epswad4-Trojan.

HTN
29-06-05, 14:36
Các bác mến yêu,

em hôm trước dại dột đi down một cái crack về để dùng không ngờ nó là Trojan và Norton Antivirus báo, nhưng em vào đấy xóa tay không được, cũng không biết phải tìm chương trình xử nó ở đâu. Các bác biết gì giúp em mới.

Em cảm ơn các bác. Cười xinh. :)
Trojan
29-06-05, 15:30
Anh lại cứ tưởng chú chửi anh. :)
Phuongdong
29-06-05, 17:05
Mở My Computer.
- Chọn Tools menu \ Folder Options.
- Chọn View Tab.
- Đánh dấu vào Show hidden files and folders.
- Xoa nút đánh dấu ở dòng Hide protected operating system files (recommended).
- Bâm Yes để Confirm.
- Bấm OK.

Bấm Ctrl + Alt +Del và chọn "End Task" hoặc "End Process" các chương trình dưới đây
swsbdh.exe
EPSWAD4.EXE

Download chương trình này về http://www.hijackthis.de/downloads/hijackthis_199.zip
Đóng tất cả các cửa sổ lại và chạy HiJackThis để fix

Sau đó bấm vào Start \ Control Panel vào mục Add/Remove Programs và remove các chường trình sau :

STARWARE
AdPopup

Tìm theo đường dẫn sau :

C:\PROGRAM FILES\STARWARE\BIN\STARWARE.DLL
C:\WINDOWS\EPSWAD4.EXE
C:\swsbdh.exe
C:\WINDOWS\swsbdh.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM\swsbdh.exe
( Xóa hết các File đó đi nếu có )

Xóa nốt các File trong thư mục TEMP / Temporary Internet (C:\Documents and Settings\ Tên User \Local Settings ) và xóa cả o trong Recycle Bin rồi khởi động lại máy.

Cẩn thận nữa bạn có thể vào đây
http://www.ccleaner.com/ Download chương trình về để quét lại lần nữa.
HTN
30-06-05, 08:39
ANh ơi, em làm giống y anh bảo thì cái đáy nó chả chữa gì cả, ra mỗi một cái này. (em quoted) rôi em tim thử mấy cái chươn trình anh bảo hôm nọ rõ ràng em còn nhìn thấy mà hôm nay em lại chả thấy đâu nữa rồi? Em làm đúng đến mở ra chạy và sửa. :( Hay là nó bi giờ không sửa được nữa ạ?

PS: Nó có nguy hiểm lắm không? Em chỉ cần cái Norton đừng báo nữa còn nếu chả nguy hiểm lắm thì để nó đấy cũng được nhưng em đoán chắc nguy hiểm, chứ không khỏi làm mất công vì em không biết. :(Running processes:
C:\WINDOWS.0\System32\smss.exe
C:\WINDOWS.0\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS.0\system32\services.exe
C:\WINDOWS.0\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS.0\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS.0\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS.0\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS.0\system32\LEXPPS.EXE
C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
C:\Programme\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Programme\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
C:\WINDOWS.0\system32\slserv.exe
C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINDOWS.0\Explorer.EXE
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
C:\Programme\Winamp\winampa.exe
C:\WINDOWS.0\System32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS.0\System32\hkcmd.exe
C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS.0\VM_STI.EXE
C:\WINDOWS.0\System32\ctfmon.exe
C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
C:\Programme\Yahoo!\Messenger\ypager.exe
C:\Programme\mtd2002\mtdserver.exe
C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
C:\Programme\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
C:\WINDOWS.0\System32\wuauclt.exe
C:\Programme\Trillian\trillian.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Programme\Winamp\winamp.exe
C:\Programme\Unikey 3.55 NT\UniKeyNT.exe
C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Programme\WinRAR\WinRAR.exe
C:\DOKUME~1\HUONGG~1\LOKALE~1\Temp\Rar$EX00.063\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/stp/ymsgr6/*http://www.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr6/*http://www.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 66.250.69.1:8080
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local;<local>
O2 - BHO: MyWay Search Assistant BHO - {04079851-5845-4dea-848C-3ECD647AA554} - C:\Programme\MyWay\SrchAstt\1.bin\MYSRCHAS.DLL
O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Programme\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)
O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - blank (file missing)
O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Programme\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Programme\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &SearchBar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Programme\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.0\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~2\AdvTools\ADVCHK.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Programme\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS.0\System32\PSDrvCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS.0\System32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS.0\System32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath] C:\WINDOWS.0\VM_STI.EXE lebeca web camera driver
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS.0\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdPopup] C:\WINDOWS.0\epswad4.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\Programme\Yahoo!\Messenger\ypager.exe" -quiet
O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Programme\Ares\ares.exe" -h
O4 - HKCU\..\Run: [mtd2002Svr] "C:\Programme\mtd2002"\mtdserver.exe -f
O8 - Extra context menu item: Alles mit FlashGet laden - C:\Programme\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Programme\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Programme\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Mit FlashGet laden - C:\Programme\FlashGet\jc_link.htm
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YPager.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YPager.exe
O12 - Plugin for .pdf: C:\Programme\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106959329234
O16 - DPF: {D19781C5-2051-44F8-8445-DDC82933C191} - http://advnt01.com/dialer/internazionale_ver11.CAB

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS.0\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS.0\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - Networks Associates Technology, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Programme\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Programme\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Programme\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS.0\SYSTEM32\slserv.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
HTN
30-06-05, 08:45
Anh này, hay là mình muộn quá không chữa được nữa rồi? Biết thế em hỏi từ mấy hôm nọ vì nó báo nhưng em lờ đi. Em cảm ơn anh.