Vô thời hạn

dao_hoa_daochu
14-01-08, 15:18
Vi phạm 3P, những nick sau đi vô thời hạn:

4me2you
hoctrohn
maiphuongthuy
giangthu
Evil