Đói ăn

Phát Ngôn Viên
19-07-05, 09:59
Treo nick Đói ăn vô thời hạn.
Lý do: chửi bới tục tằn.
Phát Ngôn Viên
20-07-05, 01:45
Hạ nick Đói ăn. Đã xếp phòng VIP trong Hilton cho Đói ăn.