Em X hiểu tại sao nó lại thế

redhat
07-08-08, 17:41
Để em trình bày cho các cao thủ bệnh của máy em (VAIO VGN\FS740 - siêu cổ - chạy WinXP Home bản quyền xịn)

Em ở trọ, kéo 1 đường ADSL của Viettel về chạy ngon lành. Ông chủ nhà trọ thấy đêm đêm em lọ mọ trên các website nên cũng bắt đầu máu, ổng kêu chia cho ổng dùng chung, ổng trả tiền trọn gói cước hàng tháng giúp em luôn (coi như em dùng net free). Ban đầu modem và switch nằm tại phòng em, mọi thứ đều ổn. Tai em đi làm thì tắt hết điện nên ông chủ nhà cũng hết lướt net ban ngày, vậy nên cách đây 1 tuần, modem + switch chuyển nhà sang bển. Cũng bắt đầu từ đó, tốc độ vào net của em giảm thê thảm, chậm không thể tả nổi. Ngày trước, IDM download từ rapidshare (tài khoản premium xịn nhé) tốc độ toàn trên dưới 300k, bây giờ nó cứ thoi thóp lúc được lúc không xung quanh con số 4-5k :-(

Em có đi kiểm tra đầu dây mạng xem bấm có đúng không, chẳng có vấn đề gì sai.

Akay quá, em vác lap mới của con bồ chạy Win Vista về nhà cắm thử thì ... trời ơi, tốc độ nó lại vù vù như ngày xưa. Như vậy lỗi nằm ở máy em.

Tiếp, em bỏ hẳn nửa ngày ngồi nhà recovery lại hệ thống như nguyên bản xuất xưởng của SONY, cắm dây LAN vào, bật browser lên, gõ www.google.com.vn và đợi ... nửa phút sau nó mới load hết. Download mozilla firefox từ trang chủ của nó với tốc độ không quá 3.75kb/s.

Cho em hỏi: xử thế nào đây? Em ức chế lắm rồi, chả lẽ đi mua lap mới cài vista :-ss
redhat
07-08-08, 19:07
Quên, nghe nói thiên hạ hay đưa bảng thông tin hệ thống lên nên em cũng đú theo, mong các bác tận tình cứu giúp :d


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 7:04:56 PM, on 8/7/2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$VAIO_VEDB\Binn\sqlservr.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment\VzRs\VzRs.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\Program Files\Sony\VAIO Zone Remote Commander\AvRmtCtr.exe
C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe
C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe
C:\Program Files\UniKey\UniKeyNT.exe
C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\Documents and Settings\mr_thinhhieu\My Documents\Downloads\Programs\HiJackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.sony.com/vaiopeople
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.sony.com/vaiopeople
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VAIO Recovery] C:\WINDOWS\Sonysys\VAIO Recovery\PartSeal.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SonyPowerCfg] C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TVTunerLib] C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\TVTunerLib\TVTLInstTool.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ExecAfterFirstBoot] C:\WINDOWS\SONYSYS\EFlyer\ExecAfterFirstBoot.exe /fC:\WINDOWS\SONYSYS\Docs\Latest Information.pdf /d4
O4 - HKLM\..\Run: [ISBMgr.exe] C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VAIO Update 2] "C:\Program Files\Sony\VAIO Update 2\VAIOUpdt.exe" /Stationary
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [VAIOSurvey] c:\program files\sony\vaio survey\surveysa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VZRemoteCommander] C:\Program Files\Sony\VAIO Zone Remote Commander\AvRmtCtr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PartSeal] C:\WINDOWS\Sonysys\VAIO Recovery\PartSeal.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [SVCHOST.EXE] C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe
O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.sony.com/vaiopeople
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Image Converter video recording monitor for VAIO Entertainment - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\Image Converter 2\IcVzMon.exe
O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max 2008 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2008_32) - Unknown owner - C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2008_32server.exe
O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
O23 - Service: VAIO Entertainment Aggregation and Control Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment\VzRs\VzRs.exe
O23 - Service: VAIO Entertainment Task Scheduler - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\vaio entertainment\VzTaskScheduler.exe
O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe
O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe
O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe
O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe
O23 - Service: VAIO Media Gateway Server (VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\VmGateway.exe
O23 - Service: VAIO Entertainment UPnP Client Adapter (Vcsw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe
O23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
O23 - Service: VAIO Entertainment File Import Service (VzFw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe

--
End of file - 9521 bytes
Harry Potter
07-08-08, 19:13
Thử xem có dùng phần mêm hide IP hay chạy qua proxy không.
Tools\Internet Option\Conections\Lan Setting. Chuyển về auto hết xem sao.
redhat
07-08-08, 19:21
Tuyệt nhiên không có bác ạ, em vừa recovery lại máy, mọi thứ chạy như ngựa trừ internet

Em vẫn đang nghi cái cable, nhưng không hiểu có khác biệt trong sự tương thích nào giữa WinXP Home với Win Vista không?
wasabi
07-08-08, 23:02
Bác chuyển tốc độ Local Area Connection từ 100Mbps/10Mbps Auto-negotiation thành Force 10Mbps. Để chuyển click vào local area connection>properties>click vào nút configure hay properties gì đó cạnh tên cái card, sau đó vào cái tab thứ 2. Ở mục Speed hay là Media Type gì đó sẽ có một cái cho phép bác chọn Auto/100/10 gì đó thành Force 10BaseT - chọn cái ấy xem.
redhat
08-08-08, 00:00
Bác chuyển tốc độ Local Area Connection từ 100Mbps/10Mbps Auto-negotiation thành Force 10Mbps. Để chuyển click vào local area connection>properties>click vào nút configure hay properties gì đó cạnh tên cái card, sau đó vào cái tab thứ 2. Ở mục Speed hay là Media Type gì đó sẽ có một cái cho phép bác chọn Auto/100/10 gì đó thành Force 10BaseT - chọn cái ấy xem.

Quá tuyệt, em lại lướt net như gió, lại vi vu gái gú mỗi đêm.

Cảm ơn cả nhà <3
lm2
01-08-11, 13:12
From a command prompt (usually in All Programs -> Accessories -> Command Prompt) run “regedit”
Browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces
Browse the items under interfaces until you find one that has an IPAddress entry matching the network interface you want to affect (typically LAN IP addresses start with 192.168 or 10.0); note that if your IP address is automatically assigned by a DHCP server you may need to look for a matching DhcpIPAddress instead of IPAddress
Right-click on the interface and select New > DWORD (32-bit) Value, name it “TcpAckFrequency”
Right-click the new TcpAckFrequency value and select Modify, enter “1″ (Hexadecimal radio button should be selected)
Right-click on the interface and select New > DWORD (32-bit) Value, name it “TCPNoDelay” (note that TCP is all uppercase this time – that’s intentional)
Right-click the new TCPNoDelay value and select Modify, enter “1″ (Hexadecimal radio button should be selected)
Verify that both TcpAckFrequency and TCPNoDelay now show up in the adapter’s property list with types REG_DWORD and values 0×00000001
Exit regedit
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Registry#.REG_files

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters]
"TCPNoDelay"=dword:00000001
Reboot (is necessary for the changes to take effect!)
Chen
01-08-11, 15:22
Bác chuyển tốc độ Local Area Connection từ 100Mbps/10Mbps Auto-negotiation thành Force 10Mbps. Để chuyển click vào local area connection>properties>click vào nút configure hay properties gì đó cạnh tên cái card, sau đó vào cái tab thứ 2. Ở mục Speed hay là Media Type gì đó sẽ có một cái cho phép bác chọn Auto/100/10 gì đó thành Force 10BaseT - chọn cái ấy xem.

Anh cũng ghét mạng chạy chậm, đặc biệt khi xem video. Anh lần mò theo cái Bi hướng dẫn, mà không thấy thằng Force10BaseT đâu cả. Thế là sao hả Bi.
lm2
01-08-11, 17:17
không thấy thằng Force10BaseT đâu cả
http://IMG6.imageshack.us/IMG6/8851/doent0000c.jpg