VN sẽ có nhà thổ công khai hay không

LANGTU
01-08-05, 21:44
Trong vài năm nữa sẽ có. Không thể tránh được. Mà đó sẽ là biện pháp tốt để tránh nhiều thứ tệ nạn xã hội

Tầu có sexshop rồi. Việt Nam bao giờ có ?

Tây Mỹ có nhà thổ rồi. VN sẽ có hay không ?


Eo ôi kinh nhỉ.