Lính Anh

Cường Híp
26-11-05, 19:09
Lính thủy đánh bộ:
http://img501.imageshack.us/img501/9475/img18207vb.th.jpg (http://img501.imageshack.us/my.php?image=img18207vb.jpg)
Cường Híp
26-11-05, 19:17
http://img352.imageshack.us/img352/4043/img18220ue.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18220ue.jpg)

Thiếu Sinh quân:

http://img352.imageshack.us/img352/6730/img18345fj.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18345fj.jpg)

http://img352.imageshack.us/img352/174/img18383ev.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18383ev.jpg)

Black Watch:

http://img352.imageshack.us/img352/9158/img18371cf.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18371cf.jpg)


Lính dù mũ đỏ:

http://img352.imageshack.us/img352/864/img18409un.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18409un.jpg)

http://img352.imageshack.us/img352/6269/img18411yg.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18411yg.jpg)

Phòng Không:

http://img352.imageshack.us/img352/2226/img18437ml.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18437ml.jpg)
Cường Híp
26-11-05, 19:19
Tank nhẹ:

http://img352.imageshack.us/img352/793/img18459cf.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18459cf.jpg)

Kỵ binh:

http://img352.imageshack.us/img352/6108/img18531ol.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18531ol.jpg)

Bộ Binh:

http://img352.imageshack.us/img352/9521/img18550xq.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18550xq.jpg)

http://img352.imageshack.us/img352/9563/img18635wv.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18635wv.jpg)

http://img352.imageshack.us/img352/6006/img18670hw.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18670hw.jpg)

http://img352.imageshack.us/img352/8560/img18688uy.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18688uy.jpg)

http://img352.imageshack.us/img352/4426/img18691bx.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18691bx.jpg)

http://img352.imageshack.us/img352/5940/img18705wr.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18705wr.jpg)
Cường Híp
26-11-05, 19:32
http://img352.imageshack.us/img352/796/img18723ml.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18723ml.jpg)

http://img352.imageshack.us/img352/7079/img18732df.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18732df.jpg)

Scottish Regiment:

http://img352.imageshack.us/img352/7214/img18759sw.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18759sw.jpg)

http://img352.imageshack.us/img352/904/img18765bo.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18765bo.jpg)
Cường Híp
26-11-05, 19:33
Không quân:

http://img352.imageshack.us/img352/4345/img18957ys.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18957ys.jpg)

http://img352.imageshack.us/img352/7651/img18968ys.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img18968ys.jpg)

Kỵ Binh:

http://img352.imageshack.us/img352/5628/img19070nm.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img19070nm.jpg)

http://img352.imageshack.us/img352/5964/img19067rl.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img19067rl.jpg)

http://img352.imageshack.us/img352/4500/img19305to.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img19305to.jpg)

http://img352.imageshack.us/img352/8510/img19332zb.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=img19332zb.jpg)
A.K
26-11-05, 21:41
Cường chụp cái này ở đâu vậy?
Cường Híp
26-11-05, 21:57
London cậu ạ :)