Hoa hoa và lại vẫn là hoa...

Nắng sớm
30-04-08, 07:57
Khó ngủ dã man, nằm rồi mà chạ ngủ được.

Chắc là do nhớ em Biển Xanh yêu dấu của lòng anh :D

Thôi, dậy nghịch hoa.

http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE001.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE002.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE003.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE004.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE005.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE006.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE007.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE008.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE009.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE010.JPG
Nắng sớm
30-04-08, 08:20
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE011.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE012.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE013.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE014.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE015.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE016.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE017.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE018.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE019.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE020.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE021.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE022.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE023.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE024.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE025.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE026.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE027.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE028.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE029.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE030.JPG
bakien
30-04-08, 08:23
Ám ảnh quá

:(

http://i199.photobucket.com/albums/aa31/JIHONG-LIE/i_know_who_killed_me.jpg
Nắng sớm
30-04-08, 08:28
Hề hề, bác Bá em ám ảnh chi rứa? Em còn 200 bông nữa cơ. Mà công nhận bọn host em đang dùng để up hoa thông minh phết, cho nén thành file zip rồi tung lên tự giải nén tự thêm tag img rất khôn. Còn một số cái nữa còn thông minh hơn nhiều, em đang nghiên kíu, có gì hay em kể.

Hí hí
Nắng sớm
30-04-08, 08:31
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE031.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE032.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE033.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE034.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE035.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE036.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE037.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE038.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE039.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE040.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE041.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE042.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE043.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE044.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE045.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE046.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE047.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE048.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE049.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE050.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE051.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE052.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE053.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE054.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE055.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE056.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE057.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE058.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE059.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE060.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE061.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE062.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE063.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE064.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE065.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE066.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE067.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE068.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE069.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE070.JPG
kiam
30-04-08, 12:26
Ai zà!! mấy cái hoa này làm stock để chỉnh thì đỉnh thật đáy!! Cám ơn Wolf :D:D
GunZ
30-04-08, 12:37
Ám ảnh quá :(

Thân tặng các bạn yêu bým của TL, bạn Đào và bạn Sói:

http://i101.photobucket.com/albums/m48/gunzk1/free_image_sites_12062059397983.jpg

http://i101.photobucket.com/albums/m48/gunzk1/free_image_sites_1206205939605.jpg
Nắng sớm
30-04-08, 18:26
Tiếp nghen!


http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE194.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE195.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE196.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE197.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE198.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE199.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE200.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE070.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE071.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE072.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE073.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE074.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE075.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE076.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE077.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE078.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE079.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE080.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE081.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE082.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE083.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE084.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE085.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE086.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE087.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE088.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE089.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE090.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE091.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE092.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE093.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE094.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE095.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE096.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE097.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE098.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57218/AnhHoa/Vol_078_DE099.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE100.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE101.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE102.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE103.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE104.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE105.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE106.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE107.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE108.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE109.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE110.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE111.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE112.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE113.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE114.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE115.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE116.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE117.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE118.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE119.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE120.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE121.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE122.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE123.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE124.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE125.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE126.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE127.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE128.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE129.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE130.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE131.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE132.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE133.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE134.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE135.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE136.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE137.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE138.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE139.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE140.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE141.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE142.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE143.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE144.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE145.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE146.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE147.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE148.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE149.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE150.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE151.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE152.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE153.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE154.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE155.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE156.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE157.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE158.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE159.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE160.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE161.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE162.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE163.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE164.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE165.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE166.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE167.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE168.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE169.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE170.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE171.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE172.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE173.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE174.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE175.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE176.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE177.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE178.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE179.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE180.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE181.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE182.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE183.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE184.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE185.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE186.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE187.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE188.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE189.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE190.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE191.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE192.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE193.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE194.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE195.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE196.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE197.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE198.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE199.JPG
http://www.filefreak.com/pfiles/57550/HoaDep/Vol_078_DE200.JPG
Una
01-05-08, 00:09
Hoa đâu không thấy chỉ thấy Bandwidth Exceeded thôi ấy Sói ơi :D
Nắng sớm
01-05-08, 01:31
Ấy Una yêu qúi đợi tớ một tí ấy xẽ được nhìn thấy hoa rất hoành tráng :D

Khiếp, công nhận ngốn tốn đường triền quá.

Đã sửa xong 100 links cuối, 100 links đầu khoảng vài tiếng nữa là lại ok.
Cửu vạn
17-05-08, 11:42
Bác Sói thích lái máy bay bà già và ăn thịt trẻ con (e.i. cô giáo Pam xinh đẹp và yêu dấu) ơi, em có thể xin bác vài bông hoa trên này đi tặng gái được không? Ý em là em download cái ảnh của bác xuống, gõ vài dòng nhung nhớ vào đấy rồi gửi gái ấy mà :D.

Tình hình là, ở nhà lạm phát kinh quá, em đi bốc hàng mãi mà không đủ xiền để mua hoa tặng gái (ví dụ em Ú chả hạn,) nên có lẽ dùng hoa mạng để tặng gái mạng cho nó lành :D
matnho
27-07-08, 17:22
Cho em góp hoa với ..

http://l.yimg.com/g/images/spaceball.gif