Chiều một mình qua phố

Bean
01-08-05, 23:30
...âm thầm nhớ nhớ tên em...
gió ơi, gió ơi, bay lên
để bụi đường cay lòng mắt

...Chiều qua bao nhiêu lần môi cười,
cho mình còn nhớ tên
chiều qua bao nhiêu lần tay rời

Ngày nào đời vui có nhau, xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau, xin người biết đau...

Chiều một mình qua phố-Trịnh Công Sơn- Tuấn Ngọc (http://s33.yousendit.com/d.aspx?id=3JKABA2DINPZY052IQNBRQCY70)

http://shadowwalker.fm.interia.pl/Alone_in_the_night.jpg
Bean
03-08-05, 08:06
Nhớ anh, mơ thấy anh, biết không?