Trojan Games - thiệt hay xạo ?

HaiDang
13-03-06, 11:45
Vụ này thiệt hay xạo ta ?

http://www.trojangames.com/
Rio
22-03-06, 01:32
Phim này em xem lâu rôi, giả đấy bác ạ. Em kia nhìn không nhẹ nhàng gì cho lắm, thế mà chú béo đỡ được em ý trong vòng 3 giây chỉ dùng trym, quá giỏi. Các bác thử dùng một tay mà giơ ngang ra giữ yên được gái trong vòng 3 giây thử xem có được không. Mà cơ trym thì làm sao khỏe bằng cánh tay được.