Đã công bố bức ảnh WorldPress Photo of the Year

wasabi
15-02-06, 18:09
http://worldpressphoto.com/images/photocache/photos/2006/World%20Press%20Photo%20of%20the%20Year/PN-2_745x345x90.jpg
Toàn bộ: http://worldpressphoto.com/index.php?option=com_photogallery&task=blogsection&id=16&Itemid=137&bandwidth=high
Nhìn lại lịch sử 50 giải W.P.P.Y thì thấy hầu hết các ảnh được giải qua các năm nói đến các vấn đề toàn cầu như chiến tranh, nạn đói... Đặc biệt giai đoạn 68-75 có rất nhiều ảnh nói về chiến tranh Việt Nam.
http://worldpressphoto.com/index.php?option=com_photogallery&task=blogsection&id=15&Itemid=115&bandwidth=high