WIFE Website

Nguyễn Thị Hồng
16-06-05, 02:22
Cái này mình vẫn hay tham khảo. Tiền và tình đi liền lẫn nhau nên phải học cách nâng khăn sửa ví cho chàng ngay từ lúc chưa yêu :D

Women's Institute for Financial Education
http://www.wife.org