Bông nhường Ivan cho Bia đi!!!

Phương Thắm
18-06-09, 11:17
Nếu không nhường thì phải nêu được ít nhất 3 lý do, mà Chị phải thấy thuyết phục đã cơ.

Bông ơi, nhường đi!
Đêm
18-06-09, 11:44
Không nhường:
1. Bông và Ivan không bất cứ mối quan hệ nào. Cái này tớ confirmed.
Phương Thắm
18-06-09, 12:06
Đêm hok hiểu ý tớ rồi.

Vì chưa có quan hệ nên mới nói là nhường, nhường cho mình cưa Ivan í mà. Chứ nếu mà có quan hệ rồi, thì mình cứ xông vào mà cướp, xin đứa nào nó cho! ^_^
Đêm
19-06-09, 09:15
Hiểu sai rồi. Đó mới là lý do thứ nhất, thứ 2 nè:

2. Vì không có quan hệ, nên ai muốn banh háng Ivan ra, bông chả quan tâm.