Chúng tôi mất hết niềm tin với thanh tra giáo dục rồi!

chocolate!
12-09-06, 00:46
http://www3.tuoitre.com.vn/media/Index.aspx?Playing=Media%3d307mms://222.255.121.179/Media/VideoClip/chaytruong.wmv

(Windows Media: File > Open URL > Paste vào)

- Chú ý cách dùng từ "khuất tất" của người đọc bản tin và cách đồng chí Nhân trả lời "Phải có đợt phân tích sâu về nguyên nhân (???)" và "Luân chuyển hiệu trưởng (???)"