Những kiểu tự tử sáng tạo và đầy ngẫu hứng

TATAK
28-11-08, 16:59
1. Hoành tráng[/b]
http://likemusic.org/upcgame/files/5yn3enzyzjkyojwzizgm.jpg

2. Khoa học logic
http://likemusic.org/upcgame/files/fmnmnkzrymiwmzwm0zu2.jpg

3. Thiên nhiên
http://likemusic.org/upcgame/files/5ynizgttdnyf5tyndehj.jpg

4. Công nghệ
http://likemusic.org/upcgame/files/tzggntx3jngjtw5mifyo.jpg

5. Đúng giờ
http://likemusic.org/upcgame/files/mqzdzqzyw1dz2nyzjgyj.jpg

6. Can đảm
http://likemusic.org/upcgame/files/kyjgzffym22d4nyhnjlg.jpg

7. Kiên nhẫn
http://likemusic.org/upcgame/files/4zmi2fnyyjd5ixjngmti.jpg

8. Tự tin
http://likemusic.org/upcgame/files/l52zuyqziztn2ymyfrjm.jpg

9. Đồng đội
http://likemusic.org/upcgame/files/2ntdgzyyzwdmzjqdyman.jpg

10. Hóa học
http://likemusic.org/upcgame/files/izwtux0nj2nyjjdnmiwm.jpg

11. Fire in the hole
http://likemusic.org/upcgame/files/muwwr0fjoe2zdzzimmkx.jpg

12. Toán học & vật lý
http://likemusic.org/upcgame/files/mm5ntqaxdq2qyzgzygzj.jpg

13. Giáng sinh
http://likemusic.org/upcgame/files/2tnhat5t0otyuhlmmyyj.jpg

14. Tập thể
http://likemusic.org/upcgame/files/zyt2unzm2zmq4dmtwgog.jpg