1600

Mecado
28-03-08, 16:26
Thân lừa ưa củi tạ! Đi 1 năm về tội cứng đầu cãi chính quyền nhắc nhẹ nhàng không nghe! Cố tình hấp diêm chính tả!