tạo thành giá trị, trong khi đó cách tiếp cận nghiên cứu của những người như bác Quang A hay cụ Tuỵ, là lối nghiên cứu điển hình của giới khoa học, sử dụng những công cụ phân tích tổng hợp với các thông số vĩ mô để đưa ra kiến giải chung. Cá kết luận IDS nghiên cứu fo` là điều cực kỳ ngu si và kém hiểu biết về lối tư duy khoa học.

Anh không đồng ý với Lãng, hay nói đúng hơn chưa quán triệt được cái chủ trương "cần bình tĩnh lại", bình tĩnh lại là bình tĩnh cái gì, như thế nào?. Ngược lại, anh rất đồng ý với Lãng ở luận điểm: "quyền chủ động tháo gỡ bế tắc đang nằm ở phía chính quyền", đặc biệt là ý tưởng "cần có cách tiếp cận thông thái hơn với các luồng ý kiến phản biện trong xã hội". Rõ ràng là Lãng cũng như anh hay bất cứ ai đều nhận thức rõ, bóng nằm trong chân chính quyền và phản ứng của xã hội là hoàn toàn bị động.

Không có bauxite TN, sẽ không có làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trong thời gian vừa qua. Nếu phản ứng tại Biển Đông là thực tiễn hơn, dân chúng sẽ không mất mát niềm tin vào năng lực bảo vệ chủ quyền của chế độ. Nếu những trường hợp như trang web của Bộ Công Thương, hay báo Đảng đưa tin bài ủng hộ các tuyên bố về chủ quyền của TQ tại Biển Đông được xử lý đến nơi đến chốn, sẽ khó có lời xì xào về sự lũng đoạn của bọn tay sai Tàu Khựa ở VN. Hay đặc biệt, nếu các quyết sách chống buôn lậu đường biên hiệu quả, và làm tốt công tác giám sát chất lượng hàng hoá nhập từ TQ, đã không có vấn nạn thâm thủng thương mại nặng nề của VN với TQ trong năm 2007 và 2008. Những cái đó hoàn toàn nằm ngoài quyền chi phối của cái đám quần chúng mà Lãng gọi là bọn dân đen. Trách nhiệm là ở chính quyền.

Chính quyền sai, dân đen không chỉ trích thì còn biết làm gì khác? Đây là chỗ anh thấy Lãng dốt, hoặc chưa phân tích cặn kẽ.

Hội nghị đang tiến tới một bước tiến dài với chất lượng nâng nên vượt mức. Tình hình này cần được phát huy.
knowledgeriver
20-09-09, 17:49
Anh có ý tưởng vĩ đại thế này. Cái quyết định 97 như trên giống như là một cây gậy. Củ cà rốt thì lại được anh Nâu trồng trên farm của Facebook. Theo Lãng, một cách tiếp cận thông thái hơn đối vói giới trí thức là cần thiết trong hoàn cảnh hoang mang dao động này. Vậy cần phải đút ngay một củ cà rốt cho bọn tri thức bằng việc cuối năm nay, tổ chức một hội thảo tri thức toàn Việt Nam để đả thông về tư tưởng, thông báo tình hình rối loạn, vạch ra một viễn cảnh dân chủ cho tương lai trong đó tri thức được tự do mở miêng hơn nhưng đồng thời lại khẳng định rằng trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng như hiện tại, các giải pháp mang tính tạm thời và hướng tới toàn cục.

Chỉ có cách tiếp cận thẳng thắn, có lý, có tình, có xét đến xu hướng tự do dân chủ trong dài hạn và những sự vụ chiến thuật ngắn hạn, có xét đến sự trân trọng một cách thận trọng dành cho đội ngũ trí thức thì mới có thể chặn đứng sự hoang mang dao động và bất mãn của giới tri thức tinh hoa. Cuộc hội thảo đó cần phải tạo ra được một sự đồng thuận ít nhất là về cảm hứng và lòng yêu nước cũng như sự đồng thuận về cách nhìn nhận các nguy cơ tiềm ẩn bên ngoài trong đó có Trung Quốc.

Ai sẽ tổ chức hội thảo này? Khi nào sẽ có? Tô Huy Rứa chăng?
gió
20-09-09, 18:58
- Người VN, cần bình tĩnh hơn. Có nhiều dấu hiệu cho thấy các xu hướng mẫu thuẫn trong xã hội VN đang bị đẩy theo chiều hướng cực đoan: Chính quyền trấn áp cực đoan, giới trí thức, đối lập và phản biện cũng đang đi theo sự phản ứng có phần cực đoan.
Tóm lại chính quyền cần mềm dẻo trước chứ gì? Em sợ rằng chính quyền không đủ động cơ để nghĩ và làm như thế.

Em cần bằng chứng để có niềm tin vào chính quyền này, pờ lịt.
em tên bông
20-09-09, 19:14
Tại sao anh Lãng lại phải đưa ra bằng chứng này. Anh í có phải là chính quyền đâu.
Ngay cả anh Trường An em còn chưa biết có phải là chính quyền hay không.
knowledgeriver
20-09-09, 19:18
@Boong. Ở TL này, Nâu anh chính là đại diện chính quyền. Anh lãnh đạo một tập thể 80 tnxm xịn tại Úc châu. 70% PhD, 20 % Master, 10 % BA.
Lãng
20-09-09, 19:26
Các bạn cần bình tĩnh, bất cứ cái gì cũng đều có giải pháp riêng của nó. Bình tĩnh sẽ giúp các bạn nhìn nhận vấn đề một cách thông thái, và tạo sự khác biệt giữa các bạn với bọn con bò.

Nghiên cứu về phản ứng của chính quyền và dân chúng hiện nay, có thể là một ví dụ tốt cho game theory. Nếu coi đây là một trò chơi tương tác, mà mỗi hành vi của chính phủ có thể dẫn tới một phản ứng tương xứng của người dân, thì lý thuyết trò chơi là một lời giải tốt để tìm ra phương án tối ưu. Bạn Mặc cần lưu ý đến chi tiết này, đó chính là ngụ ý đằng sau của anh với lời khuyên cần bình tĩnh lại.

Thời gian qua, anh cho, cả hai phía đã phần nào hiểu được xu hướng phản ứng lẫn nhau. Chính quyền qua các phản ứng thăm dò, rõ ràng đã hiểu rõ hơn về đặc tính dân đen. Đó không còn là một đám ngu dốt và dễ bị tuyên truyền như dăm năm về trước. Ví dụ về thông điệp của Bộ Chính Trị, điều chỉnh chủ chương của chính phủ trong vấn đề khai thác Bauxite Tây Nguyên là một điển hình. TKV và Bộ công thương trước đó công khai cõng rắn về nhà khi để ngỏ khả năng cho nước ngoài góp vốn vào dự án tới quá 51% (nước ngoài ở đây đương nhiên rồi sẽ là bọn Khựa). Phản ứng quá mạnh của dân chúng sau đó, khiến Bộ Chính Trị phải ra một chủ chương khẳng định sẽ không có chuyện dự án có góp vốn nước ngoài, vận hành và khai thác sẽ là người VN. Tất nhiên Bộ Chính Trị không thể dừng dự án này, đây có thể là một hậu quả đau thương mà Trung Quốc đã tranh thủ ép VN khi tìm kiếm nguồn tài trợ vượt khủng hoảng giai đoạn 2008.

Thể chế của chúng ta, rõ ràng là ngu, nhưng không phải là hoàn toàn điếc. Các bạn cần ghi nhận điểm sáng này. Anh cho rằng một sự bình tĩnh vào thời điểm này, sẽ giúp cả hai phía lựa chọn được một phương án ứng xử tối ưu, đem lại lợi ích lớn nhất cho quyền lợi quốc gia. Lý thuyết game theory nếu được vận dụng tốt, sẽ là chìa khoá cho bài toán khó này. Cực đoan sẽ đẻ ra cực đoan, kết cục của nó sẽ là xung đột và rối loạn.

Anh chẳng ưa gì cái chính thể toàn trị đang bóp cổ dân đen, nhưng anh mong các bạn hãy có cách nhìn với động cơ xây dựng. Gần đây không ít lời chỉ trích trên internet thường nghiêng quá một chiều về khía cạnh phỉ báng chính quyền, mà không thấy đi kèm những phân tích chỉ dẫn đâu là lối ra. Anh lét mắt nhìn vài post phía trên thấy có bạn Nâu đưa ra một ý tưởng anh cho là hợp lý. Một hội nghị có tính xây dựng và cầu thị, giữa chính quyền và trí thức phản biện, có thể là một cách thức xuống đài đẹp cho cả đôi bên, khiến các ý tưởng được dung hoà, xây dựng thay vì đối kháng.

Tất nhiên anh sẽ có ý kiến chỉ đạo riêng với đám tai to bạn anh để nghe ngóng tình hình. Tạm thời các bạn cứ thảo luận, chửi bới, nhưng hãy đánh giá vấn đề với động cơ xây dựng. Chúng ta không tồn tại cô lập trên thế giới này. Sát nách chúng ta, là bọn Khựa vốn cực kỳ chó chết.
raukhoailang
20-09-09, 19:30
Vậy cần phải đút ngay một củ cà rốt cho bọn tri thức bằng việc cuối năm nay, tổ chức một hội thảo tri thức toàn Việt Nam để đả thông về tư tưởng, thông báo tình hình rối loạn, vạch ra một viễn cảnh dân chủ cho tương lai trong đó tri thức được tự do mở miêng hơn nhưng đồng thời lại khẳng định rằng trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng như hiện tại, các giải pháp mang tính tạm thời và hướng tới toàn cục.

Chỉ có cách tiếp cận thẳng thắn, có lý, có tình, có xét đến xu hướng tự do dân chủ trong dài hạn và những sự vụ chiến thuật ngắn hạn, có xét đến sự trân trọng một cách thận trọng dành cho đội ngũ trí thức thì mới có thể chặn đứng sự hoang mang dao động và bất mãn của giới tri thức tinh hoa. Cuộc hội thảo đó cần phải tạo ra được một sự đồng thuận ít nhất là về cảm hứng và lòng yêu nước cũng như sự đồng thuận về cách nhìn nhận các nguy cơ tiềm ẩn bên ngoài trong đó có Trung Quốc.

Ai sẽ tổ chức hội thảo này? Khi nào sẽ có? Tô Huy Rứa chăng?

Anh Rứa đồng ý rồi đấy. Anh í giao cho Nâu lên phương án thành phần dự hội thảo để trình các cụ. Lưu ý là người dự hội thảo phải có tính đại diện, đồng thời phải có bằng tiến sĩ về công tác xây dựng Đảng.
Tr­ường An
20-09-09, 19:37
Thanh niên Thăng Long không có gì cần ghi nhớ ngoài các mục tiêu sau:

- Độc lập, Tự do, Cộng hoà, Công bằng, Dân chủ, Giàu mạnh.

- Việt Nam là nước nhỏ, luôn phải chống can thiệp nước ngoài, nên con đường dân chủ phải được xây dựng khác với các nước lớn, vốn dĩ xưa nay chỉ lo đi can thiệp vào các nước nhỏ.

- Độc lập, Tự do là trên hết, bất cứ chiêu bài nào đe doạ làm mất độc lập, tự do thì ta phải loại trừ nó đi.

Trường An.
changvam
20-09-09, 19:46
Trường An thâm nho vãi đái.
em tên bông
20-09-09, 19:53
- Việt Nam là nước nhỏ...

Em muốn biết cho rõ là nhỏ so với ai? So với Tàu à?


... vốn dĩ xưa nay chỉ lo đi can thiệp vào các nước nhỏ.

Tức là Tàu vốn dĩ xưa nay chỉ lo đi can thiệp vào Việt Nam á?

Thành viên tnxm ngu như heo con, anh Trường An nói xong cần hỏi lại heo con nghe đã thủng chưa chứ mập mờ như này em sợ heo con chẳng hiểu gì sất.

Em xin lỗi anh Lãng vì đã gọi đàn bò của anh là heo con.
gió
20-09-09, 19:56
Tại sao anh Lãng lại phải đưa ra bằng chứng này. Anh í có phải là chính quyền đâu.
Ngay cả anh Trường An em còn chưa biết có phải là chính quyền hay không.
Cái mất lớn nhất của chính quyền hiện nay là liềm tin của dân chúng Boong ạ. Làm sao anh ta có thể lãnh đạo người khác nếu người ta không có liềm tin vào anh ta? Anh hỏi Lãng vì anh cần liềm tin.
Lãng
20-09-09, 20:25
Gần đây theo dõi công tác của chính uỷ Trường An, anh thấy có nhiều vấn đề. Thay mặt Trung Ương, anh nghiêm khắc phê bình thiếu sót của đồng chí Trường An, ở các khía cạnh sau:

Thứ nhất, căn bênh ngu của Trường An mãi không chữa được. Mặc dù năng lực copy&paster của Trường An cực kỳ đáng nể, nhưng do hạn chế về năng lực tư duy nên rất yếu kém trong việc định hướng, thuyết phục, dẫn đường tư tưởng quần chúng cho phù hợp với yêu cầu cách mạng của Đảng. Dẫn đến việc tạo một hình ảnh rất xấu cho lực lượng tuyên huấn nước nhà, làm giảm sút sức chiến đấu của chế độ trước thế lực chống phá của bọn phản động và bọn ăn phải bả diễn biến hoà bình.

Thứ hai, gần đây anh nhận thấy Trường An có sự dao động rõ rệt về niềm tin vào tính tất thắng của chủ nghĩa xã hội, thể hiện ở sự lung lay về tư tưởng, có phần bất mãn chán chường trước những biểu hiện xấu lan tràn trong xã hội ở một quy mô cực kỳ rộng lớn. Nhưng đồng chí Trường An phải hiểu, dù những điển hình người xấu việc xấu trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng ta đang ngày được nhân rộng, thì đó cũng vẫn chỉ là những hiện tượng cục bộ, cùng lắm là chiếm đến 99% đội ngũ cán bộ, 1% trong số đó vẫn là tốt. Cách mạng là gì? Cách mạng là giữ ngọn lửa niềm tin. Có 1% cũng là đủ rồi. Đồng chí cần hết sức chấn chỉnh về quan điểm, nâng cao khí tiết cách mạng và ý chí đấu tranh trước tình hình mới.

Trung Ương biết thế kẹt của đội ngũ tuyên huấn nên đã vạch ra phương thức đấu tranh mà đồng chí Trường An cần quán triệt trong thời gian tới như sau: Cần phát huy điểm mạnh copy & paster, hạn chế tối đa lập luận. Không được phép dại dột bỏ sở trường dùng sở đoản. Đồng chí copy & paster nhiều lắm bọn con bò chỉ có thể chửi bới bài copy là ngu, chứ đồng chí há mồm ra lập luận chính là việc lộ bí mật về sự ngu của đồng chí và lực lượng tuyên huấn của đảng. Đây là bí mật cấp quốc gia, cần bảo đảm không tiết lộ trong mọi trường hợp :P

Bạn Gió ở trên đặt câu hỏi về niềm tin, trả lời ngắn: Niềm tin chẳng ai cho không ai trong cuộc đời này, và tốt nhất, bạn đừng tin vào cái gì ngoài chính mình. Trong lối hành xử với một chế độ ưa thích đặc quyền, mà bạn muốn tìm kiếm niềm tin thì bỏ mẹ. Tin thì không nên, nhưng cần nhìn nhận vấn đề một cách hợp lý, và đưa ra cách ứng xử thích hợp với từng thời điểm. Người duy nhất đáng để các bạn gửi gắm niềm tin, chính là anh Lãng, lãnh tụ của các bạn :P

P/S Ngày trước anh nhớ có lần lên MPI làm việc, dọc đường có một anh bạn kể chuyện cười, đại loại có một bạn thuộc thành phần chống đối, dùng sơn vẽ lên tường VP chính phủ dòng chữ: "Trong này toàn một bọn ngu". Lực lượng an ninh tinh nhuệ của Đảng được tung ra, thủ phạm nhanh chóng bị tóm. Sau đó ít lâu, trong một phiên toà công minh và nghiêm túc, án được tuyên: Thủ phạm lĩnh án 3 năm 4 ngày tù, trong đó 4 ngày là vì bôi bẩn vệ sinh công cộng, 3 năm tù là vì tiết lộ bí mật quốc gia. Hẹ hẹ.

P/S Biểu tượng mặt cười lè lưỡi của anh đâu rồi sao đé o thấy. Thế là thế đé o nào???
Ivan
20-09-09, 20:33
Hehe... anh chửi Lãng chỉ sửa được mỗi cái tật "Lãng anh", còn vẫn thèm lè lưỡi như người bạn tốt nhất của con người những ngày nồng nực à?
Mặc
20-09-09, 20:50
Bác Lãng vác game theory ra để đánh giá em đồng ý là đúng, nhưng bác chắc cũng phải đồng ý với em một điểm, không có mô hình nào là hoàn hảo và hoàn toàn tiệm cận với thực tế. Đôi khi các kết cục dạng win, win hay sum zero của game theory chỉ có tính lý thuyết mà không đối chiếu được vào cuộc sống thực. Vậy theo bác, khả năng thành công của một sự điều chỉnh hành vi hợp lý giữa thể chế và nhân dân đến một kết cục tối ưu là bao nhiêu %? Bởi như bác em đã chỉ ra, bệnh ngu là bệnh mãn tính của quan chức chế độ. Mà theo em hiểu, giữa ngu và khả năng tìm ra giải pháp luôn có tương quan tỷ lệ nghịch.
gió
20-09-09, 21:07
Tin thì không nên, nhưng cần nhìn nhận vấn đề một cách hợp lý, và đưa ra cách ứng xử thích hợp với từng thời điểm.
Ơ em tưởng theo Game Theory gì đó thì chính niềm tin (là bên kia sẽ ứng xử theo một xu hướng tốt hoặc xấu cho toàn cục) là cơ sở cho việc em chọn một ứng xử thích hợp cho xu hướng đó chứ. Bác giải thích em phát.
TokyoZero
20-09-09, 21:11
Một nước nhỏ?

Để so sánh Việt Nam là lớn hay nhỏ thì phải đặt Việt Nam vào đúng hệ quy chiếu của nó, hệ quy chiếu này là thế giới. Tạm lấy hình ảnh thế giới là một đồng cỏ và mỗi quốc gia là một con bò cho dễ hiểu.

Việt Nam (http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam) luôn được coi là một nước nhỏ không phải xét trên khía cạnh địa lý, vì diện tích đứng hàng thứ 64/194 quốc gia có chủ quyền, dân số thì đứng thứ 13 trên thế giới, cộng thêm bề dày lịch sử và văn hóa những 4000 năm, như vậy là to cbn nó rồi, nhỏ gì?

Nhưng nếu vứt Việt Nam vào cánh đồng thế giới thì sẽ thấy, con bò to là con bò có tiếng rống khỏe nhất. Chỉ cần cất tiếng là những con bò còn lại phát khiếp, bóp thế nào sữa cũng không phọt được ra. Xét như vậy thì con bò Việt Nam là một con bò nhỏ. Nôm na là tiếng nói không có trọng lượng.

Con bò Nhật Bản cùng kích thước, cùng trọng lượng nhưng tiếng nói của nó rất có tiếng vang và chỉ cần khẽ rên rỉ là đã được cả đàn bò chú ý, và nó rống lên thì ắt hẳn là uy lực hơn hẳn. Những con bò Châu Âu luôn nhìn những con bò Châu Á bằng con mắt coi thường nhưng chỉ có duy nhất con bò Nhật Bản là được nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ. Vì con bò Nhật Bản lắm sữa và hiển nhiên Nhật Bản không phải là một con bò nhỏ.

Lí do vì sao Việt Nam được gọi là một nước nhỏ? Sơ lược vài điểm...

- Về kinh tế, tiềm lực kinh tế nước nào mạnh thì nước đó được coi là nước lớn, đây là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất. Con bò nào nhiều sữa thì con bò đó được gọi là con bò to. Muốn Việt Nam trở thành một nước lớn, chỉ có nhiều tiền không thì chưa đủ nhưng có thật nhiều tiền thì khỏi phải bàn nữa. Cứ có đủ tiền để thằng khác phải sợ thì vị thế nó sẽ khác.
- Về lịch sử, Việt Nam tự hào có một bề dày lịch sử 4000 năm bất khuất, nhưng có đến 1000 năm Bắc thuộc và không biết bao nhiêu lần bị mất quyền độc lập. Bị đô hộ thì coi như về mo, lớn thế quái nào nữa. Nước Anh cũng là một nước nhỏ, nhưng lịch sử của quốc gia này là lịch sử chinh phạt, chứ không phải là lịch sử bị đô hộ, nên nước Anh đến bây giờ vẫn là một nước lớn và lịch sử cũng phải thừa nhận dân tộc Anh là một dân tộc vĩ đại. Xét về khía cạnh này thì điều đáng tự hào của dân tộc Việt Nam là...không chấp nhận trở thành một nước lớn - một Trung Hoa vĩ đại.
- Về yếu tố con người, thành phần nòng cốt và được coi là tinh hoa của một dân tộc là thành phần trí thức - thành phần này còn đang mải log in TNXM, phải chờ thêm 20 năm nữa mới đánh giá được.

Còn nhiều cái gạch đầu dòng nữa nhưng sẽ vẫn dẫn đến một chữ, một chữ thôi...nhỏ lắm.
raukhoailang
20-09-09, 21:48
Độc lập dân tộc không đơn giản là vấn đề biên giới và lãnh thổ như thế kỷ trước. Độc lập bây giờ chính là bô xít, là dự án trồng rừng hơn 70.000ha ở Nghệ an đã giao cho khựa, là những dự án cảng, khai khoáng khổng lồ ở Hà tĩnh với vỏ Đài loan mà ruột là khựa. Liệu Việt Nam sẽ lại bị chia cắt ở khúc giữa mỏng mảnh này? Sự mất cân bằng nghiêm trọng trong cán cân thương mại với khựa, việc khựa trúng thầu gần hết các công trình trọng điểm dùng vốn ngân sách...

Đe dọa mất độc lập là đây, chứ không chỉ mấy cái đảo tít ngoài xa, mà trên thực tế HS đã mất hoàn toàn, chỉ còn vài cái ở TS.
love_is_a_zero
20-09-09, 21:59
Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn anh Lãng vì đã vất vả bỏ công sức cống hiến cho hội nghị bài viết rất dài và có giá trị trong việc định hướng chỉ đạo.Hy vọng các bạn con bò trong BCT sẽ chắt lọc được một số ý hay để điều chỉnh phù hợp cho những sách lược trong thời gian tới.

Một trong những ý tưởng chính trong bài viết của Lãng là kêu gọi sự kiềm chế và mềm mỏng hơn nữa giữa phía chính quyền và phía dân chúng với đại diện là những trí thức để tránh xảy ra tình trạng phân hóa, mất đi sự gắn kết, sức mạnh trong việc đương đầu với Khựa. Nhưng có lẽ vì muốn kêu gọi, thuyết phục cho luận điểm trên mà Lãng không đề cập tới nguyên nhân tại sao lại diễn ra những mâu thuẫn đang ngày càng trầm trọng đấy? Mâu thuẫn hiện tại không chỉ đơn thuần là những bất đồng trong quan điểm, cách thức tiến hành mà là mâu thuẫn vì lợi ích.
Trước nhiều sự kiện đã và đang diễn ra dồn dập như các chính sách về biên giới hải đảo, tài nguyên..đã làm những người dân có hiểu biết, các trí thức nhận ra quyền lợi của đất nước, của dân tộc bị xâm phạm, và như vậy quyền lợi trực tiếp của họ tất nhiên cũng bị ảnh hưởng. Mà càng đau xót hơn nữa, nếu mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra như trong thời gian gần đây thì phía được lợi nhiều nhất lại là Trung Quốc – một quốc gia có 16 chữ vàng hữu nghị với Việt Nam nhưng lại là kẻ thù truyền kiếp bao đời của dân tộc. Các bạn trong BCT dù có là bò, nhưng dù sao cũng là bò cao cấp, bò đã qua đào tạo, vậy thì sao các bạn vẫn có những hành động, chính sách làm mất lòng quốc dân,đem lợi cho Trung Cộng ? Các bạn chắc cũng phải nhận được quyền lợi hay sự ép buộc nào đó từ phía Trung Hoa! Mà dù vì bất cứ điều gì thì những động thái mà đem lại tổn thất cho quốc gia đều là điều không thể chấp nhận.Và điều anh muốn nói ở đây là, dân muốn giữ những chủ quyền của quốc gia, trong khi lãnh đạo lại vì quyền lợi của mình mà có hành động đi ngược lại với nguyện vọng của đa số dân chúng thì việc điều hòa mâu thuẩn ở đây là không thể.Điều này chắc anh Lãng hiểu? Làm sao có thể sửa sai được khi tay đã nhúng chàm ? Những đàn áp hiện tại là để dập tắt thông tin chỉ ra những điều bất cập, những điều sai trái.Anh còn nhớ đợt trước khi có mặt tại buổi nói chuyện với các bạn tiến sỹ tại chức ở Tathy university, Lãng cũng đã từng rất quan ngại về hiện trạng lãnh đạo chỉ toàn lo quyền lợi bản thân nhưng lại rất thiếu những cá nhân lãnh đạo có TÂM với sự đi lên của tổ quốc. Rất tiếc, có lẽ do hôm nay muốn kêu gọi sức mạnh chống Khựa mà Lãng đã không đề cập điều đấy.

Lãng có thể nói rõ hơn trong đoạn sau Trung Quốc sẽ mất và được gì không?

“Cũng trong những ngày này, một dấu hiệu khác đến từ Nhật Bản, với sự sụp đổ của chính đảng LPD thống trị nước Nhật suốt từ thế chiến thứ hai, và sự lên ngôi của một đảng đối lập với một gương mặt sáng giá mới. Một tin vui với VN được loan báo gần như đồng thời với sự xuất hiện chính phủ mới của Nhật: Cam kết viện trợ ODA tăng lên, bất chấp sự thay đổi về chính phủ cầm quyền, nước Nhật có vẻ quyết tâm muốn vực dậy nền kinh tế VN, vốn là một điều phù hợp với lợi ích chiến lược của họ cả về an ninh và kinh tế. Nhiều phân tích gia hiện nay cho rằng chính phủ mới của Nhật sẽ tìm kiếm sự độc lập hơn so với Mỹ và tìm cách đối thoại tốt hơn với TQ và Triều Tiên, điều có thể khiến TQ được hưởng lợi nhiều hơn. Trái với nhận định đó, anh Lãng tin chắc rằng nước Nhật đang có một chiến lược khôn ngoan hơn, và có nhiều dấu hiệu Nhật Bản sẽ tìm cách khắc phục vị thế "người khổng lồ một chân, hùng mạnh về kinh tế nhưng không tương xứng về quốc phòng". Chuyện gì xảy ra nếu Nhật Bản xoa dịu mâu thuẫn với TQ, giảm bớt hợp tác với Mỹ nhưng lại tăng cường tiềm lực quân sự của mình? Mỹ, Phương Tây, Việt Nam và Nhật Bản trong tình huống đó sẽ đều có lợi hơn, ngược lại, TQ sẽ bị đe doạ nhiều hơn là được tưởng thưởng. Hãy chờ xem, nhận định của anh Lãng sẽ đúng đến đâu đối với nước Nhật trong 3 năm trước mắt.”

Rất phục Lãng vì sự đánh giá tình hình Nhật Bản khá là chính xác. Một học trò cũ trước được anh dạy tiếng Việt hiện đang làm việc tại Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết rằng Nhật đang xem xét lại việc hiện diện quân đội Mỹ tại Nhật Bản vì như hiện tại thì Nhật trong tình trạng rất phụ thuộc, quân đội *** phát triển được mà lại phải chi rất nhiều tiền cho việc hoạt động của quân Mỹ trên đất Nhật, chủ yếu là ở Okinawa, Saseibo miền Nam Nhật Bản.Điều khoản hiến pháp của Nhật về việc liên quan đến thành lập quân đội sẽ phải thay đổi là điều sẽ diễn ra trong thời gian tới

Trở lại chuyện liên quan đến phản biện. Vấn đề khai thác bôxit vẫn còn đang nóng bỏng đít thì TKV – tập đoàn Than và Khoáng Sản Việt Nam hiện tại lại đang có những động thái rục rịch chuẩn bị cho dự án khai thác than ở đồng bằng sông Hồng, mà đối tác thực hiện lần này, đúng theo kịch bản, không ai khác vẫn là Trần Văn Khựa.
Tối qua anh có bữa ăn cơm thân mật ở nhà riêng với hai quan chức cao cấp của Bộ Công Thương Nhật Bản (METI) và Trung tâm nguồn năng lượng mới ( NEDO) và anh có hỏi thử ý kiến của họ đánh giá thế nào về vấn đề này thì các anh ấy bảo rằng “ Có mà khai thác được cái con kặ.c “. Từ năm 1998 đến năm 2003, phía NEDO đã chi 5 triệu USD cho việc điều tra, thăm dò và đánh giá khả năng khai thác nhưng kết quả là phải rút lui vì họ đánh giá là dự án khai thác khó khả thi với những tác hại nghiêm trọng sẽ xảy với môi trường, dân số, lương thực…Nhưng với tình trạng không được có các ý kiến đóng góp phản biện tự do và công khai thì anh e rằng việc này sẽ diễn ra tương tự như bôxit Tây Nguyên. Miền Bắc thân yêu sẽ tràn ngập bọn Khựa bẩn…
Tr­ường An
20-09-09, 22:32
Bô xít làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước trước nhân dân, tội lỗi ấy do thằng Kiển và Bộ Công nghiệp mà ra cả.

Kiển đã bị trảm, lãnh đạo Bộ Công nghiệp có liên quan Bô xít cũng phải bị trảm.

Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ biết gì về Bô xít mà ra Nghị quyết, Quyết định này nọ. Tất cả do TKV, Bộ Công nghiệp trình lên cả.

Thế nên Lãnh đạo Bộ CN chịu trách nhiệm về Bô xít, nhất quyết phải trảm.

Bô xít để lại bài học lớn về lộ trình ra quyết định, nghị quyết, về việc kiểm tra cấp dưới, không để cấp dưới làm ẩu, trình bậy, làm mất uy tín Đảng, Nhà nước.

Nhờ bài học Bô xít nên vấn đề bể than ĐB sông Hồng đang được xem xét rất kỹ càng. Việc ra quyết định về việc mở bể than ĐB sông Hồng sẽ không lặp lại sai lầm như chuyện Bô xít.

Nhân đây, tưởng cũng nên cảnh cáo thằng Thảo ở Hà Nội. Còn xí xớn, làm bậy, gây hậu quả nghiêm trọng, nhất định sẽ trảm không tha. Hãy nhìn gương thằng Kiển mà tu thân.

Trường An.
Vàng
20-09-09, 22:39
Riêng cái việc không thuộc nổi tên Bộ cũng đủ để cho bác An em về hiu rồi bác ơi.
love_is_a_zero
20-09-09, 22:39
Ơ, thế không biết gì mà cũng phê duyệt à ? Thế là vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng rồi ! Mà đã không biết thì làm sao có thể kiểm tra được.
nhaphat
20-09-09, 22:58
Em nghĩ là bạn Lãng phò đã chơi chính chị ở Tathy thì nên có chiến lược khác khi chơi ở TNXM, , vì ở đây nói chung là các bạn đang chơi một thứ trò mà em cho là tiến hóa hơn nhiều các bạn Tathy, đó là đi sâu vào giải quyết các mối quan hệ, các vấn đề trong lòng xã hội. Ví dụ như kon Ken iu kon Bông, kon Pa iu kon Ken, kon Pa ghen với kon Bong, kon Bong chui kon May vo dien, thang Hit chui kon Bong hok duoc quay ra chui kon Ken... đấy đại loại thế. Còn chiện chính chị, chiện kinh bang tế thế, nghe qua thì to tát nhưng thật ra nông choèn choèn, hok thể nào hấp dẫn như chiện của bọn em, em nhường các bạn Tathy giải quyết.


À, luôn tiện ở đây bọn em dùng cái này, hay hơn! :24:
Harry Potter
20-09-09, 23:06
dm thằng Nhaphat, "bọn em" ở đây là những đứa nào?
em tên bông
21-09-09, 00:02
"Bọn em" là đàn bò của Lãng Chăn bò.
nhaphat
21-09-09, 00:27
Anh hiểu ẩn ức của thằng HP khi mày phải đệm "đm" trước câu hỏi khá là thông minh của mày. Anh dùng "bọn em" là có cân nhắc kỹ, anh đ éo có ham muốn gọi bọn hay gì cả, nhưng anh thích dùng thủ thuật và cụm từ của anh nó là một thủ thuật. Cụm từ đó có một nghĩa hai chiều là thằng nào đ éo đứng về phía quan điểm của anh hoàn toàn có thể đứng ra ngoài bằng chính những câu hỏi của nó, như mày đã hỏi, còn những thằng đ éo nói gì mặc nhiên ở vào tập hợp của anh! Cụm từ "bọn em" hoàn toàn đ éo có nghĩa là "cả diễn đàn" như mày ngầm mặc định, bởi nếu có nghĩa như thế thì anh đã dùng cụm từ "TNXM" hay "diễn đàn này"... etc.

Tuy nhiên cái cụm từ "dm" đệm trước kia phản bội lại chính cái câu hỏi thông minh của mày, nó thể hiện ra mày chả có tí suy luận đ éo gì trong cái câu hỏi thông minh kia, mà chẳng qua là một thứ ẩn ức bột phát, thành ra là chó ngáp phải ruồi!
GunZ
21-09-09, 01:06
Bác nhaphat cẩn thận, kinh nghiệm bản thân em và qua thống kê xã hội học diễn đàn, thì thằng Harry Potter là một thằng kiểu như thằng mõ làng ý, rất tọc mạch, rất thị phi, rất gái, và đáng buồn là giá trị cũng như tự hào của nó chỉ duy nhất ở chỗ ấy.

Nói xong câu trên em chỉ sợ nó lại tông tốc kể lể đủ thứ chuyện hàng tôm hàng cá chuyện gà mái rụng lông liên quan đến em thì chết :24:.

@Lãng: sang bên này viết như l`, đọc rất thất vọng vì không phải nghi ngờ rằng Lãng ở đây có phải đúng thằng cầm nick Lãng ở bên kia không, mà thất vọng là sang bên này Lãng viết không khác gì đàn bò của Lãng ở bên kia :24:
knowledgeriver
21-09-09, 02:05
Để minh hoạ cho vấn đề thù trong giặc ngoài, em có thông tin báo cáo từ Chi bộ lưu học sinh Thượng Hải, Trung Quốc. Theo báo cáo, Chi bộ tại Thượng Hải và các sinh viên VN tại Thượng Hải bị cấm tụ tập đông từ 30 người trở lên. Việc cấm đoán này đã có cách đây 1 năm và hiện nay lại càng rốt ráo. Việc kì thị VN tại thượng hải là một vấn đề thực tế.

Điều này hoàn toàn khác biệt so với Chi bộ tại Úc quốc.
KuTí
21-09-09, 02:51
Thằng Nâu phát biểu lăng nhăng, nói xấu làm tổn hại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Trung Việt:D
Cấm tụ tập trên 30 Zue Nán ren ở nơi công cộng thôi, còn tụ tập ở nơi thầm kín để nhậu nhẹt giao lưu học tập thì ai cấm đâu. Với người bản xứ con số kia là 5.
Như vậy là chính quyền đã ưu tiên các bạn Zue Nán so với người bản xứ rồi.
Úc nhợn văn minh tụ tập 30 người dạng biểu tình hô hào khẩu hiệu có phải xin phép không? Hay thích làm kiểu gì cũng được?
DeLusty
21-09-09, 04:13
Đầu tiên là mình cám ơn lãnh tụ Lãng tủ lạnh đã bỏ rất nhiều thời gian - công sức cũng như trí tuệ để viết 2 bài luợc trình toàn cảnh diễn biến tình hình kinh tế - chính trị xã hội của anamit và thế giới một cách rất là hay ho. Mình khen! Tuy nhiên những điều này hơi chung chung và không mới mẻ gì mấy.

Cái cách của Dũng làm kinh tế về việc nhập siêu khoai tây cũng đã áp dụng trong khoảng 10 năm qua, thì truờng rộng mở kinh tế tăng truởng, nói chung là không có vấn đề gì mấy, trái lại nguời mua có nhiều quyền lựa chọn vì nhiều mặt hàng đa dạng và giá cả tuơng đối giảm vì sự cạnh tranh. Vấn đề, sở dĩ cái đuờng lối kích thích kinh tế bằng cách nhập siêu thích hợp với khoai tây, là vì đổi lại với việc nhập siêu khoai tây sẽ xuất đi những mặt hàng với giá trị cao hơn việp nhập về rất nhiều, như vậy với vấn đề nhập - xuất song phuơng thị truờng hàng hóa của khoai tây không hề bị thao túng và lạm phát. Lãng xem ngoài gái đem xuất ra Đài Loan thì anamit có lìn gì để xuất khẩu? Dũng bắt chiếc khoai tây áp dụng chính sách nhập siêu là sai mịe rồi, Lãng nhỉ. Chỉ có những thằng tư zuy kon bò mới hỉ hả với GDP tăng truởng của anamit trong giai đọan vừa qua.

Tuy nhiên việc giải tán cái viện hàn lâm Ids và bịt mõm các bạn dân chủ Định, Trung, Vũ, etc ...deos có gì sai trái và cần phải bàn nhiều với đuờng lối cực đoan bảo thủ của trung uơng để đảm bảo quyền lực - ổn định trong việc cai trị; điều kiện phản biện - đấu tranh nó chỉ chính xác với 1 xã hội tự do - dân chủ nếu việc làm này không hề vi phạm luật pháp. Dù sao thì mình vẫn tôn trọng - ủng hộ những bạn đã đấu tranh những điểm bất đồng với trung uơng 1 cách đúng đắn.

:4:Nhân tiện cho mình ân ái với lãnh tụ Lãng tủ lạnh tí. Tình hình là Tnxm thời buổi phịch phọt thị truờng khoai tây, nên mọi thứ gần như 1 mặt phẳng: từ chính trị, sếch học, triêt học, khoa học, zuy mỹ, hồng tím, chửi nhau, etc ... đều có giá trị như nhau. Rất tiếc Lãng sinh nhằm thế kỷ hay là lộn môi truờng nên tư tuởng chính trị của Lãng không đuợc nhiều ủng hộ và đề cao tới mức đỉnh của nó, nhưng đừng vì điều này mà Lãng nản lòng, vì Cat luôn là nguời bảo vệ cho quyền đuợc phò phạch bú liếm chính trị của Lãng tới hơi thở cuối cùng. Vì Tnxm, vì Cat, chúc Lãng luôn chân kứng đá mềm tiếp tục với sứ mệnh của mình nhé. Chào thân ái và quyết thắng!
Tr­ường An
21-09-09, 09:55
Chú Vàng, Bô xít được trình từ thời còn chưa có cái được gọi là Bộ Công thương, thời đó ông Hoàng Trung Hải chính là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Chú nên dồn sức giải quyết vấn đề riêng tư, tránh rơi vào khủng hoảng, mất cân bằng sinh học, hơn là cố sức lao vào trò chửi bới chế độ trong khi hiểu biết về kinh tế - xã hội của mình là con số gần bằng 0.

Trường An.
Tr­ường An
21-09-09, 09:59
Chú Wfs, chú còn thiếu tư duy nhạy bén, nên không hiểu ngay vấn đề khi nó được nêu ra, mà cần đến các giải thích tỉ mỉ.

Vai trò của giáo dục, đào tạo ai cần chú đi chứng minh.

Vấn đề là người ta phê phán những kẻ tư cách mọi. Và để có hiệu quả thì các tổ chức, trong việc lựa chọn người cử đi đào tạo, không nên cử những kẻ có tư cách mọi đi.

Những kẻ đó cần được ưu tiên uốn nắn cái tư cách của chúng trước cái đã, nếu chúng không có khả năng thay đổi thì âu cũng là số trời của chúng, xã hội cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi.

Trường An.
Tr­ường An
21-09-09, 10:25
Các chú cập nhật tình hình để xử lý tốt vấn đề quan hệ với Trung Quốc:

http://vietnamnet.vn/thegioi/binhluan/2009/09/869624/


Ấn Độ với mối lo dày vò từ Trung Quốc
Cập nhật lúc 09:38, Thứ Hai, 21/09/2009 (GMT+7)

Vài tuần trở lại đây, dư luận ở Ấn Độ đang dâng trào giận dữ và cả lo lắng khi nhắc tới vùng biên giới phía bắc giáp với Trung Quốc.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200909/original/images1852348_india%20china%20border%20ap.jpg

Lính biên phòng Trung Quốc và Ấn Độ dọc biên giới hai nước. Ảnh AP.

Nỗi lo truyền kiếp: vùng biên

Ở đó, người Ấn Độ đang có những nỗi lo dai dẳng, những nỗi bất an mà giờ đây lại tăng tỷ lệ thuận với những hành động mà họ cho là “khiêu khích”, từ phía Trung Quốc láng giềng.

Những căng thẳng dọc theo biên giới hai nước ở dãy Himalaya đang tăng lên đáng kể gần đây. Báo chí Ấn Độ liên tiếp dẫn lời các quan chức quốc phòng và tình báo cáo buộc rằng đêm đêm, vẫn có những cuộc thâm nhập bất hợp pháp của quân Trung Quốc vào vùng biên giới này.

Thực tế thì không chỉ có báo giới mà ngay cả phía giới chức Ấn Độ gần đây đã không ít lần cáo buộc việc lính tuần tra Trung Quốc nhiều lần xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ và thực tế là Ấn Độ đã tăng cường quân đến biên giới với Trung Quốc.

Trung Quốc cho rằng những báo cáo của Ấn Độ về việc gần đây đã xảy ra một số vụ va chạm quân sự giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới là không có cơ sở.

Tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Ấn Độ liên quan đến đường biên giới dài 3.500km trong vùng núi Himalaya đã dẫn đến một cuộc chiến năm 1962. Cho tới nay, hai nước vẫn chưa phân định được đường biên giới rõ ràng.

Ấn Độ cho rằng Trung Quốc đã kiểm soát bất hợp pháp 38.000km2 lãnh thổ Kashmir trong khi Bắc Kinh lại tuyên bố chủ quyền đối với 90.000km2 diện tích bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, đặc biệt là khu vực Tawang.

Trong thời gian gần đây, giới chức và người dân Ấn Độ vẫn thường bàn về mối đe dọa gia tăng từ phía đối trọng Trung Quốc.

Mới đây, tình báo Ấn Độ thậm chí đã đưa ra khuyến nghị đáng lưu ý về việc cấm nhập khẩu các loại thiết bị từ Trung Quốc. Các quan chức Cục Tình báo Ấn Độ đã đưa ra những lời cảnh báo về mối đe dọa từ những cuộc tấn công khủng bố và kết luận là chính phủ Ấn Độ nên có biện pháp hạn chế nhập khẩu các thiết bị viễn thông của Trung Quốc.

Theo Cục Tình báo Ấn Độ, trong các thiết bị viễn thông của Trung Quốc có thể gắn thêm những cửa sổ, trong trường hợp cần thiết, các công ty của Trung Quốc sẽ sử dụng chúng để tấn công, hoặc có thể làm hỏng những thiết bị này.

Thực tế, hiện một số công ty viễn thông hàng đầu của Ấn Độ như BSNL đã bị các cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng những hợp đồng về việc mua các trang thiết bị của Trung Quốc.

Báo chí Ấn Độ hiện nay không giấu giếm nỗi tức giận của mình qua những câu chữ hết sức hằn học với phía Trung Quốc.

Nỗi lo lớn hơn: trên biển

Nhưng dường như người Ấn không chỉ lo ngại tranh chấp biên giới và nguy cơ về một cuộc chiến tranh biên giới trên bộ, như đã từng xảy ra. Họ lo ngại về một nỗi lo tưởng chừng như xa xăm nhưng lại nguy hại hơn: sự va chạm lợi ích trên đại dương trước cửa nhà Ấn Độ.

Thế giới hẳn không lạ gì khi nghe về những mối hữu hảo trong làm ăn gần đây giữa Trung Quốc với lục địa đen. Một Trung Quốc đang phát triển ồ ạt và “uống” dầu vô hạn độ đang thân thiết với một châu Phi giàu tài nguyên, trong đó có vàng đen.

Người Ấn hiểu rằng để đảm bảo cho những thùng dầu mang từ châu Phi về đại lục được an toàn, người Trung Quốc sẽ ngày càng củng cố và mở rộng con đường vận chuyển trên biển của mình. Đáng ngại thay, con đường từ châu Phi về đại lục có đi qua vùng Ấn Độ Dương trước mặt Ấn Độ.

Trên thực tế thì quả là như vậy. Trung Quốc đang gây ảnh hưởng trên biển ở khắp các nơi có thể. Họ dường như đang tranh thủ, lúc công khai, khi bí mật, xây dựng các cứ điểm trên biển, các cảng, các cầu tàu và những công trình dường như không đơn thuần chỉ là dân sự.

Nhiều trong số đó bắt đầu lân la vùng nước đâu đó ở Ấn Độ Dương.

Không đâu xa, một cảng biển đã được Trung Quốc liên doanh xây dựng ngay tại cảng Hambantota ở mũi cực nam của Sri Lanka - nước láng giềng và từng là một phần đất của Ấn Độ xưa kia. Trung Quốc đã đổ tiền và cả nhân lực tới xây cảng nước sâu này. Lưu ý, cảng nước sâu là nơi mà các con tàu quân sự, những hạm độ lớn, rất ưa thích.

Đáp lại, Ấn Độ đang kiên trì xây dựng thực lực, trọng yếu nhằm vào hải quân.

Hạm đội của Ấn Độ gần đây liên tiếp được hiện đại hoá. Tháng 7 vừa qua nước này cũng đã hạ thuỷ con tàu ngầm hạt nhân đầu tiên. Họ cũng đã mua các tàu khu trục đời mới từ cả Nga lẫn Mỹ.

Trong lúc đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục quá trình xây dựng các “cứ điểm” như nêu trên, đi đôi với việc phát triển hải quân của mình theo hướng hiện đại hoá. Đơn cử, nước này đã có kế hoạch dài hạn phát triển hệ thống hạm đội viễn dương của mình. Họ cũng liên tục tăng nhanh số lượng tàu ngầm mà dường như mục tiêu là luôn vượt xa số lượng mà New Delhi có thể có.

Trên bình diện ngoại giao quốc phòng, Ấn Độ đã tăng cường liên minh và thắt chặt quan hệ sâu sắc với các quốc gia lân cận như Mauritius, Seychelles, Madagascar và Maldives. Thậm chí nước này cũng vươn xa tới các nước Đông Á và Đông Nam Á.

Nhưng đó cũng là các nước mà Trung Quốc vẫn có mối quan hệ lâu nay. Và dường như trong các mối quan hệ đó, nếu cần thắt chặt hơn, Trung Quốc dường như có nhiều cơ hội hơn là Ấn Độ.

Chưa kể, Trung Quốc giờ còn có vẻ giàu mạnh và tăng trưởng nhanh hơn Ấn Độ. Đó là nền tảng vững chắc cho các chiến lược quốc phòng dài hơi và nhiều tham vọng.

Vậy nên đêm đêm, giới chức và người dân Ấn Độ vẫn đang lo với một cơn ác mộng thi thoảng lại về, tựa như những cuộc thâm nhập bất ngờ của Trung Quốc vào vùng biên, như giới chức tình báo vẫn đang cáo buộc.

Nhật Vy (Theo Times, Newsweeks)


Trường An.