Nhà nghỉ khách sạn nhỏ cho thuê phòng

Ken_girl
11-04-09, 12:45
Hiden hiden hiden hiden hiden
ToitrongTa
11-04-09, 23:29
Ken ơi!
Em muốn gợi ý điều gì mà thấy toàn nhà nghỉ thế này?
Thuê cho tập tập thể, thuê cho gia đình hay thuê cho "Tôi"?
02 Tôi có thể gọi là Ta!!!