Giúp khẩn cấp các bác ơi! Em ngồi đợi

Steppe
16-08-07, 20:33
Các bác ơi! Em vô tình xoá một file đang viết dở. Lúc vào thùng rác lục lại thì nó trống rỗng. Làm thế nào để tìm được nó bây giờ. Bác nào nhón tay chỉ bảo thì nói cụ tỉ nhé. Nhà em chã và rất dốt vi tính. Cám ơn các bác.
wasabi
16-08-07, 20:49
Đây bác ơi!

http://jameser.blogspot.com/2006/07/tip-6-recovering-deleted-files.html
Steppe
17-08-07, 00:41
Hị hị! Chờ mãi không thấy ai em viết lại rồi. Dù sao cũng cám ơn bác Bi nhé. Thơm bác cái: Chút! Chít!
Bây giờ em đang gặp phải rắc rối khác. Số là font chữ ở cơ quan là VnHelv2, trong khi ở nhà lại không có chương trình convert nên không thể đọc được file đang viết dở buổi chiều. Tối nay em định thức trắng viết nốt mai nộp cho sếp mà không sao đọc được. Bác Bi hay bác nào vào giúp em cài chương trình convert với. Em xin cảm ơn và hậu tạ.
Steppe
17-08-07, 01:33
Hu hu, không bác nào giúp em à? Ngày mai mặt bàn là một, mặt em là hai bị sếp vả đôm đốp.
tron_hoc_theo_gai
17-08-07, 03:40
cách mà lúc nào cũng chạy là ông print screen cái file đó ra cho thành file ảnh, đi đâu mà chả đọc được, mỗi tội ko sửa được thôi :D
wasabi
17-08-07, 08:27
Bác cài Unikey vào, rồi chuyển mã qua Unicode. http://www.unikey.org/manual/ukfaq.htm

Đọc phần 5.3.1
Steppe
17-08-07, 22:38
Không được bác Bi ợ. Trong bài viết ở cơ quan em dùng font chứ VnHelv2 để gõ bài.
Còn máy tính ở nhà em chỉ có Unikey đánh font arial, Vntime new roman, VnTime được thôi. Mở file ra bài của em bị biến dạng ra thế này này:

"Nêng cao chêët lûúång giaãng daåy trong caác trûúâng ÀH"GS Phan Cöng Nghôa Hiïåu trûúãng trûúâng ÀH Kinh tïë quöëc dên: Trûúâng coá khoaãng 200 giaáo viïn coá thïí giaãng daåy bùçng tiïëng Anh. Àöíi múái phûúng phaáp giaãng daåy. Chêët lûúång àaâo taåo phuå thuöåc vaâo cöng nghïå àaâo taåo. Chuyïín tûâ truyïìn taãi kiïën thûác sang daåy cho caác em tûå hoåc, tûå nghiïn cûáu. Muöën thûåc hiïån àûúåc àiïìu àoá phaãi coá hïå thöëng giaáo trònh hoåc liïåu àêìy àuã. Àöíi múái phûúng phaáp giaãng daåy gùæn liïìn vúái àöíi múái phûúng phaáp hoåc, àöíi múái phûúng phaáp khaão thñ vaâ àaánh giaá.

Máy tính ở cơ quan em có cài đặt chương trình convert. Nó chuyển cho mình từ mã nguồn là unicode sang mã đích là BK HCM 2 gì gì đó. Em muốn nhờ các bác giúp cách cài đặt chương trình convert cho máy tính của em để có thể soạn thảo font chữ VnHelv2 ở nhà, hoặc trong lúc nhỡ nhàng có thể chuyển font chữ nọ sang chữ kia được.

Mong được các bác nhiệt tình chỉ bảo.
TheRed
17-08-07, 23:50
"Nâng cao chất lượng giảng dạy trong các trường ĐH"GS Phan Công Nghĩa Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân: Trường có khoảng 200 giáo viên có thể giảng dạy bằng tiếng Anh. Đổi mới phương pháp giảng dạy. Chất lượng đào tạo phụ thuộc vào công nghệ đào tạo. Chuyển từ truyền tải kiến thức sang dạy cho các em tự học, tự nghiên cứu. Muốn thực hiện được điều đó phải có hệ thống giáo trình học liệu đầy đủ. Đổi mới phương pháp giảng dạy gắn liền với đổi mới phương pháp học, đổi mới phương pháp khảo thí và đánh giá.

Convert online: http://www.tieulam.com/convert.htm
Steppe
17-08-07, 23:57
ối giời ơi! Cám ơn bác The Red!