Dịch tên các cơ quan chính phủ, sắc lệnh, pháp lệnh như thế nào?

chairuou
24-10-05, 18:01
Các bác cho em xin vài xu, dịch từ Việt ra Anh ạ, em cám ơn trước


- Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế ban hành ngày 29/9/1989 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 17-HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế và các quy định có liên quan.

- Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông Số 43/PL-UBTVQH10 được Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN thông qua ngày 25/5/2002, Chủ tịch nước công bố ngày 07/6/2002

- Căn cứ quyết định 1762/QĐ-GCTT ngày 17/5/2005 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông VN v/v : ban hành bảng cước đấu nối, hoà mạng dịch vụ thuê kênh riêng nội hat, nội tỉnh, liên tỉnh; cước thuê kênh phân đoạn kênh thuê riêng nội tỉnh hoặc nội hạt để kết nối với phân đoạn kênh thuê riêng liên tỉnh, kênh thuê riêng đi quốc tế và các quy định khác liên quan đến giá cước dịch vụ thuê kênh riêng.


PS: em thắc mắc tại sao ông dây thép không có sẵn mẫu tiếng Anh :( em khản cổ hỏi thì các anh các chị ý giả nhời em là: không có & không có, làm thì làm, không làm thì thôi, lằng nhằng quá

Thế là thế nào các bác nhỉ ?

Em chã !
Mime
24-10-05, 19:37
Căn cứ blah blah. = persuant to...
hoặc Under cũng được
Pháp lệnh = ordinance
Quyết định = Decision

Ghi chú thêm nhân dịp mở cẩm nang ra: ordinance là một trong những under-law documents mà không cần NA của mình approve.

Thông tin chi tiết thêm bạn Hấp hoặc bạn Why vào bổ sung thêm một ít giùm nhé. ;)
Mime
24-10-05, 19:40
Quên, các decision, ordinance này phải viết hoa. Tcty Bưu chính VT là VNPT chắc ai cũng biết rồi.
Mây
24-10-05, 20:42
C&P bừa một câu vào đây nhá:

Based upon the decree on economic contract of the Socialist Republic of Viet Nam dated 28th September 1989 and the circular No. 17/HDBT of Primer Minister of the Socialist Republic of Viet Nam dated 16th January, 1990 on guidance of implementation of the economic contract.
Mecado
24-10-05, 23:42
Uh anh hỏi khi không phải. Chú dịch xong có cần công chứng không ? Nếu cần công chừng thì đưa mịa cho bọn nó dịch. Bản dịch của mình có hay bằng trời thì nó vẫn đè mình ra dịch lại để kiếm xiền cơ mà. Tội x gì mua việc phỏng ?
Salut
25-10-05, 08:23
Bác thử coi bản này coi có giúp ích gì được không?

==========================================================

The socialist republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness


Agreement

on Providing and Utilizing VNN/Internet Service
Ref.: /010-INTT4.2/HDVNN-2003


- Under/According to the Ordinance on/of Economic Contract issued by the former Council of State on September 25, 1989 and the Decree No. 17/HDBT of the former Council of Ministers (now is the Government) on January 16, 1990 providing detailed guidelines for the Ordinance of Economic Contract

- According to degree 55/2001/ND-CP, issued by Government dated 23-08-2001 on managing, providing and using Internet in Vietnam

- According to the Ordinance on Postal service and telecommunication dated 07 June, 2002 issued by President of The Socialist Republic of Vietnam

- Based on the current regulation on charges of Vietnam Post and Telecommunication Corporation.

- Based on service capabilities of Vietnam Datacommunication Center 1 and demand of Kyung - Viet Corporation.

Today is , 2003


We are :

PARTY A :

Address :

Tel :

Tax code :

Represented by :

Position :

PARTY B : Vietnam Datacommunication Centre 1 (VDC1)

Address : 292 Tay Son - Hanoi

Tel : 04. 5372770 Fax: 04. 5372787

Account No. : 710A-01133 Së giao dÞch 1 Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam.

Tax code : 01 006915 4 4001 1

Represented by : Mr. Ho Duc Thang

Position : Director

It has been mutually agreed on the terms and conditions as follows:
Article 1: CONTENTS

1. Local cable Installation:

Party B shall install a data transmission line for part A using VNN/Internet service. The details are showed in the following table :

Order Locations Speed VDC Exchange Customer site1.2 VNN/Internet installation :

1.2.1 Installation at VDC exchange :

Party B shall :

- Installs 01 ports with speed of ……….. via ISP at VDC Exchange.

- Installs static IP addresses and domain name that were already approved at VDC exchange.

1.2.2 Installation at customer site :

Party B have responsibility for installing from Party A Modem interface to VDC exchange and Party A install itself equipment and network of Party A based on the basic of technical parameters provided by Party B.
Article 2: schedule of implementation

2.1 Cable installation :

2.1.1 Maximum time for finishing cable installation: Maximum 4 weeks from the signing contract date of the agreement.

2.1.2 After finishing cable installation (item 1.1, Article 1 of this agreement), the two parties sign cable acceptance minutes and local cable rental charge shall be counted.

2.2 VNN/Internet installation :

2.2.1 After finishing cable installation and all necessary conditions are prepared already by Party A (terminal equipment connecting to internet prepared already), Party B shall implement all works mentioned at item 1.2, Article 1 of this agreement.

2.2.2 After finishing all works mentioned at item 1.2, Article 1 Article 1 of this agreement, the two parties sign technical acceptance minutes, put the system into official operation and monthly charge shall be counted.
Article 3: Charge

3.1. Installation charge (one time charge):

Installation charge includes cable installation and port setting charge. These charges are applied according to the current tariff issued, Vietnam Posts and Telecommunications (VNPT). Charge appendix is attached to this agreement.

3.2. Monthly charge:

- Charge for renting cable is applied by the current charges of Vietnam Post and Telecommunication Corporation. Charge appendix is attached to this agreement.

- Internet Port rental charge is applied by the current regulation of Vietnam Post and Telecommunication Corporation as the followings:

+ Fixed charge for renting port.

+ Information charge: counted by the customers' volume (upload and download volume)

+ In the case that the total amount of fixed and information charge is exceeded the maximum charge (The fixed charge is exclusive of sending and receiving volume), Party A just has to pay for the maximum charge only.
Article 4: payment

4.1. Time of Payment :

4.1.1. Installation charge (item 3.1): Party A shall pay to Party B right after signing the agreement.

4.1.2. Monthly charge (item 3.2):

- From 1st to 5th of every month, Party B shall send previous month's payment notice to Party A on the actual using volume.

- Party A shall actively pay previous month's charge to Party B within 10 (ten) days from the date of receiving payment notice.

- After 10 (ten) days from the date of receiving payment notice, if the charge of previous month is not paid to Party B , Party B shall send a letter of payment advise to Party A. After 12 (twelve) days from the date of receiving letter of payment advise, if the charge is still not paid to Party B, Party B shall notify Party A in writing / or direct contact the service suspension. After 01 (one) day of receiving suspension notice, if the payment is not settled yet, Party B shall temporarily stop the service.

- If there is any mistake in payment, two parties shall consider and adjust in the next bill.

4.2 Method of payment:

 Cash  Check  Bank transfer  Receive order

4.3- Payment address:

4.3.1 Cash:

- Liaison office of Vietnam Datacommunication Company - 18 Nguyen Du, Hanoi

Tel: 9 431 028

- Vietnam Datacommunication Center 1- 292 Tay Son, Hanoi

4.3.2 Bank transfer :

- Vietnam currency:

Beneficiary: Trung t©m §iÖn to¸n truyÒn sè liÖu khu vùc 1

75 §inh Tiªn Hoµng - Hµ Néi

Account No : 710A-01133 Së giao dÞch 1 Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam
Article 5: Responsibilities and rights of each Party

5.1 Party A:

5.1.1 To utilize the service in compliance with regulations and rules of Posts and Telecommunications in relation to the utilization and exploitation of Internet service in Vietnam and Article 2 of this Agreement. To be prohibited to resell the service in all forms.

5.1.2 To be self-furnished equipment, software including LAN, router and Modem at Party A site in compliance with telecommunication network of Party B.

5.1.3 To have responsibility for providing necessary information (purpose, scale and network topology) to Party B and help Party B in testing. If Party A claim about those authorised organisations will consider and solve the problem.

5.1.4 Shall notify Party B in writing at least 30 days prior in cases party A want to change, move the cable line, equipment to other place. Party A has to pay all arising expenses due to the change, movement.

5.1.5 To sign on the cable acceptance minutes and technical acceptance minutes when Party B finished works mentioned in the Article 1 of this agreement.

5.1.6 To pay the charge on time (Article 3 and Article 4).

5.1.7 To have responsibility for paying charges for registering and maintaining Domain name and IP address to related authorities according to the Decree No. 84/2001/Q§-BTC dated September 05th 2001 issued by Minister of Finance Ministry.

5.1.8 Has the right to complain about service quality and payment. All complains about quality and payment will be written and delivered to Party B within 05 days from the date of problem arising (problem of service quality), or from the date of receiving the payment notice (problem of payment).

5.1.9 To inform Party B to sole problems concerning data transmission line at the following address:

Service Support Department VDC1 and VDC2

Tel: 18001260, Fax: 04 5372787, 08. 256120

Email: support1@vnn.vn

5.2 Party B:

5.2.1 To check the file (purpose, scale and network topology) in accordance with demands of Party A when using VNN/Internet. If Party B find any conformable issue, Party B shall ask Party A to explain or authorised organisations to consider and solve the problem.

5.2.2 To guide Party A using VNN/Internet in accordance with all regulations of Internet utilization.

5.2.3 - Ensuring quality of information of communication line during the executing agreement's term.

- Resolving any communication problems with all its affords (not later than 4 hours) from the time receiving the notice from Party A in order to assure that the system is always working smoothly

5.2.4 To meet all the demand of the Party A on repairing, replacing (including all damages caused by the Party A or broken equipment of Party A). All arising expenses shall be paid by the Party A.

5.2.5 Party B has the right to suspend or to terminate the contract if The Party A does not conform to all articles in this contract or breach of laws and Post and telecommunication Regulations concerning the use of service

5.2.6 Party B shall inform Party A in writing of any changes of the charges. The new charges shall replaced old charge in appendix of this contract and it is considered as a new appendix.

Article 6: Period of the contract: Unlimitted time.
Article 7: suspending and termination

7.1 Suspending :

7.1.1 The Party B will suspend the service when receiving written notice from Party A.

7.1.2 During the suspending time Party A have to pay 30% monthly local cable charge and 30% of monthly renting port to Party B.

7.1.3 The suspending time shall be applied according to the regulations issued by DGPT.

7.2 Terminating:

7.2.1 This agreement shall terminate if other party does not comply with all articles in this agreement.

7.2.2 The service shall be restarted if Party A stop breaking articles of this agreement and paid all the outstanding charges and the fine and charge for re-installing the service..

7.2.3 - The outstanding charge and the fine are applied in accordance with regulations of authorized organizations.

- The fine is calculated as follows: the outstanding amount * number of the delayed months * interest rate on demand deposit of Incombank applied at the payment time.

- Charge for restarting the service will be 30% installation charge.
Article 8: reducing charge

8.1 Party B will reduce monthly charge for Party A If the service is suspended caused by party B depend on problem acceptance minutes.
8.2 Party B shall discount the port rented charge in that month. Discount of suspended hour is 1/720 port rental charge.
Article 9: liquidation

1.
The two parties agree to liquidate the Agreement in any of the following cases:

9.1.1 Bankruptcy of Party A.

9.1.2 Party A send Party B a written notice asking for stopping of the service.

9.1.3 The economic contract is suspended or terminated.

9.1.4 After suspending or terminating the service 30 days, the service is not still restarted (item 7.2.2, Article 7) Party B shall stop the service and liquidate the contract.

2. Party A must pay all outstanding charges and expenses to Party B before the liquidation of the agreement.

Article 10: General provision

1.
2. This agreement shall come into force and effect from the signing date. The two parties undertake to carry out their rights and obligations in accordance with the articles of the agreement.
3. Any amendment of the terms and conditions arising from the execution of this agreement must be agreed by both parties in writing.
4. Any disputes between two parties shall be first solved through mutual consultation and amicable settlement proceeding, if two parties fail to reach an agreement, the dispute shall be referred to the law on Economic contract of Vietnam.
5. This agreement is made in six copies (three in English, three in Vietnamese) of the same validity. Party A keeps 2 copies (01 in English, 01 in Vietnamese), Party B keeps 4 copies (02 in English, 02 in Vietnamese) for implementationfor and on behalf of party A for and on behalf of party b
chairuou
25-10-05, 13:48
Thanks all, mình cũng dịch bừa 1 đoạn, vừa dịch vừa ngó Lạc Việt, đại khái giống Mây dịch. Nhưng thấy Mây dùng chữ Circular, cái đó hình như là Thông tư chứ hả ?


@Mecado, không công chứng
Mime
26-10-05, 17:06
Ngôn ngữ luật là loại ngôn ngữ đặc biệt, các bạn chú ý tí nhé.

Ordinance: pháp lệnh
Circular: thông tư
Resolution: nghị quyết
Directive: chỉ thị
(Law) Admendment: tu chính án
Convention/Covenant: công ước
Bill: dự luật
Code: bộ luật
Protocol: nghị định thư
Charter/Constitution/Magna Carta: hiến chương
Treaty/Pact/Compact/Accord: hiệp ước
Agreement: hiệp định
Convention/Covenant: công ước
Act: định ước, sắc lệnh, đạo luật

Một số từ được dùng chẳng theo quy tắc nào cả. Tuy nhiên thông tư và pháp lệnh thì rất khác nhau.
Happiness
26-10-05, 18:41
Mi yêu, trong hệ thống pháp luật nhà mình ko có Tu chính án, nên (Law) Amendment nếu của nhà mình thì phải gọi là Luật sửa đổi. Dự luật nhà mình cũng ko dùng Bill mà dùng Draft law
Mime
26-10-05, 18:51
Hấp yêu, Hấp nói thêm một tẹo về under-law documents và thông tư vs pháp lệnh đi cho em Mây nghe. Mi cũng nghe nứa.
Happiness
26-10-05, 19:31
Nói cho Mi yêu nghe thì nói, chứ Mây ko yêu ko nói đâu ;) Các tình yêu tìm đọc Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân sẽ rõ

Under law documents đại khái gồm những bọn sau:

- Pháp lệnh Ordinance, Nghị quyết: Resolution của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
- Lệnh (Order), quyết định (Decision) của Chủ tịch nước;
- Nghị quyết, nghị định (Decree) của Chính phủ; quyết định, chỉ thị (Directive) của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định, chỉ thị, thông tư (Circular) của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; quyết định, chỉ thị, thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Nghị quyết, thông tư liên tịch (Inter circular) giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với tổ chức chính trị - xã hội;
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;
- Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân.

Ở trên Mi dịch đúng hết rồi mà. Yêu lắm
TriThucTre
26-10-05, 21:23
Thêm:
Pháp lệnh: chủ tịch nước
Chỉ thị: Bộ chính trị
Mây
26-10-05, 22:03
Éo gì, em nói là C&P tức là copy and paste mà các bác em cứ bắt bẻ em mãi. Lội tại em cầu thả không xem lại, em xin lỗi cả nhà.
TriThucTre
26-10-05, 22:24
hơ, anh có bắt bẻ ai đâu.

ps: Sợ nhỉ, ở thăng long giới nào cũng nói bậy nhỉ. :D
Mime
26-10-05, 22:46
Éo gì, em nói là C&P tức là copy and paste mà các bác em cứ bắt bẻ em mãi. Lội tại em cầu thả không xem lại, em xin lỗi cả nhà.

Hấp ơi, Hấp không yêu Mây thế là Mây cáu ghê chưa... :unknw:
Happiness
26-10-05, 23:20
Bi giờ làm dek gì có Pháp lệnh của Chủ tịch nước, đừng có nói nhảm đê. Thời Cụ Hồ có hình thức Sắc lệnh, cơ mà dẹp từ lâu roài.

Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chỉ thị của bộ chính trị ko phải là văn bản quy phạm pháp luật, lại càng ko under-law tí nào.

Mi yêu, Mây thuộc quy hoạch đất săn của cán bộ TW khác, yên tâm đê.
Salut
27-10-05, 05:51
Pháp lệnh giống vật nuôi, ngày 5/4/2004 của Chủ tịch nước Trần Đức Lương số 04/2004/L/CTN 04/2004/L/CTN

Ngoài UBTVQH, thì CTN cũng ra được Fáp lệnh mà.
Happiness
27-10-05, 09:07
Ê, Gúc cũng phải biết đường mà Gúc chớ. Chủ tịch nước chỉ ký Lệnh để ban hành Luật, Pháp lệnh, chứ đấy ko phải là những văn bản của Chủ tịch nước. Đi đọc Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đê

Gúc lại cho mà xem này:

-------------------

Ngày 5/4/2004, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Lệnh số 04/2004/L/CTN công bố Pháp lệnh giống vật nuôi, đã được Ủy ban Thường vụ QH nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 24/3/2004. Dưới đây là toàn văn Pháp lệnh này:

PHÁP LỆNH GIỐNG VẬT NUÔI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hňa xă hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đă được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngŕy 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;


Căn cứ vŕo Nghị quyết số 21/2003/QH11 ngŕy 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 về Chương trěnh xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004;


Pháp lệnh này quy định về giống vật nuôi.

....

Điều 33. Hướng dẫn thi hŕnh

Chính phủ quy định chi tiết vŕ hướng dẫn thi hŕnh Pháp lệnh nŕy.

Hŕ Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004

T/M ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Chủ tịch
Đă ký: NGUYỄN VĂN AN
Salut
27-10-05, 09:49
Cái này thì sao hả Hấp?
Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 36/2001/PL-UBTVQH10

Nhưng mà công nhận là anh nhầm nhọt thiệt. Tại này xưa ngay nghe radio, nó bảo là Pháp lệnh xyz của Chủ tịch Nước, thành ra nhầm nhọt. Chỉ thắc mắc một điều là cái Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ Công trình Thủy lợi lại ghi theo kiểu như trên? Chẳng lẽ pháp lệnh ghi như trên là pháp lệnh không cần CTN fê chuẩn?

Anh gúc được fát này nữa, nhưng vẫn chưa hiểu ý đã hỏi trên.

Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội;

Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Sắc lệnh, Sắc luật, Lệnh của Chủ tịch nước;

Các văn bản dưới luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và các Cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ như: Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định,Thông tư...
Happiness
27-10-05, 13:44
Văn bản cùng loại thì đương nhiên là ghi số cùng một kiểu

Chú théc méc nhầm ở trên là số của cái Lệnh, và nội dung cái Lệnh đấy là ban hành Pháp lệnh của UBTVQH. 04/2004/L-CTN nghĩa là Lệnh thứ 4 trong năm 2004 của Chủ tịch nước

Còn số của Pháp lệnh về giống vật nuôi là: 16/2004/PL-UBTVQH11, có nghĩa là Pháp lệnh thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 ban hành vào năm 2004.

Theo thủ tục, để ban hành một Luật hay Pháp lệnh bao giờ cũng cần có một Lệnh ban hành của Chủ tịch nước. Tuy nhiên, Chủ tịch nước ko có quyền phê chuẩn hay ko phê chuẩn Luật, Pháp lệnh. Ở VN Quốc hội được coi là cơ quan quyền lực tối cao, do đó văn bản pháp luật do Quốc hội (hay UBTVQH) phẹt ra đưa sang là Chủ tịch nước buộc phải ký Lệnh ban hành thôi.

Sắc lệnh, Sắc luật chỉ có ở thời kỳ Ông Cụ làm Chủ tịch nước, bi giờ không còn tồn tại lữa. Lúc đầu do bọn phản cách mạng Việt quốc Việc cách nhảy dù vào 70 ghế ko qua bầu cử làm vô hiệu hóa hoạt động của Quốc hội, về sau Kháng chiến 9 năm ko có điều kiện nhóm họp Quốc hội, vì vậy phải trao thẩm quyền làm nguyên tắc đẽo ... à quên làm luật cho Ông Cụ để đáp ứng yêu cầu của Cách mạng.
Salut
28-10-05, 13:14
Cám ơn cô Hấp nhé. Mình đúng là tơ lơ mơ về luật quá.