Recycle Bin

lm2
26-07-09, 15:36
http://www.karbonmix.com/wp-content/uploads/2009/01/recyclebin.png
lm2
26-07-09, 15:45
http://www.mediafire.com/download.php?knyezzfg5yy
giay uy quyen.doc
hdbaolanhbanggtriqsddat.doc
hdblanhvaivonnuocngoai.doc
hdchomuontaisan.doc
hdchothuenhao.doc
hdchuyendoiqsddnncuahocanhangd.doc
hdchuyengiaocnghe.doc
hdchuyennhuongqsddat.doc
hddaidien.doc
hddvtrungbaygioithieusp.doc
hdgiacongdathang.doc
hdgiaonthauxaylapconhtrinh.doc
hdgopvon_canho_nhachungcu.doc
hdhoptackdoanh.doc
hdhuybohd.uyquyen.doc
hdliendoanh.doc
hdmuaban_canho_nhachungcu.doc
hdmuabandien.doc
hdmuabanhhoa.doc
hdmuabannha.doc
hdmuabantsganlienvoidat.doc
hdntks014.doc
hdtangchocanho_nhachungcu.doc
hdtangchoqsddtsganlienvoidat.doc
hdthanhlapdly.doc
hdthechap_canho_nhachungcu.doc
hdthuenha.doc
hdthuenhathuocshnn.doc
hdthueqsdd.doc
hdtraodoinhao.doc
hduyquyen.doc
hduyquyenbannhao.doc
hduyquyenqlsdld.doc
hduythacxk.doc
hdvanchuyenhanhkhachhanhly.doc
hdxkhaugao.doc
hop dong cho nha.doc
hop dong cho thue nha.doc
hop dong cho vay tien.doc
hop dong cung ung lao dong.doc
hop dong dai ly.doc
hop dong di lam viec o nuoc ngoai.doc
hop dong dich vu quan cao thuong mai.doc
hop dong giao nhan thau lap luan chung kinh te ky thuat.doc
hop dong gui hang vao kho bai.doc
hop dong in van hoa pham.doc
hop dong kinh te va giao nhan thau xay dung tong the cong trinh.doc
hop dong ky gui hang hoa.doc
hop dong lao dong.doc
hop dong lap rap thiet bi.doc
hop dong mo gioi.doc
hop dong nghien cuu san pham moi.doc
hop dong sua chua nha o.doc
hop dong sua chua nha.doc
hop dong the chap bang gia tri quyen su dung dat.doc
hop dong thue dat.doc
hop dong thue nha xuong.doc
hop dong uy thac xnk.doc
hopdongthechapsddat.doc
hopdongthuelaidat.doc
mau hon dong chuyen giao cong nghe.doc
mau hop dong dich vu gioi thieu trung bay san pham.doc
mau hop dong lao dong cho nuoc ngoai.doc
mau hop dong luan chung kinh te ky thuat cho cong trinh.doc
mau hop dong van chuyen hang hoa.doc
mau hop dong xuat khau gôa.doc
mau_hop_dong_tu_van_tham_khao.doc
mauhopdonglaodong1.doc
moigioitm.doc
noiquyld.doc
pr29.doc
pr38.doc
pr39.doc
Ông Hoàng Bảy
26-07-09, 16:18
Thanks LMM,

Tôi đang cần quá, may sao lại vớ được

:D

p/s: LMM có thể cho mình một mẫu Hợp đồng độc quyền không? Trong các files ở gói trên kia không có mẫu ấy.
Ông Hoàng Bảy
26-07-09, 16:28
LMM có thể cho mình một mẫu Hợp đồng độc quyền không? Trong các files ở gói trên kia không có mẫu ấy.
lm2
26-07-09, 20:24
http://ifile.it/u97gb8o Luật Thương mại - Ngày 14/6/2005, Quốc hội đã thông qua Luật Thương mại số 36/2005/QH11 gồm 9 chương và 324 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.
Luật quy định 06 nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại: bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại, tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại, bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng...
Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể...
Hàng hóa lưu thông trong nước, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải có nhãn hàng hóa. Nhãn hàng hoá là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn lên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá...
Trường hợp bên bán đã giao chứng từ liên quan đến hàng hoá trước thời hạn thỏa thuận thì bên bán vẫn có thể khắc phục những thiếu sót của các chứng từ này trong thời hạn còn lại...Trường hợp không có thoả thuận về giá dịch vụ, không có thoả thuận về phương pháp xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ...
Nghị định 140/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc
Nghị định 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Nghị định 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa
Nghị định 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
Nghị định 43/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
Nghị định 57/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử
Thông tư 09/2006/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
Nghị định 37/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Nghị định 19/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về hoạt động nhượng quyền thương mại
Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định
Nghị định 08/2001 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh mà trong quá trình hoạt động có liên quan nhiều đến an ninh, trật tự an toàn xã hội (sau đây gọi chung là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự)
Nghị định 11/2006 quy định quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hóa.- Nghị định 20/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Quyết định 1361/2000 công bố danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện và danh mục giấy phép kinh doanh trong hoạt động thương mại
Thông tư 69/2006/ hướng dẫn Nghị định 11/2006 quy định quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hoá
Thông tư số 03/2009/TT-BCT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và Quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hoá
Thông tư số 02/2009/TT-BCT hướng dẫn việc phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của cơ quan cấp trên lực lượng Quản lý thị trường
Quyết định số 52/2008/QĐ-BCT ban hành quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương
Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp
lm2
19-01-10, 22:31
http://img85.imageshack.us/img85/1240/022010ttbtc1.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/4760/022010ttbtc2.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/4117/022010ttbtc3.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/717/022010ttbtc4.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/8343/022010ttbtc5.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/8344/022010ttbtc6.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/674/022010ttbtc7.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/6863/022010ttbtc8.jpg