Lại là Hồng Giáng Thu !!!

Mecado
02-12-07, 13:52
Ưu tiên em Thu đi nghỉ mát 1 tháng để phục hồi sắc đẹp ! Vì các tội sau:
+ Làm hoen ố hình ảnh lãnh tụ.
+ Coi thường đội ngũ TZV
+ Dâm tại miệng

Kính bút !