Paul Lung

cfact
31-10-08, 21:52
Nhìn tranh thằng chú này đẹp phết

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/001_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/002_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/003_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/004_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/005_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/006_lung.jpg
cfact
31-10-08, 21:53
http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/007_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/008_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/009_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/010_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/011_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/012_lung.jpg
cfact
31-10-08, 21:53
http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/013_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/014_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/015_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/016_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/017_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/018_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/019_lung.jpg
cfact
31-10-08, 21:54
http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/020_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/021_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/022_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/023_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/024_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/025_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/026_lung.jpg
cfact
31-10-08, 21:55
http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/027_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/028_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/029_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/030_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/031_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/032_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/033_lung.jpg
cfact
31-10-08, 21:56
http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/034_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/035_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/036_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/037_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/038_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/039_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/040_lung.jpg

http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/041_lung.jpg
TATAK
31-10-08, 22:15
Cái hình này nếu vẽ chắc phải cỡ A2 trở lên chứ chả chơi. Dã man phết!
http://de.fishki.net/picsw/102008/31/bonus/lung/021_lung.jpg
cfact
04-11-08, 16:43
Tiện tay em bót vào đây, dek biết chú nào vẽ :D

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/tn.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/001_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/002_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/003_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/004_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/005_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/006_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/007_klsadako.jpg
cfact
04-11-08, 16:44
http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/008_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/009_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/010_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/011_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/012_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/013_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/014_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/015_klsadako.jpg
cfact
04-11-08, 16:45
http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/016_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/017_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/018_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/019_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/020_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/021_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/022_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/023_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/024_klsadako.jpg
cfact
04-11-08, 16:46
http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/025_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/026_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/027_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/028_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/029_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/030_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/031_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/032_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/033_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/034_klsadako.jpg

http://de.fishki.net/picsw/112008/01/bonus/klsadako/035_klsadako.jpg