Em ơi vút lên 1 tiếng đàn!!! Nhạc chôm!

wasabi
27-07-05, 01:50
Nhân ngày ra mắt mấy bác TL (thực ra xem từ hồi nẳm rồi, nhưng giờ mới đký và bắt đầu biến thái thành dân trí tuệ và hào hoa dâm đãng ) em có 1 số lễ vật, đó là link down vô số bài hát của mấy bác Nhacso, bình thường ky bo giấu như mèo giấu c.

Đây là một số bài em chôm được từ nhacso.net, sẽ thêm từng ngày. Download bét nhè, chỉ tội cái là chất lượng hơi 4`. Dùng StreamDown hoặc NetTransport (e đang dùng ngon) kết hợp với Plugin Flashgot của Cáo Lửa là mỹ mãn. Có mã nguồn nếu ai cần (xem ở HVAOnline), nhưng thực ra em đưa cũng đủ rồi. Vì server của nó yếu sl sợ nếu mình dùng nhiều cái script lấy link quá nó chết thì phí.
wasabi
27-07-05, 01:55
Tiếp: Trọng Tấn, Nhạc Cách mạng, etc. Nghe hơi bị được. Nhất là Cung Đàn Mùa Xuân, Bài ca xây dựng. Hay của nó đấy.

Bai so:1526. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_TiengDanBau/TrongTan_BaiCaXayDung-HoangVan.wma
Bai so:1530. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_TiengDanBau/TrongTan_HuyenThoaiHoNuiCoc-PhoDucPhuong.wma
Bai so:1533. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_TiengDanBau/TrongTan_NguoiHaNoi-NgDinhThi.wma
Bai so:1536. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_TiengDanBau/TrongTan_TiengDanBau-NgDinhPhuc.wma
Bai so:1542. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_TiengDanBau/TrongTan_TrenDinhTruongSonTaHat-HuyDu.wma
Bai so:1544. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_TiengDanBau/TrongTan_VeThamMe-TrChung.wma

-----

Bai so:10529. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_ChieuQueHuong.wma
Bai so:10530. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_EmCoVeTamCoc.wma
Bai so:10531. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_NangAmQueHuong.wma
Bai so:10532. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_NhoVeQueMe.wma
Bai so:10534. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_QuangBinhQueTaOi.wma
Bai so:10535. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_SaPaThanhPhoTrongSuong.wma
Bai so:10536. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_ThanhPhoHoaPhuongDo.wma
Bai so:10537. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_TiengGoiSongDa.wma
Bai so:10538. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_TiengHatTrenDuongQueHuong.wma
Bai so:10540. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_VamCoDong.wma
Bai so:10541. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/AnhTho_HaNoi-Hue-SaiGon.wma
Bai so:10542. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/KhanhLinh_TroiHaNoiXanh.wma
Bai so:10543. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/LanAnh_BaiCaHaNoi.wma
Bai so:10544. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/MaiHoa_HaNoiTraiTimHong.wma
Bai so:10545. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/MyLinh_HaNoiMuaThu.wma
Bai so:10547. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/TopCa_HaNoi-DienBienPhu.wma
Bai so:10548. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/TopCa_NhoVeHaNoi.wma
Bai so:10549. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/TrongTan_HaNoiNiemTinHyVong.wma
Bai so:10550. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/TrongTan_TiengNoiHaNoi.wma
Bai so:10551. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TuyenChonBaiHatTrongKhangChienChongMy/DangDuong_ChaoSongMaAnhHung.wma
Bai so:10552. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TuyenChonBaiHatTrongKhangChienChongMy/RoChamPeng_CanhChimBaoTinVui.wma
Bai so:10554. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TinhDongChi_NamBoKhangChien/CaoMinh&TanDat_TinhDongChi.wma
Bai so:10555. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TinhDongChi_NamBoKhangChien/CaoMinh_TieuDoan307.wma
Bai so:10556. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TinhDongChi_NamBoKhangChien/SongCa_TruongSonDongTruongSonTay.wma
Bai so:10557. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TinhDongChi_NamBoKhangChien/ThanhThuy_AnhBaHung.wma
Bai so:10560. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TinhDongChi_NamBoKhangChien/TopCa_NamBoKhangChien.wma
Bai so:10561. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TinhDongChi_NamBoKhangChien/TopCa_TiengChayTrenSocBomBo.wma
Bai so:10562. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TinhDongChi_NamBoKhangChien/TopCa_TiengDanTaLu.wma
Bai so:10563. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TinhDongChi_NamBoKhangChien/TrangNhung_RungXanhVangTiengTaLu.wma
Bai so:10564. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/ThaiBao_RuConMuaDong/ThaiBao_BeoDatMayTroi.wma
Bai so:10565. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/ThaiBao_RuConMuaDong/ThaiBao_ChiToi.wma
Bai so:10566. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/ThaiBao_RuConMuaDong/ThaiBao_HaNoiMuaVangNhungConMua.wma

Bai so:10580. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PDP_ChayDiSongOi/PhoDucPhuong_ChayDiSongOi.wma
Bai so:10582. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PDP_ChayDiSongOi/PhoDucPhuong_HoTrenNui.wma
Bai so:10583. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PDP_ChayDiSongOi/PhoDucPhuong_LoiNguyenCuaTinhYeu.wma
Bai so:10586. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PDP_ChayDiSongOi/PhoDucPhuong_NhungCoGaiQuanHo.wma
Bai so:10587. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PDP_ChayDiSongOi/PhoDucPhuong_NoiAoChamHoXanhBaBe.wma
Bai so:10588. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PhoDucPhuong/BenDongSongCai.wma
Bai so:10589. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PhoDucPhuong/CoMotMuaThu.wma
Bai so:10591. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PhoDucPhuong/Goi.wma
Bai so:10593. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PhoDucPhuong/KhucHatPhieuLy.wma
Bai so:10594. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PhoDucPhuong/LoiDongSongQue.wma
Bai so:10596. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PhoDucPhuong/PhongChauMoHoi.wma
Bai so:10597. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PhoDucPhuong/TaNgheNhaTrang.wma
Bai so:10598. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PhoDucPhuong/VuDieuConCo.wma
Bai so:10603. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/LuongBangQuang_Returns/LuongBangQuang_BayCungTinhYeu.wma
Bai so:10604. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/LuongBangQuang_Returns/LuongBangQuang_ChinhEm.wma
Bai so:10605. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/LuongBangQuang_Returns/LuongBangQuang_DangNguoiXua.wma
Bai so:10606. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/LuongBangQuang_Returns/LuongBangQuang_DenBenAnh.wma
Bai so:10607. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/LuongBangQuang_Returns/LuongBangQuang_HuongTocEm.wma
Bai so:10608. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/LuongBangQuang_Returns/LuongBangQuang_MauXanhVietNam.wma
Bai so:10609. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/LuongBangQuang_Returns/LuongBangQuang_MuaSaiGon.wma
Bai so:10610. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/LuongBangQuang_Returns/LuongBangQuang_SauTrongLongAnh.wma
Bai so:10611. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/PhuongThanh - CoNhungKhiMotMinh.wma
Bai so:10612. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/PhuongThanh - DanhRoiBenHo.wma
Bai so:10613. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/PhuongThanh - HayDeEmRaDi_BonusTrack.wma
Bai so:10614. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/PhuongThanh - HayQuayVeCungEm.wma
Bai so:10615. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/PhuongThanh - HiVong.wma
Bai so:10616. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/PhuongThanh - KhiGiacMoVe_Remix.wma
Bai so:10617. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/PhuongThanh - MinhDaXaNhau.wma
Bai so:10618. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/PhuongThanh - NgoiNhaHoang.wma
Bai so:10620. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/PhuongThanh - NoiDauMotMinh.wma
Bai so:10621. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/PhuongThanh - SaoAnhKhongVeBenEm.wma
Bai so:10622. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/PhuongThanh - TraiTimMongManh_BonusTrack.wma
Bai so:10623. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/PhuongThanh - ViEmYeuAnh_BonusTrack.wma
Bai so:10624. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/PhuongThanh - ViSao.wma
Bai so:10625. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/PhuongThanh_QuayVeNgayXua/PhuongThanh - YeuThemLanNua.wma
Bai so:10626. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/ThuMinh_TinhEm/ThuMinh_BongCayKoNia.wma
Bai so:10627. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/ThuMinh_TinhEm/ThuMinh_ConKenhXanhXanh.wma
Bai so:10629. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/ThuMinh_TinhEm/ThuMinh_GuiNangChoEm.wma
Bai so:10630. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/ThuMinh_TinhEm/ThuMinh_HaNoiMuaThu.wma
wasabi
27-07-05, 01:58
Mấy bài dở hơi, nhạc trẻ rẻ tiền.

Bai so:10. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AnhKhoi/AnhKhoi_BaoTinh.wma
Bai so:13. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AnhKhoi/AnhKhoi_EmDepNhatTrenDoi.wma
Bai so:15. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AnhKhoi/AnhKhoi_LangLeYeuEm.wma
Bai so:18. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AnhKhoi/AnhKhoi_MuaDongXotXa.wma
Bai so:21. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AnhKhoi/AnhKhoi_TinhNganNam.wma
Bai so:25. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AmNhacTuoiTre/DanTruong_ConLaiMotMinh.wma
Bai so:26. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AmNhacTuoiTre/DanTruong_KiepVeSau.mp3
Bai so:27. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AmNhacTuoiTre/LamTruong_HatSuongTrenLa.mp3
Bai so:29. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AmNhacTuoiTre/MyLinh_HuongNgocLan.mp3
Bai so:30. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AmNhacTuoiTre/NhatHao_CungHatVang.mp3
Bai so:31. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AmNhacTuoiTre/NhatHao_HayNoiLoiYeuEm.mp3
Bai so:32. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AmNhacTuoiTre/PhuongThanh_MotNgayMuaDong.mp3
Bai so:33. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AmNhacTuoiTre/PhuongThanh_MotThoiDaXa.mp3
Bai so:34. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AmNhacTuoiTre/PhuongThanh_NeuDieuDoXayRa.mp3
Bai so:36. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AXN_GioAnhHuaDeLamGi/AXNnMayTrang_LamSaoDeTotChoCaHai.wma
Bai so:37. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AXN_GioAnhHuaDeLamGi/AXN_GiacMoHong.wma
Bai so:38. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AXN_GioAnhHuaDeLamGi/AXN_GiacMongDaTan.wma
Bai so:39. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AXN_GioAnhHuaDeLamGi/AXN_GioAnhHuaDeLamGi.wma
Bai so:40. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AXN_GioAnhHuaDeLamGi/AXN_HayThapLenNiemTin.wma
Bai so:41. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AXN_GioAnhHuaDeLamGi/AXN_HayYeuThatLong.wma
Bai so:42. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AXN_GioAnhHuaDeLamGi/AXN_KhongDeMatEm.wma
Bai so:43. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AXN_GioAnhHuaDeLamGi/AXN_KhongTheOBenNhau.wma
Bai so:44. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AmNhacTuoiTre/QuangLinh_TiengMuaRoi.mp3
Bai so:45. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AXN_GioAnhHuaDeLamGi/AXN_KhongYeuDungNoiLoiCayDang.wma
Bai so:49. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AXN_GioAnhHuaDeLamGi/AXN_MuaDongTinhYeu.wma

Bai so:51. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/AXN_GioAnhHuaDeLamGi/AXN_TinhBan.wma
Bai so:54. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_AnhVanBiet.wma
Bai so:55. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_BinhMinhSeMangEmDi.wma
Bai so:58. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_ChutNangMuaDong.wma
Bai so:61. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_CoLeNao.wma
Bai so:62. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DangKhoi/DangKhoi_BaiCaTinhNguyenXanh.wma
Bai so:63. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DangKhoi/DangKhoi_ChiecLaTinhYeu.wma
Bai so:64. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_CuocTinhKhongLuaDoi.wma
Bai so:65. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DangKhoi/DangKhoi_KhiEmThayCoDon.wma
Bai so:66. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DangKhoi/DangKhoi_KhiTinhYeuDen.wma
Bai so:67. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DangKhoi/DangKhoi_KyNiemTruongXua.wma
Bai so:68. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DangKhoi/DangKhoi_MotLoiChoAnh.wma
Bai so:71. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DangKhoi/DangKhoi_PhienKhucBuon.wma
Bai so:72. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DangKhoi/DangKhoi_ToiVanTimEm.wma
Bai so:73. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_DoiMatAy.wma
Bai so:74. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DangKhoi/DangKhoi_YenLangMotGiacMo.wma
Bai so:77. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_HuyenThoaiNangToThi.wma
Bai so:78. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_KyTucXaChieuVangEm.wma
Bai so:80. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_LacMatMuaXuan.wma
Bai so:81. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_NgayEmDi.wma
Bai so:82. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_NguoiBanThanTenBuon.wma
Bai so:83. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_NhungCanhChimLacBay.wma
Bai so:84. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_NoiNho.wma
Bai so:85. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_RoiAnhSeQuen.wma
Bai so:86. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_SayTinh.wma
Bai so:88. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_TienDua.wma
Bai so:90. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_TinhOiXinNguYen.wma
Bai so:92. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_Tinhxinnguyen.wma
Bai so:93. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_TinhYeuKhongLoi.wma
Bai so:95. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DamVinhHung/DamVinhHung_XinDiuEmDenTinhYeu.wma
Bai so:96. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DanTruong/DanTruong_AoMongTinhYeuDanTruongCamLy.wma
Bai so:98. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DanTruong/DanTruong_AoTuong.wma
Bai so:99. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DanTruong/DanTruong_BietKhucChoNhau.wma
Bai so:100. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/DanTruong/DanTruong_BinhMinh.wma
wasabi
27-07-05, 02:06
Tiếp tục với Phú Quang và các đ.chí khác:


Bai so:9106. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PhuQuang_TinhKhucPhuQuangVol2/MyLinh_ChieuDongMatcova.wma
Bai so:9107. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PhuQuang_TinhKhucPhuQuangVol2/MyLinh_ThuongLamTocDaiOi.wma
Bai so:9110. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PhuQuang_TinhKhucPhuQuangVol2/NgocTan_NoiNhoMuaDong.wma
Bai so:9112. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PhuQuang_TinhKhucPhuQuangVol2/QuangLy_HaNoiNgayTroVe.wma
Bai so:9114. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PhuQuang_TinhKhucPhuQuangVol2/ThanhLong_MuaHaConDau.wma
Bai so:9117. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/TranTien/AnhDuc_ChiecVongCauHon.wma
Bai so:9118. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/TranTien/AnhDuc_ChiToi.wma
Bai so:9122. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/TranTien/NguyenVu_TraiTimNhieuNgan.wma
Bai so:9125. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/TranTien/TamCaAoTrang_MatTroiBeCon.wma
Bai so:9127. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Khongloi/Saxophone/TranManhTuan_VeQue/TranManhTuan_BienNho.wma
Bai so:9128. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Khongloi/Saxophone/TranManhTuan_VeQue/TranManhTuan_ChiaTayTinhDau.wma
Bai so:9129. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Khongloi/Saxophone/TranManhTuan_VeQue/TranManhTuan_ChiToi.wma
Bai so:9130. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Khongloi/Saxophone/TranManhTuan_VeQue/TranManhTuan_DemDong.wma
Bai so:9131. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Khongloi/Saxophone/TranManhTuan_VeQue/TranManhTuan_HaTrang.wma
Bai so:9132. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Khongloi/Saxophone/TranManhTuan_VeQue/TranManhTuan_LongMe.wma
Bai so:9134. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Khongloi/Saxophone/TranManhTuan_VeQue/TranManhTuan_MotCoiDiVe.wma
Bai so:9136. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Khongloi/Saxophone/TranManhTuan_VeQue/TranManhTuan_PhoXa.wma
Bai so:9137. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/TranTien/TranThuHa_PhoNgheo.wma
Bai so:9138. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Khongloi/Saxophone/TranManhTuan_VeQue/TranManhTuan_RuEmTungNgonXuanNong.wma
Bai so:9140. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/TranTien/YMoan_GiacMoChaPi.wma
Bai so:9141. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Khongloi/Saxophone/TranManhTuan_VeQue/TranManhTuan_VeQue.wma
Bai so:9142. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacDo/NhacDo/BichPhuong_TuTuc.wma
Bai so:9144. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacDo/nhacDo/NhuHao_NguoiMaCuaToi.wma
Bai so:9146. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/VanCao_CungDanXua/BenXuan.wma
Bai so:9148. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/VanCao_CungDanXua/HongNhung_SuoiMo.wma
Bai so:9151. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/AnhTuyet_CanhHoaDuyenKiep.wma
Bai so:9152. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/AnhTuyet_GuiNguoiEmGai.wma
Bai so:9154. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/AnhTuyet_TinhNgheSi.wma
Bai so:9155. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/AnhTuyet_VinhBiet.wma
Bai so:9156. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/BichHong_AoXanh.wma
wasabi
27-07-05, 02:09
Tiếp cái list trước, và có 1 số bài của ông Tuấn Hưng.

Bai so:9157. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/LanNgoc_LaThu.wma
Bai so:9159. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/ThuHa_GuiGioChoMayNganBay.wma
Bai so:9160. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/TramTu_ThuQuyenRu.wma
Bai so:9161. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_AiVeSongTuong.wma
Bai so:9162. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_BongChieuThu.wma
Bai so:9163. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_ConThuyenKhongBen.wma
Bai so:9164. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_GaiXuan.wma
Bai so:9165. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_GiotMuaThu.wma
Bai so:9166. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_MuaRoi.wma
Bai so:9168. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_SonNuCa.wma
Bai so:9170. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_XuanVaTuoiTre.wma
Bai so:9198. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/TuanHung_TinhYeuHat/TuanHung_BenEmLaBienRong.wma
Bai so:9199. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/TuanHung_TinhYeuHat/TuanHung_BienCan.wma
Bai so:9200. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/TuanHung_TinhYeuHat/TuanHung_GiotNangBenThem.wma
Bai so:9203. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/TuanHung_TinhYeuHat/TuanHung_MotNgayMuaDong.wma
Bai so:9206. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/TuanHung_TinhYeuHat/TuanHung_ReuPhong.wma
Bai so:9207. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhactre/TuanHung_TinhYeuHat/TuanHung_ToiNganNamDoi.wma
wasabi
27-07-05, 02:11
Ps: Mà sao bà Thu Minh hát mấy cái bài C/m nghe chối thế nhở? Hát này chứng tỏ đ' hiểu gì!
wasabi
27-07-05, 02:24
Tiếp. Nhạc Trịnh với Album Ru Tình (đỉnh của nó) và 1 số thứ hầm bà lằng khác.
Bai so:10727. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_RuTinh/TrinhVinhTrinh_ConAiVoiAi.wma
Bai so:10728. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_RuTinh/TrinhVinhTrinh_ConMatConLai.wma
Bai so:10729. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_RuTinh/TrinhVinhTrinh_DoaHoaVoThuong.wma
Bai so:10730. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_RuTinh/TrinhVinhTrinh_MoiHongDao.wma
Bai so:10731. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_RuTinh/TrinhVinhTrinh_NhuMotLoiChiaTay.wma
Bai so:10732. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_RuTinh/TrinhVinhTrinh_NiuTayNghinTrung.wma
Bai so:10733. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_RuTinh/TrinhVinhTrinh_RuTinh.wma
Bai so:10735. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_RuTinh/TrinhVinhTrinh_XinTraNoNguoi.wma
Bai so:10736. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/MuaLaVang_TinhKhucHaLong/BanNhacKhoaiTay_KhucHatDemSinhNhat.wma
Bai so:10737. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/MuaLaVang_TinhKhucHaLong/HaiYen_EmVanLaEm.wma
Bai so:10738. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/MuaLaVang_TinhKhucHaLong/HaLong_ChieuNho.wma
Bai so:10739. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/MuaLaVang_TinhKhucHaLong/HaLong_LanHuong_LoiNoiDoiYeuThuong.wma
Bai so:10740. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/MuaLaVang_TinhKhucHaLong/HaLong_TaiConMua.wma
Bai so:10742. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/MuaLaVang_TinhKhucHaLong/LinhNga_MuaLaVang.wma
Bai so:10743. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/DaLatThanhPhoNganHoa/AC&M&NamDongKe_DaLat-ThanhPhoNganHoa.wma
Bai so:10746. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/DaLatThanhPhoNganHoa/HuongGiang_LoiHenMuaXuan.wma
Bai so:10747. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/DaLatThanhPhoNganHoa/LeNamKhanh_ChieuDaLat.wma
Bai so:10749. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/DaLatThanhPhoNganHoa/NhuY_ThanhPhoTrongSuong.wma
Bai so:10750. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/DaLatThanhPhoNganHoa/QuangHa_MotNgayDaLat.wma
Bai so:10751. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/DaLatThanhPhoNganHoa/TrangNhung_DaLatMoSuong.wma
Bai so:10753. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/CoDien/LeDung_AnaOMioBabbinoCaro.wma
Bai so:10755. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/CoDien/LeDung_DuoD'AlfredoEtVioletta(LaTraviaOpera).wma
Bai so:10756. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/CoDien/LeDung_Habanera(Carmen).wma
wasabi
27-07-05, 02:27
Tiếp tục công cuộc nhạc Trịnh với ca sỹ Khánh Ly, album Biển nhớ và 1 số thứ hầm bà lằng đằng sau.

Bai so:4150. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_BienNho.wma
Bai so:4151. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_BietDauNguonCoi.wma
Bai so:4152. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/ThuHien/ThuHien_HueXua.wma
Bai so:4153. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_BonMuaThayLa.wma
Bai so:4156. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_CatBui.wma
Bai so:4159. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/ThuHien/ThuHien_HuyenThoaiMe.wma
Bai so:4160. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_ChieuMotMinhQuaPho.wma
Bai so:4161. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/ThuHien/ThuHien_KhauAoGoiNguoiChienSi.wma
Bai so:4163. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/ThuHien/ThuHien_KhucTamTinhNguoiHaTinh.wma
Bai so:4164. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_CoMotDongSongDaQuaDoi.wma
Bai so:4167. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_CuoiCungChoMotTinhYeu.wma
Bai so:4168. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_DauChanDiaDang.wma
Bai so:4172. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_DiemXua.wma
Bai so:4176. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_DoaHoaVoThuong.wma
Bai so:4177. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_DoiGoiEmBietBaoLan.wma
Bai so:4178. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/ThuHien/ThuHien_MeOi.wma
Bai so:4180. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/ThuHien/ThuHien_MeYeuCon.wma
Bai so:4183. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_EmHayNguDi.wma
Bai so:4185. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_HaTrang.wma
Bai so:4192. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_HayCuVuiNhuMoiNgay.wma
Bai so:4196. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/ThuHien/ThuHien_NguoiDiXayHoKeGo.wma
Bai so:4198. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_LangLeNoiNay.wma
Bai so:4200. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTrinh/TrinhCongSon_KhanhLy/KhanhLy_LoiMeRu.wma
wasabi
27-07-05, 02:37
Nhạc của cố nhạc sỹ Văn Cao cùng 1 số bài khác của A.Tuyết

Bai so:9146. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/VanCao_CungDanXua/BenXuan.wma
Bai so:9148. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/VanCao_CungDanXua/HongNhung_SuoiMo.wma
Bai so:9151. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/AnhTuyet_CanhHoaDuyenKiep.wma
Bai so:9152. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/AnhTuyet_GuiNguoiEmGai.wma
Bai so:9154. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/AnhTuyet_TinhNgheSi.wma
Bai so:9155. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/AnhTuyet_VinhBiet.wma
Bai so:9156. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/BichHong_AoXanh.wma
Bai so:9157. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/LanNgoc_LaThu.wma
Bai so:9159. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/ThuHa_GuiGioChoMayNganBay.wma
Bai so:9160. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/DoanChuan_GuiGioChoMayNganBay/TramTu_ThuQuyenRu.wma
Bai so:9161. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_AiVeSongTuong.wma
Bai so:9162. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_BongChieuThu.wma
Bai so:9163. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_ConThuyenKhongBen.wma
Bai so:9164. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_GaiXuan.wma
Bai so:9165. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_GiotMuaThu.wma
Bai so:9166. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_MuaRoi.wma
Bai so:9168. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_SonNuCa.wma
Bai so:9170. mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTienChien/AnhTuyet_GiotMuaThu/AnhTuyet_XuanVaTuoiTre.wma
Mitch
31-07-05, 05:24
Bác mù tạc post nhiều nhạc quá, em down hết chỗ dưới này bằng Flashget rồi: chỉ cần Select là Flashget tự download hết.
(em phải remove Bài số xxxx thằng Flashget mới nhận)

Cám ơn bác.

mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_ChieuQueHuong.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_EmCoVeTamCoc.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_NangAmQueHuong.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_NhoVeQueMe.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_QuangBinhQueTaOi.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_SaPaThanhPhoTrongSuong.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_ThanhPhoHoaPhuongDo.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_TiengGoiSongDa.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_TiengHatTrenDuongQueHuong.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TrongTan_VNToQuocToi/TrongTan_VamCoDong.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/AnhTho_HaNoi-Hue-SaiGon.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/KhanhLinh_TroiHaNoiXanh.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/LanAnh_BaiCaHaNoi.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/MaiHoa_HaNoiTraiTimHong.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/MyLinh_HaNoiMuaThu.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/TopCa_HaNoi-DienBienPhu.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/TopCa_NhoVeHaNoi.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/TrongTan_HaNoiNiemTinHyVong.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/HaNoiNiemTinVaHyVong/TrongTan_TiengNoiHaNoi.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TuyenChonBaiHatTrongKhangChienChongMy/DangDuong_ChaoSongMaAnhHung.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TuyenChonBaiHatTrongKhangChienChongMy/RoChamPeng_CanhChimBaoTinVui.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TinhDongChi_NamBoKhangChien/CaoMinh&TanDat_TinhDongChi.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TinhDongChi_NamBoKhangChien/CaoMinh_TieuDoan307.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TinhDongChi_NamBoKhangChien/SongCa_TruongSonDongTruongSonTay.wma
mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/TinhDongChi_NamBoKhangChien/ThanhThuy_AnhBaHung.wma
LANGTU
31-07-05, 15:48
Bác Wasabi với Mitch cho em hỏi các bác dơn thế nào ? Link liếc ra sao em rất dốt

Mọi khi cứ có link yousendit hay rapidshare thì em click vào bi giờ nhiều thứ rối cả mắtCám ơn các bác
Vu~
31-07-05, 16:17
Link nhạc số có chạy được ko đấy? Sao bọn admin của nó bảo sửa lại ko cho những thằng ăn cắp dùng cơ mà. Em có hơi nhiều link này.
wasabi
31-07-05, 19:20
Có khóa sẽ có chú bẻ khóa, mà cái trò mã hóa này là dọa trẻ con ấy mà...

Hôm nay mấy chú nhacso đã thay cách mã hóa link nhạc. Nhưng mà mấy cái em post lên vẫn dùng tốt. Cứ NetTransport mà tương là lấy được.

Em sẽ tìm cách để defeat mấy cái trò mới này.
wasabi
31-07-05, 19:32
Bác Wasabi với Mitch cho em hỏi các bác dơn thế nào ? Link liếc ra sao em rất dốt

Mọi khi cứ có link yousendit hay rapidshare thì em click vào bi giờ nhiều thứ rối cả mắtCám ơn các bác

À bác Nách (khạ) làm thế này ché: Lấy FlashGet về, hoặc lấy NetTranssport về, cài vào, chọn cái link, ấn CTRL+C, vào trong chương trình chọn File>New Download. Thế là xong.

Nghe trực tiếp bằng Winamp/WMPlayer: File>OpenURL, paste ra, nghe.
Gaup
03-08-05, 01:58
Hay quá, hôm nay mới thấy, cảm ơn bác Wasabi. Mấy hôm trước em vừa lẩm nhẩm bài ca xây dựng hôm nay tự dưng vào thấy lù lù ở đây, vui khó tả.
Bắc Thần
03-08-05, 03:00
Cho anh hưởng ứng với! Anh có cái này ngộ lắm này, hình như là nó là trang web mời về quê lấy vợ hay sao í, nhưng mà nó cho download clip nhạc khá là nhiều.

http://www.vnw.co.kr/sub8_8.html
Hồ Minh Trí
03-08-05, 22:45
Cho anh hưởng ứng với! Anh có cái này ngộ lắm này, hình như là nó là trang web mời về quê lấy vợ hay sao í, nhưng mà nó cho download clip nhạc khá là nhiều.

http://www.vnw.co.kr/sub8_8.html
Sư bố bác Bắc làm em tưởng trang web sex nên hì hục load về hóa ra mấy thứ nhạc nhẽo nhí nhố của bọn 8x!
Bắc Thần
03-08-05, 22:51
À khồng ... cậu chịu khó browse đến những trang mười mấy trở lên có nhiều nhạc hay trong Thúy Nga, Asia, Làng Văn này nọ nữa đấy. Anh lụm được bài Sông Quê của Thái Châu hát chung với Phi Nhung nghe bùn mún chớt lun đây nà!
Hồ Minh Trí
04-08-05, 12:15
À khồng ... cậu chịu khó browse đến những trang mười mấy trở lên có nhiều nhạc hay trong Thúy Nga, Asia, Làng Văn này nọ nữa đấy. Anh lụm được bài Sông Quê của Thái Châu hát chung với Phi Nhung nghe bùn mún chớt lun đây nà!
Nhạc hải ngoại đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình rồi bác ạ. Thứ nhạc èo ụt bùn thúi rụt thúi gan nầy đã là thể loại nhạc nhẹ duy nhất tràn ngập đất nước trong giai đoạn lịch sử đau thương hậu giải phóng tiền mở cửa 1975-1995. Dòng nhạc nầy được lưu hành ở quốc nội bằng những băng cassette rẻ tiền bằng nhựa tái sinh sản xuất từ Hongkong và được nghe qua những cái cassette Sony hàng tàu biển.
Bắc Thần
04-08-05, 12:17
Vậy thì nghe nhạc xây dựng có khá lên tí nào không hả bác?
wasabi
04-08-05, 12:25
Vậy thì nghe nhạc xây dựng có khá lên tí nào không hả bác?
Xin lỗi bác tý, em nghe mấy bài như Bài ca XD, Như khúc tình ca, Huyền thoại mẹ,... đều sáng tác sau 75 mà sướng muốn chết.

Nhất là Huyền thoại mẹ chứ, ôi giời, thật đêm chong đèn mà ngồi nghe lại từng bái hát ngày xưa thì thôi phải khóc mất.

--------------------
Nhắn Bác Trí đừng sỷ nhục dân 8x. Có người thế này người thế khác. Cá mè một lứa bác nói em thế... sau em ko post nhạc lên cho bác nữa.

Thằng nhacso em chwua có thời gian nghiên cứu tiếp vì cái máy em vừa cháy main, ku Nhacso lại vừa change tiếp cách mã hóa.
Hồ Minh Trí
04-08-05, 12:49
Vậy thì nghe nhạc xây dựng có khá lên tí nào không hả bác?
Nhạc đỏ có thế mạnh là nghe phấn chấn ra phết đấy bác ạ! Nhưng radio ra rả suốt ngày thứ nhạc hãnh tiến này rồi.

Mấy hôm nay em nghe nhạc của em búp bê váy xanh (baby_green skirt) bên diễn đàn TLH, bác nghe em này chưa? Phê lắm!
Tiểu Đông Tà
04-08-05, 13:33
Ơ nhạc đỏ nghe hay chứ, cứ phơi phới í, thích cực. Nếu bác BT ngại chính trị chính em, kô thích mấy kiểu giáo huấn gì đó thì tìm mấy bài như Tình ca Tây Bắc, Cung đàn mùa xuân, Nghe câu quan họ trên cao nguyên, Làng tôi, Những cô gái quan họ, Xa khơi, Tiếng đàn bầu ... hơi bị thơ & yêu đời nhé :x
Em load gần hết trang music của vov.vn rồi. Nghe mấy bác ngày xưa hát mới đúng kiểu: Tân Nhân, Bích Liên, Trần Khánh, Trần Thụ .... phê như con tê tê ấy, mỗi 1 cái tội to là chất lượng tệ quá!

À, em kô biết mọi người có nhớ giai điệu này không, mỗi lần nghe nó, kể cả giữa mùa hè nóng nực em cũng cảm thấy như cái Tết Hà Nội của em đang rất gần, rất gần ...

La la la la la lá la la là la lá là la lá là lá la la là. Tang tính tình tính tinh tinh tình tình tang ....
(nếu có lời thì hình 4 chữ đầu như là Hoa xuân muôn nơi blah blah)
Giai điệu như là của chèo í, bác nào có cho em xin nhé. Em Chiaki mà có ghé mắt vào đây thì giúp chị với nhé. Thanks 1 ôm to đùng luôn!