Internet Explorer 8

lm2
28-08-08, 19:34
Duyệt web theo cách tương tự Firefox, tự động ngắt dòng văn bản và hình ảnh. Bản Windows XP:
IE8-WindowsXP-x86-ENU.exe (http://download.microsoft.com/download/9/2/9/9292f295-06f4-4b08-90e3-79598e594c11/IE8-WindowsXP-x86-ENU.exe)
http://IMG09.imageshack.us/IMG09/8494/screenshot0828200819273ca3.jpg