Người Ta hát nhạc Tây

Prst
18-07-05, 16:39
Anh mới được cậu bạn gửi cho mấy bài này, bảo nghe rồi nhận xét. Anh
nghe xong thấy bé này hát hay quá nên chia xẻ với mọi người.

http://s34.yousendit.com/d.aspx?id=0WEYFPRZKAHBK0136PRNW9O2DD
http://s9.yousendit.com/d.aspx?id=1LS1WLZDGZVRS1OWX8N77HA3RH
http://s9.yousendit.com/d.aspx?id=20ZVPLHR1SFQB1PDIMCY0G3MY2

Nghe rồi nhận xét giùm nhé.