Từ điển Online

Lão Nông
21-03-06, 03:40
Sưu tầm được mấy cái từ điển online, tặng 4c tham khảo:

TỪ ĐIỂN HÁN - NÔM
· http://www.nomfoundation.org/nomdb/lookup.php Từ điển Nôm
· http://www27.brinkster.com/hanosoft/help.asp Từ điển Hán Việt
· http://nom.netnam.vn/hannom/index.php

TỪ ĐIỂN VIỆT
· http://www.vietdic.com/ Anh - Việt 1
· http://www.ksvn.com/anhviet_new.htm Anh - Việt 2
· http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính Bách Khoa Toàn Thư
· http://dict.vietfun.com/ Từ điển Anh, Việt, Hán Việt, Phật, Pháp, Đức, Nauy, CNTT
· http://www.ksvn.com/anhviet.htm Từ điển Anh - Việt
· http://www.thuvienhoasen.org/index-tudienphathoc-vietanh-minhthong.htm
· http://www.tinhvan.com.vn/scripts/tvis/webdict/webdict.pl Từ điển Việt
· http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/index.html Từ điển Việt - Đa ngôn ngữ
· http://www.fetp.edu.vn/eDictionary/eDictionaryvn.html

TỰ ĐIỂN TÔN GIÁO 
· http://www.thanhlinh.net/thanhkinh/hochoi/tudienabc.htm Từ điển Kinh thánh
· http://www.ocp.org/en/vietnamese/Tu_Dien_Cong_Giao_Anh.php Từ điển Công giáo Anh - Việt
· http://www.quangduc.com/tudien/menu.htm Từ điển Phật học
· http://www.ucs.soc.usyd.edu.au/~cdao/tudien/&index/th1.htm Cao Đài Từ Điển
· http://www.htth.org/page6.html Tự Vựng Triết Thần
· http://www.newadvent.org/cathen/ Catholic Encyclopedia
· http://www.shc.edu/theolibrary/ Theology Library
· http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vntudien.htm Thần Học Anh - Việt

TỪ ĐIỂN ANH - ANH & BÁCH KHOA TOÀN THƯ
· http://dictionary.cambridge.org/ Cambridge Dictionary
· http://www.worldwidewords.org/index.htm World  Wide  Words
· http://www.thesaurus.com/ Thesaurus Dictionary
· http://www.encyclopedia.com/ Encyclopedia
· http://www.britannica.com/ Britannica
· http://www.askoxford.com/asktheexperts/faq/?view=uk
· http://encarta.msn.com/

TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH
· http://www.philosophypages.com/dy/ix1.htm#a Philosophical Dictionary
· http://www.netlingo.com/inframes.cfm Internet Dictionary
· http://allpsych.com/dictionary/index.html#A Psychology Dictionary
· http://www.ykhoanet.com/vidal/ Tự Điển tên Thuốc
· http://www.ykhoa.net/tudienykhoa/ Từ điển Y khoa Anh-Việt
· http://www.thefreedictionary.com/ Free Dictionary
· http://www.onelook.com/ OneLook Dictionary
· http://www.freetranslation.com/ Free Translation
· http://www.worldgolf.com/wglibrary/reference/dictionary/ Từ điển Golf

TỪ ĐIỂN TIẾNG LÓNG

· http://www.slangsite.com/ Từ điển lóng
· http://www.urbandictionary.com/define.php?term=a+lotta Từ điển lóng