Tie^'c xu+a

Còm
29-07-05, 15:55
Ga'i tho+`i nay co' co`n nhu+ nga`y tru+o+'c
Thi'ch nga('m mu+a giu+~a bie^?n nu+o+'c tra('ng tro+`i
Co' co`n ddi tha tha^?n nha(.t hoa ro+i
Khe~ mi?m cu+o+`i ro^`i ca`i le^n ma'i to'c
Ga'i tho+`i nay lie^.u co' co`n bie^'t kho'c
Khi ngu+o+`i ta tro^.m ho^n lu'm ddo^`ng tie^`n
Co' hie^?u kho^ng mo^.t chu+~ dda^'y la` duye^n
Chi? na(`m sa^u trong dda.i du+o+ng a'nh ma('t ..... ?