Vui cùng Euro

cfact
16-06-08, 21:28
Vui vẻ sau trận đấu tí :D

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_7.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_8.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_9.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_10.jpg
cfact
16-06-08, 21:28
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_11.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_12.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_13.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_14.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_15.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_16.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_17.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_18.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_19.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_20.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-6-16/1213617812/alternativnyjj_chempionat_evropy_po_futblou_21_foto_21.jpg
vovi
17-06-08, 11:58
Đẹp vãi! Thanh phắc