Blog của các thanglongers

Bóng Nhựa
03-10-07, 15:05
Các bạn biết ai ở tnxm này có blog gì hay thì cho địa chỉ blog của họ ở đây cái. Hay tự giới thiệu cũng được. Nhiều nhân vật hay ho mà ko biết đọc họ ở đâu cả
freefish
03-10-07, 15:31
Blog của Lạng đâu, đem ra cho các bạn xem đi chứ.