Ngọc Cầm Dương

Gaup
01-07-05, 19:57
Giả danh, gây sự, bàn chuyện riêng tư.