Sài Gòn xưa

quiz
20-10-08, 00:25
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/saigon_messageries_maritimes.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/saigon_la_poste.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/saigon_hotel_des_postes.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/saigon_hotel_de_ville2.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/saigon_hotel_de_ville.jpg
quiz
20-10-08, 00:26
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/saigon_college_petrus_ky.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/palais_gouverneur1.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/cholon_inspection.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/cap_st_jacques3.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/theatre_saigon.jpg
quiz
20-10-08, 00:28
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/saigon_tramway_1906.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/saigon_rue_catinat.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/saigon_place_marche.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/arroyo_cholon1.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/cholon_pagode.jpg
quiz
20-10-08, 00:29
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/cholon_pagode1.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/cholon_theatre_chinois.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/saigon_bd_charner.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/saigon_cholon.jpg
quiz
20-10-08, 00:31
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/saigon_jardin_botanique3.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/saigon_jardin_botanique6.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/saigon_jardin_botanique8.jpg
Nắng sớm
29-10-08, 02:53
200 ảnh Sài Gòn trước 1975

http://www.flickr.com/photos/9854423@N08/