Nước MỸ sang Coithienthai sinh hoạt 1 tuần

Mecado
08-08-07, 00:20
Nhân tiện anh rỗi việc lại thấy cu USA không chịu lắng nghe góp ý. Anh chuyển hộ khẩu của chú sang coithienthai sinh hoạt một tuần cho đỡ khẩu dâm và thị dâm !