Chào liu xì tin của TNXM

1600
06-01-08, 04:15
Các bác em

Phong cách viết xai trính tả một cách cố ý của TNXM có gì hay ? Em thì thấy ngồ ngộ, và khá hay.

Nói chiện
Xờ trym

Liệu forum mình có thể nâng cao nó thành một tư tưởng được không. Ông cụ ngày xưa thuổng bên tả bên hữu cũng ra được một tư tưởng, nay ta không thuổng thì có tạo được tư tưởng không ?

Chào liu xì tin này là để tạo sự khác biệt với Tathy bắt lỗi chính tả.

Cách viết xì tin TNXM khác với cách viết 9x ở chỗ nào ?
talatamavancumeta
06-01-08, 12:01
Lit. Thích thế nào thì viết thế thôi. Nâng tầm tư tưởng làm đ' gì cho mệt