Lại quả cho Quýt

cfact
02-08-08, 17:20
Cái này là anh biếu lại quýt, nhá :D

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_7.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_8.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_9.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_10.jpg
cfact
02-08-08, 17:22
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_11.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_12.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_13.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_14.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_15.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_16.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_17.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_18.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_19.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_20.jpg
cfact
02-08-08, 17:23
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_21.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_22.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_23.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_24.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_25.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_26.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_27.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_28.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_29.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_30.jpg
cfact
02-08-08, 17:24
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_31.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_32.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_33.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_34.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_35.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_36.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_37.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_38.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_39.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_40.jpg
cfact
02-08-08, 17:26
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_40.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_41.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_42.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_43.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_44.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_45.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_46.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_47.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_48.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_49.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_50.jpg
cfact
02-08-08, 17:28
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_51.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_52.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_53.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_54.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_55.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_56.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_57.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_58.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_59.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_60.jpg
cfact
02-08-08, 17:30
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_61.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_62.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_63.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_64.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_65.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_66.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_67.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_68.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_69.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_70.jpg
cfact
02-08-08, 17:32
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_71.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_72.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_73.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_74.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_75.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_76.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_77.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_78.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_79.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_80.jpg
cfact
02-08-08, 17:33
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_81.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_82.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_83.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_84.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_85.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_86.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_87.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_88.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_89.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_90.jpg
cfact
02-08-08, 17:34
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_91.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_92.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_93.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_94.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_95.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_96.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_97.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_98.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_99.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_100.jpg
cfact
02-08-08, 17:35
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_101.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_102.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_103.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_104.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_105.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_106.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_107.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_108.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_109.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_110.jpg
cfact
02-08-08, 17:37
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_111.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_112.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_113.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_114.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_115.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_116.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_117.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217597261/podborka_reklamnogo_kreativa_118_foto_118.jpg
Neon
02-08-08, 17:46
Công nhận hàng của Cfact toàn hàng độc. Thanks :)
cfact
02-08-08, 19:16
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_6.jpg
cfact
02-08-08, 19:16
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_7.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_8.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_9.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_10.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_11.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_12.jpg
cfact
02-08-08, 19:17
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_13.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_14.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_15.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_16.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_17.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_18.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_19.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_20.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_12.jpg
cfact
02-08-08, 19:19
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_21.jpg


http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_22.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_23.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_24.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_25.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_26.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_27.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_28.jpg
cfact
02-08-08, 19:22
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_29.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_30.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_31.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_32.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_33.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_34.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_35.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-8-1/1217593035/detishki_36_foto_36.jpg
quiz
08-08-08, 15:55
:D tớ xin hi hi, quả thằng ăn trộm xe sắp bị thông zít mà buồn cười lăn lộn hí hí :D
quiz
08-08-08, 15:58
Tặng lại bạn cfact (bọn này nó dùng photoshop thì phải :D)

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_029.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_028.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_027.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_026.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_025.jpg
quiz
08-08-08, 16:00
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_024.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_022.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_019.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_018.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_016.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_015.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_014.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_012.jpg
quiz
08-08-08, 16:02
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_011.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_010.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_008.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_007.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_006.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_005.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_004.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/celeb_see_thru_003.jpg