Chửi đổng

Mecado
16-10-08, 22:27
TZV vào can chửi nhau chậm bạn FOG chửi vô học lần 1


...Mecado chính thức thành con chó chết....

TZV vào nhắc nhớ các bạn kìm chế chửi nhau quay ra chửi đổng TZV lần 2


Bạn Đô già rồi, lại làm nghề chăm bẵm những cái lìn, mà được ví với cái lìn, xem ra cũng là một ân huệ.

Nhắc nhở nhiều lần vẫn chứng nào tật ấy ! Tạch 1 tuần làm gương cho các bạn!