Triết học Việt Nam?

Cổ Nhuế
28-10-05, 10:55
Một quốc gia không có triết gia, không có tác phẩm triết học, nhưng vẫn có một nền triết học. Vậy có một cộng đồng nào có chữ viết lại không có một nền triết học của riêng mình không? Mời các bạn tham khảo bài viết sau.


Về nguồn gốc triết học Việt Nam


Theo chúng tôi, cần phải khẳng định rằng, Việt Nam có triết học. Về nguồn gốc nhận thức, ngay từ thời kỳ Đông Sơn, nhận thức của người Việt đã đạt đến trình độ tư duy trừu tượng và thực tế, đã có sự hình thành những mầm mống của triết học. Nguồn gốc xã hội của triết học Việt Nam có nét đặc thù riêng - không gắn với sự phân chia giai cấp trong xã hội, mà chủ yếu gắn với công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm để giành và giữ vững độc lập của dân tộc. Bắt đầu từ khi nước ta bước vào thời kỳ xây dựng quốc gia độc lập (thế kỷ X), những tư tưởng triết học về xã hội, về thực tiễn giữ vai trò trung tâm và xuyên suốt cho đến sau này. Triết học Việt Nam tiếp tục được kế thừa, bổ sung, phát triển và đặc biệt đã tỏa sáng rực rỡ trong tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh.

Mặc dù một số tài liệu cả trong nước và ở nước ngoài đã nói về triết học Việt Nam(1), song một câu hỏi mà cho đến nay vẫn chưa có sự trả lời thống nhất trong giới lý luận - đó là: Việt Nam có triết học không? Nếu có thì đó là triết học gì? Nguồn gốc ra đời, sự tồn tại và phát triển cũng như vai trò của nó đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của dân tộc ta như thế nào?

Trả lời câu hỏi trên có ý nghĩa rất quan trọng: Bởi lẽ, đó là sự hiểu biết những thông điệp quan trọng nhất, hiểu biết cái thuộc về cội nguồn của sức mạnh, về vật chất và tinh thần mà nhờ nó, dân tộc ta trường tồn và phát triển. không phải ngẫu nhiên mà hiện nay, các nước, các đối tác nước ngoài khi quan hệ làm ăn với nước ta lại thường nói nhiều về triết lý trong kinh doanh, triết lý của sự phát triển… Trong quá trình toàn cầu hoá, khu vực hoá hiện nay, cần tìm ra những thông điệp ấy, tìm cái thuộc về "linh hồn" của toàn bộ quá trình phát triển của lịch sử dân tộc để khẳng định mình cũng như tạo nội lực trong hội nhập và phát triển!

Với câu hỏi: Việt Nam có triết học không ? Về cơ bản có hai quan điểm khác nhau:

Thứ nhất, Việt Nam không có triết học.

Ở quan điểm này, các nhà lý luận cho rằng, Việt Nam không có các nhà triết học, không có các trường phái triết học cũng như không có các tác phẩm triết học. Vấn đề cơ bản của triết học, duy vật và duy tâm, biện chứng và siêu hình.... chưa được đặt ra và giải quyết. Nếu có những tư tưởng triết học nào đó, thì nó cũng hoà lẫn trong văn, sử hoặc tôn giáo. Thậm chí có quan điểm còn cho rằng, người Việt Nam chỉ biết tiếp thu, sao chép những tư tưởng từ bên ngoài và sử dụng cho phù hợp với thực tế đất nước, chứ không có sáng tạo gì thêm.

Thứ hai, Việt Nam có triết học.

Chúng tôi đồng ý với quan điểm này. Mặc dù, ở Việt Nam không có các triết gia lỗi lạc, không có các trường phái triết học tiêu biểu. Vấn đề cơ bản của triết học, duy vật, duy tâm, khả tri, bất khả tri hay biện chứng và siêu hình… cũng chưa được đặt ra một cách rõ ràng và sáng tỏ. Song, khi đặt vấn đề rằng, phải có các triết gia, phải đưa ra và giải quyết vấn đề cơ bản của triết học…. mới xét tới một dân tộc nào đó có triết học hay không, thì e rằng đó là cách xem xét không biện chứng. Bởi vì, khi xét nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội về sự ra đời của triết học, cũng như xem xét các chức năng cơ bản của triết học, như chức năng thế giới quan, chức năng phương pháp luận, chức năng nhân sinh quan của triết học thì Việt Nam hoàn toàn có triết học. Vấn đề đặt ra ở đây là, sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của triết học Việt Nam thông qua những hình thức đặc thù như thế nào? Trong bài viết này, chúng tôi chỉ bước đầu đi vào tìm hiểu về nguồn gốc ra đời của nền triết học nước ta.

Như chúng ta đã biết, triết học ra đời với hai nguồn gốc: nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội.

Về nguồn gốc nhận thức: Triết học với tiêu chí như là một hệ thống những tri thức chung nhất của con người về tự nhiên, xã hội và tư duy chỉ ra đời khi nhận thức của con người đạt tới một giới hạn nhất định. Đó là ở trình độ nhận thức lý luận. Điều đó cũng có nghĩa là khi ngôn ngữ đã phát triển tới giai đoạn có chữ viết.

Ở Việt Nam, theo các nhà khoa học, cách nay bốn nghìn năm, vào thời kỳ Tiền Đông Sơn, thông qua các mối quan hệ với tự nhiên và xã hội, mà trước hết là hoạt động sản xuất, nhận thức của cư dân người Việt đã đạt đến trình độ tư duy trừu tượng. Những nhận thức này được biểu hiện thông qua kỹ thuật chế tác công cụ lao động bằng đá và bằng kim loại. "Do đó, chúng ta phải đánh giá cao hoạt động tư duy trừu tượng của cư dân Tiền Đông Sơn, mà trong một chừng mực nào đó, có thể gọi là tư duy khoa học của họ. Chính thứ tư duy chính xác đó được phát triển nhờ hoạt động sản xuất, nhưng nó lại có tác động ngược lại một cách tích cực với kỹ thuật sản xuất"(2). Theo suy đoán, từ thời kỳ Đông Sơn về sau, đã hình thành các huyền thoại, hơn nữa có quan điểm còn cho rằng thời kỳ này cũng bắt đầu xuất hiện một hệ thống thần thoại khá ổn định (3). Như vậy, ở thời kỳ Đông Sơn, nước ta đã hình thành và phát triển những mầm mống của triết học, "tiền triết học" hay nói như Nguyễn Đăng Thục là "ngụ ý triết học", "là triết học bình dân"(4). Những mầm mống của triết học ấy chính là nguồn vật liệu phong phú mà con người Việt Nam trực tiếp tích luỹ được từ hoạt động thực tiễn của mình để sau đó, khi có chữ viết, cùng với việc kế thừa có phê phán và chọn lọc những tư tưởng triết học Trung Quốc và triết học Ấn Độ, cũng như triết học phương Tây về sau, nền triết học Việt Nam đã tồn tại và phát triển, gắn với thực tiễn khắc nghiệt dựng nước và giữ nước của dân tộc và do đó, đã tạo nên những sắc thái riêng của mình.

Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng, nền sản xuất nước ta cho tới nay vẫn là một nền sản xuất nhỏ, có nguồn gốc xa xưa từ chế độ công xã nông thôn kéo dài hàng ngàn năm và sự ảnh hưởng tiêu cực của nó tới nhận thức của dân tộc ta là không nhỏ. Những tư tưởng bảo thủ, trì trệ, thói quen cục bộ, địa phương, tư tưởng đẳng cấp, địa vị, vô chính phủ, mê tín dị đoan cùng những phong tục, tập quán lạc hậu khác chính là vật cản đối với nhận thức lý luận. Đúng như C.Mác đã chỉ rõ: "Những công xã ấy đã hạn chế lý trí của con người trong những khuôn khổ chật hẹp nhất, làm cho nó trở thành một công cụ ngoan ngoãn của mê tín, trói buộc nó bằng những xiềng xích nô lệ của cái quy tắc cổ truyền, tước đoạt nó mọi sự vĩ đại, mọi tính chủ động lịch sử”(5).
Về nguồn gốc xã hội: Gắn liền với nguồn gốc nhận thức là nguồn gốc xã hội. Triết học chỉ xuất hiện khi xã hội phân chia thành giai cấp, cũng như có sự xuất hiện đội ngũ trí thức. Tuy nhiên, với quan điểm lịch sử - cụ thể, nguồn gốc xã hội của triết học Việt Nam lại có những nét đặc thù của nó. Quá trình ra đời của triết học Việt Nam không gắn với sự xuất hiện giai cấp và đấu tranh giai cấp ở trong nước một cách rõ nét, mà chủ yếu là gắn với công cuộc chống ngoại xâm để giành và giữ độc lập dân tộc.

Thời kỳ Bắc thuộc bắt đầu bằng sự xâm lược của nhà Hán năm 110 trước công nguyên cho tới khi Ngô Quyền giành được độc lập vào năm 939. Trong thời gian này, kẻ thù đã tìm mọi cách để Hán hoá dân tộc ta, về tư tưởng là truyền bá Nho giáo. Những âm mưu thâm độc này đều bị nhân dân ta kiên quyết chống lại để bảo vệ nền văn hiến của mình. Cùng với Nho giáo còn có Phật giáo và Đạo giáo cũng được truyền vào nước ta. Sự tương tác của tam giáo này trên cơ sở những tư tưởng 'triết học của dân tộc Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn quật cường của đất nước, đã từng bước tạo nên tư tưởng triết học Việt Nam. "Cái quý giᔠtrong di sản ấy là trình độ nhận thức vững chắc về tự nhiên và xã hội, về cuộc sống đấu tranh chống thiên tai địch hoạ và mỗi tâm lý có bản sắc riêng thể hiện trong phong tục, nếp sống và sự ứng xử giữa mọi người. Chủ nghĩa yêu nước, tinh thần chiến đấu dũng cảm để bảo vệ Tổ quốc và lật đổ ách thống trị của ngoại bang nhất giải phóng dân tộc như một ngọn lửa cháy trong di sản ấy"(6).

Thời kỳ xây dựng quốc gia độc lập thịnh vượng (thế kỷ X đến thế kỷ XV) là thời kỳ mà dân tộc ta đã giành được độc lập, tự chủ bằng xương máu của mình. Những thắng lợi vĩ đại của công cuộc dựng nước và giữ nước ấy được phản ánh sinh động và rực rỡ trong đời sống ý thức của dân tộc, trong đó tư tưởng triết học về dân, về con người, về dân tộc… hay nói chung hơn, những tư tưởng triết học về xã hội, về thực tiễn giữ vai trò là trung tâm của nó và xuyên suốt về sau.
Triết học Việt Nam tiếp tục được kế thừa, bổ sung và phát triển gắn liền với hoạt động thực tiễn dựng nước và giữ nước của dân tộc và đỉnh cao của sự phát triển ấy được toả sáng rực rỡ trong tư tưởng triết học của Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Chính những tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam chỉ đạo hệ thống những luận điểm cách mạng nổi tiếng của Người. Nó quyết định tính đúng đắn của đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam do Hồ Chí Minh và Đảng ta đã vạch ra, là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam"(7).

Như vậy, xét về nguồn gốc ra đời, triết học Việt Nam hoàn toàn có cơ sở nhận thức và xã hội của nó. Việc tiếp tục tìm hiểu khái quát để làm rõ những nội dung phong phú, sâu sắc, trong tính chỉnh thể của nó, thiết nghĩ, đó là trách nhiệm cấp bách của các nhà lý luận.

---------------------------------
(1) Xem: Nguyễn Tài Thư (chủ biên). Lịch sử tư tưởng Việt Nam, tr. 1. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr.7.
(2) Nguyễn Tài Thư (chủ biên). Sđd, tr. 1, tr.51; 64.
(3) Nguyễn Tài Thư (chủ biên). Sđd, tr. 1, tr. 51; 64.
(4) Xem: Nguyễn Đăng Thục. Lịch sử tư tưởng Việt Nam, tr. 1. Nxb Tác phẩm Hồ Chí Minh, 1998. tr. 76, 392.
(5) C.Mác và Ph. Ăngghen. Toàn tập, t.9. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 177.
(6) Nguyễn Tài Thư (chủ biên). Sđd, tr. 1, tr.157.
(7) Lê Hữu Nghĩa (chủ biên). Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh. Nxb Lao động, Hà Nội, 1997, tr.33.

TS. Trần Văn Khánh - Tạp chí Triết học

Nguồn: http://www.suyngam.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Suy-ngam/Ve_nguon_goc_triet_hoc_Viet_Nam/
Cổ Nhuế
28-10-05, 13:00
Có chứ ha ha...
Salut
28-10-05, 13:06
Triết học là gì hả mấy bác? Trước em nghe được mẩu chuyện vui thế này:
Lịch sử là môn KH nói về những điều chẳng ai biết bằng những từ ai cũng biết, còn triết học là môn KH nói về những điều ai cũng biết bằng những từ đé.o ai biết.
vnsea
28-10-05, 14:09
Phục vụ bác PG, em bác gúc thôi, tại tò mò. Cơ mà 2 câu í hay nhất bài, bác Sà lụt tinh mắt nhẩy.

HÀO NGUYÊN XUÂN

Thi sĩ Bùi Giáng - tranh Trịnh Thanh Tùng

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng

Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người

Xin chào nhau giữa bàn tay
Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con
Thưa rằng: những ngón thon thon
Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau

Xin chào nhau giữa làn môi
Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
Thưa rằng bạc mệnh xin kham
Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây

Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu

Hỏi rằng: người ở quê đâu
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Thưa rằng: nói nữa là sai
Muà xuân đương đợi bước ai đi vào
Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.
Cổ Nhuế
28-10-05, 14:17
Anh nghĩ triết học cũng như tất cả các môn khoa học khác, dân tộc nào cũng có. Chỉ có điều là đẳng cấp và trình độ khác nhau.

Cu Gió nói nghe đúng nhưng mà lại đ' đúng (đấy, nói kiểu triết học là phải nói như thế).

Triết học hơi khác toán học một tí tẹo tèo teo. Nếu nói VN đ' có nền toán học thì hóa ra dân tộc Việt đ' biết bảng Cửu chương à? Như thế là đ' đúng. Nhưng triết học nó cũng kiểu kiểu như âm nhạc hay hội họa hay như fukc học í, tức là nó có cái riêng biệt so với các dân tộc hay quốc gia khác. VN có anh gì Thảo đấy, dám chửi nhau với cả thằng đ' nào người Tây đấy, nhưng không ai liệt kê anh ấy vào triết học VN cả, cùng lắm chỉ là triết gia người Việt.

Khi nói mình có cái gì thì phải chỉ ra được cái của mình khác người ta như thế nào. Chứ đ' thể nói mày có cái gì tao cũng có y như thế, nghĩa là chỉ cần dịch là xong và tao cũng ngang hàng với mày.

Nói đúng ra người Việt cũng có triết học riêng, nếu viết thành sách thì cũng hay lắm nhá. 4000 năm nay chả ai viết, hay là anh viết vậy? Có khi lưu danh muôn thuở không biết chừng...
Salut
28-10-05, 14:21
Ừh, bác Nhuế viết đi, viết để giải quyết vấn đề, người ta vì đói nên fải ăn khoai, hay là vì ăn khoai nên mới đói. Có khi hay của ló đới.
Elgnoy
28-10-05, 14:45
Với câu hỏi: Việt Nam có triết học không ? Về cơ bản có hai quan điểm khác nhau:
Thứ nhất, Việt Nam không có triết học.
Thứ hai, Việt Nam có triết học.
Thứ ba, câu hỏi không thích đáng.
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Thợ đời
28-10-05, 15:15
Chính ra cứ thẳng thắn nhìn vào sự thực như Ông Cụ mình thấy hay. Hồi có thằng nhà báo hỏi tư tưởng ông cụ để đặt cái tít cụ gạt đi, bảo " Tôi chẳng có tư tưởng nào cả. Nếu ai đó ở châu Á này có tư tưởng thì đó là Mao Trạch Đông"

Thế mà chã hiểu sao tivi đài báo thỉnh thoảng có phong trào học theo tư tưởng của ông cụ thì là học cái x gì
lão ma
28-10-05, 17:36
Đến giờ này mà các bác vẫn còn ù ù cạc cạc là "có hay không triết học". Thảo nào mà nước ta "nhân tài như lá mùa thu" .

Các bác học hành cho lắm vào cuối cùng cũng lại NGỤY BIỆN giống ku Đào em anh!
Vu~
28-10-05, 18:55
Thực tình mà nói các bác em ạ, em cũng deos hiểu triết nó nói cái gì. Chỉ biết lờ mờ dạng như là nó làm thông tư duy, suy nghĩ, lập luận đa chiều và hiệu quả hơn. Ví dụ như: Có cái quái gì dạng như "hình thành trở lại theo vòng xoáy trôn ốc ở cấp độ cao hơn" là rất tốt với người hiểu được, nhưng em đồ là thời đại này chỉ mấy thằng lớp 12 trở xuống đọc nó thấy mới. Thiết nghĩ, vốn đã không hiểu nó rồi mà vẫn suy nghĩ bình thường được. Huống chi đọc những cái bình thường như sách vở, truyện ... khác cũng tốt chán. Ngày SV đi thi em vào phòng quay 1 phát 2 câu luôn được ngay 6 điểm. Thầy giáo không tài nào bắt được vì đơn giản tính hiệu quả của triết học em đã thực hành rồi. :D
Thế triết học VN có giống của Tây không? Khác hoàn toàn hay dựa vào Tây và biến thể.
Vu~
29-10-05, 00:06
Khôi hài vãi x. Thế triết học ra đời sớm như Bigbang à? Là cái gốc của mọi suy nghĩ? Nói nhầm rồi đấy, quên, hoặc quan niệm nhầm rồi đấy! Triết học chỉ nêu rõ ràng khái niệm hoặc quy hiện tượng thành khái niệm thôi. Mà thôi, nếu khái niệm triết học là: "Cái gốc của mọi sự suy nghĩ" thì đương nhiên ai cũng & bắt buộc phải dùng triết học!
Vu~
29-10-05, 00:15
He, em Phương đừng dở hơi nữa. Anh bảo là ko cần triết học cơ mà! Anh nhớ làm gì? Hệ tư tưởng của em có: Triết học là cái gốc của suy nghĩ thì đương nhiên với em ai cũng phải tuân theo quy luật... nào đó của triết. Anh ko biết triết nên khái niệm của anh khác. Anh dùng những thứ khác. Thế thôi. Còn ko triết mà mù chữ thì anh đồ là 99% dân Việt mù chữ (Vẫn theo khái niệm của em Phương :D)!
Tiện thể đây gửi lời khen tới tên em. Anh thích nhất tên Phương với con gái. Âm bằng đọc nó nhẹ. Mà nó là hình vuông, có vẻ cứng cỏi, bướng bỉnh.
Vu~
29-10-05, 00:27
Uh, thôi. Anh cũng đi ngủ, tối mai anh lại đổ bê tông. Chứ cái đà này em lại đưa tư tưởng các anh Kafka, Camus ra bảo anh ko đọc cũng mù chữ. Anh chỉ biết anh Kaka của AC Milan, anh Campos của Mexico thôi. Theo anh, em deos biết mấy thằng ấy cũng là mù chữ. Thế cho nhanh!
Hàn Phi
29-10-05, 02:43
dân tộc nào chả có triết học, nó chính là tín ngưỡng, tôn giáo, quan niềm về trời đất, vạn vật,...mặc dù có thể nó không được viết thành văn.
lão ma
29-10-05, 05:50
Thực tình mà nói các bác em ạ, em cũng deos hiểu triết nó nói cái gì. Chỉ biết lờ mờ dạng như là nó làm thông tư duy, suy nghĩ, lập luận đa chiều và hiệu quả hơn. Ví dụ như: Có cái quái gì dạng như "hình thành trở lại theo vòng xoáy trôn ốc ở cấp độ cao hơn" là rất tốt với người hiểu được, nhưng em đồ là thời đại này chỉ mấy thằng lớp 12 trở xuống đọc nó thấy mới. Thiết nghĩ, vốn đã không hiểu nó rồi mà vẫn suy nghĩ bình thường được. Huống chi đọc những cái bình thường như sách vở, truyện ... khác cũng tốt chán. Ngày SV đi thi em vào phòng quay 1 phát 2 câu luôn được ngay 6 điểm. Thầy giáo không tài nào bắt được vì đơn giản tính hiệu quả của triết học em đã thực hành rồi. :D
Thế triết học VN có giống của Tây không? Khác hoàn toàn hay dựa vào Tây và biến thể.

Ở phương Tây, muốn hay không muốn, môn triết "Philosophy" là môn đầu tiên các SVĐH phải qua khỏi để tiếp tục theo học trương chình đại học!

Có kiến thức về TRIẾT, cũng giống như người ta thắc mắc : "Gà và trứng cái nào có trước? ". chỉ là câu hỏi gợi suy luận trong các vấn đề khác hơn là gà và trứng...
Xuân
29-10-05, 07:01
Nói chung trong một đất nước một ngàn năm nô lệ giặc tàu một trăm năm nô lệ giặc Tây, tiếng Việt mới ra đời được 200 năm, các môn khoa học xã hội còn đều phát triển theo hướng 'nhặt nhạnh quy tụ, cải lương cải biên'. Vì vậy mà nước ta rất nhiều chã.

* Chã là những người biết rất ít, biết rất chắp vá nhưng lại cứ ngông nghênh ngạo nghễ là mình biết rất nhiều. Môn triết học, cũng éo le như rất nhiều môn khoa học xã hội khác, tưởng vậy mà không phải vậy, thật nhiều chã lắm thay!
Cổ Nhuế
29-10-05, 09:31
Anh vừa đặt ra một câu hỏi đơn giản để đo độ chã của dân Việt, nhưng thấy ai cũng chã, chã từ tiến sĩ chã đến dân đen. Đa phần mọi người đều nhầm lẫn giữa triết học và triết lý.

Đầu tiên cần phải khẳng định rằng, triết học là ngành khoa học, chừng nào một quốc chưa có ngành khoa học này, thì chừng đó chưa thể coi là nó có triết học. Tất nhiên quan niệm thế nào là một ngành khoa học thì còn phụ thuộc vào điều kiện văn hoá và lịch sử, chẳng hạn anh Aristotle, anh Socrates hay anh Khổng Khâu đều nghiên cứu một cách có khoa học và đều có một lũ một lĩ học trò phò theo thì cũng tạm được coi là một ngành vậy. Đối tượng của triết họ là nghiên cứu về các sự vật và hiện tượng của tự nhiên và xã hội, nhằm tìm ra các quy luật của các đối tượng nghiên cứu. Mục đích của triết học là giải quyết các vấn đề cơ bản của bản thể luận và nhận thức luận.

Triết học đưa ra các câu hỏi về bản thể, nhận thức, chân lý, đạo đức, thẩm mỹ. Đó cũng chính là các vấn đề của triết học. Ngay từ khi ra đời, triết học đã là trung tâm của các tôn giáo và khoa học. Các nhà triết học đã đặt ra các câu hỏi cơ bản mà thường chúng vượt qua phạm vi nghiên cứu của khoa học. Các vấn đề cơ bản của triết học là:

Vấn đề về bản thể: vật chất và ý thức là gì? Mối quan hệ giữa chúng như thế nào?

Vấn đề về chân lý: làm thế nào có thể biết được một phát biểu là đúng hoặc sai, và tại sao?

Vấn đề về nhận thức: quá trình nhận thức diễn ra thế nào? Chúng ta có thể nhận thức chính xác thế giới khách quan hay không? Thực tại là gì? Chúng ta nhận thức thực tại như thế nào, có nhận thức toàn bộ thực tại hay không?

Vấn đề về đạo đức: thế nào là tốt, thế nào là xấu (hoặc thế nào là giá trị, thế nào là phi giá trị)? Sự khác biệt giữa tốt và xấu? Có giá trị tuyệt đối hay không?

Vấn đề về thẩm mỹ: đẹp là gì, xấu là gì?

Thời kỳ triết học Hy lạp cổ đại, năm vấn đề cơ bản trên tương ứng với năm nhánh của triết học là siêu hình học, lô gíc học, nhận thức luận, đạo đức học, và thẩm mỹ học. Các nền triết học khác không phải luôn luôn phân chia, hoặc nghiên cứu theo cách của người Hy Lạp. Triết học Ấn Độ có nhiều điểm tương tự như triết học phương tây. Trước thế kỷ thứ 19, trong ngôn ngữ của các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc, không có từ triết học mặc dù nền triết học của các nước này đã phát triển từ lâu rồi. Đặc biệt là các nhà triết học Trung Hoa sử dụng các phạm trù hoàn toàn khác người Hy Lạp. Các định nghĩa không dựa trên các đặc điểm chung mà thường có tính ẩn dụ và để chỉ một vài đối tượng cùng một lúc.
Bachhac
29-10-05, 10:16
Nhiều khi em thấy thằng cha Nhuế này nếu bỏ qua cái mùi đặc trưng gia truyền ra thì chẳng khác mẹ gì một cái phần mềm xử lý văn bản.

Câu hỏi đưa ra là :
- Mày có tiền không ?
Trả lời là :
- Theo sách, tiền là .........hồi xưa người TQ dùng tiền bằng lá cây, cũng có thể coi là tiền .... hồi xửa người Hy Lạp dùng tiền bằng đá, cũng có thể coi là tiền. Tiền nhằm mục đích này ........

Chép sách ra thì chắc là không sai. Nhưng nó liên quan gì đến câu hỏi ?

Em hỏi bác Nhuế một cách hết sức chân thành, bác có một tí ti gì gọi là ý kiến cá nhân không ?
Cổ Nhuế
29-10-05, 10:36
Em hỏi bác Nhuế một cách hết sức chân thành, bác có một tí ti gì gọi là ý kiến cá nhân không ?

Ơ cái thằng này sao ngu thế không biết. Ở dòng trên mày bảo cụ mày là cái phần mềm xử lý văn bản, ở dòng dưới mày lại hỏi có phải là con người không, câu hỏi này của mày cũng mang tính triết học Việt Nam đấy.
Bachhac
29-10-05, 11:12
Ơ cái thằng này sao ngu thế không biết. Ở dòng trên mày bảo cụ mày là cái phần mềm xử lý văn bản, ở dòng dưới mày lại hỏi có phải là con người không, câu hỏi này của mày cũng mang tính triết học Việt Nam đấy.

Thứ nhất em bảo bác ngoài chuyện mùi gia truyền thì không khác gì cái phần mềm, như thế là bác không hoàn toàn là phân mềm.

Thứ hai, em hỏi bác có ý kiến cá nhân không chứ em không hề hỏi bác có phải là người không ?

Em hơi băn khoăn về thằng nào lập trình ra bác không biết tí tì ti gì về trí tuệ nhân tạo cả.
Elgnoy
29-10-05, 12:07
Vầng hay quá, em ngồi một lúc cũng đặt được ối câu hỏi như câu hỏi của bác Nhuế. Này nhé, "Con mèo là số nguyên tố của nước nào?", "Bột giặt Ô Mô kéo cầy hết bao nhiêu cái bánh mì?", "Con chim bồ câu khác nhau thế nào?", "Con vịt thuộc loại dân tộc có bao nhiêu năm tuổi?", "Việt Nam có định lý thặng dư Trung Hoa không?" vv.

Tại sao ạ? Tại vì để hiểu câu hỏi thì em lại phải giải thích con mèo là gì, số nguyên tố là gì, nước là gì, câu hỏi dùng từ "nào" thì hỏi cái gì, và tương tự với các loại bột giặt, chim bồ câu hay bánh mì. Dần dần càng đi vào khái niệm và nhận thức của mỗi sự kiện, thì cũng tìm thấy những điều thú vị. Còn giới hạn trong một câu hỏi thì vô nghĩa. Bài bác Nhuế trích ra có một vài điểm thú vị về nội dung, nhưng vì tác giả tìm cách tóm gọn lại thành một câu hỏi rõ ràng ban đầu nên phần dẫn giải trở nên gượng ép và tự thủ tiêu ý nghĩa. Nhất là với một chủ đề mà việc clarification quan trọng hơn identification.

Thành ra bài bác Nhuế dùng làm dẫn xuất để mọi người thảo luận thì được, chứ cứ cuốn lấy cái câu hỏi đấy thì càng ngày càng mất nội dung. Nếu bác Nhuế tổ chức thảo luận thì ở đây làm theo kiểu inductive hơn là deductive. Tức là xuất phát từ Lương Thế Vinh và Gấu vv. chứ đừng xuất phát từ câu hỏi của bác.

À bác Nhuế viết câu đầu tiên "Đầu tiên cần phải khẳng định rằng, triết học là một ngành khoa học ..." là ra đường đã phải đội mũ cối chống đá rồi. Giống như có hôm em buột miệng nói "Con mèo mẹ là một hình vuông", bị ném đá tí thì gẫy tay.
Cổ Nhuế
29-10-05, 12:28
Nền tảng triết học Việt Nam dựa trên mỗi 2 chữ: ăn sẵn.

Phương pháp giáo hóa của anh là: Lấy chã làm trung tâm. Anh đưa ra các dữ liệu để mỗi chã tự tìm lấy câu trả lời cho mình.

Rất tiếc rằng không chã nào muốn mình làm trung tâm cả. Một thằng không chịu được còn lớn tiếng hỏi: Thế câu trả lời đã đóng gói đâu?
Bachhac
29-10-05, 12:31
Vầng hay quá, em ngồi một lúc cũng đặt được ối câu hỏi như câu hỏi của bác Nhuế. Này nhé, "Con mèo là số nguyên tố của nước nào?", "Bột giặt Ô Mô kéo cầy hết bao nhiêu cái bánh mì?", "Con chim bồ câu khác nhau thế nào?", "Con vịt thuộc loại dân tộc có bao nhiêu năm tuổi?", "Việt Nam có định lý thặng dư Trung Hoa không?" vv.

Tại sao ạ? Tại vì để hiểu câu hỏi thì em lại phải giải thích con mèo là gì, số nguyên tố là gì, nước là gì, câu hỏi dùng từ "nào" thì hỏi cái gì, và tương tự với các loại bột giặt, chim bồ câu hay bánh mì. Dần dần càng đi vào khái niệm và nhận thức của mỗi sự kiện, thì cũng tìm thấy những điều thú vị. Còn giới hạn trong một câu hỏi thì vô nghĩa. Bài bác Nhuế trích ra có một vài điểm thú vị về nội dung, nhưng vì tác giả tìm cách tóm gọn lại thành một câu hỏi rõ ràng ban đầu nên phần dẫn giải trở nên gượng ép và tự thủ tiêu ý nghĩa. Nhất là với một chủ đề mà việc clarification quan trọng hơn identification.Không đồng ý với Noy. Thay vì việc hỏi Con mèo là số nguyên tố của nước nào, cứ hỏi Con Mèo có phải là động vật có vú không ?

Bởi vì thay việc biết ý nghĩa riêng lẻ của các từ, còn biết thêm một điều ghép các từ với nhau thế nào để thành một câu có nghĩa. Ngoài ra khi tìm hiểu về Mèo, Động vật, Có vú những khái niệm sẽ có hệ thống hơn chuyện Con mèo, Số nguyên tố, đất nước ....
Bachhac
29-10-05, 12:36
Nền tảng triết học Việt Nam dựa trên mỗi 2 chữ: ăn sẵn.

Phương pháp giáo hóa của anh là: Lấy chã làm trung tâm. Anh đưa ra các dữ liệu để mỗi chã tự tìm lấy câu trả lời cho mình.

Rất tiếc rằng không chã nào muốn mình làm trung tâm cả. Một thằng không chịu được còn lớn tiếng hỏi: Thế câu trả lời đã đóng gói đâu?

Cái phần mềm này làm mình liên tưởng đến phần mềm dịch Anh- Việt và làm thơ tự động.

Kiểu She is a teacher ===> Anh ấy là một cô giáo.

Đúng là VN, viết cái phần mềm xử lý văn bản thông thường cũng không ra gì. Hy vọng Nhuế ver 2.0 sẽ khá hơn.
Cổ Nhuế
29-10-05, 12:45
Cu Noy tuy được một số gái coi là thông minh nhất Thăng Long nhưng vẫn không nắm được những khái niệm sơ đẳng nhất.

Ở trên anh đã cảnh báo dồi, phải phân biệt giữa triết học và triết lý.

Phàm những từ có chữ học ở đuôi thì đều chỉ một ngành khoa học cả, nhưng Noy không phân biệt nối lịch sử và sử học, văn hóa và văn hóa học v.v. đau xót thay.

Còn một chã khác thì chắc là nhiễm H5N1 nên đầu óc bị tê liệt, cứ phát đi phát lại một cách vô thức cái băng rè "phần mềm", chứ không thể thêm vào một từ gì khác.
Thu Muộn
29-10-05, 14:56
Bác Nhuế, triết học với triết lý theo em hiểu là khái niệm xuất phát từ Tây chứ nước ta không có. Bác cho em hỏi triết lý và triết học khác nhau chỗ nào và cái gì theo các bạn Tây (lấy mốc Tây thượng đẳng là Đức đi). Em chưa thấy ai nói Socrates là nhà triết lý, còn Cổ Nhuế là nhà triết học cả. Khổng Tử là nhà triết lý hay triết học đây? Em vẫn giữ nguyên ý kiến là người ta không ý thức được rằng mình có tư tưởng thì không có nghĩa người ta không có tư tưởng. Cũng như không phải trẻ con nào cũng biết không khí dùng để làm gì. Những người như bác Nhuế bị cái lá cây xum xuê bên trên nó che khuất mất cái thân, cái gốc rồi nên nói cây nhà mình không có gốc, cây của Tây có gốc. Thực ra đã có lá cây, cành cây là phải có gốc. Ngay cả khi rễ uống nước nguồn miền Tây thì cũng là có gốc, mà chiện này em chả tin nắm.
Hàn Phi
29-10-05, 16:22
có tư duy là có triết học rồi. Dân tộc nào cũng có triết học riêng của mình, nó nằm trong tư duy, phong tục, tập quán, văn hóa,...nó thể hiện qua các tác phẩm hội họa, điêu khắc, kiến trúc,truyền thuyết dân gian...

VD, người việt cho rằng quả đất hình vuông, bầu trời hình tròn,(sự tích bánh trưng). chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh giải thích hiện tượng lũ lụt. Chuyện Âu Cơ giải thích nguòn gốc sinh ra người việt, bà Nữ Oa sáng tại ra bầu trơì, rồi các thần nông, thổ địa,...đó là triết học đấy.

không nhất thiết cứ phải có triết gia, hiền triết viết ra các tác phẩm thì mới có triết học.

thế xuân định nghĩa thế nào là triết học? Anh thấy kiến thức xuân còn non mà cứ hay cục ta cục tác, buồn cười


Nói chung trong một đất nước một ngàn năm nô lệ giặc tàu một trăm năm nô lệ giặc Tây, tiếng Việt mới ra đời được 200 năm, các môn khoa học xã hội còn đều phát triển theo hướng 'nhặt nhạnh quy tụ, cải lương cải biên'. Vì vậy mà nước ta rất nhiều chã.

* Chã là những người biết rất ít, biết rất chắp vá nhưng lại cứ ngông nghênh ngạo nghễ là mình biết rất nhiều. Môn triết học, cũng éo le như rất nhiều môn khoa học xã hội khác, tưởng vậy mà không phải vậy, thật nhiều chã lắm thay!
Hàn Phi
29-10-05, 16:32
Xuân bảo dân tộc VN là chã (từ này ý nói là ngu dốt phải không?). Vậy dân tộc VN là ai? Là 80 triệu người như Xuân. Muốn dân tộc ko chã thì Xuân đừng chã nũa.
grf
29-10-05, 16:52
Hiểu được Nhuế chả có ai cả vậy thì tranh luận thế đếch nào được

Nhuế nói đúng mẹ nó rồi : triết học khác triết lý. Cái căn bản thế mà ko hiểu thì còn đi tiếp thế nào được hả các chú/cô ( 99 % các TLger ko hiểu vụ này ). Mà cái khổ là ko hiểu thì hỏi chứ éo gì cứ bi bô ào ào lên.

Sang vấn đề khác : khi đã hiểu cái khác nhau thế thì phải hiểu cái động cơ Nhuế diễn giải ( cái này Noy ko hiểu thì phải, cái gì mà clarification với identification ? )


Thôi Nhuế ơi, lần sau cãi nhau với anh đi, các chã khác dốt lắm hi hi
Thu Muộn
29-10-05, 17:32
Thằng grf này đã ngu lại còn theo voi hít bã mía. Mà voi nào, bác voi Cổ Nhuế. Nhéo ra gì! Triết học là từ dùng chung nhằm chỉ tất cả các triết lý ra đời qua nhiều thế hệ, do nhiều nhà triết học đưa ra, kế thừa, và phát triển. Mỗi một nhà triết học thì có một triết lý riêng cho mình. Làm nhéo gì có sự khác nhau giữa nhà triết lý với nhà triết học. Cứ có triết lý là có triết học. Nên nói nước nào đó không có triết học là hết sức hết sức ấu trĩ và ngu rốt. Bác Nhuế nói sai khi nói rằng triết học là một ngành khoa học (ám chỉ nghiên cứu). Triết học phát sinh từ các triết lý từ thời cụ tổ Socrates với Khổng Tử đã có. Ngành khoa học triết học ra đời mãi tận sau này để phân tích, bình phẩm... những triết lý của các cụ ấy. Bác Nhuế sai từ khái niệm sai đi còn cãi cái nhèo gì? Nếu nói như bác Nhuế thì Scorates tiếng Tây phải là nhà triết lý chứ không ai gọi là nhà triết học. Và bọn sinh viên nghiên cứu, giáo sư giảng dạy sẽ được gọi là nhà triết học chứ không phải nhà nghiên cứu lý luận triết học Hy Lạp cổ đại chẳng hạn. Các bác em tuyền mù chữ đi nói chiện triết học. Lố lăng.
grf
29-10-05, 17:51
Theo anh hiểu

môn Triết học : ngành khoa học nghiên cứu các nguyên tắc và lý do nói chung, nghiên cứu các cơ sở căn bản của các giá trị đạo đức, thẩm mỹ, xã hội..., và tổ chức các hiểu biết này theo một hệ thống hợp lý

chứ có phải là tống hợp các nguyên lý đã được nghiên cứu ra đâu

Triết gia hay nhà triết học: người nghiên cứu triết học, sử dụng triết học một cách hệ thống. Khi nghiên cứu triết học, nhà triết học phải rút ra các kết quả gọi là triết lý.


Triết lý : các lý thuyết, các nguyên lý, các mệnh đề, các kết quả, đã được đúc kết bởi các nhà triết học ( còn gọi là triết gia ). Từ này nguyên là danh từ, có khi được gọi một cách hơi tùy tiện như động từ khi một người nói năng lý luận kiểu triết, sử dụng các hiểu biết triết lý, dùng từ cao xa, khó hiểu hoa mỹ : Người ta nói : Thằng đó hay triết lý lắm

Cái khác nhau giữa Socrate với các bác giáo sư/sinh viên nghiên cứu môn triết hiện nay là ở chỗ Socrate là người nghiên cứu suy ngẫm rồi đúc kết rút ra được các nguyên tắc, các TRIẾT LÝ. Còn các bác kia thì nghiên cứu để xem làm sao mà Socrates rút ra được như vậy, tại sao thế, có đúng hay ko, như thế nào, quá trình sinh nở của một lý thuyết diễn ra làm sao, trong trường hợp nào..Tóm lại là Socrate đi tiên phong, đặt viên gạch xây nhà bản thể, các bác kia chỉ đi theo học lại và đánh giá xem mức độ bản thể đến đâu mà thôi.

Cho nên người nghiên cứu/học triết học thì nhiều, mà nhà triết học thì ít là thế em ạ. Có phải cứ nghiên cứu triết học là thành nhà triết học đâu.


QG nên suy nghĩ thêm đi em.
Thu Muộn
29-10-05, 18:11
Cái này là cho bác Nhuế em và các bác khác.


Triết học: Khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của thế giới và sự nhận thức thế giới.

Triết lý: Lý luận triết học.


Triết học là từ dùng chung nhằm chỉ tất cả các triết lý ra đời qua nhiều thế hệ, do nhiều nhà triết học đưa ra, kế thừa, và phát triển. Mỗi một nhà triết học thì có một triết lý riêng cho mình. Bác Nhuế nói sai khi nói rằng triết học là một ngành khoa học nghiên cứu triết lý (ám chỉ nghiên cứu). Ngành khoa học triết học ra đời mãi tận sau này để phân tích, bình phẩm... những triết lý của các cụ ấy. Nếu nói như bác Nhuế thì Scorates tiếng Tây phải là nhà triết lý chứ không ai gọi là nhà triết học. Và bọn sinh viên nghiên cứu, giáo sư giảng dạy sẽ được gọi là nhà triết học chứ không phải nhà nghiên cứu lý luận triết học Hy Lạp cổ đại chẳng hạn.

Còn thằng grf mày mù chữ thì cút cụ ra chỗ khác chơi đi mày, nhéo gì, lèo nhèo chép lại bài chị đé;o nên thân còn lắm chiện. Chị xin lỗi mày chứ chị từ bé đến giờ hơi ít người dậy được tiếng Việt với tư duy trừu tượng. Năm 4 tuổi chị biết viết tiếng Việt với tiếng Anh, năm năm tuổi chị hiểu được người ngoài hành tinh có thể là như những đám mây bay qua bay lại chứ không nhất thiết phải có hình người xanh lè, bé tí. Thế nhớ! Loại chã như mày định bảo chị về học lại. Bùn kừi!
Salut
29-10-05, 18:14
Một hôm, có một thằng hỏi, con gà có trước hay trái trứng có trước, thế là nhân loại có thêm một ngành mới, gọi là Triết học (http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy).
grf
29-10-05, 18:19
QG đọc lại thêm lần nữa đi emTheo em viết thì triết học là tống hợp các triết lý. Thế là sai rồi. TH là môn khoa học nghiên cứu rồi rút ra các triết lý

Tổng hợp các bó lúa thì là đụn lúa chứ ko dính dáng gì đến kỹ thuật gặt lúa cả em ạ.

Mà em sai rồi khi nói là ngành triết học ra đời mãi về sau này. Ngay cái sự người ta ( các cụ cổ lai hy ấy ) nghiên cứu, suy ngẫm về thế giới đã là nghiên cứu về triết học rồi em ạ. Tức là môn triết học đã có từ thời của các cụ ấy rồi em ạ.

Còn tại sao người ta ko gọi Socrate là nhà triết lý mà là nhà triết học thì em đọc lại định nghĩa của anh viết cách đây phía trên 2 topic em nhé về danh từ/động từ.


Cứ cãi thôi. Em nên nhớ khi anh ko cãi nữa là anh nhường đấy chứ em cãi thế nào được.
Salut
29-10-05, 18:22
Triết học là từ dùng chung...

Ờ, Quỳnh Giao giỏi tiếng Việt. Triết học chẳng phải là một từ thì là cái đé.o gì hả mấy phò, nó là một câu chắc? Em Quỳnh Giao đúng mịa nó dzồi. Cấm có phò nào được cãi nữa đấy nhé. Đã đé.o rành tiếng Việt lại còn cứ đòi bi bô, Rao nhẩy.

Mà Triết ný cũng là một từ, vậy triết học và triết ný đều là từ cả, thì cãi nhau làm đé.o gì, huh?
Thu Muộn
29-10-05, 18:23
Ngu đé,o đâu mà ngu thế mày? Triết học là tập mẹ, triết lý là tập con. Tao nói triết học là ngành khoa học tổng hợp chỗ đé,o nào? Đé,o gì lằng nhằng với thằng điên mù chữ. Nhìn đã ngứa mắt. Mày cố tập đọc hiểu tiếng Việt cho tử tế cái đã đi mày. Tao có dở hơi với điên đé,o đâu mà cần từ thiện cho trẻ khuyết tật trên diễn đàn lắm thế?

Nền triết học Việt Nam là tổng hợp của những triết lý do các triết gia Việt Nam lý luận ra.

Còn để đưa ra các triết lý thì người ta gọi là tư duy và lý luận triết học. Nhéo ai đi triết học ra triết lý. Hài hước!

Ngu nhéo gì mà ngu thế nữa?
Thu Muộn
29-10-05, 18:25
Ờ, Quỳnh Giao giỏi tiếng Việt. Triết học chẳng phải là một từ thì là cái đé.o gì hả mấy phò, nó là một câu chắc? Em Quỳnh Giao đúng mịa nó dzồi. Cấm có phò nào được cãi nữa đấy nhé. Đã đé.o rành tiếng Việt lại còn cứ đòi bi bô, Rao nhẩy.

Mà Triết ný cũng là một từ, vậy triết học và triết ný đều là từ cả, thì cãi nhau làm đé.o gì, huh?
Nó khác nhau ở chỗ dùng khi nào. Sao quoted ngu xế?
Salut
29-10-05, 18:29
Ở đây ai cũng là ngu, dzốt, vậy Rao được làm con chột giữa xứ mù rồi còn gì. Sướng xế còn gì nữa, nhể.
Thu Muộn
29-10-05, 18:31
Ừ, tiếc là người không mù chữ lúc này không online, nên hiện tại thì đang ở đây bi bô tuyền bọn mù chữ, mà người không mù chữ lúc này hơi hiếm, nhỉ? Hờ hờ. Chả nhẽ chúng mày dốt thật chị lại không nói là dốt, phải tội bỏ mẹ. Thế nhớ!

À thằng cu grf mày tập viết tên người ta cho đúng đi nhớ. Socrates có sống lại cũng ngã vật ra đây mà chết. Nói mù chữ mà! Cứ cãi!
Salut
29-10-05, 18:34
Nền triết học Việt Nam là tổng hợp của những triết lý do các triết gia Việt Nam lý luận ra.


Câu này hay nhỉ. Giống như kiểu bóng đá là người ta đá quả bóng ấy chứ. Công nhận hay. Àh mà dịch ra tiếng Anh thế nào nhỉ?

Football is (the game) that people play ball by foot? Có vẻ không ổn nhỉ. Sao lại chỉ có một foot thôi? Hay là sửa lại thành feet? Nhưng feet thì nhìn có giống foot đé.o đâu cơ chứ. Rao sử dụng tiếng Anh từ năm lên 4, dịch nghe fát.
Salut
29-10-05, 18:38
...hiện tại thì đang ở đây bi bô tuyền bọn mù chữ,...

Chắc em fải trừ em ra chứ, đúng không nào. Chả lẽ, con lừa cũng chịu nhận nó là lừa hay sao? Lạ quá.
grf
29-10-05, 18:40
Ngu đé,o đâu mà ngu thế mày? Triết học là tập mẹ, triết lý là tập con. Tao nói triết học là ngành khoa học tổng hợp chỗ đé,o nào? Đé,o gì lằng nhằng với thằng điên mù chữ. Nhìn đã ngứa mắt. Mày cố tập đọc hiểu tiếng Việt cho tử tế cái đã đi mày. Tao có dở hơi với điên đé,o đâu mà cần từ thiện cho trẻ khuyết tật trên diễn đàn lắm thế?

Nền triết học Việt Nam là tổng hợp của những triết lý do các triết gia Việt Nam lý luận ra.

Còn để đưa ra các triết lý thì người ta gọi là tư duy và lý luận triết học. Nhéo ai đi triết học ra triết lý. Hài hước!

Ngu nhéo gì mà ngu thế nữa?

Em chưa bao giờ nói triết học là môn KHOA HỌC nghiên cứu cả. Cái đó là cái khác căn bản giữa em/các bạn khác với Nhuế/anh. Thế em nói triết học là tập mẹ của các tập con triết lý là ý thế nào hả em ? Triết lý là các nguyên tắc, lý luận, vậy nếu theo lý luận của em thì tập mẹ của các nguyên tắc, lý luận là cái loại gì ? Giải thích cho anh cái đi


Vì theo em : bản chất của triết học cũng như triết lý
Theo anh : bản chất triết học khác triết lý


Đã bảo ko cãi được đâu mà
Thu Muộn
29-10-05, 18:41
Hihi, chị tiếc là từ bé ai chửi mù chữ cũng không nhục. Có người nào giật mình khi có tiếng hỏi "Chó nhà ai vừa ăn vụng?" đâu? Chỉ có chó là giật mình thôi. Hihi, cu đủ khả năng làm chị nhục khi chửi chị mù chữ thì cứ việc thử đi. Hihi :21:
Salut
29-10-05, 18:46
Àh, cho anh hỏi fát, vậy các nhà tôn giáo có được coi là những nhà triết học không?
Salut
29-10-05, 18:49
Hihi, chị tiếc là từ bé ai chửi mù chữ cũng không nhục. Có người nào giật mình khi có tiếng hỏi "Chó nhà ai vừa ăn vụng?" đâu? Chỉ có có là giật mình thôi. Hihi, cu đủ khả năng làm chị nhục khi chửi chị mù chữ thì cứ việc thử đi. Hihi :21:

Anh nhớ có lần anh về quê tán gái, bị con lợn nó làm bẩn hết bộ đồ vía, anh giận quá mới chửi nó là: đồ con chó. :24: Mãi sau này hết giận, nghĩ lại mới bật cười, chửi con lợn là con chó, thì khác đé.o nào khen nó. Thảo nào thấy nó mừng ra mặt. :24:
grf
29-10-05, 18:49
Ừ, tiếc là người không mù chữ lúc này không online, nên hiện tại thì đang ở đây bi bô tuyền bọn mù chữ, mà người không mù chữ lúc này hơi hiếm, nhỉ? Hờ hờ. Chả nhẽ chúng mày dốt thật chị lại không nói là dốt, phải tội bỏ mẹ. Thế nhớ!

À thằng cu grf mày tập viết tên người ta cho đúng đi nhớ. Socrates có sống lại cũng ngã vật ra đây mà chết. Nói mù chữ mà! Cứ cãi!


Em muốn đợi người ko mù chữ vào online cũng đuợc. anh sẵn sàng chiến nhé. Chấp cả hai hay cả ba cả bốn. Bao giờ họ vào thì gọi anh nhé.


Ừ thì Socrates với S. Quan trọng gì anh đánh nhanh mà nên quên.


Nói chung nhiều Sot-crates thật. Nhưng chã hiểu sao anh cứ thích cãi với em, chắc tại em loại bướng đặc biệt...
Thu Muộn
29-10-05, 18:53
Ngu nhỉ? Bố mẹ cu không dậy từ bé cách tư duy à? Triết lý là lý luận. Khi tổng hợp các triết lý theo các phương pháp khác nhau nó sẽ ra triết học. Triết học lớn hơn vì bao gồm các triết lý theo các trường phái khác nhau.
Ví dụ trực quan là Triết học khoa học bao gồm các triết lý từ thời cụ tổ Socrates với Platon. Triết học hiện sinh là bao gồm các triết lý của Kierkegaard, Alain, đến Sartre, Camus...

Thí dụ Toán học là tập mẹ, các bộ môn nhỏ hơn như hình học, đại số, lượng giác là các cách tư duy theo những cách khác nhau. Hoàn toàn tương đương thì sẽ có triết học với các triết lý. Nhéo gì cứ chép lại bài chị rồi bi bô.
Thu Muộn
29-10-05, 18:55
Anh nhớ có lần anh về quê tán gái, bị con lợn nó làm bẩn hết bộ đồ vía, anh giận quá mới chửi nó là: đồ con chó. :24: Mãi sau này hết giận, nghĩ lại mới bật cười, chửi con lợn là con chó, thì khác đé.o nào khen nó. Thảo nào thấy nó mừng ra mặt. :24:
Ừ, hay nhỉ? Mà liên quan nhéo gì ở đây? Hóa ra chú đi tán tỉnh cả lợn lai chó à? Lạ nhỉ?
Salut
29-10-05, 18:59
...các bộ môn nhỏ hơn như hình học, đại số, lượng giác là các cách tư duy...

Thế có bộ môn nào mà đé.o fải tư duy không nhỉ? Anh dạo này hay cãi nhau với chó lai lợn quá, thành ra cũng ngu chẳng kém nó. Giờ đé.o biết fải làm sao nữa. Chả lẽ lại chửi nó là mày là cái đồ ngu như mày? Vì đé.o biết lấy cái giống gì ngu hơn ra mà so sánh nữa. Nhưng mà mày ngu như mày thì lúc đé.o nào mà chả đúng nhỉ?
Thu Muộn
29-10-05, 19:01
Ừ, nhưng chị lại nhéo thích nói chiện với chó lai lợn, biết sao giờ? Hờ hờ.
Thu Muộn
29-10-05, 19:03
Mà 4c này, thằng Salut này ngu nhỉ? Kiểu phát hiện ra một người đàn bà gọi một công an là chồng ơi thì hét ầm lên Ơ rê ka í. Hí hí.
grf
29-10-05, 19:03
Ngu nhỉ? Bố mẹ cu không dậy từ bé cách tư duy à? Triết lý là lý luận. Khi tổng hợp các triết lý theo các phương pháp khác nhau nó sẽ ra triết học. Triết học lớn hơn vì bao gồm các triết lý theo các trường phái khác nhau.
Ví dụ trực quan là Triết học khoa học bao gồm các triết lý từ thời cụ tổ Socrates với Platon. Triết học hiện sinh là bao gồm các triết lý của Kierkegaard, Alain, đến Sartre, Camus...

Thí dụ Toán học là tập mẹ, các bộ môn nhỏ hơn như hình học, đại số, lượng giác là các cách tư duy theo những cách khác nhau. Hoàn toàn tương đương thì sẽ có triết học với các triết lý. Nhéo gì cứ chép lại bài chị rồi bi bô.

Giời ơi, cái tương đương của em không dùng ở đây được ạ. Toán học tập mẹ với đại số tập con thì ok vì nó cũng bản chất, chứ triết học với triết lý thì không em ạ.

Mà nhéo gì bây giờ em lại mới thêm " THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU " là thế nhéo nào ? Như thế thì nó biến đổi các diễn giải suy luận đi rồi. Lúc nẫy ko có cái "" thì người ta hiểu là cái tổng hợp của em một danh từ, một vật thể. Bây giờ lại mọc ra cái "" thì người ta lại hiểu đó là một cách làm, một hành động, một phương hướng. Em mập mờ đánh lận con đen quá.

Hi hi
Thu Muộn
29-10-05, 19:06
Ngu nhỉ? Mày đọc cái triết lý chị viết trên kia xem nó là gì? Chị đã nói từ đầu là mày chép bài chị rồi bi bô sai mà còn cứ cãi. Chính vì triết học là tập mẹ nên chỉ cần có triết lý là có triết học ít hay nhiều là như vậy. Nhuế định nói triết lý thì Việt Nam có mà không có triết học. Làm nhéo gì có chiện buồn cười thế. Đã biết tính 1+1=2 thì là có Toán học. Thế nhớ! Chị trước sau giữ nguyên ý, chả sai cái gì cả mà chỉ có cu cứ lẽo đẽo theo chị rồi tự vả tay vào miệng, thò tay bóp chân thôi nhớ.
Thu Muộn
29-10-05, 19:32
Ơ, các bạn mù chữ đâu hết dồi? Ui, hihi :4: Người ta bảo là chỉ sợ không biết thế nào là đúng chứ còn khi đã biết thì khó mà không làm đúng nhỉ? Hihi :21: Ui ui ui thương quá! Hihi :24: :21: Chết mất thôi! :21: Thế các em bé nhớ! Lười học lắm í, lắm lắm luôn í.
Salut
29-10-05, 19:36
Thôi giờ nói chuyện nghiêm túc một tỵ. Anh không biết em Quỳnh Giao giỏi tiếng Việt và tiếng Anh như thế nào, nhưng có lẽ theo anh, thì em đé.o biết gì về các khái niệm cả, vì thế nói chuyện lung tung lộn xộn. Công an nó là một nghề, còn chồng thì lại là một chức fận. Nếu em có thằng chồng làm công an, thì có nghĩa là nó vừa có chức phận là chồng em, vừa có nghề là công an, nên nghiêm nhiên, em gọi kiểu đé.o gì cũng được.

Lượng giác (http://en.wikipedia.org/wiki/Trigonometry) là một nhánh của ngành toán học (http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics) chuyên nghiên cứu về góc, và cạnh, v.v., chứ nó đé.o fải là các cách tư duy gì hết. Nó là một nhánh nghiên cứu về góc, và cạnh, thuộc ngành toán học. Anh nói thế đã thủng chưa?

Triết học (http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy) là một bộ môn khoa học, do vậy, khi bác Nhuế hỏi ở Việt Nam có Ngành Triết học hay không thì fải tìm hiểu coi có ai nghiên cứu về những lãnh vực mà triết học nó nghiên cứu hay không, chứ em lại nhảy vào nói, thằng đé.o nào chẳng biết nghĩ, biết tư duy, rồi kết luận là VN có ngành triết học thì anh cũng đến chịu. Nói vậy, hóa ra, dân ta từ sau khi Trạng lường Lương Thế Vinh (http://vietsciences.free.fr/vietnam/vanhoa/savants/luongthevinh.htm) viết cuốn sách toán học đầu tiên của nước ta, thì dân ta mới biết 1 + 1 = 2 àh, hay là khi dân ta biết cộng trừ nhân chia thì ngành toán học nó cũng fát sinh luôn?
Salut
29-10-05, 19:41
Ơ, các bạn mù chữ đâu hết dồi? Ui, hihi :4: Người ta bảo là chỉ sợ không biết thế nào là đúng chứ còn khi đã biết thì khó mà không làm đúng nhỉ? Hihi :21: Ui ui ui thương quá! Hihi :24: :21: Chết mất thôi! :21: Thế các em bé nhớ! Lười học lắm í, lắm lắm luôn í.

Ah, anh lại nhớ tới chuyện bãi kích nằm giữa đường. Ai đi cũng tránh nó, và đi thiệt mau. Thấy thế, bãi kít sướng âm ỉ trong lòng, thầm nghĩ, ờ, hóa ra mình oai fết, thằng người đé.o nào cũng fải sợ mình. Nó sướng quá không kìm được nữa, nên nhão nhoẹt, bắn tung tóe khắp nơi, ai thấy cũng buồn nôn. Oẹ...
Thu Muộn
29-10-05, 19:51
Hí hí, chị vắn một câu là bạn Lút vào diễn đàn chơi đé,o chịu được nhiệt phải nôn ọe, khóc lóc thì nên nghỉ một tí đi rồi hẵng tiếp tục. Hihi chứ chã như bạn, chị chấp nhéo gì? :21: Thế nhớ, chị cứ thương chị nói thật. Hihi. Người ta vào diễn đàn để nôn hay để cười cho đỡ buồn nôn chứ vào để đứa khác nó nghịch cho đang từ bình thường thành buồn nôn thì nên xem lại đi. :)
Elgnoy
29-10-05, 20:04
Em vào vắn tắt mấy câu: Bác Nhuế không hiểu em, vì bác cũng không hiểu biên giới của triết học và cái-có-thể-gọi-được-bằng-tên. Những gì bác dùng để nói đến, để định nghĩa một khái niệm rộng (triết học) lại nằm trong chính phạm vi đối tượng của nó; giống như bác tự ngồi lên đầu của mình, hay nôm na là nói "câu này là một câu đúng". Em chỉ chỉ ra cho bác cái câu "Triết học là một ngành khoa học" của bác nó có vấn đề như thế nào. Chỉ có triết học của khoa học, không có khoa học của triết học. Đấy là em đồ rằng bác sử dụng từ ngữ theo đúng nghĩa được công nhận rộng rãi, còn nếu không thì định nghĩa lại thế nào tùy bác. Có thể nếu bác chưa nhận thức được ngay thì cũng nên bỏ một chút thời gian suy nghĩ thêm về chính bài bác viết, có khi nhận ra được điều gì chăng? (bác đừng suy nghĩ về bài em viết, toàn trash chứ không có cái nội dung gì đâu - nhận ra bài của em là trash thì dễ, nhận ra bài của bác thì khó hơn một chút)
Salut
29-10-05, 20:06
Làm gì có kích ở trên diễn đàn đâu mà anh fải nôn oẹ? :24: Hay là có? Nhưng nếu thế thì cũng là kích biết điều, nhỉ. :24:

Thôi quay lại vấn đề, anh hỏi lại chú grf, với bác Nhuế fát, vậy những nhà tôn giáo có fải là những nhà triết học hay không?
Salut
29-10-05, 20:10
Chỉ có triết học của khoa học, không có khoa học của triết học.

Câu này nghĩa là gì?
Thu Muộn
29-10-05, 20:11
Giờ chị chỉ cho Lút biết lượng giác tư duy theo phương pháp nào nhé. Đường tròn trong hình học định nghĩa bằng hình ảnh và các cung vì hình học trong toán học tư duy bằng hình ảnh. Trong tọa độ thì là cái nhéo gì mà (x-a)^2+(y-b)^2=r^2. Tức là các cách tư duy khác nhau, phát triển thành những ngành nhỏ. Trong triết học cũng y như vậy. Cùng triết lý nhưng do xuất phát về cách tư duy nên dẫn đến những triết lý khác nhau. Và những triết lý ấy tạo thành triết học. Còn nghiên cứu về các triết lý đã được lý luận ra người ta gọi là ngành khoa học nghiên cứu triết học. Khác nhau em bé ạ. Khi người Việt bắt đầu hỏi và giải đáp về con người, thế giới thì là người ta có nền triết học, bất kể triết lý ấy xấu đẹp, tốt dở, trả lời bằng tư duy, trả lời bằng văn thơ, hò vè. Và không ai, không một dân tộc nào không có những triết lý ấy hết nên nói là nó có triết học.
Thu Muộn
29-10-05, 20:13
Ý là triết học lớn hơn khoa học. Hay nói khác đi là triết học là khởi nguồn của mọi khoa học. Hay khoa học là một phần của triết học hay triết lý một cách logic và khoa học. :) Phật pháp cũng là một cách triết lý mà không phải là một ngành khoa học. Trên kia chị lấy ví dụ triết học khoa học và triết học hiện sinh là như vậy. :) Hiểu chưa các em bé. Khiếp, dậy mãi khản hết cả cổ.
Salut
29-10-05, 20:29
Nói chung là Quỳnh Giao không fải là dân toán thì không nên nói về toán nhé.

Còn nghiên cứu về các triết lý đã được lý luận ra người ta gọi là ngành khoa học nghiên cứu triết học. Khác nhau em bé ạ. Khi người Việt bắt đầu hỏi và giải đáp về con người, thế giới thì là người ta có nền triết học, bất kể triết lý ấy xấu đẹp, tốt dở. Và không ai, không một dân tộc nào không có những triết lý ấy hết nên nói là nó có triết học.
Giao đọc lại đoạn em vừa viết nhé.
Thu Muộn
29-10-05, 20:31
He he, chú hỏi bạn Anoi đang quanh quẩn ở đây xem chị viết gì về Toán sai nào? Hí hí. Buồn cười! Mà bọn Tổng hợp chúng nó xấu, chúng nó hay bênh nhau lắm í! :21:

Nói chung chị nhắc lại nhỡn câu thôi, tuyền bạn mù chữ nói chiện triết học. Buồn cười nắm í. À, trừ bọn Tổng hợp đang loanh quanh trong này ra, vì chúng nó toàn nói giống nhau. Hí hí.
Salut
29-10-05, 20:32
...triết học là khởi nguồn của mọi khoa học.

Cái này là quan niệm cổ điển về Triết học. Bây giờ nó được định nghĩa khác rồi. Nhưng dáng dấp của nó vẫn còn, ví dụ như người ta có bằng PhD chẳng hạn. Có phải ông nào có PhD cũng nghiên cứu Philosophy đâu?
grf
29-10-05, 22:05
Anh cũng đến chịu thua con bé Quỳnh Giao kia thôi, thôi thua nó cho nó sướng tí cười tí

Câu chú Lút anh bẩu thể này : nhà tôn giáo không phải là nhà triết học
grf
29-10-05, 22:39
Em vào vắn tắt mấy câu: Bác Nhuế không hiểu em, vì bác cũng không hiểu biên giới của triết học và cái-có-thể-gọi-được-bằng-tên. Những gì bác dùng để nói đến, để định nghĩa một khái niệm rộng (triết học) lại nằm trong chính phạm vi đối tượng của nó; giống như bác tự ngồi lên đầu của mình, hay nôm na là nói "câu này là một câu đúng". Em chỉ chỉ ra cho bác cái câu "Triết học là một ngành khoa học" của bác nó có vấn đề như thế nào. Chỉ có triết học của khoa học, không có khoa học của triết học. Đấy là em đồ rằng bác sử dụng từ ngữ theo đúng nghĩa được công nhận rộng rãi, còn nếu không thì định nghĩa lại thế nào tùy bác. Có thể nếu bác chưa nhận thức được ngay thì cũng nên bỏ một chút thời gian suy nghĩ thêm về chính bài bác viết, có khi nhận ra được điều gì chăng? (bác đừng suy nghĩ về bài em viết, toàn trash chứ không có cái nội dung gì đâu - nhận ra bài của em là trash thì dễ, nhận ra bài của bác thì khó hơn một chút)

chú Noy bướng kinh, giống nhu QG, chú đếch hiểu cái từ triết học. Anh chỉ cho chú nghe này


Tiếng Tây hay Anh nó chia ra thế này :

Philosophie/phy : các từ philo...anh viết sau đây là viết tắt của Philosophie/phy

1/ Ngành khoa học chuyên nghiên cứu...blaha blah... anh đã nói ở trên. ví dụ: Ngành Philo.. trong lịch sử tư tưởng
2/ Bản thân các nghiên cứu, các tổng hợp, các đúc kết, về các nguyên tắc xây dựng nên một nền khoa học, nghệ thuật, ví dụ Philo... của hội họa, Philo ...của lịch sử
3/ Luận cứ mang tính triết, mang đặc thù triết : ví dụ Philo..của Descartes, của Heidegger

các nghĩa khác ko liên quan nên ko bàn ở đây


Nghĩa thứ 2/ sang tiếng Việt là TRIẾT LÝ chứ ko phải TRIẾT HỌC. cả chú Noy lẫn Quỳnh Giao đều hiểu nhầm khái niệm này. Nói cách khác khi chú Noy và QG nghĩ triết học là nghĩ ý thứ 2/ mà ý này ko phải là triết học mà là triết lý.

Cái mà chú Noy nói " Ko có khoa học của triết học mà chỉ có triết học của khoa học " là sai bét cả. Đáng ra phải nói là chỉ có TRIẾT LÝ của khoa học mới đúng. Ngược lại , hoàn toàn có khoa học của triết lý, và cái khoa học đó chính là TRIẾT HỌC đấy ạ.

Nhắc lại : triết học là một MÔN KHOA HỌC, dù nó có thể hiện như thế nào chăng nữa, phức tạp hay sơ khai, nó là một môn khoa học, môn này sinh ra từ rất lâu rồi, khi mà các nhà thông thái cổ xưa bắt đầu suy nghĩ, khái niệm hóa, hệ thống hóa, ký tự hóa, truyền bá các tư tưởng chứ ko phải chỉ gần đây mới có. Cho nên người ta nói : Nền triết học La Mã, nền triết học Aztec, nền triết học Trung Hoa, là để nói lên các dân tộc đó có một truyền thống nhất định nghiên cứu nào đó về các triết lý của cuộc sống chứ ko phải là tập hợp của các hiểu biết về cuộc sống xếp cạnh nhau.

Khi nói là nền triết lý Trung Hoa bao gồm các tác phẩm của Khổng tử, Lão tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Nho Đạo Lão Phật... là nói các tác phẩm, các lý thuyết, các đúc kết.

Hai khái niệm khác nhau nhé !!!!
Salut
29-10-05, 22:40
Chú đã trả lời, thì nên giải thích cho cặn kẽ một chút, chứ anh có thông minh như chú đâu mà hiểu nổi.
grf
29-10-05, 22:52
Giải thích cho Lút

môn Triết học : ngành khoa học nghiên cứu các nguyên tắc và lý do nói chung, nghiên cứu các cơ sở căn bản của các giá trị đạo đức, thẩm mỹ, xã hội..., và tổ chức các hiểu biết này theo một hệ thống hợp lý

chứ có phải là tống hợp các nguyên lý đã được nghiên cứu ra đâu

Triết gia hay nhà triết học: người nghiên cứu triết học, sử dụng triết học một cách hệ thống. Khi nghiên cứu triết học, nhà triết học phải rút ra các kết quả gọi là triết lý.

Theo định nghĩa này, thì các nhà tôn giáo ko đáp ứng các tiếu chí như trên, vì mọi hành động của họ đều mang mầu sắc tôn giáo, tức là chịu ảnh hưởng của tiên đề tôn giáo, niềm tin có một đấng nào đó rồi.
Thu Muộn
29-10-05, 23:18
Thằng cu grf thua sai lè lè còn cãi cố. Chị chán cái mẹt mày. Triết lý với triết học mày lấy đâu ra cái định nghĩa như mày nói để chứng minh các anh các chị sai? Lèo mẹ, giờ còn bảo quê tao không gọi cái để ở là cái nhà mà gọi là cái lều. Đé,o ai dở hơi đi cãi nhau ví mày?
Nguyễn Thành Luân
30-10-05, 03:57
Thôi can bạn Lút và bạn Giao. Các bạn đều sai hết cả rồi. Nghe tớ định nghĩa về triết học đây: "Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận."
Thu Muộn
30-10-05, 04:23
Lần sau không tự nghĩ ra cái gì thì đề chú thích xem lấy ở đâu, của ai vào bên dưới nhớ!

Anh sửa chữ ký của bạn Quỳnh Giao cho đỡ chối mắt.
lão ma
30-10-05, 04:40
Định không tham gia, nhưng thấy 4c cãi ghê quá, nên lão ma cũng bon chen tí gọi là chia sẻ.

Tại sao vẫn có ngươì nhầm lẫn với cái sai của mình khi cứ khăng khăng dùng sự kiện để đề cập đến nền tảng của triết lý Đông Tây. Với triết học ở đây không nói đến sự kiện, mà là nói đến cái gì làm nên sự độc đáo của nó. Đó là cách lý luận. Là sự đam mê biện giải. Đông, Tây khác nhau chỗ nào ? Cùng nhìn trời, cùng thấy sao, cùng cảm nhận và biết con người có đời sống tinh thần. Nhưng khác ở chồ cách đặt vấn đề lý luận và biện giải.

Ý tưởng có trước hay biện luận trước ? Khi nói đến một nền nền triết lý, không phải chỉ là ý tưởng chợt đến ban đâù. Ý tưởng ban đầu chưa có giá trị gì. Một anh nông dân trong một phút xuất thần cũng có thể có một ý tưởng nào đó của triết gia. Cái đáng nói là cả một quá trình lý luận, biện giải logic. Như vậy tranh cãi về một giả thuyết là tiền đề cho cả một hệ triết lý chứ còn gì nữa. Ví dụ: ông tổ của triết lư Hy lạp là ai ? Là trường phái Thales với triết gia Parmenides (không suy spelling) và Zeno phải không? Để khẳng định là "Universe is unity made out from something" thì ông ta phải biện luận cái gì ? Ông ta phải biện luận về khái niệm về emptiness (tức con số ) trong toán học phải không?.. Đó là cả một lập luận. Dĩ nhiên là ý tưởng có trước, qua chiêm nghiệm. Nhưng không cãi cọ, biện luận thì đố thành được một hệ thống ý tưởng. Khi nói đến một nền triết lý thì phải nói đến cả một cách lý luận, chứ đâu phải chỉ là một cái ý tưởng chưa được lý luận, chưa được back up ? Nhưng cho dù nói đến ý tưởng ban đầu của anh nông dân đi thì lại nảy sinh ra câu hỏỉ : Ý tưởng làm thế nào nhảy vào đầu con người ngồi ? Và dây cũng là một vấn đề về tâm lý học, phải nói rất nhiều về human consciousness... Mà vấn đề này thì bên tâm lý học cũng tranh cãi nhau nhiều lắm...

Cụ thể là: cái khái niệm triết lý mấu chốt làm nhức đầu cả Đông lần Tây là Being & non-being (emptiness). Ngươì ta nghĩ sao? Khi cả Đông lần Tây, người Babylone và người Do thái, người Hindus và người Tàu, người La mã lẫn Hy lạp..... tất cả đều đặt ra câu hỏi Being or non - being. Nhưng cái làm nên nền tảng của lý luận Đông phương là: chấp nhận trước, chiêm nghiệm, khám phá sau. Còn Tây phương là : lý luận, chứng minh trước, chấp nhận sau.

Chính hai cái lối nghĩ khác biệt này mới tạo thành sự khác biệt của hai nền triết lý văn minh Đông- Tây. Chứ sự khám phá và quan sát thì chưa chắc ai đă hơn ai. Và chính cái lối triết lý Hy lạp xưa kia, mới tạo thành cách suy nghĩ, lối nghĩ của người Tây phương hiện nay. Từ suy nghĩ mới ra tìm toì, từ tìm toì biện luận, lý giải mới thành nền triết học là vậy.
mgri
30-10-05, 06:37
Em cũng hiểu giống bác grf nhưng ở VN rất nhiều người quan niệm cả 2 ý của bác grf đều là triết học, nên người ta hay nói triết học phương đông (nhiều hơn là triết lý phương đông).
Vấn đề ở đây là gì? Bắt nguồn từ bài báo(rất chi là vớ vỉn) mà bác Nhuế cóp về thì tác giả có ý trả lời câu hỏi :"Việt nam có triết học(triết lý theo nghĩa của bác grf) không?". Do vậy các bác nên tiếp tục tranh luận theo hướng này chứ không nên đi sâu vào câu chữ quá.
Thế bác grf bảo Việt nam có trường phái triết lý riêng của mình không hay hoàn toàn bị ảnh hưởng của Trung Quốc? (không chơi kiểu triết học Ông Cụ như anh tác giả nhé).


chú Noy bướng kinh, giống nhu QG, chú đếch hiểu cái từ triết học. Anh chỉ cho chú nghe này


Tiếng Tây hay Anh nó chia ra thế này :

Philosophie/phy : các từ philo...anh viết sau đây là viết tắt của Philosophie/phy

1/ Ngành khoa học chuyên nghiên cứu...blaha blah... anh đã nói ở trên. ví dụ: Ngành Philo.. trong lịch sử tư tưởng
2/ Bản thân các nghiên cứu, các tổng hợp, các đúc kết, về các nguyên tắc xây dựng nên một nền khoa học, nghệ thuật, ví dụ Philo... của hội họa, Philo ...của lịch sử
3/ Luận cứ mang tính triết, mang đặc thù triết : ví dụ Philo..của Descartes, của Heidegger

các nghĩa khác ko liên quan nên ko bàn ở đây


Nghĩa thứ 2/ sang tiếng Việt là TRIẾT LÝ chứ ko phải TRIẾT HỌC. cả chú Noy lẫn Quỳnh Giao đều hiểu nhầm khái niệm này. Nói cách khác khi chú Noy và QG nghĩ triết học là nghĩ ý thứ 2/ mà ý này ko phải là triết học mà là triết lý.

Cái mà chú Noy nói " Ko có khoa học của triết học mà chỉ có triết học của khoa học " là sai bét cả. Đáng ra phải nói là chỉ có TRIẾT LÝ của khoa học mới đúng. Ngược lại , hoàn toàn có khoa học của triết lý, và cái khoa học đó chính là TRIẾT HỌC đấy ạ.

Nhắc lại : triết học là một MÔN KHOA HỌC, dù nó có thể hiện như thế nào chăng nữa, phức tạp hay sơ khai, nó là một môn khoa học, môn này sinh ra từ rất lâu rồi, khi mà các nhà thông thái cổ xưa bắt đầu suy nghĩ, khái niệm hóa, hệ thống hóa, ký tự hóa, truyền bá các tư tưởng chứ ko phải chỉ gần đây mới có. Cho nên người ta nói : Nền triết học La Mã, nền triết học Aztec, nền triết học Trung Hoa, là để nói lên các dân tộc đó có một truyền thống nhất định nghiên cứu nào đó về các triết lý của cuộc sống chứ ko phải là tập hợp của các hiểu biết về cuộc sống xếp cạnh nhau.

Khi nói là nền triết lý Trung Hoa bao gồm các tác phẩm của Khổng tử, Lão tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Nho Đạo Lão Phật... là nói các tác phẩm, các lý thuyết, các đúc kết.

Hai khái niệm khác nhau nhé !!!!
grf
30-10-05, 15:30
Nhưng gần đây, nền triết học của ta đang có một ngôi sao sáng, to bằng cái đấu, cứ đêm đến là mọc ở Thăng Long, ngay chỗ khách sạn Hilton, đó là anh Lạng Tư với các ý tưởng nói chung đi trước thời đại mấy nghìn năm.
Lạng Tư còn, Thăng long còn. Thăng long còn, nước ta còn hy vọng!

Theo anh thì cái cu Lạng Tư suy nghĩ phát biểu trong Hilton cóc phải là Triết học hay triết lý mà là cái khác chú Trúng Gió cóc biết :60:
Happiness
30-10-05, 22:56
Đúng là đ' khá lên được. Mời grf về Hilton
lý sáng chỉ
01-11-05, 15:10
HI, cả nhà….
Em mới vào, thấy các bác chửi nhau “ngu, ngu…” thật ngu quá đi thôi, nên em bi bô tí , góp vui thôi. Về vấn đề của bác Nhuế đưa ra, có nhiều cách nhìn.

Nếu nói triết học là ngành khoa học, hay tổng hợp triết lý gì gì đó, thì là ta đang nói đến cái Triết học theo cách nhìn của Tây. Theo định nghĩa kiểu này thì triết học VN là sấp sỉ bằng Zero.

Còn nếu hiểu triết học theo kiểu: triết học là cách người ta trả lời các câu hỏi tự đặt ra (being or not being….) thì cả Đông và Tây đều có triết học, có điều nó đi theo hai hướng khác nhau. Tây đi vào các ngành khoa học chuyên sâu. Đông đi tìm cái “toàn thể” mơ hồ nào đó (gồm triết Ấn, Khổng Lão Dịch….)

Thế…
LANGTU
01-11-05, 19:22
Miên quen nhiều nhỉ. Con ông to à ?
lý sáng chỉ
02-11-05, 08:03
Lý sáng chỉ không biết có quen bác Minh con đồng chí Phan Huỳnh Điểu không nhỉ? Cứ nghe đến cái cụm từ này là lại nhớ đến ông anh.

Hồi nhỏ, chăn trâu cho nhà em cũng có ku Minh, con ông Phan Huỳnh Điểu nào đó, không biết có phải người chị Miên nói không nữa.
Elgnoy
02-11-05, 16:12
Chú grf, anh cũng thích thảo luận, nhưng chỉ là những thảo luận dựa trên cùng một cơ sở căn bản. Còn cãi nhau về cơ sở căn bản mà không biết nó là gì thì anh không thích, và không có thời gian, dù là có thể nhiều người (trong đó có chú?) thích và có thời gian. Có thể cũng đáng tìm hiểu thêm một chút về triết học của khoa học (philosophy of science) để nắm thêm cơ sở, phỏng ạ? Đây là một trong hai, ba nội dung chính của triết học trong thế kỷ 20, anh không muốn xào lại khái niệm ở đây. Để phân biệt giữa science, discipline, art vv. thì không cần phải lên TL, và cũng không thể lên TL mà phân biệt được. Ngoài ra anh cũng có hàm ý một chút về khả năng định nghĩa bao quát bằng lời về một thứ như triết học - định nghĩa nói chung, chứ chưa nói là định nghĩa qua một từ như từ "khoa học" vốn vừa là đối tượng nghiên cứu nóng bỏng vừa là ứng dụng thượng tầng của chính triết học. Buồn cười một chút, giống như chuyện thầy bói xem voi, hay là chuyện con mèo mẹ hình vuông hay không vuông. Tất nhiên, mỗi người có một đầu óc hài hước khác nhau, có thể cái anh thấy buồn cười thì có người lại không nghĩ như thế. Và ngược lại.

Cũng không có gì là lạ.
Gaup
02-11-05, 19:51
Thằng grf nói sai rồi. Sai là vì trong tiếng Việt và tiếng Tầu khoa học có định nghĩa lỏng lẻo hơn trong tiếng Tây đơn giản có nghĩa như một ngành học về một cái gì đó, mà vì triết học giờ chủ yếu vẫn là triết học hy la rồi áo hung anh mỹ pháp tức là triết Tây nên phải theo định nghĩa của Tây - như clone của anh nói thì khoa học là một trong các đối tượng nghiên cứu của triết học và triết học không được coi là một ngành khoa học. Khoa học làm đối tượng cho triết học gần như tuyệt đối là các môn khoa học mà mình gọi là tự nhiên, natural science, exact science. Triết học của khoa học nghiên cứu về khoa học như một công cụ để con người khám phá nguồn gốc, mục đích, và tương lai của sự tồn tại của loài người và thế giới. Liệu khoa học có phải là công cụ không và nếu có thì nó là công cụ đáng tin đến mức nào.

Trong context đấy thì tâm lý học, xã hội học, văn học - chẳng cái đ.éo gì đáng gọi là khoa học cả. Thằng Lãng tử chiết tự kiểu dở hơi. Triết học là khoa học về triết lý thì văn học là khoa học về làm văn, bác học là khoa học về anh trai của bố mẹ, vô học là khoa học về cái hư không à?
Cổ Nhuế
03-11-05, 14:06
Hê hê, anh giơ đầu đã đội mũ cối ra cho cả làng mà chả ai thèm ném cả. Có mỗi chú Noy thì chú í lại thương anh quá, không nỡ ném, kể cả bằng cánh hoa hồng, mà lại bảo rằng, hãy buộc chặt quai mũ lại.
Triết học (tiếng Hu Lạp φιλοσοφία, philosophia nghĩa đen là „tình yêu [giành cho] sự sáng suốt“) khác với các ngành khoa học khác ở chỗ nó không có đối tượng nghiên cứu rõ ràng và cụ thể. Theo nghĩa thông thường thì người ta có thể gọi nó là sự tự thẩm định mang tính phản biện của tư duy, hay nói cách khác là một phương pháp nhận thức. Ngay cả quá trình đi tìm định nghĩa cho triết học cũng đã chính là đối tượng của triết học.
Người Việt (ít nhất là trên mạng) công nhận là kém thật. Cái định nghĩa ở bốt trước là anh copy và edit từ wikipedia tiếng Việt (http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc).

Nếu tra bằng tiếng khác thì sẽ thấy khác hẳn. Người Việt kém từ cách gọi tên khái niệm kém đi nhưng mà ai cũng ngỡ là mình đã nắm rõ được dồi. Khi mà còn chưa mường tượng được sơ sơ nó là cái gì mà đã đòi có nó thì quả là tiếu lâm tự.
dao_hoa_daochu
03-11-05, 15:31
Khi mà còn chưa mường tượng được sơ sơ nó là cái gì mà đã đòi có nó thì quả là tiếu lâm tự.
Hị hị... bác em vãi một đoạn dài lê thê, xong rồi thế đé0 nào chốt lại bằng một câu ngu vãi lìn ra. :24:

Có gì là tiếu lâm đâu bác thân mến em? "Sở hữu" hoàn toàn không nhất thiết là phải liên quan đến việc phải "Mường tượng" được về cái mà mình sở hữu!
Cổ Nhuế
03-11-05, 16:12
Hị hị... bác em vãi một đoạn dài lê thê, xong rồi thế đé0 nào chốt lại bằng một câu ngu vãi lìn ra. :24:

Có gì là tiếu lâm đâu bác thân mến em? "Sở hữu" hoàn toàn không nhất thiết là phải liên quan đến việc phải "Mường tượng" được về cái mà mình sở hữu!

Cu đã dốt lại còn hay nói chữ. Đây là đang đề cập đến tri thức, mà nhất lại là triết học, chứ không phải khả năng bẩm sinh hay kho báu do ông cụ tổ chôn dưới gầm giường.

Một dân tộc (cứ giả dụ rằng) không có đủ tri thức để mường tượng về triết học, nhưng vẫn có một nền triết học ư, có lẽ nào lại thế chăng?
dao_hoa_daochu
03-11-05, 16:25
Một dân tộc (cứ giả dụ rằng) không có đủ tri thức để mường tượng về triết học, nhưng vẫn có một nền triết học ư, có lẽ nào lại thế chăng?
Bác em nói thế này có lẽ là đang hình dung là "triết học" nó là một "cái gì đó" ở "bên ngoài" cái "dân tộc" mà bác đang nói. Nó có phải là như thế không , bác em?

PS
Mà "triết học", coi như cứ quan niệm nó như là "một môn khoa học" đi, thì như các môn khoa học khác, môn khoa học đé0 nào mà chả là "khả năng bẩm sinh" của con người hả bác?
Cổ Nhuế
03-11-05, 16:34
Mà "triết học", coi như cứ quan niệm nó như là "một môn khoa học" đi, thì như các môn khoa học khác, môn khoa học đé0 nào mà chả là "khả năng bẩm sinh" của con người hả bác?

Dốt! Khoa học là tri thức, phải nạp từ ngoài vào, kể cả bằng đường ý thức hay vô thức. Còn bẩm sinh là sinh ra đã có sẵn rồi, không cần phải nạp, dốt!
dao_hoa_daochu
03-11-05, 16:56
Khoa học là tri thức, phải nạp từ ngoài vào...
Hị hị... bác thân mến em, "Khoa học" LÀ "Tri thức" từ lúc đé0 nào thế ạ?! :24:

Mà kể cả là "tri thức", thì cũng hoàn toàn không nhất thiết cứ là phải nạp từ ngoài vào bác em ạ. Cái ADN nó có mang "tri thức" đấy bác em ạ, "ngoài" là "ngoài" đé0 nào ạ?
Cổ Nhuế
04-11-05, 08:46
Đào này, anh không phải là cha, cũng không phải là mẹ mày, nên không có nghĩa vụ phải chăm sóc dạy dỗ mày từng li từng tý.

Nói chuyện với mày xong anh lại thấy thà nói chuyện với thằng Lạng còn hơn. Mày đọc lại các bốt của mày đi, xem đó có phải là do người viết ra không, anh thật.
dao_hoa_daochu
04-11-05, 12:27
Hi hi... bác em lại nổi mẹ một cơn nữ tính mới! Bác em làm cái éo gì mà cứ choe choe lên "anh là thế này...", "anh không phải là thế kia..." cứ y như là gái già bị xẻo bím thế?! :24:

Cãi nhau trên mạng, bác là ai, là cái gì, là con gì, là bãi gì... em quan tâm đé0 gì. Mà thế đé0 nào hãn hữu lại có câu này tự nhiên trong lúc quẫn trí bác em nói lại đúng, em khen...


Nói chuyện với mày xong anh lại thấy thà nói chuyện với thằng Lạng còn hơn.
Quá đúng! Trình bác em giờ chỉ nói chiện với bạn Lạng em là vừa tầm nhau thôi. Chứ chơi với em mà phát ngôn cứ luẩn quẩn loanh quanh, khái niệm nọ xọ khái niệm kia, cóp cóp bết bết, câu sau dẫm chân câu trước, cứ phát câu nào là em lại chỉ ra chỗ ngu câu đấy thế, kể cũng nhục, phỏng bác?!

Hố hố... "Triết học" đé0 gì được lúc lại "cha mày", "mẹ mày"... đúng là chã già, nhố nhăng, đần độn, thiếu tư cách vãi lìn! Nhục! :24:
HaiDang
04-11-05, 13:09
Đầu tiên cần phải khẳng định rằng, triết học là ngành khoa học, chừng nào một quốc chưa có ngành khoa học này, thì chừng đó chưa thể coi là nó có triết học.

Đây là lập luận của chã hay của hải đăng ?

Khác quái gì kiểu "Chừng nào anh A chưa cưới được vợ, thì chừng đó chưa thể coi là anh A có gia đình !"

Hài vãi !
Cổ Nhuế
04-11-05, 14:45
Đố thằng Hải Đăng liệt kê hết được những cái hài của anh đấy.
Salut
04-11-05, 14:47
Em mạn phép nói leo một tỵ. Cái hài lớn nhất của bác là, coi con người là con của khỉ :24:
lý sáng chỉ
04-11-05, 16:00
Hê hê, anh giơ đầu đã đội mũ cối ra cho cả làng mà chả ai thèm ném cả.

Hẹ hẹ, bác Nhuế còn một cái hài nữa là thích bị người ta ném đá vào đầu. Ko biết trong triết học gọi hiện tượng này là gì nhể.
Delliah
04-11-05, 17:10
Các bác mà không tranh luận cho tử tế là em sắp máu rồi đấy.

Em đã phải nhịn cái topic này hơi bị lâu rồi không em sợ giai Việt xấu hổ vì nói nghe như bò nhai rơm, hihi.
Hoadainhan
10-11-05, 11:47
Ngày xưa ngộ cũng hay tranh luận với đám bạn về việc Việt nam có triết hay không có triết? Một thằng bạn đưa ra quan điểm " Tưởng là con rận hóa không phải con rận. Tưởng không phải con rận hóa lại là con rận." Ngẫm nghĩ thấy cũng có lý ra phết...
dao_hoa_daochu
10-11-05, 13:05
Một thằng bạn đưa ra quan điểm " Tưởng là con rận hóa không phải con rận. Tưởng không phải con rận hóa lại là con rận." Ngẫm nghĩ thấy cũng có lý ra phết...
Bác em có thể chi tiết thêm chút cái chiện "con rận" không. Chứ như em hiểu thì cái chiện đấy nó liên quan đến một thằng sĩ diện và nói dối với cả một thằng cố chấp... nó link với cái "triết học việt" ở đây thế nào, bác em?
Hoadainhan
11-11-05, 17:21
Hề hề. Nó là nguyên tắc vòng xoáy trôn ốc. Tỷ dụ như Đàohoadaochu ở trong diễn đàn này có thể là Hải đăng hay admin (con rận), nhưng ở diễn đàn khác thì có thể chỉ là thành viên bình thường (không phải con rận).Đang là Hải đăng hay admin của diễn đàn TNXM trong vô số các diễn đàn (không phải là con rận), đến một ngày đẹp giời nào đó có thằng bỏ mẹ nào đó như Google chẳng hạn đặt vấn đề mua với giá 100 triệu USD, lúc đó Daohoadaochu lại trở thành con rận. Nó rất phụ thuộc vào vị trí hiện tại và cách nhìn tương lai của mỗi người. Đang ở đâu và xoáy đi đâu : vào hay ra?
Ông thủ trưởng một cơ quan có thể là người đứng đầu (con rận) ở cơ quan ông ta, ra ngoài xã hội ông ấy lại chẳng phải là người đứng đầu ở xã hội
(không phải con rận). Ngay tại cơ quan của ông ấy, một ngày xấu trời ông ấy bị kỷ luật cách chức hay về hưu, ông ấy lại không phải là con rận....
Có một ông Giám đốc một Công ty tin học (nghe đồn rằng doanh số hàng năm vài trăm triệu đô), ứng cử viên một chân thứ trưởng. Các giám đốc doanh nghiệp khác cười khẩy : tưởng gì chứ doanh số vài trăm triệu đô thì chỉ là doanh số của một xí nghệp thành viên của Công ty tôi... Quả thật là cuối cùng ông giám đốc kia không lên được thứ trưởng.
Trong chương trình " Gặp nhau cuối tuần" năm ngoái thì phải, câu " đời phải biết mình là ai chứ ?" chẳng phải là câu cửa miệng của nhiều người mỗi khi nhận xét về cái gì đó tiêu cực hay sao ? Theo ngộ, "đời phải biết mình là ai " có khi cũng là một triết lý ???