Tăng cường lê máy chém đi khắp TNXM

wasabi
23-06-09, 02:36
Hai bạn Fris và Quasar.

Lý do: Uýnh lộn, chửi thề, hát rap. 6 ngày.