cry on my souler --- ai có thì cho em cái link!

zai_haloi
11-11-05, 10:47
:) giúp em với!
Gaụp2
11-11-05, 10:51
Mày viết cho đúng chánh tả rồi được mới hỏi xin xỏ nghen mậy!
18Googol2
11-11-05, 14:47
192k; 5.38M

http://joeyyung.com.hk:80/stuffs/checheAR/cryon.mp3