Thư gửi thầy!

Hoa Xoan
22-09-05, 08:17
xóa..............
Mecado
22-09-05, 08:29
Xoan bây giờ lại có phong cách của Kòm rồi !