ai xoá mất cái em gửi riêng cho bacthan the

lm2
06-04-08, 16:20
bac bacthan kho that day
cfact
06-04-08, 22:11
Chú này buồn cười, sao không lập tô pích trong mục hỏi đáp ấy.