Thành viên pussiecat

Le Kappa
29-09-08, 12:15
Mời thành viên Pussiecat tạm dừng chơi Diễn đàn 1 tuần để đọc lại Hiến pháp Diễn đàn và cách thoả hiệp với các bạn có tư tưởng khác mình.