Trong siêu thị

Dế mèn
29-06-05, 22:08
http://i17.photobucket.com/albums/b95/demenphieuluuky/DSCF0013.jpg
Dế mèn
29-06-05, 22:09
http://i17.photobucket.com/albums/b95/demenphieuluuky/DSCF0017.jpg
Dế mèn
29-06-05, 22:10
http://i17.photobucket.com/albums/b95/demenphieuluuky/DSCF0019.jpg
Dế mèn
29-06-05, 22:11
http://i17.photobucket.com/albums/b95/demenphieuluuky/DSCF0020.jpg
Dế mèn
29-06-05, 22:13
http://i17.photobucket.com/albums/b95/demenphieuluuky/DSCF0022.jpg
Dế mèn
29-06-05, 22:13
http://i17.photobucket.com/albums/b95/demenphieuluuky/DSCF0025.jpg