Wasabi: chèn file flv

lm2
23-08-08, 06:09
sao ấn vào nút wrap flv tags around selected text rồi dán địa chỉ file flv vào xong rồi gửi bài là đoạn đấy tự bị mất là thế nào?
http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2008/08/21/MySon2.flv
http://biethet.com/images_content/ngs_3B9C621F_a6.jpg
wasabi
24-08-08, 04:45
..............MySon2.............