tnxm.net phiên bản tiếng Anh

lm2
27-09-08, 20:45
http://72.14.235.104/translate_c?hl=en&sl=vi&tl=en&u=http://tnxm.net/

anh phuongdong config ngay domain http://en.tnxm.net đi
ĐànBòVàoThànhPhố
27-09-08, 20:51
Dịch funny lắm LMM ơi!

Ối trời, tôi chết mất vì cười...

Du-m em a Cat!

Teen chả ra teen mà lỳn chả ra lỳn,... Teen spring that the teenagers out lyn lyn spring, ...

Kiểu này như kiểu Vịt kìu về Ziệt Nam khoe với za đình bồ: Đời con 3 trìm 7 lổi - nghe zjang hồ vãi lái - hoá ra làm thằng dửa bát bên Cà Lỳ Foọc. This kind of style as Chicken kiu Ziet about showing off za Nam Dinh Bo life, there are 3 trim loi 7 - listening zjang vai Lake Drive - into the bowl sides thằng based Fooc Ly Ca. M-ả tra em Cat. A M-Cat investigating them.

kí tên: Anh 2 Bò! signed name: Bo Anh 2!