Nghỉ phép - lovemetender, Vìu, xekokai

dao_hoa_daochu
03-12-07, 19:19
Lần này kẹp 3 hoành tránghttp://baodientu.com/news/1/155428921/images/news_2241_2.jpg(1) lovemetender - 03 tháng.

(2) Evil - 02 tuần.

(3) xekokai - 01 tuần. (*)
---------------
(*) Để tập gõ tiếng Việt.
dao_hoa_daochu
10-12-07, 19:11
Tháo 01 xuống.
dao_hoa_daochu
17-12-07, 18:55
Tháo thêm một bạn xuống.