Thiếu hiểu biết hằn học

Mecado
18-09-08, 22:01
Anh treo em Thu 1 tháng . Nguyên nhân chính ở đây: http://tnxm.net/showthread.php?t=7531

Không có cái nhìn rộng lượng khách quan, hằn học thiếu nhân đạo trong khi mồm suốt ngày giao giảng đạo đức.


Bên cạnh đó anh cũng quá chán chuyện sex của em, cũng như màn đánh ghen online không bờ bến của em với bạn Pussicat. Nhân tiện cũng nhắc luôn bạn Pussicat đừng biến Thăng Long thành "Cõi thiên thai mở rộng" không bạn cũng được theo bạn Thu cho có đôi.