Thủy Hử truyện

Kokichi*
05-10-05, 19:55
Có 2 vấn đề tớ cần sự giúp đỡ :
_"Thủy Hử " có nghĩa là gì ( có hồi lâu lắm rồi tớ nghe 1 ông bẩu có nghĩa là ....bên bờ nước )
_Có 108 vị anh hùng ( mấy nhân vật cán cốt thì còn nhớ đc tên và mấy thứ liên quan , còn thì quên gần hết ) ai biết đc 108 vị anh hùng đó tên là gì , giỏi về cái gì .. mấy thư liên quan 1 cách tóm tắt thì cho mình vài ba dòng
Đang cần gấp nên ko thể tìm & ngồi mài đít đọc lại được ,thương
Vu~
05-10-05, 22:59
Uh, thì cũng nhớ là thế. Bến nước, hay vùng nước gì đấy.
36 thiên cương và 72 địa sát nhớ được khoảng vài chục anh, nhưng cũng chả ai mất công Gúc c & p cho đ/c đâu.
Có anh Thời Thiên ăn trộm giỏi, anh Đới Tung đi nhanh đưa tin, anh Kim Sang Thủ Từ Ninh dùng câu liêm phá liên hoàn trận ngựa của anh Chước. Anh Trương Thanh ném đá. Anh.... etc....
Vẹo
06-10-05, 01:03
Thần hành Đới Tôn chứ Ngão. :D Anh thích mỗi thằng Hoa Vinh bắn cung tèn tẹt. Nhớ hồi bé mình cũng làm cái cung tre đi bắn lợn. Giờ nghĩ lại thấy hay hay! :D
Salut
06-10-05, 01:10
1. Thiên Khôi Tinh - Hổ Bảo Nghĩa Tống Giang
2. Thiên Cương Tinh - Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa
3. Thiên Cơ Tinh - Trí Đa Tinh Ngô Dụng
4. Thiên Nhân Tinh - Nhập Long Vân Công Tôn Thắng
5. Thiên Dũng Tinh - Đại Đao Quan Thắng
6. Thiên Hùng Tinh - Báo Tử Đầu Lâm Xung
7. Thiên Mãnh Tinh - Tích Lịch Hoả Tần Minh
8. Thiên Uy Tinh - Song Chiên Hồ Duyên Chước
9. Thiên Anh Tinh - Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh
10. Thiên Quý Tinh - Tiểu Toàn Phong Sài Tiến
11. Thiên Phú Tinh - Phát Thiên Bằng Lý Ứng
12. Thiên Mãn Tinh - Mỹ Nhiêm Công Chu Đồng
13. Thiên Cô Tinh - Hoa Hoà Thượng Lỗ Trí Thâm
14. Thiên Thương Tinh - Hành Giả Võ Tòng
15. Thiên Lập Tinh - Song Thương Tướng Đổng Bình
16. Thiên Tiệp Tinh - Mộc Vũ Tiễn Trương Thanh
17. Thiên Âm Tinh - Thanh Diện Thủ Dương Chí
18. Thiên Hữu Tinh - Kim Sang Thủ Từ Ninh
19. Thiên Không Tinh - Cấp Tiên Phong Sách Siêu
20. Thiên Dị Tinh - Xích Phát Quỷ Lưu Đường
21. Thiên Sát Tinh - Hắc Toàn Phong Lý Quỳ
22. Thiên Tốc Tinh - Thần Hành Thái Bảo Đới Tung
23. Thiên Vị Tinh - Cửu Văn Long Sử Tiến
24. Thiên Cứu Tinh - Mộc Giả Lan Mục Hoằng
25. Thiên Thoái Tinh - Sáp Sỉ Hổ Lôi Hoành
26. Thiên Thọ Tinh - Hỗn Giang Long Lý Tuấn
27. Thiên Kiếm Tinh - Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị
28. Thiên Bình Tinh - Thuyền Đẩu Hoả Trương Hoành
29. Thiên Tội Tinh - Đoản Mệnh Nhị Lang Nguyễn Tiểu Ngũ
30. Thiên Tổn Tinh - Lăng Lý Bạch Điều Trương Thuận
31. Thiên Đại Tinh - Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất
32. Thiên Lao Tinh - Bệnh Quan Sách Dương Hùng
33. Thiên Tuệ Tinh - Biển Mệnh Tham Quan Thạch Tú
34. Thiên Bảo Tinh - Lưỡng Đầu Xà Giải Trân
35. Thiên Khốc Tinh - Long Vi Hạt Giải Bảo
36. Thiên Xảo Tinh - Lãng Tử Yến Thanh
37. Địa Khôi Tinh - Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ
38. Địa Sát Tinh - Trấn Tam Sơn Hoàng Tín
39. Địa Dũng Tinh - Bệnh Uý Tri Tôn Lập
40. Địa Kiệt Tinh - Xú Quân Mã Tuyên Tân
41. Địa Hùng Tinh - Mộc Tỉnh Can Hắc Tư Văn
42. Địa Uy Tinh - Bách Thắng Tướng Hàn Thao
43. Địa Anh Tinh - Thiên Mục Tướng Bành Dĩ
44. Địa Kỳ Tinh - Thánh Thuỷ Tướng Quân Đan Đình Khuê
45. Địa Mãnh Tinh - Thần Hoả Tướng Quân Nguỵ Định Quốc
46. Địa Văn Tinh - Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng
47. Địa Chính Tinh - Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên
48. Địa Tịch Tinh - Ma Vân Kim Si Âu Bằng
49. Địa hạp Tinh - Hoả Nhỡ Tâon Nghê Đặng Phi
50. Địa Cường Tinh - Cẩm Mao Hổ Yến Thuận
51. Địa Âm Tinh - Cẩm Báo Tử Dương Lâm
52. Địa Phụ Tinh - Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn
53. Địa Hội Tinh - Thần Toán Tử Tưởng Kính
54. Địa Tá Tinh - Tiểu Ôn Hầu Lã Phương
55. Địa Hựu Tinh - Kiển Nhân Quý Quách Thịnh
56. Đị Linh Tinh - Thần Y An Đạo Toàn
57. Địa Thú Tinh - Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoan
58. Địa Vi Tinh - Nuỵ Cước Hổ Vương Anh
59. Địa Tuệ Tinh - Nhất Trượng Thanh Hồ Tam Nương
60. Địa Hao Tinh - Táng Môn Thần Đào Húc
61. Địa Mặc Tinh - Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thuỵ
62. Địa Xương Tinh - Mao Đẩu Tinh Khổng Minh
63. Địa Cường Tinh - Độc Hoả Tinh Khổng Lượng
64. Địa Phi Tinh - Bát Tý Na Tra Hạng Sung
65. Địa Tẩu Tinh - Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn
66. Địa Xảo Tinh - Ngọc Tý Tượng Kim Đại Kiện
67. Địa Minh Tinh - Thiết Dịch Tiên Mã Lân
68. Địa Tiến Tinh - Xuất Động Giao Đồng Uy
69. Địa Thoái Tinh - Phan Giang Thần Đồng Mãnh
70. Địa Mãn Tinh - Ngọc Phạn Cang Mạnh Khang
71. Địa Toại Tinh - Thông Tý Viện Hầu Kiện
72. Địa Chu Tinh - Khiến Giản Hổ Trần Đạt
73. Địa Ẩn Tinh - Bạch Hoa Xá Dương Xuân
74. Địa Di Tinh - Bạch Diện Lang Quân Trịnh Thiên Thọ
75. Địa Lý Tinh - Cửu Vy Quy Đảo Tôn Vượng
76. Địa Tuấn Tinh - Thiết Phiến Tử Tống Thanh
77. Địa Nhạc Tinh - Thiết Khiếu Tử Nhạc Hoà
78. Địa Tiệp Tinh - Hoa Hạng Hổ Cung Vượng
79. Địa Tốc Tinh - Tùng Tiến Hổ Đinh Đắc Tôn
80. Địa Trấn Tinh - Tiểu Già Lan Mục Xuân
81. Địa cơ Tinh - Thao Đạo Quỷ Tào Chính
82. Địa Ma Tinh - Vạn Lý Ma Vương Tống Vạn
83. Địa Yêu Tinh - Mô Trước Thiên Đỗ Thiên
84. Địa U Tinh - Bệnh Đại Trùng Tiết Vinh
85. Địa Phục Tinh - Kim Nhỡn Bưu Thi Ân
86. Địa Tịch Tinh - Đả Hổ Tướng Lý Trung
87. Địa Không Tinh - Tiểu Bá Vương Chu Thông
88. Địa Cô Tinh - Kim Tiền Báo Tử Thang Long
89. Địa Toàn Tinh - Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng
90. Địa Đoản Tinh - Xuất Lâm Long Trâu Uyên
91. Địa Giốc Tinh - Độc Giốc Long Trâu Nhuận
92. Địa Tú Tinh - Hãn Địa Hốt Luật Chu Quý
93. Địa Tàng Tinh - Tiểu Diện Hổ Chu Phú
94. Địa Binh Tinh - Thiết Tý Phụ Xái Phúc
95. Địa Tổn Tinh - Nhất chỉ Xoa Xái Khánh
96. Địa Nô Tinh - Thôi Mệnh Phán Quan Lý Lập
97. Địa Sát Tinh - Thanh Nhỡn Hổ Lý Lân
98. Địa Ác Tinh - Một Diện Mục Tiêu Đỉnh
99. Địa Xú Tinh - Thạch Tướng Quân Thạch Dũng
100. Địa Số Tinh - Tiểu Uý Tri Tôn Tân
101. Địa Âm Tinh - Mẫu Đái Trùng Cố Đại Tẩu
102. Địa Hình Tinh - Thái Viên Tử Trương Thanh
103. Địa Tráng Tinh - Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương
104. Địa Liệt Tinh - Hoạt Diêm La Vương Đình Lục
105. Địa Kiện Tinh - Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ
106. Địa Hao Tinh - Bạch Nhật Thử Bạch Thắng
107. Địa Tặc Tinh - Cổ Nhượng Tao Thời Thiên
108. Địa Cẩu Tinh - Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ
Salut
06-10-05, 01:13
Ở danh sách trên có một số âm đọc không giống với nhiều bạn đã từng biết bởi vì nguyên do chúng ta fiên âm chữ Hán khá là tùy tiện, vd. Lý Quỳ còn có thể gọi là Lý Lục :) Do không chuyên sâu vào Hán Việt nên tui cứ để nguyên như vậy, bác nào thích sửa kiểu gì thì sửa.
lão ma
06-10-05, 01:18
Tóm tắt về sự tích 108 anh hùng Lương Sơn Bạc ( tiểu thuyết Thủy Hử ).

- Bạc chữ Hán là cái đầm nước. Đầm Lương Sơn ở đất Sơn Đông (Trung Quốc). Vào thế kỷ XII đây là nơi tụ nghĩa của 108 hảo hán, khởi binh, huy động tới hàng vạn người để chống lại triều đình tàn bạo nhà Tống. Đứng đầu khởi nghĩa là nhà văn hóa Tống Giang, dưới trướng có nhiều nhân vật kiệt xuất như Lâm Sung, Võ Tòng (đả hổ), Lý Quì (bắn cung), Lỗ Trí Thâm (nhà sư hay ăn thịt chó)...

Tác giả Thi Nại Am đã làm sống lại thời kỳ sôi động này, trong cuốn tiểu thuyết Thủy Hử. Quân khởi nghĩa tuyên bố thay trời hành đạo, ào ào đánh chiêm Lý Giang Trang, Hồ Gia Trang, Chúc Gia Trang, rồi tiến đánh tiếp Phủ Cao Đường. Tống Giang không tránh được tư tưởng phong kiến muốn quay về triều đình để cùng xây dựng giang sơn. Khi nhà vua nham hiểm xuống chỉ chiêu hồi thì Tống Giang chịu bó tay về với triều đình. Vua tìm mọi mưu mô thâm hiểm để phân tán, chia rẽ các lực lương vốn hùng hậu của Lương Sơn Bạc và cuối cùng thì Tống Giang đã bị nhà vua đầu độc chết trong một bữa tiệc. Các tướng khác bị chết trận hoặc bị triều đình thủ tiêu. Cuộc khởi nghĩa Lương Sơn Bạc bị nhấn chìm một cách tàn bạo nhưng tinh thần của các anh hùng Lương Sơn Bạc thì còn sống mãi với hậu thế.
Thanh Phước
06-10-05, 01:20
Chuyện này lên mạng hình như có ở dactrung.net, bạn lấy về mà đọc
Salut
06-10-05, 01:30
Àh anh mới gúc được quả Fiên âm tiếng Khựa, bốt cả lên đây.

The 36 Heavenly Spirits (36 vị Thiên Cương)
The Timely Rain: Song Jiang,
The Jade Unicorn: Lu Jun-yi
Machination : Wu Yong
Tranquillity : Gong-sun Sheng
Bravery : Guan Sheng
Valiance : Lin Chong
Intrepidity : Qin Ming
Prestige : Hu-yuan Zhuo
Courage : Hua Rong
Nobility : Chai Jin
Wealth : Li Ying
Plenitude : Zhu Tong
Solitude : Lu Zhi-shen
Injury : Wu Song
Firmness : Dong Ping
Victory : Zhang Qing
Darkness : Yang Zhi
Help : Xu Ning
Voidness : Suo Chao
Quickness : Dai Zong
Strangeness : Liu Tang
Murder : Li Kui
Subtility : Shi Jin
Investigation : Mu Hong
Retraite : Lei Heng
Longevity : Li Jun
Murder : Ruan le 2ème
Equity : Zhang Heng
Crime : Ruan le 5ème
Ravage : Zhang Shun
Désaster : Ruan le 7ème
Solidity : Yang Xiong
Penetration : Shi Xiu
Violence : Xie Zhen
Tears : Xie Bao
Ability : Yan Qing


The 72 Earthly Fiends (72 vị Địa Sát)
Zhu Wu,the Miraculous Strategist
Huang Xin
Bravery, Sun Li
Heroism, Xuan Zan
Valiance, Hao Si-wen
Prestige, Han Tao
Courage, Peng Qi
Strangeness, Shan Ting-gui
Intrepidity, Wei Ding-guo
Instruction, Xiao Rang
Rectitude, Pei Xuan
Rupture, Ou Peng
Closing, Deng Fei
Strength, Yan Shun
Darkness, Yang Lin
Direction, Ling Zhen
Capacity, Jiang Jing
Assistance, Lu Fang
Help, Guo Sheng
Efficience, An Dao-quan
Animality, Huang-fu Duan
Smallness, Wang Ying
Penetration, Hu la 3ème
Violence, Bao Xu
Silence, Pan Rui
Fierceness, Kong Ming
Madness, Kong Liang
Theft, Xian Chong,
Course, Li Gun
Dexterity, Jin Da-jiang
Clarté, Ma Lin
Attack, Tong Wei
Retreat, Tong Meng
Plenitude, Meng Kang
Progress, Hou Jian
Sinuosity, Chen Da
Dissimulation, Yang Chun
Singularity, Zheng Tian-shou
Reason, Tao Zong-wang
Talent, Song Qing
Music, Yue He
Victory, Gong Wang
Celerity, Ding De-sun
Oppression, Mu Chun
Prise, Cao Zheng
Devilness, Song Wan
Cruel Death, Du Qian
Reclusion, Xue Yong
Submission, Shi En
Solitude, Li Zhong
Voidness, Zhou Tong
Loneliness, Tang Long
Perfection, Du Xing
Shortness, Zou Yuan
Corne, Zou Run
Captivity, Zhu Gui
Secret, Zhu Fu
Equilibre, Cai Fu
Ruin, Cai Qing
Esclavage, Li Li
Inquiry, Li Yun
Evilness, Jiao Ting
Ugliness, Shi Yong
Calcul, Sun Xin
Feminity, Soeur Gu
Punition, Zhang Qing
Strongness, Sun la petite
Weakness, Wang Ding 6me
Force, Yu Bao-si
Rongement, Bai Sheng
Thieve, Shi Qian
Dogness, Duan Jing-zhu

http://www.geocities.com/nguyenvfr/English/herosx.html
mgri
06-10-05, 01:42
Em cũng nhớ Tống Giang hiệu là Cập Thời Vũ, đọc chuyện ghét nhất thằng cha này. Cơ hội, hèn nhát mà lại được lãnh đạo quần hùng.
Mà vụ chiêu hồi hình như chỉ là giấc mơ của Lư Tuấn Nghĩa thôi. Tác giả cũng không nỡ ra tay.
CBN
06-10-05, 02:28
Em cũng nhớ Tống Giang hiệu là Cập Thời Vũ, đọc chuyện ghét nhất thằng cha này. Cơ hội, hèn nhát mà lại được lãnh đạo quần hùng.
Thằng đé,o nào làm lãnh đạo chả cơ hội & hèn nhát, chú chỉ được cái hay đùa. :icon_lol:
Bắc Thần
06-10-05, 02:35
Lý Quì (bắn cung), Lỗ Trí Thâm (nhà sư hay ăn thịt chó)...Lý Quỳ đánh búa chứ.
lão ma
06-10-05, 06:28
Lý Quỳ đánh búa chứ.
Đúng rồi . BT nhớ hay nhi ? thanks!
Vẹo
06-10-05, 13:37
Cập Thời Vũ Tống Giang chết vì hai thứ, chữ nhân và chữ ngu trung! Ức nhất là chú Lâm Xung đến chậm một nhịp để thằng Tống lùn nó thả Cao Cầu đi mất! Ức hộc cả máu mồm ra mà léo làm gì được nó. :D Phải mình mình ném vỡ cụ nó đầu ra! :D
Vẹo
06-10-05, 13:38
Bắc Thần nói đúng đấy! Lý Quỳ đánh búa, ngày xưa chả là thằng tiều phu chán chê đấy thôi, còn bắn cung là chú Hoa Vinh, anh thích chú này. :D
yedra
06-10-05, 13:59
Thật chứ lâu không vào thấy hai bên bờ Hiền Lương giờ hài x tả. Một bên thì Lý Tư hộ khẩu, một bên thì Lý Quỳ bắn cung. Chán chuyện.
Cavenui
06-10-05, 14:11
Ở đây thảo luận về 108 vị anh hùng LSB nhắng phết:
http://www.luongsonbac.de/forum/showthread.php?t=20291&page=1&pp=9
DINH HY
06-10-05, 14:55
Trong cái danh bảng ở trên có một số ngoại hiệu mà thời mình đọc nó khác bây giờ:

1. Hô Bảo Nghĩa Tống Giang

4. Nhập Vân Long Công Tôn Thắng

8. Song Tiên Hô Diên Chước

16.Một Vũ Tiễn Trương Thanh (Thắc mắc ở chữ một này vô cùng)
24. Mộc Già Lan Mục Hoằng
25. Sáp Sĩ Hổ Lôi Hoành
35. Song Vỹ Yết Giải Bảo
39. Bệnh Uý Trì Tôn Lập
40. Xú Quận Mã Tuyên Tán
48. Ma Vân Kim Sí Âu Bằng
71. Thông Tý Viên Hầu Kiện

100. Tiểu Uý Trì Tôn Tân
101. Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu

Nhớ chỉ được như vậy. Có ai giải nghĩa giùm chữ một trong một vũ tiễn thi hay quá.
DINH HY
06-10-05, 15:19
Không biết tiếng Hoa, nhưng nhìn vũ khí và số thứ tự đoán đây là Hô Diên Chước. Đây chính là tranh minh họa bản Thủy hử (tái bản) mới nhất ở VN


http://i21.photobucket.com/albums/b272/DINHHY/ShuiHu_008.jpg
http://www.51windows.net/Mypic/sh108/page_01.htm
mgri
06-10-05, 17:12
Cập Thời Vũ Tống Giang chết vì hai thứ, chữ nhân và chữ ngu trung! Ức nhất là chú Lâm Xung đến chậm một nhịp để thằng Tống lùn nó thả Cao Cầu đi mất! Ức hộc cả máu mồm ra mà léo làm gì được nó. :D Phải mình mình ném vỡ cụ nó đầu ra! :D
Chú Tống Giang chả nhân cũng chả trung, nói chung chả được cái mẹ gì trừ cái giả dối, chẳng qua hùm beo cọp gấu không ai chịu ai thì đưa con lợn lên lãnh đạo cho anh em đỡ lăn tăn thôi. Sách Tầu nhiều khi viết vậy mà không phải vậy, khen hết lời có khi ngầm chê.
Trong Thủy Hử nếu nói quân tử em thích nhất Võ Tòng, còn tài thao lược phải là Lư Tuấn Nghĩa, lịch lãm giang hồ thì Yến Thanh, trung nghĩa có Lâm Xung, ngang tàng Lỗ Trí Thâm...
Bắc Thần
06-10-05, 22:41
Hồi trước anh được bầu là Thiên Mãn Tinh - Mỹ Nhiêm Công Chu Đồng! Heh heh ...
Salut
06-10-05, 23:01
Biển Mệnh Tam Lang Thạch Tú :là phận em khi kết nghĩa với Bệnh Quan Sách Dương Hùng nhưng ông lại có vẻ là người xuất sắc hơn hắn nghĩa huynh và được độc giả yêu mến nhiều hơn .Thạch Tú được yêu mến nhiều cũng như "Võ Tòng giết chị báo hồn anh" vậy .Tuy chỉ là anh chàng làm nghề mổ lợn và kết nghĩa cùng Dương Hùng nhưng ông coi gia đình họ Dương nhu nhà mình vậy .Ông đã khẳng khái vạch mặt gian phu dâm phụ mặc dù Dương Hùng có chút nghi ngờ .Võ công cũng giỏi mà nghĩa khí ngất trời ,ông cũng là vị hảo hán được yêu mến và để lại nhiều ấn tượng trong lòng người đọc.
Tớ lôi bên LSB về thảo luận, vì làm biếng đăng tài khoản bên đó quá. Theo tớ thì Thạch Tú không thể so sánh được với Võ Tòng. Võ Tòng khi thấy chị dâu lèm nhèm với mình thì im lặng, bỏ ra ở riêng chứ không hề nói với anh, với mục đích giúp cho anh chị yên ấm thuận hoà. Trong khi Thạch Tú thì làm ngược lại, và tìm đủ mọi cách để chứng minh cho Dương Hùng biết được cái chuyện mà thím nó định lèm nhèm với mình không được thì xoay sang lèm nhèm với thằng khác. Trong chuyện Thủy hử rất hay có bút fáp tả đôi như vậy, ví dụ: Võ Tòng đả hổ - Lý Quỳ chém hổ, Võ Tòng giết chị dâu - Thạch Tú giết chị dâu, Lâm Xung bị nạn ở rừng Dã Trư - Lư Tuấn Nghĩa bị nạn ở rừng dã trư, Lỗ Đạt làm sư - Võ Tòng làm hành giả, v.v. Phò nào thuộc thì fân tích những điểm này là hay của bố ló đới.
Elgnoy
07-10-05, 05:11
Chữ Một trong Một vũ tiễn nghĩa là không. Hiệu của Trương Thanh nghĩa là Bắn không trật.
Trong list của Salut có nhiều chữ trông không đúng với truyện và với cách giải thích trong truyện, ví dụ như Mỹ Nhiệm Công Chu Đồng (Ông râu đẹp) hay Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận, khi nào rỗi tớ vào tìm tiếp.


Trong cái danh bảng ở trên có một số ngoại hiệu mà thời mình đọc nó khác bây giờ:

1. Hô Bảo Nghĩa Tống Giang

4. Nhập Vân Long Công Tôn Thắng

8. Song Tiên Hô Diên Chước

16.Một Vũ Tiễn Trương Thanh (Thắc mắc ở chữ một này vô cùng)
24. Mộc Già Lan Mục Hoằng
25. Sáp Sĩ Hổ Lôi Hoành
35. Song Vỹ Yết Giải Bảo
39. Bệnh Uý Trì Tôn Lập
40. Xú Quận Mã Tuyên Tán
48. Ma Vân Kim Sí Âu Bằng
71. Thông Tý Viên Hầu Kiện

100. Tiểu Uý Trì Tôn Tân
101. Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu

Nhớ chỉ được như vậy. Có ai giải nghĩa giùm chữ một trong một vũ tiễn thi hay quá.
DINH HY
07-10-05, 10:34
Chữ Một trong Một vũ tiễn nghĩa là không. Hiệu của Trương Thanh nghĩa là Bắn không trật.
Trong list của Salut có nhiều chữ trông không đúng với truyện và với cách giải thích trong truyện, ví dụ như Mỹ Nhiệm Công Chu Đồng (Ông râu đẹp) hay Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận, khi nào rỗi tớ vào tìm tiếp.

Cám ơn Elgnoy (sao lai có avatar của Gaup nhỉ)
Hôm qua mình cũng ngờ ngợ vụ Thanh diện thú Dương Chí và Lãng lý bạch điều Trương Thuận, nói chung thì hảo hán chữ thiên là mình nhớ nhưng chưa dám nói. Ấn tượng của mình là về bằng trắc cũng phải hợp lý nữa. Nhờ Elgnoy giải thích hộ 2 ngoại hiệu dưới đây, mình thấy không ổn lắm.

Mô Trước Thiên Đỗ Thiên

Cổ Nhượng Tao Thời Thiên
clock
07-10-05, 12:49
Trong Thủy Hử nếu nói quân tử em thích nhất Võ Tòng, còn tài thao lược phải là Lư Tuấn Nghĩa, lịch lãm giang hồ thì Yến Thanh, trung nghĩa có Lâm Xung, ngang tàng Lỗ Trí Thâm...

Yến Thanh trong truyện là một nhân vật phụ, mờ nhạt. Sau này dựng phim Lâm Xung, nhân vật này được tô điểm thêm lên quá nhiều.

Lư Tuấn Nghĩa đâu có thể hiện được bao nhiêu tài thao lược. Gọi là người quân tử thì được. Nhân vật này thực chất hơi nhu nhược.

Lại nhớ ngày xưa bọn trẻ con đọc Thủy hử nhiều quá, nghiện. Thằng thì xưng mình Lâm Xung, thằng Võ Tòng. Mấy thằng tranh nhau nhận mình là Lỗ Trí Thâm, một thằng điên quá hét toáng lên: Tao là cụ của Lỗ Trí Thâm. Ngay lập tức một thằng khác lên tiếng: "cụ của Lỗ Trí Thâm là Lỗ Đi't Thâm" :hitrun:
Bắc Thần
07-10-05, 13:03
Anh nhớ anh lấy mực đỏ trong cây viết bi của thầy anh viết lên tường nhà "Kẻ Sát Nhơn Chính Là Bắc Thần!"

Đít của anh bây giờ vẫn còn thẹo.
mgri
08-10-05, 05:28
Yến Thanh trong truyện là một nhân vật phụ, mờ nhạt. Sau này dựng phim Lâm Xung, nhân vật này được tô điểm thêm lên quá nhiều.

Lư Tuấn Nghĩa đâu có thể hiện được bao nhiêu tài thao lược. Gọi là người quân tử thì được. Nhân vật này thực chất hơi nhu nhược.

Lại nhớ ngày xưa bọn trẻ con đọc Thủy hử nhiều quá, nghiện. Thằng thì xưng mình Lâm Xung, thằng Võ Tòng. Mấy thằng tranh nhau nhận mình là Lỗ Trí Thâm, một thằng điên quá hét toáng lên: Tao là cụ của Lỗ Trí Thâm. Ngay lập tức một thằng khác lên tiếng: "cụ của Lỗ Trí Thâm là Lỗ Đi't Thâm" :hitrun:
Cái giỏi của Thi Nại Am chính là ở chỗ đó, có những nhân vật được miêu tả đến từng tiểu tiết, có những nhân vật lại chỉ bằng vài nét chấm phá nhưng tính cách đều được khắc họa rất rõ nét.
Thế theo bác thì ai hơn được Lư Tuấn Nghĩa về tài thao lược? Ngô Dụng giỏi mưu nhưng chỉ hợp làm quân sư, Lâm Xung, Hô Diên Chước chỉ hợp làm đại tướng. Bác bảo ai giang hồ lịch lãm hơn Yến Thanh? Em chưa xem phim nhưng đồ rằng tay đạo diễn nó cũng nhận ra tính cách nổi bật của Yến Thanh nên mới trọng vọng mà tô điểm lên thế chăng?
nightduke
08-10-05, 12:02
Àh anh mới gúc được quả Fiên âm tiếng Khựa, bốt cả lên đây.

The 36 Heavenly Spirits (36 vị Thiên Cương)
The Timely Rain: Song Jiang,
The Jade Unicorn: Lu Jun-yi....
http://www.geocities.com/nguyenvfr/English/herosx.html

Em không biết là bác Salut gúc có đúng không nhưng nếu ai chơi game Tam quốc chí (Romance of three Kingdom) thì già nửa cái tên bác kể ở trên có trong tam quốc. Em nghĩ là cái bản này không đáng tin lắm.

nightduke
nightduke
08-10-05, 12:09
Cái giỏi của Thi Nại Am chính là ở chỗ đó, có những nhân vật được miêu tả đến từng tiểu tiết, có những nhân vật lại chỉ bằng vài nét chấm phá nhưng tính cách đều được khắc họa rất rõ nét.
Thế theo bác thì ai hơn được Lư Tuấn Nghĩa về tài thao lược? Ngô Dụng giỏi mưu nhưng chỉ hợp làm quân sư, Lâm Xung, Hô Diên Chước chỉ hợp làm đại tướng. Bác bảo ai giang hồ lịch lãm hơn Yến Thanh? Em chưa xem phim nhưng đồ rằng tay đạo diễn nó cũng nhận ra tính cách nổi bật của Yến Thanh nên mới trọng vọng mà tô điểm lên thế chăng?

Tài thao lược thì Ngô Dụng, Hô Duyên Chước hay Quan Thắng hơn Lư Tuấn Nghĩa gấp nhiều lần. Bác nào đọc Hậu Thủy Hử sẽ thấy anh Tuấn Nghĩa có công tiễn chiến hữu mình "lên đường" khi đánh Phuơng Lạp.
Yến Thanh được miêu tả rất sơ sài, bác lấy cái nào mà cho là Yến Thanh lịch lãm? có khi còn thua cả Lỗ Trí Thâm hoặc Võ Tòng về danh tiếng.

nightduke
mgri
08-10-05, 14:01
Tài thao lược thì Ngô Dụng, Hô Duyên Chước hay Quan Thắng hơn Lư Tuấn Nghĩa gấp nhiều lần. Bác nào đọc Hậu Thủy Hử sẽ thấy anh Tuấn Nghĩa có công tiễn chiến hữu mình "lên đường" khi đánh Phuơng Lạp.
Yến Thanh được miêu tả rất sơ sài, bác lấy cái nào mà cho là Yến Thanh lịch lãm? có khi còn thua cả Lỗ Trí Thâm hoặc Võ Tòng về danh tiếng.

nightduke
Bác em nói chuyện kháu quá, bình thường thế nào em cũng phải vạch quần bác ra, búng mấy phát vào cái quả ớt xinh xinh trắng trẻo của bác. Hôm nay đang vội, chỉ kịp xoa đầu một cái: Em đéu bao giờ đọc mấy cái ăn theo kiểu như Hậu... hậu..., hỏng mẹ nó cả tác phẩm chính.
Vu~
08-10-05, 14:14
Đúng là thấy trong truyện Yến Thanh giống thằng đầy tớ của Lư Tuấn Nghĩa :D Có gì lịch lãm lắm đâu. Ở phim khỉ gió gì có em Lý gì làm kỹ nữ. Yến Thanh đúng là Hào hoa dâm đãng nhé.
Các bác cứ chửi Tống Giang là này nọ mà leo lên chức to nhất. Thực ra thứ nhất là tại bởi bác Tiều ko may đoản thọ. Thứ 2, tiếng tăm TG cũng ko phải đơn giản đâu. Có chú gì sắp mổ bụng nghe thấy tên dừng ngay dao hỏi lại. Điều ấy chứng tỏ thanh danh cũng nổi lắm rồi, nghe thấy là bái phục (Chú này dao kiếm ko ăn thua, chắc chỉ nhân đức, việc nghĩa thôi). Chứ ko phải cứ ai đến là "tôi bất tài xin mời anh lên làm trại chủ" thế mà lại được lên trại chủ.
clock
08-10-05, 14:51
Thao lược dek gì Lư Tuấn Nghĩa, bị Ngô Dụng lừa cho như con nghé, để đến mức tan cửa nát nhà. Lên đến Lương Sơn, chưa kịp hoàn hồn, lại bị bọn Tống Giang lừa cho phát nữa

Khi vào tới bờ đã thấy đèn đuốc sáng rực và có năm sáu mươi người đứng đón sẵn ở đó , chúng đem Lư Tuấn Nghĩa vào đó đứng xúm vào và tháo đao dây lưng ra cởi bỏ hết quần áo và toan đem dây thừng trói lại , chợt đâu thấy Đới Tung chạy đến và quát ngay rằng :
- Không được động đến Viên ngoại cứ mời Viên ngoại vào chơi .
Đoạn rồi thấy một người mang ra một cái áo gấm , một bức quần thêu đưa đến cho Lư Tuấn Nghĩa và có tám đứa tiểu lâu la đưa cỗ kiệu đến dìu Viên ngoại lên kiệu mà khiêng đi(Hồi 61)

Khi kiệu Lư Viên ngoại gần tới nơi Tống Giang vội vàng quỳ xuống trước kiệu , rồi các vị Đầu lĩnh cùng quỳ theo cả một lượt ở sau . Lư Tuấn Nghĩa thấy vậy cũng vội vàng xuống kiệu quỳ ra ngoài đất mà nói rằng :
- Tôi đã bị bắt đến đây xin cho sớm chết là hơn . (Hồi 61)

Trước đó thì to còi như thế này đây:


- Các ngươi chớ nói càn ai dám đến đánh lừa ta ? Mấy thằng giặc cỏ ở Lương Sơn thì thấm vào đâu ta chỉ coi nó như cỏ rác thôi . Ta đương định đến bắt nó , để đem cái tài học võ nghệ bình sinh mà phô trương với thiên hạ , thế mới đáng là mặt đại trượng phu . (Hồi 60)

Đến khi về nhà lại bị thằng gia nhân Lý Cố và vợ là Cổ Thị phản lại, cửa nhà tan hoang, thân bại danh liệt. Túm lại, không phải cốt cách của bậc trí dũng song toàn.

Còn thằng ku Yến Thanh, đọc toét mắt chẳng thấy nó lịch lãm hơn người ở cái chỗ nào cả. Đặc tả anh chàng này có mỗi một đoạn sau. Toàn là kể, chưa thấy hành động nào chứng tỏ cả:


Anh chàng này đàn địch múa hát cũng giỏi , nói năng chữ nghĩa cũng thông , thuộc đủ các thứ tiếng của bọn bán buôn chợ búa , lại tài giỏi về nghề quyền vũ , anh ta thường dùng cây nỏ Tứ Xuyên và ba mũi tên ngắn để rong chơi ngoài nội , mỗi khi bắn ra tất phải trúng một con vật tính người lại lanh lợi nhanh nhẹn , hễ chuyện gì hơi hé miệng là anh ta biết được cả . Anh ta họ Yến tên Thanh bày vai thứ nhất , người ta quen thường gọi là Lãng Tử Yến Thanh vốn một người tâm phúc của Lư Viên ngoại xưa nay . (Hồi 60)

Hành động tiếp theo của Yến Thanh là chạy ra can ngăn Lư Tuấn Nghĩa khi ông này từ LSB trở về, khuyên ông này nếu đã theo LSB thì theo luôn. Lư cả giận, đạp Yến Thanh ngã chỏng vó. Lịch lãm ở cái chỗ x nào nhỉ?

Hành đồng cuối cùng của Yến Thanh với tư cách cá nhân (trước khi trở thành đầu lĩnh LSB giống như bao anh chàng khác) là bắn chết mấy thằng khâm sai khi chúng định hạ thủ bác họ Lư trên đường lưu đày. Chấm hết.

Túm lại, chú mgri chỉ cho anh cái tài thao lược hơn người của anh họ Lư và cái nét lịch lãm của thằng ku Yến Thanh cái.
mgri
08-10-05, 15:16
Em các bác đang hạn chế tiết dục mà các bác cứ chìa mông chìa trym ra mời gọi thế này:jerkit:, đội cấn lắm rồi đấy nhá.:38:
Em không muốn hiếp dâm các bác vì em mà hiếp thì phải từng bước, từng bước bài bản, đến khi nào các bác tê mê đờ ra không còn sức cựa nữa thì mới thôi. Hưng phấn cao độ nhưng mất thời gian lắm.
Thế cho nên thấy nhiều bác ngon như mỡ mà có dám làm gì đâu, chỉ thỉnh thoảng tranh thủ vào ịt ké phát rồi phắn. Các bác đừng bắt em phá giới. :68:
ryu
08-10-05, 15:41
Một Vũ Tiễn Trương Thanh thì một đúng là không:
錯路雙車也没用
Thác lộ song xa dã một dụng
(Lỡ nước hai xe đều bỏ phí (không có tác dụng))
Nhưng Một Vũ Tiễn là mũi tên không lông. Tay này chuyên nghề ném đá như là mũi tên không có lông đuôi.
nightduke
08-10-05, 22:53
Hôm nay đang vội, chỉ kịp xoa đầu một cái: Em đéu bao giờ đọc mấy cái ăn theo kiểu như Hậu... hậu..., hỏng mẹ nó cả tác phẩm chính.

Hậu hay chính thì cũng là do tác phẩm con người viết ra từ trí tưởng tượng. Chú bảo là đọc hậu hỏng mất tác phẩm chính là sao? Mặc dù quyển hậu Thủy Hử nét văn không còn hay như trước nhưng đó cũng là 1 cách giải quyết. Tớ đọc quyển Thủy Hử đến lúc cuối mà tức anh ách vì chẳng biết kết cục ra sao.

nightduke
Elgnoy
08-10-05, 23:00
Cảm ơn bác ryu sửa, đến bây giờ em mới hiểu.

Em thấy truyện Thủy Hử bán ở Trung Quốc đa phần có đính luôn phần Hậu, rồi đề tác giả cả bộ là Ngô Thừa Ân - La Quán Trung. Em muốn mua một cuốn không có phần Hậu mà tìm mãi không được.
Salut
08-10-05, 23:09
Cảm ơn bác ryu sửa, đến bây giờ em mới hiểu.

Em thấy truyện Thủy Hử bán ở Trung Quốc đa phần có đính luôn phần Hậu, rồi đề tác giả cả bộ là Ngô Thừa Ân - La Quán Trung. Em muốn mua một cuốn không có phần Hậu mà tìm mãi không được.
Bác em ơi, Ngô Thừa Ăn có viết cả hậu thủy hử nữa hả?
Elgnoy
09-10-05, 05:19
Khồng, nó gộp cả hai vào, rồi đề tác giả là Ngô Thừa Ân - La Quán Trung.
Happiness
09-10-05, 11:47
Nhưng mà cái phần Thủy Hử, có phải là bản của Kim Thánh Thán hiệu đính ko Noy?
Hồ đồ
09-10-05, 12:00
Đừng đọc Hậu Thủy Hử! Thế nào cũng thấy vênh. Rồi lại ta thán không cái dại nào giống cái dại nào.