Vìu và Trung Quốc

Săn Bắt Bướm
18-12-07, 02:02
Chị ơi chị ơi mau về chị
Tổ quốc đang mong chị từng giờ
Tiếng chị xung phong quân thù hãi
Mãnh lực bà Trưng thời Thăng Long.
Săn Bắt Bướm
18-12-07, 02:04
Thông báo - Vìu đã đưọc thằng Đảo cởi xuống, các bạn gọi ngay chị em về để lãnh đạo phong trào. Quần chúng thanh niên đang rất hoang mang như rắn mất đầu. Các bạn hãy qui tụ trước ngọn cờ đại nghĩa của Triệu Mộng Vìu.